's Gravenhage, 13 Oct. Dezer dagen zijn de bewoners van een huis op de Veerkade alhier op allerlei wijze gekweld door eene onzigtbare hand. Allerlei geruchten omtrent spo kerij waren daaromtrent in omloop. Thans verneemt men, dat de politie zich deze zaak aantrekt, en een gestreng on derzoek doet. Harderwijk, 13 Oct. Daar het aantal manschappen, welke hier dagelijks aankomen, en bestemd zijn voor het koloniale leger zoo talrijk wordt, dat de vereisdite localitcit alhier ontbreekt, om hen te kunnen huisvesten, zoo zal een gedeelte van de manschappen, bestemd voor de dienst in Oost-Indie, naar den Helder worden gedirigeerd; wordende de lichttoren in de kazematten fort Kijkduin aldaar in ge reedheid gebragt tot het huisvesten en kazerneren van ca. 400 man. Nijmegen, 12 Oct Heden morgen werd alhier gevan kelijk binnengebragt de persoon van Gerrit van Dijken, in het laatst van Junij alhier uitgebroken uit het huis van arrest. Deze persoon werd heden nacht te Zetten aangehou den door den veldwachter der gemeente Valburg, A. van der Meer, aan wiens moedig en beleidvol gedrag men deze belangrijke aanhouding verschuldigd moet zijn. Ondertrouwd: 15 Oct. K. Selderbeek, wednwn. van J. Leijen en P. Tuinman wed. van G. Koomen; P. Schuitenma ker jm. en C. Selderbeek jd; J. Goverts weduwn. van A. Sijplieer en G. de Boer, jd. S. Keet jm. en G. de Wit, jd; Overleden: 12 Oct. C. Pot o. 1} j. 13 Oct. N. Koster KAWTONflEREGT. beurstijdingen. Amsterdam, 18 Oct. IV. S. 2} pCt. 64}3 pC. 771. Rusland, oude 5 pCt. 104]: 1829, 5pCt. 102. Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 54}; idem A. 74}. Spanje, thans 1} pCt. 33}; 3 pCt. 45}; binnl. 42,^. Portugal, 3 pCt. 44}. Londen, Wisselkoers zigt, f 11.70 2 m. 11.65 Parijs, 1 55 rir 55}. Hamburg, u n 35TSF 35}. Bordeaux, 15 dagen 55} u 55. Alkmaar, 14 Oct. Tarwe f 3.25; Rogge f 7.50; Gerst f 6; Haver f4.25; Paarden-Boonen f6.50; bruine dito f9.50; Mosterdzaad f 22; Groene Erwten f 13; graauwe dito f 16; Kaas. Aangevoerd 493 stapels, wegende 97,223 Ned. kleine f29.50, commissie f30.50, middelbare f32. Medemblik, 12 Oct. Kleine Kaas f29; Aangevoerd 61 stapels, wegende 14575 N. Boter f 1.16 per N. Kip- Eijeren f 3. Eend-Eijeren f 2.60 per 100. Monnickendam, 12 Oct. Kleine Kaas f 28.75. Aangev. Broek in Waterland, 13 Oct. Kleine Kaas f28.75; Aangevoerd 40 stapels, wegende 7552 N. Haarlem, 17 Oct. Witte Tarwe 11 a 7.60, Zomergerst f 4.85, witte Zaaitarwe f 8.50, Haver f 2.60 a f3.50, bruine BoonenflO. Amsterdam, 17 Oct. Tarwe prijshoudend; 133, 134 ffi witbonte Poolsche f316, 320; 132 bonte dito f306; 129 ffi nieuwe Rijn f 273. Hoorn, 13 Oct. Heden werden alhier alhier aangevoerd 267 stapels Kaas wegende 62,542 N. ffi. hoogste prijs f 29 kleine, f 28.50 commissie-kaas. Leiden, 15 Oct. Boter le qnal. f 1.25 a 1.50; mindere f 1.22} a 1.32}. Verkocht 5620 N. ffi. Delft, 13 Oct. Boter 1 qual. per 1/4 v. f 67 a 68; 2de dito f 63 a 66. Do markt was heden meer geanimeerd en prijzen wat hooger. Sneek, 11 Oct. Aanvoer van Boter 906/4 en 82/8 ton a f 48. Prijs der Kanter Kaas f 27 o 29.50; Nagel f 27 a 30.50. Aanvoer 20,927 N. ffi, Zutphen, 13 Oct. Aardappelen f 1.75 a 2.50; Boter f 19.00 a 21.50. Meppel, 13 Oct. 324 mudden Aardappelen f2.10 Frie- sche f3; 13,800 N. ffi. Boter per v. Ie soort f42 a 44; inferieure f34 a 40; per 1} N. ffi. f 1.50 a 1.65. Zwolle, 14 Oct. Aardappelen f 1.80 a 3; Boter per N. ffi. f 1 a 1.16; dito per ton f 23. Leeuwarden, 14 Oct. Boter 634/4, 241/8 en 55/16. Prijs f 43,50. I E G E L >Y E R K «len. Dit tooneel maakte een zoo diepen indruk, dat de menigte met tranen in de oogen uiteenging, en de verkoop niet kon plaats hebben. Volgens een in den staat Michigan (Amerika) uitko mend Hollandsch dagblad, getiteld: ï)e Ware Burger, is bij de Christelijke afgescheidene gemeente aldaar beroepen tot leeraar, Ds Joffers, leeraar te 'sGravenhage (vroeger turf schipper). Aanstaanden Zondag avond zal bij de godsdienstoefe ningen, de kerk der Remonstrantsche gemeente voor het eerst met gaz worden vellicht, zoodat alsdan in onze stad, alleen de Lutherschen zich nog met het oude licht behelpen. li Uit G E11L ijk E STAND. 