ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER-TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) No. 185. j|fc# A°. 1861. DONDERDAG 11 APRIL. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KUIT EN LA N 1). ENGELAND. Londen 3 April. Het schijnt, dat de klok van het nieu we paleis van Westminster zich den laten April heeft willen ten nutte maken, om met het publiek den draak te steken, liet eerste uur na middernacht liet de klok in plaats van één slag, 37 slagen hoorente 2 en 3 ure hoorde men de klok het juiste uur aangeven, maar te 4- ure vernam men weder 39 slagen. Hetzelfde verschijnsel had plaats op den dag van het overlijden der hertogin van Kent. De bijgeloo- vigen brengen dit in verband met dergelijke nukken van de St. Pauls-klok, en beweren, dat dit vreemde verschijnsel den dood van een lid van het koninklijk gezin gewoonlijk voor afgaat. FRANKRIJK. SCHAKERCOURANT. Axtaii3miti'J3?xia3 rus arum manman: Voor Schagenf 1.00. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. »ai33 i'ja MwauviBinao! Vaneen tot vijf regelsƒ0.75- Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0 50. De 35 cents zegelregt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die zij beslaan. WAARSCHUIVIXG. De Burgemeester van Schagen, Brengt hiermede ter kennisse van de hoofden van huisge zinnen, dat van nu af aan, stiptelijk de hand zal worden, ge houden aan de bepaling van het politie reglement voor deze gemeente, houdende dat van iedere verandering in de bevol king hunner gezinnen, binnen acht dagen na het ontstaan der verandering, ter secretarie dezer gemeente, moet worden kennisgegeven, onverschillig van welken aard ookop ver beurte der daarop gesteld boete. Schagen den 5 April 1861. ])e Burgemeester voornoemd, H. R. de MEER. De volgende ingenieuse wijzewaarop een krokodil werd vernietigd, wordt door de dagbladen medegedeeld. De rivier Iudus, in Oost-Indie, werd door een grooten ouden krokodil onveilig gemaakt, die reeds twee of drie inboorlin gen had verslonden. De huid van het gedrogt was zóó dik, dat er geen kogel doordrong. Dit gaf eenige jonge artillerie officieren aanleiding tot het volgende plan, om het monster af te maken. Zij doodden een schaap en plaatsten in deszelfs ligchaam een zak, met buskruid en andere ligt ontvlambare stoffen gevuld, waaraan zij een lang ijzerdraad, met donder- poeder aan het einde, vasthechtten. Het duurde niet lang, of de krokodil vatte de binnen zijn bereik nedergelcgde prooi eu ging daarmede naar het gewoonlijk door hem be zochte hol. Na eenigen tijd toen men berekende dat het schaap verslonden w as, trok men aan den ijzerdraad het water werd hevig bewogen, men hoorde een luiden kual, en de krokodil kwam dood naar boven terwijl zijne maag was opengesprongen. Parijs, 1 April. Frans II en zijne gemalin zullen stellig over Frankrijk naar Beijeren gaanmaar men gelooft niet, dat zij te Parijs zullen komen. Waarschijnlijk zullen zij te Marseille aan wal komen, en van daar over Lyon naar Straatsburg gaan. Tegenwoordig wordt vooral de chirurgische kliniek in la Charité alhier getrouw door eene jonge vrouw uit New- York bijgewoond. Deze jeugdige priesteres van Esculaap oefent de praktijd aldaar uit. Zij heeft haar gelaat steeds met een zeer dikken zwarten sluijer bedekt. Deze zeldzame verschijning is echter niet geheel zonder voorbeeld, daar ook onder het directoire eene N. Amerikaansche vrouw de heel kundige lessen alhier bijwoonde. 