ALGEMEEN NIEUWS-, TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijiclc Jaargang.) DONDERDAG 28 FEBRUARIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING. ENGELAND. Londen, 21 Febr. De Great Eastern zal in de eerste week der volgende maand Engeland verlaten om naar Nor folk in Virginië te stevenen, naardien aan de directeuren in genoemde haven eene lading, hoofdzakelijk bestaande uit katoen, tegen eene vracht van 75,000 dollars, is gewaar borgd. FRANKRIJK. Parijs, 19 Febr. De onderkoning van Egypte heeft te Medina gedurende vijf dagen op het graf van den profeet gebeden. Zijne tegenwoordigheid in die stad heeft een le- vendigen indruk op den geest der bevolking gemaakt. De vorst heeft prachtige geschenken gegeven aan den sherif van Medina en aan de Ulemas. Hij zou zich den 20sten Jan. naar Mekka op reis begeven en over Djeddah terugkeeren. No. 179. SCHIK &£tion3Jiia?a?xi3a nsa XBIJ mAüuaiaa; Voor Sch.genJ 1.00. Franco per poat door het gcheelc Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijut iederen Donderdagmorgen. U r 1 e v e n Franco, tmaa aait üDTHtiaïmaa Van een tot vijf regel»f 0.75- Iedere regel meerder0.1.V Ceboortc-, Huwelijk»- en Doodbcrigtcn 0.50- De 35 cent» legelregt niet medegerekend. Croote Letter» uaar de ruimte die lij beslaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sclagen Brengen naar aanleiding van een ontvangen 'schrijven van den Landmeter in het Arrondissement Alkmaar, ter kennisse van belanghebbenden Dat voornoemde Landmeter het voornemen heeft, op aanstaanden Maandag den 4 Maart e. k.deze gemeente te bezoeken. Dat diegenen welke opraetingen als andeezins moglen hebben te verriglen mitsdien worden uitgenoodigd dnar- 1 O van vooraf kennis te geven ter Secretarie dezer gemeen te ten einde de verlangde opmetingen te bewerkstelligen. En is deze kennisgeving geschied opdat niemand hier van onwetend zoude zijn. Sc/tagen den 27 Februarij 1861. De Burgemeester en VetJiov/Urs voornoemd De Burgemeester II. It. de MEER. Ter ordonnantie van dezelve De Sceretarh A. J. vanCANTFORT. til itkniTajn I). 21 Febr. Tn den afgeloopcn nacht, tusschen 1 en 3 ure, heeft boven de hoofstad een verschrikkelijke orkaan ge woed. Men is zeer beduchtdat daardoor groote zeerampen zijn veroorzaakt. Op den oogenblik dat dit berigt wordt afgezonden (6 ure namiddag), steekt de wind wederom met veel hevigheid op. Te Rossleben nabij Mersebnrg heeft voor eenige dagen een vreeselijk ongeluk plaats.-gehad. In eene suikerfabriek wordt een der stoomketels schoon gemaakt. Terwijl ver scheidene fabriekarbeiders zich daarmede bezig houden, wordt de kraau van de verbindingspiip der stoomketels geopend. De stoom dringt nu de geledigde ketel binnen; een ijsselijke gil wordt gehoord en alvorens hulp kan worden toegebragt, waren drie personen gedood. Een vierde leeft nog, maar men wanhoopt aan zijn herstel. 23 Febr. Tijdens den storm op Donderdag 11. teeken- de de windmeter bij Lovds 36 pond drukking per voet, zijnde de zwaarste stormdie hier sedert jaren heeft gewoed. Te Lorient zullen proeven worden genomen met een stuk geschut van nieuw model. Volgens de opgave der ver vaardigers zou het 12,000 el dragen en de kogels zouden op 3000 el afstands nog door ijzeren platen van 12 duim drin gen. Dit stuk is gedoopt Mar ie Jeanne In Frankrijk heeft men weder ecu spoorweg-ongeluk te betreuren. De treiu, die den Oden dezer van Parijs naar Straatsburg vertrok, is bij Lcronville gederailleerd, ten ge volge waarvan zeven rijtuigen van eene hoogte van 5 ellen nedergestort en een aantal reizigers gekwetst zijn. Drie be ambten hadden zulke zware kneuzingen bekomen, dat zij niet vervoerd konden wordenterwijl een het met den dood heeft bekocht. Het ongeval is ontstaan door het losgaan van een der rails op een punt, waar juist de trein, door de helling van den weg, altoos van zelf eene meerdere snelheid heeft. 