0. 19 j. 15 Oct. G. D. Numan o. 25 j. Zitting op 13 October 1859. 1. W. S., te Zjpe, veroordeeld, ter zake van het toelaten van een persoon in zijn huis des avonds na tien ure; boete f 6. of gevangenisstraf van drie dagen en in de kosten. 2. I. de B., te Zjpe, veroordeeld, ter zake van het zich bevinden in eene tapperij, des avonds ten elf ure en al- zoo na bezetten tijdrff 3. of een dag gevangenis en in de kosten. 3. S. L., en I. L., te Zjpe, beklaagd van eene fooi te heb ben afgevraagd, bij liet jagen van het Noordsche Brik schip //Verta linde;" vrijgesproken, als niet bewezen. 4. K. H., te HaringcarspeCbeklaagd van het laten loopen grazen van een schaap aan den publieken weg te Haring- carspel; vrijgesproken, als niet bewezen. 5. H. de V., te Warmenhuizen, veroordeeld ter zake van het visschen met aaldoggen, zonder voorzien te zijn van eene vischacte; boete f 3. en iu de kosten, met verbeurd verklaring van het in beslag genomen vischtuig en verwijzing tot betaling der waarde, waarop het vischtuig is geschat, of gevangenis van drie dagen. Metal Coupons 23.70. MARKTBERIGTEN Schagen, 13 Oetober 1W9. Aangevoerd 6 Paarden f 40 a 100; 15 magere Gelte Koeijen f 80 a 120 25 vette dito 50 a 60 et. per N. ffi; 7 Vaarsen f 50 a 70; 1 Gras Kalf f 14; 261 magere Schapen f 9 a 13; 290 vette dito f 16 a 22; 139 Lammereu f 9 a 15; 8 magere Varkens f 10 a 18; 104 Biggen f3 a 5; Konijnen 15 a 40 et; Kippen 35 a 100 ct; Eenden 25 a 30 ct; Boter 80 ct- per kop, of f 1 per N. ffi; Kaas 32 a 34 ct. per N. ffi; Kip-Eijeren f3; Eend-Eijercn f3 per 100 stuk. Purmcrende, 18 Oct. Aangevoerd 150 Runderen; 12 Paarden; 94 vette Varkens 36 a 42 ct. per N. ffi; 27 mage re Varkens f 10.50 a 13.50, 510 Biggen f3 a 5.50; 53 vet te Kalveren 50 a 70 ct. per N. ffi; 30 nuchtere Kalveren f 8 a 17; 963 Schapen en Lammeren; Kaas Aangevoerd 203 stapels Kleine en 1(5 stapels Middelbare. Hoogste markt: Kleine f 29.75, Middelbare f 23 per 50 N. ffi. Boter fl a 1.10 nerN. ffi. Kip-Eijeren f3.50 Eend-Eijeren f2.60 p. 100 Appelen f3.75 a 4.25 per mud Peren f4.75 a 5.25. 15 Oct. Aangevoerd 4 Paarden f 50 a 100, 2 Koeijen f 80 a 100, 1 Kalf; 615 Schapen f 12 a 30, 24 magere Varkens f 12 a 18 402 Biggen f3.50 a 6. 16 stapels, wegende 3229 N. Rogge in een doen; 124, 125 ffi Pruiss. f199, 200, 205; 123 ffi dito f192 aan de Zaan; 118 ffi St. Petersb. f179; 120 ffi Odessa f 180; 118 ffi gebroeide dito f160; 124 ffi Galatz f 195. Haver hooger verkocht; 95, 100/2 ffi dikke f 4} a 4}; 82, 90/2 ffi voer f 3.40 a 3.80; Zweedsche f8 per 109 kilo bij partij. Boekweit lager afgegeven; 118, 190, 120 ffi Amersfoort f190,192, 194; 118 ffi Mechelsche f 192 117 ffi Gordijkcr f186. Lijnkoeken f 9 a 11. I.ondensche Veemarkt- Maandag 17 Oct. 5450 Ruuderen, 24410 Schapen 112 Kalveren. Over de Hoornleijs. DE YERDTJCRZAMING DER NOORD-HOLLANDSCHE KAAS. Jd ooien tijd lijn er verschillende pogingen gedaan, ter verduur - raming van het voedsel, voornamelijk van dat. hetwelk bestemd is voor de uitrusting der marine, der koopvaardijvloot, en ook on- langs vao een aantal artikelen voor onze legers. Het algemeen is verrijkt geworden met nieuwe ontdekkingen, waaraan de namen verbonden rijn van de heereu Appert, Üarict, Qail Borden, Cassa- mand, Cellier Blumenthal, Lamy, de Lignac, llabru, voor de ver- duurzaming van het vleesch en der melk, en van Hassoo, Gannal, Choltet, Horel Fatioi voor de verduurzaming der groenten. Onder de voortbrengselen der nijverheid, bestemd tot onze voe ding, is er een in den tegenwoordigen tijd onmisbaar geworden; wij bedoelen de kaas De soorten, die in den zeehandel de voorkeur genieten, zijn natuurlyk die, welke door de zamenstelling en de vastheid harer grondstof, bewaard kunnen worden en voldoendeden invloed van het weder en van het vervoer verduren kunnen. Onder deze soorten, wier aantal zeer beperkt is, is de Noord- Hollandsche kaas, zonder tegenspraak, de meest beroemde. Er wordt eene buitengewone hoeveelheid van gebruikt; haar aangena me smaak doet haar de voorkeur geven, en hare hoedanigheid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1859 | | pagina 3