ALGEMEEN NIEUWS-, AD VER-TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N°. 184. DONDERDAG 4 APRIL. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEK ENDMAK ING. AFKONDIGING den gemeente-raad, de Provinciale Staten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 11 Maart 1861 vastgesteld, op heden, krachtens het bepaalde bij art. 286 der gemeentewet, zijn gesloteu en ter Secretarie dezer gemeente van nu aan voor een ieder ter in zage liggen, alsmede dat exemplaren derzelve zijn aange plakt aan het gemeentehuis. BEKENDMAKING. BUITENLAN 1). ENGELAND. Londen, 26 Maart. Het is thans definitief besloten dat de Great Eastern den lsten Mei weder eene reis naar Ame rika zal ondernemen. FRANKRIJK. DUITSCHLAND. Frankfort, 25 Maart. De financiën van het staatje SCHAGBRf CODRANT. ABtnnmumjiRiaa 7 ma aaia maaoaaa: Voor SchagenJ l.OO. Franco per poat door het geheele I'ujk. 1.15. Afzonderlijke Couranten 0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. wma MB aa Taauaauao Van een tot vijf regelsƒ0.75- Iedere regel meerder0.15- Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50. De 35 cents zegelregt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die zij beslaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen Brengen bij deze ter kennisse der belanghebbenden dat de Voorjaars Koe-, Schapen-, Lammeren- en andere Vee-Markten in deze gemeente, dit jaar eenen aanvang zullen nemen op Donderdag den 4de" April aanstaande en voorts eiken Donderdag van iedere week. Voorts, dat op den 11 April vóór de Alkmaarsche Koemarkt en den 25 April vóór de Hoornsche Koe markt alhier buitengewone koemarkten zullen gehouden worden. Wordende lieeren Kooplieden verzocht daarnaar zich te willen reguleren. Schagen den 25 Maart 1861. De Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, H. R. de MÉÉR. De Secretaris A. J. van CANTFORT. de De Voorzitter van den gemeenteraad van Schagen, Brengt bij deze ter kennis dpr belanghebbenden dat lijsten der kiezers van leden voor Aldus afgekondigd en aangeplakt alhier Schagen, den 30 Maart 1861. De Voorzitter voornoemd H. R. de MEÊR. JAGT KV VISSCIIEHIJ. De Burgemeester van Schagen Brengt hiermede ter kennisse van belanghebbenden, dat van af hedeu ter Secretarie der gemeente voorhanden liggen, zoo kosteloos als tegen betaling, de aanvragen ter be koming van Jacht— en Vischaclen. Schagen, den 25 Maart 1861. De Burgemeester voornoemd, H. R. de MEÊR. 2S Maart. De officiereu van den staf van Garibaldi, welke zich buiten Italië bevinden, hebben bevel ontvangen, zich den 6den April te Brescia te bevinden, ten einde deel te nemen aan eene conferentie. 30 Maart. De berigten omtrent den hongersnood in Indië zijn hartverscheurend en gaan alle beschrijving te bo ven. De bewoners in en om Delhi betwisten het roofgevo- gelte het aas van dierenom hun ellendig leven te rekken. Honderden ziet men op straat het stof en zand ziftenten einde zoo mogelijk eenige graankorrels, die van een trans port op straat mogten gevallen zijn, daarin te vinden. Men ontmoet uitgehongerde grijsaards en kinderen, die naauwe- lijks de kracht tot bedelen hebben cn er als lijken uitzien, geheele familiën verlaten het land, steden en dorpen zijn ontvolkt, en nog, schrijft men, heeft de nood het toppunt niet bereikt. Parijs, 20 Maart. In het arrondissement van Moutiers (Savoye) hebben twee sneeuwlawinen 20 huizen en eene groote uitgestrektheid van het woud vei woest. Bij dc ont zaggelijke sneeuwmassa's op de bergen vreest men voor nieu we sneeuwvallen en ove rstroomingen. 25 Maart. In het keizerlijk conservatoire, in de salie llerz en elders, trekt, thans een zonderling solist dc algemeene bewondering tot zich, zijnde zekere Picco, die in 1830 in het koningrijk Sardinië uit arme ouders en blind geboren, van zijne prilste jeugd af een bijzonden zin voor muziek ver toonde en zich op een van zijn vader ten geschenke bekomen klein herdersflnitje met drie gaten, door de Italianen Zufolelto genoemd, zoo geoefend heeft, dat hij de moeijelijkste stukken met de meeste virtuositeit op dit kleine, slechts drie duimen lange instrument speelt. Te Jerusalem is in het begin dezer maand zoo veel sneeuw en regen gevallen, dat alle waterbakken der stad rijkelijk gevuld waren, hetgeen sedert 200 jaren het geval niet is geweest. In den tuin van den olijfberg had men on geveer 6 voet onder de oppervlakte eene rijke bron ontdekt, die een onderaardschen loop had en waarschijnlijk de op een uur afstand gelegen bron van Siloe voedde. 27 Maart. Te Allerston, in het graafschap Yorkshire, werden Zaturdag II. vijf kinderen vergiftigd doordien zij wilde pastinaken die zij voor wortelen hadden aangezien, genuttigd hadden. Een der kinderen is Maandag aan de ge volgen overleden, een ander bevindt zich in een gevaarlijken toestand, terwijl de drie overigen door het tijdig gebruik van het hun toegediende tegengift, zich op den weg van be terschap bevinden. Te Kingston aan den Teems, werd gisteren ochtend een vreesselijke moord gepleegd. De misdaad werd volvoerd door de vrouw van een sergeant-majoor van het 8de regiment Sarrey-militie; het slagtoffer was haar eigene stiefzuster. De doodelijke wond werd aan de jonge vrouw toegebragt, terwijl zij gerust lag te slapen en geen kwaad vermoeden had. De schuldige deed niet de minste poging om de mis daad te verbergen, maar was integendeel de eerste het feit te openbaren en het scheermes voor den dag te brengen waar mede zij den moord had gepleegd. Sommigen schrijven de oorzaak aan jaloerschheid toe. De Moniteur du Puu-de-Dóme verhaalt het volgende wonder, dat hij Clermont heeft plaats gehad. Een heerdie op de jagt was, had het ongeluk zijn eigen hond dood te schieten. Op eenigen afstand stond een pastoor en de woe dende jager hem ziende, nep eensklaps uit: »Ik had liever gewenscht tien pastoors te hebben getroffen!" Naauwelijks had hij deze woorden geuit, of de aarde opende zich en zonk hij halverwege in den grond. Men is thans bezig hem uit te graven, doch bij iedere schopdie men uitgraaftgroeit de grond weder aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1