23 ï'cbr. In de Tuileriën is thans te bezigtingen de verzameling wapenen, die door den keizer voor 250,000 fr. van prins SoltyKoff is aangekocht; er zijn daaronder voor werpen van de vroegste eeuwen die aller belangrijkst zijn. De keizer, die zich met eene nieuwe uitgave van zijne ge schiedenis dei artillerie bezig houdtheeft deze verzameling in zijne nabijheid willen hebben, oin de wapenen beter te kunnen omschrijven. Later zal alles naar het kasteel Pier- refondstene der merkwaardigste historische ruïnes van FTankrijk, welke de keizer laat hersteilen, worden overge- bragt. 20 Febr. De arrestatie van den bankier Mirès is liet on derwerp van alle gesprekken. Eenige dagen vóór zijne nries- tatie werd bij naauwkeurig gade geslagen door de politie-agenten en Zondag ktvam een commissaris van politie aan zijn luiis met een mandaat om hem te arresteren. Prins de 1'olignac, schoonzoon van den heer Mirès, betwistte de geldigheid van het mandaat, maar de commissaris gaf hem ten antwoord, dat hij geen last had om hierover te discussierenmaar alleen om te ariesteren. llierop verzocht de prins den commissaris om eenige oogenblikken te wachtenten einde hij eerst den keizer zou kunnen spreken. Hij begaf zich ijlings naar de Tuileriën, en hierin niet slagende, liet hij een briefje van den heer Mirès aan Z. M. achter, dat door een der keizerlijke adjudanten is beantwoord, dat het ongeval van den heer Mirès den keizer leed deed, doch het regt zijn loop moest hebben; 11a dit ant woord werd de arrestatie volvoerd. Men zegt dat in het briefje van den heer Mirós aan den keizer stonddat zjjue arrestatie hooggeplaatste personen in ongelegenheid zou brengen en het lot van het keizerrijk van de arrestatie afhing De heer Mirès was vroeger wijnkooper, later werd hij ma kelaar en eindelijk bankier. Hij heeft zijn vooruitgang voor eerst te danken aan de geestelijkheid en later aan het huwelijk zijner dochter met prins de Folignac, hetgeen oorzaak was, dat hij onder de hoogste familiën vele aanhangers kreeg. Hij hield er als ware het eene hofhouding op na; zijue salons waren prachtig versierd en de diners en soupers, «elke bij gaf, overschaduwden zelfs die der Tuileriën. Uit een verslag, onlangs door den heer Mirès uitgebragt, blijkt, dat hij was directeur van de volgende ondernemingen: 1°. De kolenmijnen van Portes en Senechas, welke omstreeks 300.900 tonnen kolen per jaar opbrengen; 2". de hoogovens en gieterijen van St. Louiswelke echter sedert het Engelsche handels tractaat slechts 90 a 120 franken, in plaats van 140 a 180 fr. voor iederen ton ijzer ontvangen3o. De gasverlich ting van Marseille, waarvan de opbrengst in het vorige jaar 7 a 800,000 fr. bedroeg; 4». De naamlooze maatschappij der havens van Marseille, die een terrein van 400,000 vierkante ellen gronds, ter waarde van 110 a 115 Cr. per el bezit; 5®. De algemeene maatschappij der Romeinsche spoorwegenwaar van de intrest door Pius IX en Yictor Emmannel a 6 pCt. is gewaarborgd; 6®. De Spaansche leening van 800 millioen realen, waarvan de aandeelen eene overwaarde van 40 pCt. hebben verkregen; 7®. De spoorweg van Pampelude naar Sa- ragossa, welke, naar men thans verzekert, door het huis Roth- scliild zou zijn aangekocht; 8®. De Turkschc leenmg, waarvan £A°. 1861. COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1