11 ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N°. 182. A°. 1861. DONDERDAG 21 MAART. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. It UI TE NL A N 1). ENGELAND. Londen, 11 Maart. In het koninklijke hospitaal van Chelsea bevindt zich een veteraan, Nathaniël Richmond ge naamd, die Dingsdag 11. zijn 107den verjaardag vierde. Hij geniet nog eene volmaakte gezondheid en geeft zich nog da gelijks aan ligchaantsoefeningen over. FRANKRIJK. Parijs12 Maart. Mirès is door de tijding, dat hij voor het hof van assises zal te regt staan zeer geschokt. Men verzekert, dat hij aan zijnen advocaat Berrijer gezegd heeft, deze schande niet te zullen overleven. Hij houdt zich in de gevangenis echter veel bezig met lezen, de dagbladen wil bij echter niet zien. DUIT SCHLA'ND. Weenen, 15 Maart. Aan de gymnasia te Pesth en Ofen is bevel gezonden dat van heden af het onderwijs uitslui tend in de Hongaarsche taal moet worden gegeven terwijl alle onderwijzers, welke die taal niet magtig zijn, hun ont slag hebben bekomen. Frankfort, 11 Maart. Te Wiesbaden is in den avond van 9 dezer een uiterst schoon noorderlicht opgemerkt. Dit heerlijk natuurtafereel verscheen nog prachtiger, daar de noordelijke gezigteinder geheel onbewolkt was, terwijl de zuidelijke met dikke wolken bedekt was. Dit natuurver schijnsel duurde van 9} ure tot middernacht, en ontwik kelde ten 10} ure eene pracht, als men zich sedert 1830 aldaar niet kan herinneren. ITALIË. Turijn14 Maart. Het officiële orgaan deelt eene dépê che mede van generaal Cialdini, van Messina 13 dezer. Daarnit blijkt dat de citadel zich op genade of ongenade heeft overgegevennadat het vuur der belegeraars vier da gen gednnrd hadwaardoor een brand op de citadel was ontstaan, die veel schade had veroorzaakt. Eene capitula tie was door den generaal Cialdini geweigerd. Onder de krijgsgevangenen bevinden zich vijf generaals, 150 officie ren, terwijl het aantal manschappen 5000 bedraagt. Drie- COURANT. AxtBBimmgaïina» nm ÏBII QfUBxm: Voor Schaden1.00. franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. »3liaa 1151 ülTiaTIBTIlB t Vaneen tot vijf regelaf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50. De 35 cents xegelregt niet medegerekeod. Groote Letters naar de ruimte die tij beslaan. 16 Maart. De hertogin van Kent is heden ochtend te omstreeks 7 ure in den ouderdom van 75 jaren overleden. De koningin en de prins gemaal waren op het berigt, dat de toe stand der lijderes bedenkelijk was, onmiddelijk uaarFrograore vertrokken en zoo doende hij het overlijden tegenwoordig. Victoria Marie Louisa, hertogin van Kent en Straheru in Groot-Brittannië en gravin van Dublin itt Ierland, was de vierde dochter van wijlen den regerenden hertog van Sak sen Coburg Saalfeld. Zij werd geboren den 17den Aug. 1786 en huwde den Ülsten Dec. 1803 den prins Karei de Linan- ge, overleden 4 Jr.lij 1814 die bij H. K. H. twee kinderen verwekte, wijlen Karei Frederik Willem regerend vorst van Linange, en prinses Anna, gehuwd met den prins van Ho- henlohe-Langenburg. H. K. H. huwde itt hare tweeden echt den 29sten Mei 1818 te Coburg en den 11 den Julij deszelf den jaars te Kew, wijlen den hertog van Kent, vierde zoon van w<jlen koning Georg IIIoverleden 32 Jan. 1820van wien zij slechts een enkel kind hadnamelijk de koningin van Engeland. Men leest in den Toulonitaii van 9 Maart. Onze stad ma» gelooven, dat tij zich ouder den noodlottigen in vloed van den niet te arresteren Jud bevindt, want eiken morgen ontwaakt de bevolking bij de aankondiging van een nieuwen moord. Eergisteren nacht was het een meisje dal ia haar slaap door een onbekende met zes messteken werd getroffen; de moordenaar redde zich door, bij de nadering van holp, welke op het geschreeuw vsn het