's Gravenhage, 7 Eebr. Het tot zoo vele gissingen en geruebten aanleiding gegeven hebbende Voorburgsche drama heeft zijne ontknooping gehad. De persoon van van Dillen, verwer te Voorburg, sedert 4 Jan. jl. spoorloos verdwenen, is gisteren levenloos uit de trekvaart, even voorbij de spoor wegbrug, nabij deze stad, opgehaald. Op het lijk zijn hoe genaamd geene sporen van geweldadigdhedeu bevonden, en ook het horologie, eenig geld enz. was nog voorhanden. Breda, 9 Eebr. Als eene bijzonderheid verdient vermel ding, dat hier, voor eenige dagen, een onder-officier van de artillerie, met name Yeldstra, begraven is, in wiens bezit men de som van p. m. ƒ1000 in baar geld vond. Alkmaar, 13 Febr. Onze stadgenoot, de heer M. S. Emmering, aan wien in Februarij 1858 door het departe ment Alkmaar der maatschappij: Tol nul ran 'talgemeen de gebronsde medaille, en in Maart van hetzelfde jaar, door de vrijmetselaars-loge de Noordstar alhier, eene keurig be werkte zilveren tabaksdoos, voor zijn menschlievend hulp betoon aan drenkelingen, werd uitgereikt, heeft gisteren na den middag op nieuw blijken gegeven, dat van zijne zijde niets ontzien wordt om zijn evenmensch uit gevaar te redden. Een zevenjarig knaapje van zekeren Duin, had het ongeluk in het Verdronkenoord, een vrij diep water, te geraken; onder de voorbijgangers waagde het zekere Willem Huybers te water te gaan, om het knaapje te redden, doch moest, na alle aangewende pogingen, den moed opgeven, daar de ongelukkige reeds in de diepte was gezonken. De heer Emmering, die in de nabijheid van het plaats gehad heb bend ongeval woont, springt toe, duikt naar het kind, en had het geluk er mede aan wal te zwemmen, en het den ouders, die het reeds verloren waanden, terug te geven. Men kan zich eeD denkbeeld maken van de oubeschrijvelijke vreugde der ouders. B IR GE R L IJ K E STAM. Geboren: 9 Febr. R. z. van J. Kok en G. Kossen. Getrouwd: 13 Febr. W. Hulleman, wedn. van J. Boon M. Munnich, jd. Overleden: 9 Febr. M. Kok o. 2 j. en 9 m. Rusland, oude 5 pCt. 104$; 1829, 5 pCt. 108 Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 69$; idem A, 804; idem 1854 72. Spanje, thans 1$ pCt. 30$; 3 pCt. 44j binnl. 40J. Portugal3 pCt. 46$. Londen, Wisselkoers, zigt, ƒ11.75. 2 m. 11.70. Parijs, h 56| Hamburg35$ Bordeaux, 15 dagen 55f Amsterdam, 18 Feb. W. S. 2} pCt. 64j't; 3 pCt. 77}. Alkmaar, 11 Febr. Tarwe f8; Rogge 6.75; Gerst ƒ5.50; Haver ƒ4.75; Paardenboonen 7.25; bruine dito ƒ11; Kanariezaad 12.25; Mosterd dito ƒ16; Groene Erw ten 21; graauwe dito ƒ23; Capucijners 22. Amsterdam, 14 Febr. Tarwe in een doen; 135 ft wit- bonte Poolscbe ƒ840 132 ft jarige dito ƒ322; 184 ft Lubeck ƒ310; 160/2 ft Geldersche ƒ260 130 ft dito 253. Leiden, 12 Febr. Boter le kwal. 1.32} a 1.421; min dere ƒ1.20 a 1.80 Verkocht 8920 N; ft. Hoorn, 10 Febr. Heden werden alhier aangevoerd 20 stapels Kaas, wegende 3760 N. 8; hoogste prijs ƒ26. Zutphen, 10 Febr. Tarwe 7 ik 9; Rogge ƒ6 ik 6.20; Boekweit ƒ5 ik 