2 April. De Pag» meldt, dat generaal Ulloa de over brenger is eener petitie ter gunste der troonsbestijging van prins Murat. Zij zou voorzien zijn van 750,000 handteeke- ningen, waaronder 80,000 van Napolitanen. De plegtigheid van het overbrengen van het stoffelijk overschot van keizer Napoleon I heeft heden plaats gehad. De invalides stonden in twee rijen geschaard. De kardinaal aartsbisschop van Parijs was met de geheele geestelijkheid in de kapel SaintJérómc aanwezig, en zoodra de keizer door den gouverneur van het Ilótel des Invalides was ontvangen, begon de plegtigheid. Toen de ceremoniën waren geëindigd, begaf zich de keizer weder naar de Tuillerien. 3 April. De Patrie meldt uit Rome van den 3den, dat de paus den vorigen dag bij het doen der dienst ilnauw ge vallen is; dadelijk werd hem hulp gebragt. De ongesteldheid is van geen gewigt. 4 April. In de tuinen van het kasteel van Bellegarde werd dezer dagen bij het afbreken der helling van een der waterwerken, op eene el diepte, het volledig materieel eener werkplaats van valsche munters gevonden bestaande in twee persennog met was gevulde modelvormen matrijzen smeltkroezentangen scharen aanbeelden vijlen en vier koperen staven. In een der kroezen werden vijftien door ver menging van lood en tin vervaardigde valsche muntstukken, met de beeldtenis van Hendrik IV cu Lodewijk XIII en ter grootte van stukken van 21 stuivers en een van een kroon, gevonden. Dit kasteel, dat door Lodewijk XIV voor Mw. de Montespan gesticht en door den hertog van Astinbast aard zoon diins konings, voltooid werd, behoorde onder Lodewijk XIII den hertog van Bellegarde, voormalig opper stalmeester van Hendrik IV. De penning- en oudheidkun digen zullen thans deze zonderlinge ontdekking moeten on derzoeken. 5 April. Het monument, waarin de stoffelijke oveihlijf- selen van keizer Napoleon I zijn overgebragt, heeft 15 jaar arbeids en bijna 7 millioen francs gekost. Er zijii vrij onrustwekkende berigten uit Syrië ont vangen; onder anderen meldt men, dat Abd-el-Kader zich te Damascus niet langer veilig acht. 6 April. De soldaten worden geoefend tot geforceerde marschen en het dragen van levensmiddelen voor verschei dene dagen. De militaire administratie houdt zich bezig met het on derzoek van een nieuw geweer, dat naar men zegt, door den keizer is uitgevondeu. De loop daarvan is zeer kort en de kolf van grooten omvang. De proeven, te Vincennes geno men hebben aangetoonddat het 3000 meters ver draagt. Voor het militaire hof te Rijssel wordt thans een zeld zaam geval behandeld. In het jaar 1857 moesten twee jon gelingen uit de omstreken van Cambray bij den militieraad loten. De een stond op het punt te huwen en had tot niets minder lust, dan soldaat te worden; de ander daarentegen wilde als vrijwilliger dienst nemenindien hij een hoog nom- mer mogt trekken. Dit gebeurde inderdaadterwijl de an der dienstpligtig werd. Weldra waren de beide jongelingen overeengekomen; dat de vrijgestelde deu naam vau den dienst- pligtige zou aannemen, waarvoor deze hem gedurende zijn diensttijd jaarlijks eene kleine som zou betalen. Zonder verdere moeijelijkheden werd hij nu onder den aangenomen naam bij zijn corps ingelijfd. Doch onlangs deserteerde hij en schreef aan zijn inmiddels gehuwden vriend: »Gij moet, nadat drie jaren verloopen zijn van den echtelijken staat verzadigd zijn even als ik van het commiesbrood; verlaat daarom uwe lieve wederhelft en kom hier, om nu uwe laatste drie jaren zelfs te dienen; ik ben gedeserteerd en wil het hu welijksleven met eene Zwitsersche schoone leeren kennen." Door dezen brief werd het gepleegde bedrog van den plaats vervanger ontdekt, endaar men hem niet kon in handen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1