ALGEMEEN NIEÜWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. JAGT EN VISSCHERIJ. (Vijlde Jaargang.) N«. 180. A®. 1861. DONDERDAG 7 MAART. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEKENDMAKING. KUITEN L A N 1). ENGELAND. Londen 27 Feb. Gedurende de zes maandeneindigen de 31 Dec. 1860, hebben in het vereeuigde koningrijk 46 spoorweg-ongelukken plaats gehad, waarbij 32 personen gedood eu 383 min of meer ernstig gewond werden. Van genoemde 46 spoorweg-ongevallen komen 43 op Lr.geland, 2 op Schotland en 1 op Ierland. FRANKRIJK. Parijs, 24 Febr. Het volgende treurig voorval heeft gisteren plaats gehad. Een heer in deftige burgerk 1 eedng schiet een pistool af op een in een rijtuig voorbijsnellend officier. Doch de kogel in plaats van hem te dooden voor DUITSCHLAND Weenen 1 Maart. Als een zonderling staaltje van de regtsplegingwelke de Hongaren thans op eigen gezag in voeren wordt gemeld dat de gevangenen in het huis van arrest van het Zempliner comitaat in twee klassen worden verdeeldnamelijk in koninklijk-keizerlijken en in consti- tutionelen. Het onderscheid tnsschen beiden bestaat dadr- in, dat de eersten dagelijks slechts 2, de anderen echter 3 pond brood ontvangen. Het spreekt wel van zelf, dat dien ten gevolge schier alle gevangenen voor constitulionelen wenschen gehouden te worden. Berlijn, 1 Maart. In de Barner Zeilung komen nog eenige bijzonderheden voor, betreffende het voorgevallene in het stedelijk weeshuis te Elberfeld. Daaruit blijkt, dat een jongen, ten gevolge dier ^godsdienstige opwekkingen", aan hevige vallende ziekte lijdt; dat de vader van dat weeshuis, deheerKlug, den kinderen uit bijbelplaatsen aantoonde: dat de Antichrist thans in Frankrijk zijn boos spel dreef en van daarnaar Duitschland zou komen, om allen mede te pakkendie niet baden en boete deden dat eenige knapen, die niet aan de bedestonden wilden deelnemen, stokslagen en slecht eten ontvingen, terwijl de biddeuden lekkere spij zen kregen, enz. SCHAKER COURANT. AM0BBa3093ï]MaB Tttll 1Ï133 12üiia3)3B: Voor SchagenJ 1.00. Fraoco per poat door hel geheele Kijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. vsiaa Dia AOivaaiaBTiaa: Van een tot vijf regelaf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijk*- en Doodberigten 0.50. De 35 cent* zegelregt niet medegerekend. Groote Letter* naar de ruimte die lij be*laan. De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hol land Gezien de resolutie van de Gedeputeerde Staten van 27 dezerJ)°. 41 Gelet op art. 11 der wet van 13 Junij 1857 (Staatsblad M 87.) Brengt ter kennis van de belanghebbenden a. dat de jagt op Eenden voor dit jaar zal worden gesloten met den 9'len Maart, na welken dag ook het kooijen niet meer zal mosen worden uitgeoefendzullende de kooi-een- den opgesloten of gehokt moeten zijn tot den ltf*n Mei; b. dat de jagt op Watersnippen en ander waterwild voor dit jaar zal worden gesloten met den 9111'" April e. dat het weispel van Kwartelen, met steekgaren of vlieg net, zal mogen worden uitgeoefend van den l*'cu Mei tot den l5Je° Julij aanstaande; d. dat de visscherijmet uitzondering van die met aalkorven en palingfuiken voor dit jaar zal zijn gesloten van den 16de" Maart tot en met den 17de" Mei. Haarlem den 28ste" Febrvarij 1861. Fe Commissaris des Konings voornoemd, EöELL. Gisteren is te Cork in Ierland, bij een herbergier in Old Georgestreet een brand ontstaanwaarbij zeven perso nen het leven hebben verloren. 28 Febr. Sedert de laatste twee maanden zijn te Lon den alleen 12 meisjes ten gevolge van het vuurvatten harer crinolinesverbrand. Volgens een door een geneesheer des wege ingesteld onderzoek, zijn sedert de invoering der crino line alleen in Engeland 180 meisjes en vrouwen ten gevolge van dit kleedingstuk den vuurdood gestorven. Ie regt maakt men de opmerkingdat meneven als tegen den sterken drank, eene afschaffings-maatschappij tegen de crinoline moest oprigten. Dingsdag 11. heeft de politie te Manchester een onver wacht bezoek gebragt aan verschillende huizen in Charter- street en Spierstreet, eene bekende verblijfplaats van dieven en spitsboeven en heeft 50 personen van dit slag eene wan deling naar het politie-bureau lateirdoen. Zij werden aldaar doorzocht, met dat gevolg, dat bij 17 hunner nog gestoien voorwerpen werden gevonden. Een daarvan, die zeer net gekleed washad drie kostbare diamanten in een vodje pa pier gewikkeld, [een gouden horologie en 40 ffi st. in goud en banknoten bij zichen was eerst eenige uren te voren van Londen aangekomen. wien hij bestemd was, treft eene jonge damedie met hare beide kinderen wandelt. Ondanks dadelijk aangebragte hulp was het slagtoffer, dat tot eene der achtenswaardigste familiën behoortreeds een lijk. 26 Febr. Het Journal de Saóne-et-Loire meldt, dat de beruchte Jud in het bosch van Gergy is gezien. Aan eenige houthakkers heeft hij inlichtingen gevraagd aangaan de de wegendie het bosch doorkruisen. Toen men hem den weg, die naar Chalon geleidt, aanwees zeide hijNeen, Chalon, daar dank ik voor 1" Hij heeft hun verhaald, dat h'j gedurende twee maanden meer dan 200 mijlen had afge legd en dit nog tien jaar dacht vol te houden. De houthak kers hebbentoen zij het gephotographeerde portret van Jud zagen, bepaaldelijk verklaard, dat dit volmaakt over eenkwam met den persoon in het bosch. Er wordt ijverig onderzoek gedaan. 27 Feb. De boekhandelaars Hachette en C°. alhier hebben de voornaamste letterkundigenboek- en kunsthan delaars in Frankrijk uitgenoodigdbij te dragen voor de groote verloting, die in Nederland ten voordeele der slagt- offers door den waternood zal worden gehouden. De Semaphore meldt, dat bij de jeugdige en algemeen geachte weduwe van een der consuls te Constantinopel dezer dagen een onbekende werd aangedienddie voorgaf haar eenige berigten uit hare woonplaats te willen mededeelen. Naauwclijks was zij met dien persoon alleen, of deze liep op haar toe en beproefde haar met geweld een fleschje in den mond te wringen. In haar wanhopig verzet daartegen hield zij de tanden zoo vast op elkander geklemddat het fleschje ongeopend op den grond viel, waarop de vreemdeling zich ijlings verwijderde. Het bleek bij nader onderzoek, dat het fleschje een hevig vergif bevatte. De dader is niet ontdekt. Op nieuw wordt melding gemaakt van een offer der speelbanken. Den 17den dezer verliet eene Engelsche dame, die reeds geruimen tijd in Bad Homburg vertoefd had, de speelzaal, waarin zij van lieverlede bijna haar geheel vermo gen verloren had, begaf zich naar het een half uur verwij derde Kirdorf, beklom den toren der nieuwe kerk aldaar, zette zich op de steenen balustrade, bond zich vooraf de voeten met een zijden lint aaneen cn wierp zich zoo achter-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1