(Vijlde Jaargang.) N®. 178. Q£# A». 18«i. ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. DONDERDAG 21 FEBRUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING. KENNISGEVING. PottenPannen en Schotels. Keulscheper 100 worp J 2; Bergsche 2,50 Goudsche 1,75 Friesche 1,50 ENGELAND. FRANKRIJK. ITALIË. SCHAKER 1 COURANT. &2tnn3m3a33:?2ïJ3 7112 31213 1222112301 Voor Schagenl.OO. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. II r i e v e n Franco. 3*2133 232 22732331131332 Vanee» tot vijf regel»f 0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50. De 35 cent» zegelregt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die tij beslaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen Brengen naar aanleiding van art. 228, alinea 2 der Wet van den 29 Junij 1S51, (staatsblad Y° 85) aan belangheb benden in herinnering, dat alle vorderingen ten laste der ge meente, zullen moeten ingediend zijn binnen zes maanden, volgende op het jaar waarover dezelve loopen en dat bij ge breke daarvan, die vorderingen zullen verjaard en vernietigd zijn. Wordende dus allen, die nog eenige vordering ten laste dezer gemeente mogten hebben, over den jare 1860 uitge- noodigd die vóór den 308te" Junij aanstaande in te leveren, ten einde zich daardoor voor de nietigheid en verjaring er van, te vrijwaren. Schagen den 15 Febrnarij 1861. De Burgemeester en Wethouekt» voornoemd De Burgemeester H. R. de MÉÉR. Ter ordonnantie van dezelve, De Secretaris A. J. van CANTFORT. De Burgemeester en Wethouders van Schagendoen te weten, dat door den raad dier gemeente, met den raad der gemeente Amsterdam gemeenschappelijk is vastgesteld de volgeude Wijziging der verordening regelende het Beurt- veer tusschen Schagen en Amsterdam. Het artikel Potten, Pannen en Schotels in het tarief behoorende bij de verordening, regelende het Beurtveer tus schen Schagen en Amsterdamgoedgekeurd door Gedeputeer de Staten der Provincie Noord-Holland bii resolutie van den 27 September 1860 wordt gelezen als volgt Aldus gedaan door den gemeenteraad van Amsterdam, in zijne vergadering van den 27 December 1860 en door den gemeenteraad van Schagen in zijüe vergadering van den 7 Januarij 1861. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland den 16 Januarij 1861. Schagen den 29 Januarij 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester H. R. de MEER. De Secretaris A. J. van CANTFORT. BUITEN LA N I). Londen 13 Feb. De West A/rican Herald bevat berig- ten van ooggetuigen betrekkelijk de jongste menschenoffers, door den kouing van Dahomey gebragt. Verscheidene ver zekeren dat hun aantal 2000 een correspondent gewaagt zelfs van 7000 bedroeg. Een der ooggetuigen, die ge dwongen werd bij deze gruweldaad tegenwoordig te zijn, zegt, dat het bloed der slagtoffers langs hen heen naar een groot reservoir stroomde. De Herald meldt voorts, dat de consul Foote met onbeperkte volmagten in Dahomey was aangekomen, ten einde met den koning over de afschaffing van die menschenoffers te onderhandelen. 16 Febr. Het bedrag der gelden, door de commissie alhier ten behoeve van de slagtoffers door den waternood in Nederland bijeenverzameld, bedraagt reeds ruim 1200 pond sterling. Parijs, 13 Febr. Het jongste bal op de Tuileriën was van eene ongekende pracht2430 genoodigden hebben zich in de schitterende zalen van het paleis bewogen. Wij deelen de volgende officiëlen lijst der genuttigde ververschingen aldaar mede: 60 leverpastijen, 124 schotels met verschillen de vleeschsoorten16 schotels verschillend gevogelte, 40 zware zalmen, 6 groote hammen, 42 groote pastijen, 110 tusschengeregten100 liters gelei 60 schotels met confiitu- ren, 60 compotten ingelegde vruchten, 60 bakken met ver- sche vruchten350 kannen punch, 500 kannen café glacé, 200 kan kokend water voorde thee, 4000 portiën ijs, 80 kannen chocolade, 100 Ned. ponden witte suikerklontjes voor de thee3 Ned. ponden thee, 20 kan crème doublé, 2500 kleine broodjes, 450 flesschen champague, en 800 flesschen bordeaux. 14 Feb. De Patrie berigt, dat, hoewel sommige dag bladen hebben gemeld, dat Charles Jud te Virton (Luxem burg) was gearresteerddit geheel onjuist is en er niet de minste tijding van de inhechtenisneming van Jud is ont vangen. De conferentie over Syrië zal stellig den 18den dezer alhier worden geopend. Frankrijk zal voorstellen om Abd- el-Kader te benoemen tot onderkoning, doch dit zal groote zwarigheden veroorzaken1°. omdat de overige mogendhe den vreezen, dat de invloed van Frankrijk daardoor te groot zal worden; 2". omdat Abd-el-Kader den sultan, noch als souvereinnoch als opperhoofd der kerk erkent. Bovendien zou die benoeming de iuvoering van eene nieuwe godsdienst- secte, en daardoor eene nieuwe brou van twist ten gevolge hebben. Volgens brieven uit Napels, zijn de generaal Ferrari en de hertog van Sangro te Gaëta aan den typhus overleden, de hertog van San Vito was twee maanden geleden aan de zelfde ziekte bezweken en het schijnt, dat zij het leger van koning Frans verschrikkelijk heeft geteisterd. Er heersehte te Gaëta eene onzindelijkheid die niet te beschrijven is en de verpeste lucht was niet langer uit te houden. De lijken van menschen en dieren werden niet diep genoeg begraven, hetgeen een verpestenden stank veroorzaakte. Hoe wel er levensmiddelen genoeg warenbestonden die echter bijna alleen uit gedroogde groenten, spek en kaas. De oor zaak van hef springen der twee kruid magazijnen is nog een raadsel; men schrijft het echter aan kwaadwilligheid toe. 16 Febr. Abd-el-Kader wordt alhier verwacht. Het is thans stellig, dat koning Frans II zich naar Beijeren zal begeven. Sardinië zal, naar men zegt, aan Rusland een haven in Italië afstaanten einde die mogendheid voor zich te winnen. 5 Rome, 15 Febr. Een berigt uit Gaëta van 15 Febr. meldt het volgendeGisteren zijn twee batterijen in de lucht ge sprongen en dit gaf tot het onderteekenen der kapitulatie aanleiding. Het bombardement heeft eindelijk opgehouden, nadat het laatste schot door de vesting was gelost. Sedert het oogenblik dat de vesting haar verlangen kenbaar had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1