ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N°. 187. A°. 1861. M uumi s%gj( DONDERDAG 25 APRIL. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. WAARSCHUWING lï UIT EN LA N I). ENGELAND. Londen 11 April. Te Dublin is Zondag ochtend een huis in Patrickstreet afgebrand, waarbij 11 personen zijn ■omgekomen. Men zegt, dat dit onheil door het onmatig ge bruik van sterkeu drank werd veroorzaakt. Een man name lijk, die de bovenste verdieping bewoonde, begaf zich te bed in een staat van dronkenschap en bragt het licht zóó digt bij de gordijen, dat deze vlam vatten en het vuur spoedig aan het geheele huis mededeelden. FRANKRIJK. Marseille, 19 April. Berigten uit Napels van den 16den melden, dat aldaar volkomen rust heerscht. De geruchten aangaande de teregtstellingen en arrestatiën zijn vergroot; er zijn slechts vier personen gefusileerd evenwel zijn 60 personen in de provincie Chieti, ten gevolge van ergerlijke reactionnaire bewegingen, doodgeschoten. Prins Carignan heeft eene colonne naar Apulië en Basilicata gezonden om de 2000 Bourbonsche soldaten te volgen, die het land door stroopen en rantsoen eischen. Te Venasa is de rust hersteld; te Eoggia hebben honderd arrestatiën plaats gehad. De on langs aangeworven Garibaldische vrijwilligers zullen naar het noorden van Italië vertrekken. DUITSCHLAND. Berlijn, 16 April. Alhier heeft eene rijke dame een pro ces tot echtscheiding ingesteld ter zake van bedrog door haren man jegens haar gepleegd. De echtgenoot had name lijk gedurende het vrijen steeds een ravenzwart hoofdhaar, wenk'braauwen en knevels gehad, doch ua het huwelijk was dadelijk dat ebbenzwart in peper en zoutsterk naar het witte overhellende veranderd. De echtgenoot had vroeger verw gebruiktdoch achtte dit middeltje nu hij zijn doel had bereiktniet meer noodig. De teleurgestelde dame ziet echter hierin rede tot echtscheidng. COURANT. AmnaRmaBïSïHioa mm mmu müüBiaa: Voor Schagen.-1.00. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Drieven Franco. a>3iija mim AawKBTOoimBS Van een tot vijf regelsf 0.75' Iedere regel meerder0.15. Ceboorte-, Huwelijks- en Doodberigtcn 0,50. De 35 cents zegelregt niet medegerekend. Croote Letters naar de ruimte die zij beslaan. De Burgemeester van Schagen Brengt hiermede ter kennisse van de hoofden van huisge zinnen, dat van nn af aan, stiptelijk de hand zal worden, ge houden aan de bepaling van het politie reglement voor deze gemeente, houdende dat van iedere verandering in de bevol king hunner gezinnen, binnen acht dagen na het ontstaan der verandering, ter secretarie dezer gemeente, moet worden kennis gegeven onverschillig van welken aard ook op ver beurte der daarop gesteld boete. Schagen den 5 April 1861. l)e Burgemeester voornoemd H. R. de MEÈR. 17 April. Ten einde men zich een denkbeeld kunne maken van het verschrikkelijke van den hongersnood in Indië, wordt door een Beugaalsch blad, de tlvrkaru, mede gedeeld, dat een regiment, op zijn marsch naar Cawnpoie, op den weg niet minder dan 2000 lijken heeft geleld. De Lelhi-Gazelte beschouwt echter dit cijfer, op gezag van reizigers, als zeer overdreven. Volgens de Echo del Pacijicohebben er jaarlijks in de stad Canton (China), gemiddeld 5000 zelfmoorden plaats. 