ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N°. 181. fitj» A°. 1861. DONDERDAG 14 MAART. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. NOTIFICATIE. ENGELAND. Londen, 7 Maart. Berigten ontvangen uit Bombay van 12 Febr. melden: In de Noordwestelijke provinciën van Britsch Indië heerscht een verschrikkelijke hongersnood; de oogst in de lente zal weinig of niets opleveren. De hongers nood woedt ook in andere provinciën. Sedert menschen- Parijs, 6 Maart. Sedert gisteren is de heer Mirès bijna voortdurend in verhoor geweest en men veronderstelthoe wel hiervan niet het minste bewijs bestaatdat er nieuwe beschuldigingen tegen hem zijn ingekomen. Er worden nieuwe arrestatiën en het ontslag van verscheidene hoosge- plaatste ambtenaren verwacht. SCHAGER COURANT. AstiUD]UJOï3?sii)9 rtmtui diaaoxid: Voor Schageul.OO. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. VR19B »3B AXTTUÏSSTmnj Van een tot vijf regel»0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijk»- en üoodberigten 0.60. De 35 cent» legelregt niet medegerekend. Groote Letter» naar de ruimte die lij bealaaa. Burgemeester en Wethouders van Schagen Brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Ge meente en van alle daarbij belanghebbenden, dat de Lijsten, bevattende de aangeslagenen in de Rijks Directe Belastingen, zoo in. opcenten als in hoofdsom, tot een bedrag van f 16 en f32, en hooger, en die alzoo en overigensde bevoegdheid bezitten tot het kiezen van Leden voor den Gemeente-Raad, de Provinciale Statenen de Tweede Kamer der Staten-Gene- raalzijn opgemaakt, ingevolge art. 6 der Wet van den 4den Julij 1850, (Staatsblad JS?. 37); op 11 Maart 1861, naar aanleiding van art. 10 dier Wet zijn vastgesteld, en te rekenen van 13 Maart 1861 gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ureop de Secre tarie dezer Gemeente, voor een ieder ter inzage zullen worden nedergelegd en daarenboven van elk een exemplaar derzelven aan het Gemeentehuis is aangeplakt, ten einde de des be voegden in de gelegenheid te stellen h unne bezwaren tegen die L-'jsten in te brengen onder uitnoodiging tevens om die bezwaren vóór of op den 30 Maart 1861 bij verzoekschrift op ongtzegeid papier, door de noodige bewijsstukken gestaafd, aan denGemeente raad in te dienen- Voorts wordt bekend gemaakt, dat de aan den voet dezer gestelde namen, ingevolge art. 35 der meergemelde Wet, zijn geschrapt van de in het gepasseerde jaar gesloten Kie zerslijsten. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende is deze afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebrui kelijk is. Selagen, den 12 Maart 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester H. R. de MEÈR. De Secretaris, A. J. van CANTFORT. Namen dervan de in let gepasseerde jaar gesloten Kiezerslijsten, geschrapte Kiezers: voor den Gemeenteraad Pietcr Bestevaar. Gerrit Blaauwboer. Petrus Theodorus Brouwer. Gerrit Bute. Cornelis Bijpost. Jan Groet. Amoldus Heuvels. Bart Hovenier. Pieter Huisman. Jan Kee. Jacob Komen. Arie Kuiper. Hendrik Peetoom. Pieter Raap. Reindert Ruiter. Jan Streek. Willem Pieter Wolters. Voor de Provinciale Staten en Tweede Kamer der Staten- G ener aal Jan Borst Cz. Jan Grootes. Amoldus Heuvel. Bart Hovenier. Jacob Komen. Jan van Oostveen. Dirk Roggeveen. Bernardus Anth: Smit. Willem Pieter Wolters. BUITEL L A N 1). geheugen heeft mtn van zulk een vreeselijken hongersnood niet gehoord. Hier te Londen vertoont zich de opgewondenheid der Polen reeds duidelijkmet Obarskieen oud kolonel in 't Poolsch leger, hebben de uitgeweken Polen Beniowski, Krynski, Hajewski en Abecht de volgende afkondiging aan het Eng. volk gedaan «Magna est veritas et prevalebit. //Engelschen De Poolsche vlag heeft op nieuw in War schau gewapperd. uMen heeft u gezegddat de Poolsche nationaliteit een droombeeld was van eenige armzalige uitgewekenen. »Gij hebt dit niet geloofd. Gij weetdat eene natie niet kan sterven. Gij wist dal wij op nieuw zouden vechten. Gij weet dat wij eindelijk moeteu overwinnen. ff Wij roepen u om hulp en gij wilt ons helpen. cBij de liefde voor vrijheid en voor regt, bij uwe gevoe lens uwe eer gij moet ons helpen Wij mogen om wapenen, om troepen vragen. Laat uwe harten voldoende zijn. ff Welke hulp geeft gij aan Italië. Uwe sympathie. «Dat was meer waard dan gewapende legerscharen. ff Wij zoeken, wij bidden, wij eischen die sympathie voor ons vaderland. Wat gij voor Italië gedaan hebt, daar heeft ook Polen regt op. »Engelschen verklaart uw heilig geloofdat Polen het regt aan zijne zijde heeft en de magt om dit te verkrijgen. »Spreekten de Polen zullen het overige doen." FRANKRIJK. Van den buit, die de Fransche troepen in China ge maakt hebben, heeft ook de Zoölogische tuin zijn aandeel ontvangen; dit bestaat in een aantal eendenwier prachtige vederen en vlugge en bevallige bewegingen de algeraeene bewondering wekken, alsmede van een paar Chinesche var kens. 7 Maart. Heden nacht zullen 1500 openbare en par ticuliere bals plaats hebben. Als een bewijs van de groote sommen welke Lodewijk Napoleon voor zijne vertrouwelingen veil heeft kan dienen, dat de heer Laguéronnière jaarlijks fr. 115,000 inkomen heeft en een vriend van dezen de heer Drousaits fr 30,000. Zoodra het vonnis tegen den kanunnik Mallet was uitgesprokenheeft de minister van justitie eene circulaire aan de procureurs-generaal gerigt, waarin zij worden uit- genoodigd om, aangezien het wegvoeren van kinderen naar de kloosters vrij algemeen bij de geestelijkheid in zwang komt, zoodanige misdrijven ten strengste te vervolgen. Eenige Franschendie als vrijwilligers bij den paus wenschten dienst te nemenzijn geweigerd; toen zij later door den paus werden ontvangen heeft deze hun bedankt en gezegd: »Ik raad u naar Frankrijk terug te keeren; het is thans te laatalles is gedaanDaarop gaf hij hun zijn zegen. Een dezer Franschen, die een aanbevelingsbrief voor generaal de Goyon had, ging dezen bezoeken en gaf zijne verwondering te kennen over de ontvangst bij den paus. De generaal antwoordde daarop: /rDe paus heeft volkomen gelijkkeer naar Frankrijk terug, daar uwe tegenwoordig heid alhier geheel overbodig is. Wanneer gij komt om do

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1