5.75; Aardappelen 1.30 ik 1.50; Boter ƒ20 ik 21.75. Meppel, 10 Febr. Rogge ƒ5.80 k 6.30; Boekweit ƒ4.50 ik 5.50; Aardappelen 1.35 ik 2; Boter aangevoerd 10,000 Ned. ft; per vat le soort ƒ21.50; inferieure ƒ16 ik 20; per 1} N. ft ƒ1.35 ik 1.55. Zwolle, 11 Febr. Tarwe ƒ8.50 a 8.75; dito ruwarige dito ƒ8.25 a 8.75; Rogge ƒ5.85 a 640: Boekweit ƒ4.80 a 5.55; Gerst ƒ4.60 a 5; Paardenboonen ƒ6 a 6.20; Duiven dito ƒ6.75 a 7.10; Aardappelen ƒ1.20 a 1.80; Boter per N. ft ƒ1.10 a 1.25, dito per ton ƒ26.50. Sneek, 1 Febr. Aanvoer van Boter 169/4 en 181/8 ton. Prijs ƒ53.50. Leeuwarden, 11 Febr. Boter Aangevoerd 200/4, 162/8 en 50/16 v. Prijs 56.50. ME\GEL>YERk. Deier dagen werd te Scherpenieel een alleralouUte diefatal gepleegd. In den nacht ran 22«ten op 23«ten Januari) ontdekte de aldaar woonachtige weduwe Homoet, die met hare meid in één rertrek «liep, dat op hare slaapkamer eene lamp werd aangestoken. Denkende dat dit door de meid geschiedde, vroeg tij dete naar de reden daarraodoch ontwaarde spoedig daarop tot hare groole ontsteltenis dat tich een manspersoon in het slaapvertrek bevond, die haar, onder bedreiging van haar dood te schieten lot tweemaal toe een geladen pistool voorhield, haar eerst verbiedende om aan de bel te trekken, en vervolgens op staande voel /100 vorderde; waarop de meid genoodzaakt was om op te staan en de plaats aan te wijzen, waar zich dit geld zoude bevinden. Deze had echter hare tegenwoordigheid ran geest, om dien persoon, die met de localiteit onbekend was, in stede van naar die plaats, in de nabijheid eener deur te brengen (welke met de onder hetzelfde dak gelegene woning van een buurman gemeenschap heeft en dien nacht, wegens ongesteldheid van een dier huisgenoten toevallig ongesloten was). Aldaar gekomen zijnde, opende zij eensklaps die deur en riep den buurman met luider stemme toe dat er onraad was, waarop zich inmiddels de dief nit het huis verwijderde, na slechts een beursje met vijfendertig stuivers te hebben mede geno men. Het bleek toen, dat hij zich door eene glasruit den toegaug tot den woning had verschaft. Het mogt aan de ijverige pogingen der justitie gelukken dezen brutalen dief, zekeren Louis Muller, een 6t jarigen Zwitser, die zich voor eenige jaren te Barneveld had gevestigd, reeds den vol genden dag, voorzien ran zijne geladen pistool en eenig kruid en lood, aan te houden en gevankelijk naar Arnhem te doen vervoeren, alwaar hij weldra lot volledige bekentenis zijner schuld is gekomen Het is gebleken dat deze persoon reeds vier jaren in eene straf gevangenis heeft doorgebragt. Een der buitenlandsche bladen maakt de zeer juiste aanmerking, welke ook voor ons land van nut kan zijn, dat men op de boomen en heggen vele rupsennesten heeft ge zien. Mogt nu de winter even zacht blijven, als hij tot hiertoe is geweest, en geene scherpe vorst de latere ontwik keling dier rupsennesten te keer gaan, dan loopt men ge vaar, indien men ze niet uit den weg ruimt, de eerste sprui ten en