11 A L. i ABSHAUBBIN'S WATTEN, m AnYEKTKITIEHf. S. B. van LON. op Zondag den 20sten Februarij 1859, als mentchen, die gaarne billen toonen, dat zij rijk zijn, cn alge meen achtte men het paar, dat zich in het bezit ran eeu djarig zoontje verheugde, gelukkig te zijn. Weinigen viel het op bijzondere ■wijze in het oog, dat het officiële blad, omstreeks drie maanden geleden, het berigt bevatte, dat Bertschinger en zijne vrouw, ten aanzien van hun vermogen, eene notariële overeenkomst hadden aangegaan, waarbij dit tot gemeenschappelijk eigendom werd ver klaard. Spoedig daarna vernam men echter vreemd klinkende geruch ten. Naar men toen hoorde, had de proenreur, namens zijn broeder, bij de arrondissements-regtbank te Zurich, een eisch tot echtscheiding ingesteld, en wel op grond van overspel door zijne vrouw, lu weérwil dat dit gerucht aanvankelijk geen geloof vond was het echter waar, en zekere Reimer, de gemeenschappelijke bediende van beide broeders, legde schriftelijk de verklaring af, dat hij getuige van die echtbreuk der jonge vrouw was geweest. Deze laatste werd bij de regtbank door een geregtclijken raadsman, in den persoon van procureur Schatti van (Jster, vertegenwoordigd, cn de regtbank was zeer verwonderd, dat die raadsman der vro«w de aanklagte des eischers zonder cenige tegenspraak erkende.In weer wil dier erkentenis, was de regtbank van oordeel, dat de scheiding gecne plaats kon hebben, zonder dat de vrouw persoonlijk gehoord ware. Deze was echter, gelijk Ferdinand verklaarde, naar hare ge boorteplaats A—gereisd. Eensklaps nam nu de zaak een geheel nieu wen en vreeselijken keer. Een ingesteld onderzoek deed blijken, dat Ferdinand zijne beklagenswaarde vrouw, onder voorwendsel, haar naar A— te vergezellen, op de schandelijkste wijze naar jHannhcim gelokt en op de stoomboot gevoerd had, waarmede hij haar hulpeloos en alleen had laten vertrekken. Tevens bekende Reimer, de bediende, dat hij de hemeltergende lasteringen van overspel tegen de arme, brave vrouw, alleen ten gevolge ran bedreigingen (en beloften?) der gebroeders B.neergeschreven en volgehouden had. De verdere bijzonderheden van dat complot moeten, volgens het Zuficher dag blad, zoo afschuwelijk wezen, dat, als slechts de helft waar zij, wat men te Zurich elkander openlijk verhaalt, zij de haren ten berge doen rijzen, en Zurich geen tweede voorbeeld van zulke ontaardheid kan aantoonen. Bij de arrestatie waren de beide broeders B. uiter mate ter neergeslagen. Volgens opgnven vnn den Engelschen hoogleernar Johnston, wordt jaarlijks door de goten van eene stadwelke duizend inwoners telt, eene hoeveelheid mest naar zee weggevoerd, welke gelijk staat met de kracht van 270 ton guano en volgens den tegenwoordigen marktprijs van guano in Engeland eene waarde heeft van ƒ32,500. Werd deze hoeveelheid mest ten behoeve van den grond aangewend, dan zou de productie alleen daardoor vermeerderen met 2900 mud graan. In een groot gedeelte van de stad Edimburg wordt het water der goten naar een kanaal heengeleid, dat dienen moet om drie honderd bunders vlakken grondnabij die stad gelegente bemesten. De vruchtbaarheid nu van dezen grond is zoozeer toegenomendat men het grasland tot zeven maal in het zelfde jaar kan maaijen. Sommige deelen van deze uitge strektheid grond worden jaarlijks verhuurd tegen ƒ360 per bunder, en dikwijls tegen nog veel hoogeren prijs. In Macqueens Sta lis tics, pag. 12, wordt de waarde van al de mestspeciën, die in 1850 in Groot-Brittannie ten be hoeve van dert landbouw zijn aangewend, begroot op 103,369,139 ponden sterling, of ƒ1240,429,668, eene som, welke de geheele waarde van den buitcnlandschen handel van dat koningrijk verre overtreft. De Fransche schuld is steeds toenemende, en wat het erg ste is, ze is vooral ook toegenomen in den tijd van vrede, dien nién beleefd heeft voor 1848. Napoleon I liet eene schuld achter van 1265 millioen francs ruim, met 62Jm illioen frs. rente; zes tien jaren van vrede deden de schuld onder de Bourbons tot 4425 millioen frs. rijzen, en weder 17 jaren vrede bragten den schuldenlast onder Lodewijk Philips zoo hoog reeds, dat de rente tot ruim 243 millioen frs. wareD geklommen, die in 1830 197 millioen frs. ruim bedroegen. Op 1 Januarij 1851 bedroeg de Fransche schuld reeds 5345 millioen frs. en in 1858 8420 mil lioen. In 44 jaar is de Fransche schuld dus omtrent verzevenvou- digd; werkelijk is dat een toestand, die niet liglvaardig tot een oorlog en tot daardoor verhoogde uitgaven mag doen overgaan. Tot de geweldigste hulpmiddelen, die Engeland bij eenen oorlog te