(Vijlde Jaarrgnng.) N°. 175. ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. DONDERDAG 31 JANUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING. AFKONDIGING. IHHLIGATIE. 2. Dat op deze dagen met uitzondering van geringe eet waren, geene koopwaren hoegenaamd op marktenstraten of openbare plaatsen, zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen. 3. Dat gedurende den tijdvoorde openbare godsdienst oefening bestemdde deuren der herbergen en andere plaat sen alwaar drank verkocht wordt, voorzoo verre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zul len gesloten zijn en dat ook gpdurende dienzclfden tijd, gernerbande spelen, hetzij kolven balslaan of dergelijke, mogen plaats hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkhedenzoo als schouw burgen, publieke danspartijen, concerten en harddraverijen, op de zoudagen en algemeeue feestdagqn zullen gedoogd wor den zullende bet aan de plaatselijke besturen worden vrij gelaten hieromtrent ceue uitzondering toe te staan mits niet dan na bet volkomen eindigen van alle godsdienstoefening. 5. Dat de plaatselijke policie zorg zal dragenten einde alle hinderlijke bewegingeu en gerucht in de nabijheid der gebouwen tot de opcubare eeredieust bestemden in liet algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden. 7. Dat bij eeue tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden en wijders alle de te koon gelegde of uit gestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of an dere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten. SCHAKER CODRANT. JMBDBOimiimMlM TDtttt 9133 SIAAtt&aB: Voor Schagen. J l.OO. Franco per post door het gcheelc Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. II r I e v e ii Franco. D331 ÜDT3MJQ333Q: Van een tot vijf regels O 75» Iedere regel meerder O 15* Geboorte-, Huwelijks- en Doodbcrigten 0 50. De 35 cents zegelregt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die zy beslaan. De Burgemeester van Schagen Gelet op de 2e alinea van art. 7 der wet van den 4 Julij 1850Staatsblad 1\« 37 tot regeling van liet kiesregt, ter benoeming van Afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaalnoodigt de Ingezetenen dezer Gemeen te uit omzoo zij elders in de Directe belastingen zijn aan geslagendaarvan voor den 15 Februarij aanstaande, ter plaatselijke secretarie op de, bij die wet bepaalde wijze, te doen blijken. Schagen den 28 Januarij 1801. De Burgemeester voornoemd H. R. de MÉÉR. De Burgemeester van Schagen, Brengt bij deze ter keunisse van de Ingezetenen dat het Kohier der Grond-Belasting, dienst 1801, op den 9 Jann arij 1S61door den Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-llolland, is executoir verklaard En herinnert alzoo een iegelijk dat geene reclamalicn tegen den aanslag, ingevolge de Wet, zullen worden aange nomen, dan die binnen drie maanden, na de bekendmaking van het executoir verklaren der Kohieren en dus vóór of op den 26 April aanstaande, zullen zijn ingeleverd wor dende mitsdien een ieder aangemaand, ter voorkoming van zijne schade, binnen den gemelden tijd zijne reclamatie in te leveren bij den Controleur der Divisie met overlegging van eene Duplicaat-Kwitantiewegens dc voldoening van het geen hij tot den dag zijner reclame schuldig is. En opdat niemand hieromtrent eenige ou weten beid voor wende, is deze afgekondigd en aangeplaktwaar zulks be hoort. Gedaan te Schagen, den 26 Januarij 1861. De Burgemeester voornoemd, H. 11. de MEÈR. Burgemeester en Wethouders van Schagen, herinneren bij deze aau de Ingezetenende Wet van den lsten Maart 1815, betrekkelijk de viering van de dagen aan de Openbare Christelijke Godsdienst toegewijd zijnde van den volgenden inhoud Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Prinse van Oran je Nassau, Souvereiu Vorst der Vereenigde Nederlandenenz. enz. enz. Aan alle die deze zullen zien ol hooren lezensalutdoen te weten Alzoo Wij in de overweging genomen hebben de noodza kelijkheid om, op het voetspoor onzer godsdienstige voorva deren die daarop steeds uen hoogsten prijs stelden de pligtmatige viering van den dag des lleeren eu andere da gen der openbare christelijke godsdienst toegewijd, door eenparige en over de geheele uitgestrektheid der vereenigde Nederlanden algemeen werkende maatregelen te verzekeren; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord eu met gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen hebben goedgevonden eu verstaan gelijk Wij goedvinden en ver staan bij deze 1. Dat op zondagen en op zoodanige godsdienstige feest dagenals door de kerkgenootschappen van de Christelij ke Godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd wordenniet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden, welke de godsdienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geen openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan in geval van noodzakelijkheid, als wan neer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toestem ming zal geven. 6. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit be sluit naar gelaug van personen en omstandigheden zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en tirintig guldenof met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen, voorde overtreders, die buiten staat mogten zijn deze boete te betalen. En dat door deze algemecne verordeningen, alle daarme de niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglemen ten en inrigtingen zullen worden gehouden voor vervallen. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geinsereerd en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en aan de Staten in de onderscheidens provinciën of land schappen ingevolge art. 86 der grondwet, ter uitvoering zal worden gezondenmet last om dezelve alomme te doen publiceren en afligeren, en van de predikstoelen der onder scheidene christelijke kerkgenootschappen te doen aflezen. Lasten en bevelen voorts, dat Onze ministriële departe menten en andere autoriteiten, justicieren en officierenwieu zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder eenige conniventie of dissimulatie. Gegeven te s Gravenhage, den lsten Maart des jaars 1815, het tweede van Onze regering. fget.) WILLEM. Ter ordonnautie van Zijne Koniuklijkc Hoogheid, (get.) A. R. Faui. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vertrouwen dat gevoel van het pligtmatige, om door naleving van de in bovenstaande Wet vnorschreveu bepalingen, het doel van dezelve, behoorlijke viering van den dag des Heeren en an dere algemeen erkende christelijke feestdagente bevorderen en te helpen bereiken, bij ieder Ingezetene steeds levendig zijn eu blijven zal, en moer nog dau de bij deze Wet gestel de strafbepalingen, de handhaving van dezelve gemakkelijk zal maken. Ln opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwendenis deze afgekondigd zoo als gebruikelijk is. Aldus vastgesteld bij Burgemeester en Wethouders voor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1