slagtoffer toesnelde, door het venster te springen. Geluk- kiglijk was die moord in het donker gepleegd en zullen de toege- bragle wonden hoewel gevaarlijk niet doodelijk zijn. De onge lukkige heeft hel signalement van den moordenaar kunnen opgeven; de vlugt was echter zoo overhaastdat men een groot gedeelte zijner kleederen op het toooeel der misdaad heeft kunnen vinden. Deze zaak wordt door het parket gestreng onderzocht. «Gisteren was het feit ernstiger want het gaf het bewjjs eener zeldzame stoutmoedigheid. Mevrouw Vedeaux werd len 7 nre 'savonds op het terras van haar buitengoed buiten de stad vermoord de moordenaar was gevlngt na het lijk in den gang gesleept te hebben, waarvan hij de deur gesloten hsd na een anderen nitweg gezocht te hebben, dit bewijst, dat hij teer goed met de iorigtiog van het huis bekend was Deze misdaad welke eene hevige sensatie in onze stad veroorzaakt heelt, schijnt niet straffeloos te zullen blij ven. De proeereur-generaal en de regter Tan instructie, hebben den nacht op het kasteel Malbousquet doorgebragt. Het signale ment van den moordenaar is naar Marscille en naar alle naburige plaatsen gezonden. »Men verzekert onz dat die ellendeling is aangehouden, en hij zijne dnbbele misdaad heeft bekendwant er is diefstal op den moord van ïw. Vedeaux gevolgd. Het is een sergeant van het 4'2e finieregemeotgeoaamd Jacquet Indien wij goed ingelicht zijn, dan zal hij naar Toulon worden opgezonden. 13 Maart. De keizer tracht op elke mogelijke wijze eene verzoening tusschen den paus en Italië tot stand te brengen en heeft met eene daartoe betrekkelijke zending den kardinaal Gousset naar Rome gezonden. Men wil wetendatna de arrestatie van Blanqui, nog 71 personen, allen in de voorstad Saint Antoine woon achtig, in verzekerde bewaring zijn gebragt. 14 Maart. De Mémorial de Vaucluse berigt, dat Charles Jud in het dorp Coucourde is gearresteerd. Koning Frans II zal Rome vooreerst nog niet verla ten de koningin van Spanje heeft aanzienlijke sommen te zijner beschikking gesteldwelke hij echter heeft geweigerd. Op zijne hofhoudiug heeft hij aanmerkelijke bezuinigingen gemaakt. Uit Genua wordt gemelddat er iederen dag zeer vele Garibaldisten aankomen; ook te Alexandrië ziet men het zelfde gebeuren en men gelooftdat zij in het geheim bevel hebben ontvangen om zich te vereenigen. 15 Maart. Een boekhandelaar alhier is in onderhan deling met de familie van Orsini, over de uitgave zijner nagelaten papieren. 16 Maart. De Monileur meldt dat de conferentie over de Syrische aangelegenheden gisteren besloten heeft, het verblijf der Fransche troepen in Syrië lot 6 Junij e. k. te verlengen. Het deswege geteekend protocol zal aanstaanden Dingsdag in eene conventie worden veranderd. De persoon die bij Montelimart is gearresteerd en voor den beruchten Jud werd gehouden, was een tandmeester en i3, na zijne identiteit te hebben bewezen', op vrije voeten ge steld. Voortdurend loopen er geruchten aangaande het aan staande vertrek der Fransche troepen uit Rome. Men gaat zelfs zoo ver de aanstaande Paaschweek aan te duiden als het tijdstip, waarop dit zal gebeurenandere noemen echter de week na Paschen. Berlijn, 15 Maart. Ook te Munster heeft men den 9 dezer een prachtig noorderlicht waargenomen. Het begon even vóór 9 ure 's avonds, en duurde tot 3} ure na midder nacht voort, en ging vergezeld door buitengewone storingen op den electrischen telegraaph. 12 Maart. De spoortrein van Berlijn naar deze stad is heden ochtend tusschen Bntzbach en Nauheim gederail leerd. Onderscheidene waggons werden daardoor verbrij zeld, terwijl een bediende en drie passagiers zulke ernstige kwetsuren bekwamen, dat men aan het behoud van hun le ven twijfelt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1