veld zou kunnen brengen, behooren thans de Arm- strong-kanonnen; een wapen van zoo wonderlijke eigenschappen, dat het niet onwaarschijnlijk even groote verandering in het krijgswezen kan te weeg brengen, als het stoomwerktuig in de scheepvaart en het percussie-slot in het kleingeweer tot stand gebragt hebben. Het Armstrong-kanon gelijkt in zijn maaksel een vergroote karabijn. Het is ligter dan een gewoon veldstuk, en hoezeer langer van loop, toch gemakkelijker te vervoeren. Het daartoe gebezigde projectiel is een 18ponds kogel, eigenaardigd ingevoegd in een ander metaal, waardoor de frictie onschadelijk wordt gemaakt. Het kernschot dezer kanonnen gaat 1000 ellen ver, maar de kracht en snelheid welke zij aan den kogel geven is zoo groot, dat op 9000 ellen, of bijna vier Engelsche mijlen af- stands, nog de stevigste eikenhouten schijf doorboren. Eene an dere eigenaardigheid dezer kanonnen is de buitengewone juistheid van hun vuur en de naauwkeurigheid waarmede zij door mecha- nieke middelen kunnen gerigt worden. Op 3000 ellen heeft men de figuur van een man te paard met tamelijke zekerheid getroffen; op 1000 ellen trof men het zwart eener schijf, groot 9 duim in diameter. En daar het kanon, gelijk gezegd is, geheel door me chanische middelen gerigt wordt, en na elk schot weder in de vroegere positie terugkeert, zoo kan, als maar eens het juiste punt op een gegeven voorwerp gevonden is, een hagel van kogels in snelle opvolging daarop afgezonden worden. Het is blijkbaar dat bij de landoperalien de mogelijkheid van den aanval op de bevestigde punten door dit geducht wapen oneindig vergroot wordt. Op het slagveld werkt het, op een afstand van 1000 ellen, met de moorddadige juistheid van een miné-buks; en op zee kan men misschien met der tijd daarmede verrigten hetgeen zich tegenwoordigheid nog niet droomen laat. Heden beviel zeer voorspoedig van een' welgeschapen Z o o nA. MUNT JEWERFF geliefde Echtgenoot van Schagen, 16 Febr. 1859. (221)^/ Ter eere van den Verjaardag van Z. M. den Koning, ten huize van DIRK URSEM in het Logement ttden ROODEN LEEUW" op de marktplaats te Schagen. Entrée vrij. Aanvang 's avonds ten 7 ure. (220) De ondergeteekende berigt bij deze, dat hij zich gevestigd heeft, als Timmerman, Molenmaker, en Metselaar, zich aanbevelende met eene prompte en civiele bediening, zoekende daardoor het vertrouwen waardig te maken. Schagen, R. RUITER. 3 Februarij 1859, (219) De Heer J. V. MAAS, te Hellevoet- sluis, leed sedert vele jaren aan fatale Rhumatiek, zonder bij eenig middel verzachting oi gene zing te vinden. Sedert het bestaan der heeft ZEd. ook deze beproefd, met dat gelukkig gevolg, dat hij zich in een' voortdurenden staat van beterschap bevindt. Mogten de lijders, even als de heer Maas, bij verouderde kwalen volharden in het geregeld aanwendan dezer Watten, dan zal gewis de genezing niet uitblijven; want de proeven met dit artikel genomen, eer bet verspreid is, en de groote massa van attesten, welke mij van alle kanten toekomen (en welke van tijd tot tijd zullen worden geplubiceerd, voor zoo verre ik daartoe volmagt heb), geven mij de dubbele zeker heid benevens den waarborg aan allen, die het artikel nog niet bij ondervinding kennen, dat men daarmede zeker ge nezen wordt van kramp, jicht, rhumatiek in het gebeente, koude op de vliezen, pijn in de borst, keel en ledematen. Zeer vele vrouwen worden door dit middel gevrijwaard te gen zwerende borsten; wanneer men ze vroegtijdig aanwendt, ontnemen zij de eerste dagen den overgrooten toevloed van melk, zij houden de zogaderen zacht en bevorderen de circu latie. De prijs is 25 et. per blad. Hoofd-dépót bij A- BREETVELT Az. te Delft, die tot waarborg der echtheid, de gcleibilletteu tcekeut. Verdere Dépots; S. Keel, Schagen. 11. J. Reuken, hoek Vijgendam en Warmoesstraat, te Amsterdam. In de Flijty Leidschestraat te Amsterdam bij Alb. Uosterbaan. Mej. C. J. Blank, Kalveistr. bij den Heiligen Weg te Amsterdam1 C. W. IJfert, Vijzelstraat bij den' Singel, te Amsterdam. A. J. Ten Veldhuys, Rapenburg, te Amsterdam. J. E. Znrlohe, Uitgeest. B. H. Zurlohe, Beverwijk. A. Appelman, JKestwoud. (218) Gebr. Reekers, fF~zetp. Gebr. Frese, Fenhuizen. Gebr. Meijd«ug, Krommenie. J. B. Upman, Barsingerhom. H. Deters, Assendelft D. Boots Alkmaar. G J. Wubbe, Aieuwediep Wed. M. Engel, Jledemólik. Gez. Lippilz, Hoorn. W. B. Wiebols, Burmerende. Wed. B. Meijknegt, Enkhuisen A. Schravendijk, Hilversum. M. Vriend, Zaandam. en verder alom in .Nederland. Drukkerij van P. J. G. DIDERICli te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 4