ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. POLICIE. WATERSNOOD. NATIONALE MILITIE. Ftalië. (Vijlde Jaargang.) N«. 177. öiê-.« A°. 1861. DONDERDAG 14 FEBRUARIJ. uitgever p. j. g. diderich. IS L IT E r\ L l>. engeland. Londen 1 Febr. De satirieke Punch laat niemand on gemoeid; het zijn thans de spoorwegmaatschappijen die in zijne mededoogenlooze klaanwen zijn gevallen. aUit de bes te bronnen", dus leest men ia genoemd bladvkuunen wij mededcelen dathoe ougeloofbaar Ret ook moge schijneu er Donderdag slechts vijf spoorweg-ongelukken hebben ^FRANKRIJK. Parijs, 6 Febr. Van alle kanten wordt berigt, dat de keizerlijke troonrede groote teleurstelling onder de geestelijk heid heeft veroorzaakt. De verzekering des keizers, dat het Katholicismus in China is hersteld schijnt haar toe eene tegenstrijdigheid te zijn met de verklaring, dat de Fransche troepen alleen te Rome zijn, om den persoon van den paus te beschermen. Turijn, i tebr. Het vuur der belegeraars heeft in de laatste 36 unr drie kruidmagazijuen doen springen en een zesde gedeelte der citadel. De belegerden hebben een wa- SCHAGIR COURANT. AstmriutfBTapRidd rumimJ UMAÏÏFDÏDÏ Voor SchajenJ 100. Franco per poal door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verzchijnt iederen Donderdagmorgen. Ilrlcvcn Franco. ÏMJ3 1231 AlTïaMBÏllB Van een tot vijf regel»f 0.75" Iedere regel meerder0.15- (ieboorte-, Huwelijk»- en Doodberiglrn 0.50. De 3ó cent» legelregt niet medegerekend. (iroote Letters naar de ruimte die lij beslaan. Gevonden in den nacht van den Isten op den 2den dezer in de (loep eeu linnen zak. Terug te bekomen op de Secre tarie. HEKEMtUAKING Rurgemi ester en Wethouders van Scha/jen Gelezen hebbende het Kon. besluit dd. 6 dezer 70. Brengen bij deze ter kennisse der ingezetenen dezer gemeen te «lat ten behoeve der Noodlijdenden door den Waters nood, op Dingsdag den 19 Februarij a. s. eene alge- meene Collecte aan hunne huizen zal worden gedaan. Zij vertróiiwen dat Schagen's ingezetenen, die voor zoo veel jammer en ellende gespaard inogten blijven, onder die gelukkige omstandigheden, tot milde bijdragen bereid zullen worden bevondenterwijl zij voorzeker op geene voor 's Ko ning» hart meer welgevallige wijze kunnen doen blijken van hunne lntlde aan het menschlievetul voorbeeld van Zijne Ma jesteit, dan door Hoogst Deszeifs geboortefeest door eene nieuwe ruime uitoefening van weldadigheid opteluisteren. Schagen, den 13 Febiuarij 1861. Burgemeester en Wethouder* voornoemd, J)e Burgemeester II. R. de MEÈR. I)e Secretaris A. J. van CANTFORT. BEKEXU] Het PLAATS EL K BESTUUR van Schagenverwittigt de ingeschrevenen voor de Nationale Mli/ie van dezen jare dat de Alphabetische Naamlijst van alle de Personen, die aan de ligting van dit jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal liggen van Dingsdag den 5 Februarij tot Dingsdag den 19 Februarij 1861 des morgens van 10 tot 2 uurten einde een ieder in staat zoude zijn om in geval zich op die lijst eenige personen of omstandigheden moeten voorkomen dit- op dezelve nog zoudeu behooreu te worden aangeteekend, of daarvan moeten worden weggelaten daarvan aan den heer Militie-Commissaris kennis te geven: met last om zich op den 26 Februarij 1861 des morgens ten 11 ure, te bevinden te Schagen voor het Raadhuis ten eiude aldaar voor de dienst der Nationale Militie te Loten, en redenen van vrijstelling hebbende, die alsdan op te ge ven; alsmede om de bewijzen, tot staving derzelve en bij de Wet gevorderd, uiterlijk binnen vijf dagen na de Loting, over te leggen aan het Bestuur der gemeeute. Schagen den 4 Februari] 18C1. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur roornoenid, H. R. de MEER. plaats gehad, waarvan niet meer dan vier noodlottige gevol gen hadden. 7 Febr. Als eeu bewijs, ho6 spoedig de oorspronkelijke bewoners der koloniën uitsterven wanneer zij in aanraking met bet Europesclie element komen, kan onder anderen die nen dat van tien stammen in Tasmania (van Diemenslaud) nog maar veertien personen zijn overgebleven zijnde 9 vrou wen en 5 mannen, waaronder 4 gehuwde, doch kinderlooze paren. De inwoners zelve zijn van meening, dat dit ont staat door den invloed der Europea-nen op (ie verandering van levenswijze. Uit New-York wordt van 17 Jan. gemeld, dat de be kende Lola Montes, na eer. lang cn smartelijk lijden op dien dag aldaar is overleden. In den laatsten tijd leefde zij uit sluitend van de algenieene liefdadigheid. Voor eenige dagen had er in llyde-Park eene soiree plaats eene daine gaf er een kiein vrienden-bal en men dan ste met begeleiding van piano-rnnziek. Kort voor den af loop der soiree kwain eene der genoodigde dames, die eene wals speelde, te digt bij eene waskaars, ten gevolge waarvan hare mouwen in brand geraakten, en weldra ook hare japon vuur vatte. De zuster der pianiste wilde de vlammen dooven, doch liet vuur deelde zich ook aan hare kleedrren mede. Hierdoor ontstond een groot tmnult in de zaal; dames en bieren schoten de in vlam staande slagtoffers ter hulpe, met het ongelukkig gevolg, dat ook de kleederen van drie ande re dames vuur vatteden. Zijdie hare zuster wilde redden, werd het offer harer toewijding; terwijl de dame, wier mou wen het eerst in brand geraakten, in eeu hopelozen toestand verkeert. 7 Febr. Sedert 4 dezer is er op alle spoortreinen een wagen 1ste klasse ingerigt voor alleeu reizende dames. De laatste btrigtcn uit Syrië zijn zeer ongunstig; de Frauschc consul te Damascus voorzsj», dat er spoedig een opstand aldaar zou moeten uitbreken. Hij heeft zich in aller ijl naar Beyruth begeven, om de internationale com missie en generaal de Beaufort in te lichten over hetgeen er is voorgevallen. Volgens de laatste berigten nam de Fran sche generaal maatregelen om een corps troepen naar Da mascus te kunneu zenden; hij heeft eenereglstreeksche ou derhandeling met Abd-el-Kader aangeknoopt, die zich nog steeds zeer verdienstelijk maakt. De tijding, dat eenige der Drnsische opperhoofden waren veroordeeld en verbannen, had de Drusen zeer verbitterd. Overal hoorde men oorlogskreten en reeds hadden zij, zoo als ook de Arabieren doenhunne familiën en beesten in veiligheid gebragt. Hunne geestelijken begonnen den heili gen oorlog te prediken. Er bestaat plan, om eene belasting op de lucifers te stellen; teveus zou bet debiet een monopolie van de regering zijn. Men verzekert, dat de schatkist daardoor een inko men van 12 millioen francs zou verkrijgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1