bladeren door rupsen te zien vernielen. Men spreekt hier van het huwelijk van zekeren M. dat, zoo het inderdaad tot stand komt, voorzeker onder de zeldzaamheden mag gerekend worden. De man, reeds tame lijk bejaardis vroeger twee malen gehuwd geweest, en heeft uit elke echtverbindtenis kinderen. De vrouw heeft ook reeds twee mnnnen gehad en is ook moeder van kinderen uit beide huwelijken. De spruiten uit deze vereeniying zouden derhalve de vijfde bloedverwantschap onder de kin deren uitmaken. liEl 'KSTIJUIXGEIV. Metal. Coupons 29.20 5b{{ 35$ 55$ M A IV K T K E K I C. T E N. Behagen lO Februarij 1M9. Aangevoerd 3 vette Gelte Koeijen 45 k 55 ct. per N. ft; 6 nuchtere Kalveren 4 A 7; 14 Schapen ƒ9 A 11; 6 magere Varkens ƒ12 14; 36 Biggen fik 4; Konijnen 60 ik 80 ct.; Kippen 60 ik 90 ct.; Eenden 80 ik 100 ct.; Boter ƒ1 k 1.03 per N. ft; Kip-Eijeren 2 k 2.10; Eend-Eijeren ƒ3 ik 3.10 per 100 stuks. Purmerende, 15 Febr. Aangevoerd 56 Runderen; 15 Paarden; 26 vette Varkens, 32 k 40 Cts. per N. ft; 23 magere Varkens, van/9 ik 11 per stuk; 27 Biggen, van ƒ2.50 a ƒ4 per stuk; 48 vette Kalveren, van 70 a 90 Cts. per N ft: 74 nuchtere Kalveren, van/4 a ƒ7 per stuk; 458 Schapen en LammerenKaas. Aangevoerd 58 stapels Kleine en 2 stapels Middelbare. Hoogste markt: Kleine ƒ26Mid delbare/32 per Ned. 50 8; Boter van 1.10 a ƒ1.15 per N. ft; enkele partijtjes 1.17}; Kippen-Eijeren ƒ2.10 per 100; Eenden-Eijeren 3. Ter stads-waag zijn gewogen 126 stapels kaas, wegende 27,446 Ned. ft, prijs: Graskaas. Kleine 26.50; commissie ƒ29; middelb. 32.50; Hooikaas. Kleine ƒ24.50; middelb. 29, alles per 50 Ned. W. Rogge Gedroogde iets lager; ongedroogde als voren; 126 ft Pomin. ƒ190; 126 ft N. Belg, ƒ192; 116 ft Petersb. ƒ164 bij partij; 118 ft dito ƒ166; 123 ft Pruiss. 182. Lijnkoeken 11 ik 14. Delft, 3 Febr. Boter le kwal. per vatƒ57 a 58; 2e kwal. ƒ52 a 56. Londensche Veemarkt. Maandag 14 Febr. Aangevoerd 8343 Runderen; 15000 Schapen; 101 Kalveren. Markt flaauw. Ia een der ZwiUerache bladen leeat men een mortal, >00 af- tchuwelijk, dat, ware het niet maar al te waar, het al* epitode tan een der roman* ran Sue of tijne navolger» kon dieaea. Op ondejaaradag werden hier de kautont-procarator Dr. Bert- tchinger en dien* broeder Ferdiaand, beiden ia het Böttl du lac woonachtig, tot reler verwondering gearresteerd. Al* reden daar- roor wordt algemeen het volgende opgegerea: De ondate der beide broeder* (F.| wat teder! 5-6 jaren met eene rijke en beminnena- waardige Hollaadtrhe juffer gehuwd Sedert de rerloriag reedt, en rooral tinda het huwelijk, wa* een nieuw tijdperk roor de familie B. aaagebrokea. >'iet alleen de ouder*maar ook de broe der* eu mater* werden door de jonge en goedhartige Trouw met weldaden overladen, eu de familie Tan den draaijer B., te Wiater- thur getetli-daag aich uit haren geringen «laat tot welttand brengen Ferdiaand tan tijue lijde leefde met tijne trouw te Zurich,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 3