20 April, tn de zuidelij*ke staten van Amerika wordt ook een streng toezigt gehouden op de schoolboeken of deze ook iets tegen de slavernij bevatten; zoo werd uit eeu schoolboek de geschiedenis van Joseph gestreken, omdat de leerlingen hadden gevraagd, of het dan niet onregt was, dat Jozeph als slaaf naar Egypte werd verkochtterwijl zijna hierop een bevestigend antwoord te hebben ontvangen we derom vroegen, of het dan met onregt is hunne broeders en zusters te verkoopen. Parijs, 15 April. Een rijk landeigenaar, te Jonzac woonachtig, de heer Z is dezer dagen van eene reis door Spanje teruggekeerd. Aan de Pirencën gekomen, verliet hij het rijtuig, waarin hij zijne vrouwdie ongesteld was, achterliet, en ging eene wandeling doen in een aan den weg gelegen boschje. Naauwelijks was hij het ingetreden toen hij door een man werd aangehouden, die hem een revolver met loopen op de borst zette en hem zijn geld en zijne kost baarheden afeischte. De heer Z. gaf hem zijn horologie, doekspeld, ring, eene beurs en eene rolletje met 100 louis. Na aldus beroofd te zijn, wilde hij vertrekken, doch de roo ver eischte nog zijn overjas en gaf daarvoor den ouden jas, dien bij droeg, in de plaats. Toen deze ruil was geschied, liepen zoowel de roover als de beroofde ijlings in tegenover gestelde rigting weg. De heer Z. kwam geheel bezweet bij zijne vrouw aan, ver haalde het gebeurde al hijgende en wilde zijn gelaat met zijn zakdoek afvegen, er met aan denkende, dat hij den jas van den roover droeg. Men kan zich zijne verwondering en blij- schap begrijpen, toen hij, in plaats van een zakdoek, daarin al z'jne ontroofde kostbaarheden en geld terug vond, en nog bovendien eene gouden snuifdoos en eene porle-tnonnaie, die hem niet toebehoorden. De dief had vergeten bij den ruil van jassen het gerooide goed uit den zak van zijn eigeD jas te halen. 16 April. Te Madrid worden de meeste metischen bo ven de 100 jaar oud gevonden. Bij de laatste volkstelling is gebleken, dat er aldaar niet minder dan zeven meer dan honderdjarige vrouwen wonen de oudste telt 116 jaren. Madrid is dus het beloofde land voor de vrouw-en. 17 April. De Courrier de Nantes deelt de teregtstelling mede van zekeren Jossetdie een moord had gepleegd. De ongelukkige betrad met vasten tred het schavot, knielde neder en gaf 2ich aan den scherpregter over. Het mes van de guilotine viel neder, doch trof den hals op eene verkeer de plaatszoo dat het hoofd niet geheel van den romp werd gescheiden en de scherpregter op het mes moest gaan staan om de geheele afscheiding te bewerkstelligen. De beuls knechten waren waarschijnlijk door dit geval ontsteld, want het ligchaamdat gewoonlijk links van het schavot in een mand valt, viel thans regts. Zij bemerkten echter niets daarvan en droegen de ledige mand naar beneden; zij moes ten dus terugkeeren en het lijk in de mand te leggen. 20 April. Uit Krakau wordt van gisteren gemeld, dat er dc gesteldheid nog onveranderd is. Te Warschau duren de gewelddadigheden en de uittartingen var.de zijde der sol daten nog voort. Volgens een geheim rapport, bedraagt bet aantal der gedooden op 8 April 210, en zijn er van ae ge wonden 80 gestorven. De Russische regering eischt de beta ling der bijdragen voor het ter aarde bestellen der gesneu velden. Te Bingen heeft voor eenige dagen een duel plaats gehad tusschen baron M Pruissisch officieren een oud heer, v. R. genaamd, uit Wiesbiden, teu gevolge van een twist, bij de speelbanken aan het badhuis in laatstgenoemde plaats voorgevallen. Daar de heer v. R. niet wel ter been was, namen de strijdenden in stoelen plaats, en vuurden zoo hunne pistolen op elkander af, met dat gevolg dat de heer v. R. in het bovendijbeen en baron M. in de borst ge troffen werd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1