ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. OPROEPING- (Vijlde Jaargang.) N°. 171. M*# Ao. 1861. DONDERDAG 3 JANUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. NATIONALE MILITIE. Beknopt overzigt van de gebeurtenissen der weel. BUITENL A N 1). ENGELAND. Londen, 26 Dec. Uit Amerika wordt eene ijzingwekken- gebeurtenis medegedeeld, Kapitein Demtdie uitgezonden werd, ten einde nasporingen in het werk te stellen betrekke lijk het berigt, dat een gezelschap landverhuizers door de Indianen zou zijn vermoord, had nog 10 A 12 hunner in le ven gevonden. Zij rekten linn bestaan doordien de lijken hunner vroegere togtgenooten hun tot voedsel verstrekten. Twaalf lijken werden gevonden, terwijl tien der nog levende landverhuizers zich bij hoopjes van 3 H op omstreeks twaalf mijlen afstands van de plaats, waar het bloedbad werd aangerigt, in een woud verborgen hielden. Onder de nog levenden bevonden zich eer, zekere heer Meijerdiens schoonzuster, Mejufvr. Meijer,vijf jonge kinderen en eene miss Trumbell. Deze kleine schare ongelukkigen voedden zich met het lijk van Meijer, den echtgenoot, vader en broe der. FRANKRIJK. Parijs, 27 Dec. De keizer heeft bij een der eerste beeld houders eene groep in wit marmer besteld, voorstellende de hertogin d'Alba, in de armen van twee geniën den geest gevende. Dit kunststuk zal op het graf der overledene wor den geplaatst. SCHAGER COURANT. A!Bt>OOmiBT3J>ai2a3 TDDIB 3)312 A mbbïtDIVll Voor Schagenl.OO. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven franco. 3)32 ÜI73M3n?13B Vaneen tot vijf regel»f 0 75- ledereregel meerder0 15. Geboorte-, Huwelijks- en Uoodberigten 0 50. De 35 cents tegelregl niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die tij beslaan. Gemeente Schagen. District Haarlem, Provincie Noord-Holland. De Burgemeester van Schagen-. Roept bij deze op alle ingezetenen, welke op den Jannarij 18Ö1 hun 19 jaar zullen intreden, en alzoo ge boren zijn gedurende het jaar 184*2om ziclt tot de loting der Nationale-Militie te doen inschrijven, en tot dat einde te compareren in het Gemeentehuis dezer Gemeente, op Dingsdag 15 Januarij 1861, des morgens vau Negen tot Een nar. De Ouders Voogden en Regenten zullen verpligt zijn hunne kinderen of pupillen, in persoon, of door iemand daartoe door hen schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijven, op straffe daartoe bij de Wet bepaald. De wettige woonplaats voorde inschrijving, wordt ge- honden voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ou ders of van den e«'r<tbenoemden Voogd voor gehuwden de plaats waar zij hun bestaan hebben, terwijl in twijfelachtige gevallen op verzoek der belanghebbenden, door het Plaatse lijk Bestuur de noodige inlichtingen zullen wor len gegeven. Gehuwden en afwezigen of anderen welke redenen van vrijstelling vermenen te hebben, zullen onder de Inschrij ving begrepen zijn. Alle diegenen welke den voorschreven ouderdom bereikt hebben, en zich vóór 20 Januarij 1861 bij het finaal slui ten van het Inschrijving-Register niet zullen hebben doen inschrijven, zullen dadelijk worden gearresteerd en naar de Hoofd plaats der Provincie overgebragt; ten einde door den Commissaris des Konings en twee Leden der Gedeputeerde Staten te worden onderzocht, en dadelijk worden ingelijfd, tenzij dat ziekte en ligchaamsgebreken hun tot de dienst ongeschikt tnaken, en bovendien zullen zij met eene geld boete of ingeval van volstrekt onvermogen, met eene gevan genis gestraft worden. Vreemdeling it welke hun verblijf in deze Gemeente heb ben gevestigd, en in de jaren vallen waarin zij dienstpligtig zijn, zullen zich tevens ter inschrijving moeten aangeven. De belanghebbenden worden wijders onderrigt, dat voor zooverre zij in deze Gemeente niet geboren zijn. zij van hunnen ouderdom niet anders kunuen doen blijkendan, door eene geboorte-acte of doopcedulwelke hun kosteloos op vertoon van een bewijs hun ten dien einde af te geven, wordt uitgereikt. En opdat hiervan uiemand onkundig zij, is deze afgekon digd en aangeplakt, daar zulks in deze Gemeente gebruike lijk is. Schagen den 31 December 1860. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. R. DE MEÊR. Het staatkundig nieuws is thans van zeer weinig betee- keuis en het onstuimige weder heeft de aankomst der posten vertraagd. Volgens berigten uit Italië wordt het bombardement van Gaëta onafgebroken voortgezet, en door de Piemontesche batterijen belangrijke schade veroorzaakt. De qusestie of de Fransche vloot Gaëta al dan niet zal veilaten-en de verkoop van Venetië houdt een ieders aandacht gespannen. De gevangenneming van den Hongaarschen uitgeweken graaf Teleki, schijnt de moeijelijkheden van Oostenrijk nog te vermeerderen. Daar in eene te Pest gehouden algemeene vergadering op zijne vrijlating of leregtstelling voor een Hon- gaarsch geregtshof wordt aangedrongen, en Oostenrijk door a«n het laatste toe te geven zich op de beste wijze uit deze quaestiezal kunnen redden. In Amerika schijnt men van de eene zijde de afscheiding van het zuiden der Unie volstrekt te willen doorzetten, hoe wel men van den anderen kant deze scheiding door kracht van wapenen wel zal te keer gaan. Men is thans ijverig bezig met de noodige herstellingen te doen aan den Great-Éastern-, men geloott, dat tegen het begin der aanstaande lente alles in gereedheid zal zijn. 27 Dec. Op den Teems ziet men groote ijsbrokken drijven, zoodat de stoombooten op die rivier de vaart hebben gestaakt. De verschillende wateren in de parken der hoofdstad waren gisteren met schaatsenrijders gevuld. Alleen op het kanaal in Regent's Park bevonden zich meer dan 10,000 personen. Gisteren hebben in de hoofdstad verschillende vrij ernstige branden plaats gehad, bij een waarvan drie kinde ren van 12, 8 en 6 jaren het leven hebben rerloren. Te Leeds is gisteren, ten huize van den heer Lon<rier, een stoomketel gesprongen, ten gevolge waarvan zijne echt genoot werd gedood, terwijl hij zelfs, zijne dochter en een dienstmeisje ernstige verwondingen hebben bekomen. Particuliere berigten van Chiua loopen tot 18 Oct. Op dien dattim werd het expeditiecorps geregeld van leeftogt voorzien door middel van eene flottille van honderd jonken; deze vaartuigen, welke door de ijzeren kanonneerbooten op sleeptouw worden genomen, doen geregeld dienst tnssehen Tien-Tsing en Tchang-Tchevrewelke laatst stad op 20 mijlen afstands van Peking ligt. Door de ontzaggelijke massa sneeuw, is het water in de Stine, binnen de 24 unr 1,60 el gerezen. Een heer kocht onlangs in een winkel in de straat St,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1