ALGEMEEN NIEüWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) No. 183. MJ A». 1861. DONDERDAG 28 MAART. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING 15 UIT EN LA N 1). ENGELAND. Londen, 20 Maart. De vrijwilligers van Lancashire heb ben aau Ricotti Garibaldi, zoon van generaal Garibaldi, de uniform van bun regiment aangeboden. FRANKRIJK. Marseille, 23 Maart. Berigten uit Constantinopel van SCHAGER COURANT. A2i®BB3ai3B333:B233 TIiBÏÏ D2S23 Voor SchagenJ 1.00. Franco per po»t door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. 32233 2)321 A3)732t73B333B1 Van een tot vijf regelsf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50. De 35 cents zegelrcgt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die sij beslaan. JAGT KV VKSSCIIKIUJ. De Burgemeester van Schagen Brengt hiermede ter kennisse van belanghebbenden, dat van af heden ter Secretarie der gemeente voorhanden liggen, 7.00 kostelo03 als tegen betalingde aanvragen ter be koming van Jacht— en Vischacten. Schagen, den 25 Maart 1861. De Burgemeester voornoemd. H. R. de MEÈR. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen Brengen bij deze ter kennisse der belanghebbenden dat de Voorjaars Koe-, Schapen-, Lammeren-en andere Vee-Markten in deze gemeente, dit jaar eenen aanvang zullen nemm op Donderdag den 4Je" April aanstaande en voorts eiken Donderdag van iedere week. Wordende heereu Kooplieden verzocht daarnaar zich te willeu reguleren. Voorts, dat op den 11 April vóór de Alkmaarsche Koemarkt en den 25 April vóór de Hoornsche Koe markt alhier buitengewone koemarkten zullen gehouden worden. Schagen den 25 Maart 1861. De Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester II. R. de MÉÉR. I)e Secretaris A. J. vanCANTFORT. Punch maakt de door den keizer van Oostenrijk inge stelde vervolging tegen den steendrukker Day, wegens het vervaardigen van honderd millioen Kossuth-notentot het ondeiwerp eener satyre. Zulk een nonsensroept het blad uit, is onuitstaanbaar! Alsof de onbeduidende som van 100,000,000 Oostenrijksche banknoten voor iemand ooit de geringste waarde kou hebben! Keizer Franz Joseph heeft slechts een scitz willen maken 22 Maart. Bij het delven van het tijdelijk graf voor wijlen de hertogin van Kent in de koninklijke kapel van St. George, heeft men eene opening moeten maken in het grafgewelf, dat de lijkkisten van Hendrik VIII en van eene zijner eehtgenooten, lady Jane Seymour, vau Karei I en van een kind vau koningin Anna bevat. De lijkkisten, zelfs liet rood fluweelwaarop de kroonen zijn geplaatst, ver keerden nog in vrij goeden staat; zelfs was het gat in de kist van Karei I, naar men zegt, door een piek van een der soldaten van Cromwell daarin gemaaktnog duidelijk te onderscheiden. 23 Maart. De staatsbeul van Londende politieke seherpregterdie zijn zetel in den Tower had en wiens ambt was om de personendie wegens hoogverraad ter dood ver oordeeld warente outhoofden is gestorven. Wel was sedert den Schotscheu opstand in bet jaar 1746 geen hoogverrader in deR Tower onthalst, maar de betrekking bleef bestaan en de laatste bekleeder er van, zekere Lund, die vroeger bij de garde in dienst was geweest, trok daarvoor jaarlijks 80 tÈ st. benevens vrije woning, met welke bezoldiging hij, met inbegrip van andere verdiensten, tot den 6den dezerden dag van zijn dood aller fatsoenlijkst heeft geleefd. Hij heeft zijn geld echter niet geheel voorniet verdiend, want tweemaal in het jaar moest hij bij de inspectie op den Tower tegen woordig zijn, bij welke gelegenheid hij eene groote, nel ge polijste bijl op den schouder droeg. Waarschijnlijk zal deze winstgevende, maar gemakkelijke betrekking worden afge schaft. Parijs, 20 Maart. De Fransche dagbladen deelen een dagorde mede van den Maarschalk St. Jean d'Angelyop perbevelhebber der keizerlijke garde. Eeuige weken geledeu heeft een grenadier, in garnizoen te Versailles, een meisje, dat. zijne minnares was, met sabelhouwen afgemaakt. Een korporaal van zijn regiment, die zich in het vertrek bevond, verborg zich achter eene deur en liet de misdaad ongehinderd volbrengen. De maarschalk heeft hem de strepen ontnomen en als lafaard uit de keizerlijke garde weggejaagd. Deze ge strengheid wordt door het geheele leger levendig toegejuicht. 21 Maart. De familie Bluth heeft eene uitnoodiging in de dagbladen geplaatst, waarbij iedereen wordt uitgenoodigd, wanneer hij iets mogt weten van de jongste dochterdie door d6n kanunnik Mallet is ontvoerd en wier verblijfplaats nog niet is kunnen worden ontdekt, om daarvan onverwijld kennis te geven. Den 18den zou voor het hof van assises te Aix behan deld worden de zaak van pater Archange, prior van het Capucijnerklooster te Marseille, die zich heeft schuldig ge maakt van aantasting der zeden, door het aanranden van eene 45jarige dame op den spoortrein, doch daar de beklaag de zich uit de voeten gemaakt en verzocht heeft de zaak tot een volgende zitting uit te stellen als wanneer hij stellig aanwezig zou zijn, is aan dit verzoek voldaan. Het verdient opmerking, dat deze pater zich in 1848 een grooten naam heeft weten te verwervendoor tegen de onzedelijkheid der eeuw te prediken. De nieuwe prior der Capucijnen heefd verklaard dat pater Archange een nieuwe Joseph was, die het ongeluk had gehad, eene nieuwe dame Potiphar op den spoortrein te ontmoeten en de advocaat der dame heeft deswege eene aanklagt van laster tegen die geestelijke Ingediend. Bij de oproeping der lotelingen in het arrondissement Isoire (departement Puy de Dome)"bleek, dat op de lijst een meisje was ingeschreven. De vergissing was ontstaandoor dat zij bij de inschrijving in het geboorteregister als Mar ie was ingeschreven en de ambtenaar dit als een jongensnaam beschouwende, haar als zoon had ingeschreven. De moeder begaf zich naar de zaal der lotingen verzocht, hare dochter van de lijst te schrappen, hetgeen de president van den mi litieraad meende niet te mogen doen zonder nader onderzoek. Hij beloofde dat dit zou worden ingesteld, doch raadde da moeder aan, toch maar voor hare dochter te loten, daar het kon wezen dat zij een hoog nommer trok en de zwarigheid voorloopig was uit den weg geruimd. De moeder trok zulk een hoog nummer dat de lotelin?, mej. Marie, vau de Mi litie zal worden vrijgesteld. De gelukkige moeder vertrok onder een daverend gejuich. 22 Maart. Alexander Dumas is door het Napelsche dagblad Jtalia del Popclo beschuldigd, zich, gedurende het dictatorschap vau generaal Garibaldi, 40,000 dukaten te hebben toegeëigend. De heer Dumas heeft den uitgever van dit blad uitgedaagd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1