ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. OPROEPING- (Vijlde Jaargang.) N®. 173. OL0 A®. 1801. DONDERDAG 17 JANUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. NATIONALE MILITIE. EXXISG E LXG BEK EftDMAKIXG. Beknopt overzigt van de gebeurtenissen der week. IIU1TEN LA N 1). ENGELAND. Londen, 8 Jan. In Astlejs amphitheater alhier werd den 7den Januarij een stalknecht door een der drie leeuwen, die bij de voorstellingen aldaar eene beduideude rol spelen, ver scheurd. Deze dieren waren losgebroken en liepen spelen de in den circus, toen de ongelukkige binnentrad. Een der dieren greep hem in den nek; de stalknecht riep om hulp, doch dit verstomde weldra, zoodat men vermoedt, dat hij niet lang beeft geleefd. Op dit hulpgeroep kwam iemand toesnellen, doch deze durfden den circus niet binnen te tre den. Eindelijk kwam de dierentemmer Crockett, die de voorstellingen geeft, deze trad onversaagd toe, ontrukte het lijk van den stalknecht aan den leeuw en bragt ze allen drie in hun hok terug. URANT. nisfimn'iaan'jsrjiijs rim xari uiiUBiaB: Voor Scha-eu1.00. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt icderen Donderdagmorgen. Brieven Franco. MJ38 D211 ü3)Taï?lBïl3B t Van ren tot vijf regelsf 0 75. Iedere regel meerder0 15. Ueboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0 50. De 35 cents segelregt niet medegerekend. Croote Letters naar de ruimte die rij beslaan. Gemeente Schagen. District Haarlem, Provincie Noord-Holland. De Burgemeester van Schagen Roept bij deze op alle ingezetenen, welke op den 1" u Jannarij 1861 Iinn 19 jaar zullen intreden, en alzoo ge borenzijn gedurende het.jaar 1812; om zich tot de loting der Nationale—NIilitie te doen inschrijven, en tot dat einde te compareren in het Gemeentehuis dezer Gemeente, op Pingsdag 15 Januarij 1861, des morgens van Negen tot Een uur. De Ouders, Voogdenen Regenten, zullen verpligt zijn hunne kinderen of pnpillen, in persoon, of door iemand daartoe door hen schriftelijk gemagtigd te doen inschrijven, op straffe daartoe bij de Wet bepaald. De wettige woonplaats voor de inschrijving, wordt ge houden voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ou ders of van den eerstbenoemden Voogd; voor gehuwden, de plaats waar zij hun bestaan hebbenterwijl in twijfelachtige gevallen op verzoek der belanghebbenden, doorliet Plaatse lijk Bestuur de noodige inlichtingen zullen worden gegeven. Gehuwden en afwezigenof anderen welke redenen van vrijstelling vermenen te hebben, zullen onder de Inschrij ving begrepen zijn. Alle diegenen welke den voorschreven ouderdom bereikt hebbenen zich vóór 20 Januarij 1861 bij het finaal slui ten van het Inschrijving-Register niet zullen hebben doen inschrijvenzullen dadelijk worden gearresteerd en naar de Hoofdplaats der Provincie overgebragtten einde door den Commissaris des Konings en twee Leden der Gedeputeerde Staten te worden onderzocht, en dadelijk worden ingelijfd, tenzij dat ziekte en ligchaarasgebreken hun tot de dienst ongeschikt maken, en bovendien zullen zij met eene geld boete of ingeval van volstrekt onvermogen, met eene gevan genis gestraft worden. Vreemdelingen welke hnn verblijf in deze Gemeente heb ben gevestigden in de jaren vallen waarin zij dienstpligtig zijn, rallen zich tevens ter inschrijving moeten aangeven. De belanghebbenden worden wijders onderrigt, dat voor zooverre zij in deze Gemeente niet geboren zijn, zij van hunnen ouderdom niet anders kunnen doen blijken dan, door eene geboorte-acte of doopcedulwelke hun kosteloos op vertoon van een bewijs, huu ten dieB einde af te geven, wordt uitgereikt. En opdat biervan niemand onkundig zijis deze afgekon digd en aangeplakt, daar zulks in deze Gemeente gebruike lijk is. Schagen den 31 December 1S60. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. R. DE AlEÉR. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen. Gelet hebbende op art. 264 der Wet van 29 Junij 1851 'Staatsblad Jtf. 85) Brengen ter openbare kennis, dat bet door hen voorloopig vastgestelde kohier van den Hoofdelijken Omslag, en van de belasting op de honden voor het loopende dienstjaar, gedurende veertien dagenen wel van Dingsdag den 8 Januarij tot en met Vrijdag den 25 Januarij aanstaande, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter li zing zal nederliggen. En is deze afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Schagen, den 7 Januarij 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. I)e Burgemeester H. R. de MEÈR. De Secretaris, A. J. van CANTFORT. De Burgemeester van Schagen Herinnert bij deze nogmaals de ingezetenen dezer gemeente, aan de bepaling van art. 161 van liet politie-reglement voor deze gemeente, dat zoo lang het water besloten is, elk inge zetene verpligt zal zijn, om voor zijn huis te makenen open te houden, een bijt, welke ten minste eeDe Ned. el breed en 1 el 7 palm lang zal bebooren te zijn, zullende hij bij gebreke daarvan, telkens verbeuren eene boete van één Schagen den 14 Januarij 1861. De Burgemeester voornoemd II. R. de MEÈR. gulden. Het staatkundig nieuws is deze week van zeer weinig be lang. Koning Frans II schijnt niet voornemens te zijn Gaëfa vrijwillig te verlaten maar zich tot het uiterste te willen ver dedigen. Keizer Napoleon schijnt van plan te zijn om zoo moge lijk eene verzoening tusschen den paus en koning Viclor Emmanuel tot staud te brengen. Engeland moet niet voornemens zijn langer bij Oosten rijk op den verkoop van Venetië aan te dringen. De terugroeping der Frausche vloot is nog niet geschied, mogt dit echter plaats hebben, alsdan zal de overgave van Gaëta hierdoor zeker bespoedigd worden. 10 Jan. Dat de crinoline nog altijd hare offers blijft eischenmoge weder uit het volgende blijken. De dochter van generaal Power, 31 jaren oud, bevond zich alleen in haar vertrek en wilde een der kandelaars verplaatsendie zich nabij den schoorsteen bevond. Hare kleederen geraak ten echter in vlam en alvorens haar broeder, die op haar hulpgeschrei kwam toesnellenhaar te hulp kon komen, had zij reeds zulke ernstige brandwonden bekomendat zij eenige uren later daaraan overleed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1