IlEliGEliL IJE E STAM). Geboren: 13 April. P. z. V. J. Noë en J. Pauw 17 dito A. d. v. D. Klok en M. Volder, 18 dito P. z. v. E. Broek huizen en T. Brugman, 19 dito J, z. v. C. Breed eu N. de Boer. Ondertrouwd: 18 April. A. Leeuw jm. te Barsinger- horu en A. Groet jd. te Schagen, 19 dito G. Stroomer jm. te Z'jpe en A. Franken jd. te Schagen. Getrouwd: 20 April. A. Rood jm. te Barsingerhorn en M. Brcgraan wed. v. G. Wiers te Schagen. Overleden: 15 April. M. Pronk o. 43 j. 18 dito E. Sweris o. 31j. li E l li S T IJ 1) I iV G E Dl Amsterdam, 23 April. W. S. 2( pCt. 62j|;3 pCt. 75. Rusland, oude 5 pCt. 101 182 9 5pCt. Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 39|; idem A. 65{J. Spanje, thans IJ pCt. 41}i; pCt. 49J binnl. Portugal, 3 pCt. 451. Londen, Wisselkoers zigt, /ll,80 2 m. 11.70. Parijs, n ii »65{ n 55 J'. Hamburg, n n n 35J v 35J. Bordeaux, 15 dagen n 55J n 55J. Purmerende23 April. 29 vette Varkens 46 a 52 ets. per Ned. ft. 61 magere Varkens f 11 a 25; 292 Biggen f5 a 7.50; 109 vette Kalveren 65 a 85 ets. per Ned. tl*. 148 nuchtere Kalveren f2.50 a 7; Kaas. Aangevoerd 118 stapels Kleine en 1 stapel Middelbare. Hoogste inaikt: Kleine Mooi f23.25; Middelbare f 20.50: per 50 Ned. lf. Boter. Gemid deld 87 J, Hooiboter 80 a 90 ets. Grasboter 80 a 95 ets. per Ned. ft. Kip-Eijeren f 1.90; Eend-Eijeren f 2.10 per 100 stuks. Alkmaar, 19 April. Granen Tarwe f 10.25; Rogge Amsterdam 22 April. Tarwe iels lager; 127 ft nieuwe bonte f385; 126 ft dito dito f380 a 385; 129 ft dito dito f410; 135 tÈ Rostock f460. Haarlem, 22 April. Rogge f6,25. Hoorn, 18 April. Aangevoerd 63 stapels Kaas, wegende 17,253 N. ft. Hoogste prijs f22.25. Medemblik, 17 April. Kleine Kaas f 21aangevoerd 25 stapels, wegende 5520 Ned. ft; Boter f0,90 per Ned. ft; Kip-Eijeren f 2, Eend-Eijeren f 2,30 per 100. Leiden, 20 April. Boter le qual. f 1.15 a 1.25; minde re qua), f 105 u 1.12 Verkocht 10.440 N. ft. Sneek 16 April. Boter niet verkocht, eukcle f49,50, aangevoerd 1103/4 en 85/8 ton. Leeuwarden 19 April. Boter 884/4, 411/S en 94/16. Prijs f 49. Schiedam, 23 April. Moutwijn f13,25. Jenever fl8,75, Amsterdamsche proct f 20. gesproken. 7. P. M. te Warmenhnzen, veroordeeld wegens het in zijnen winkel voorhanden hebben van een onherijkt gewigt; boete f 10 en in de kosten met last tot teruggave van het in be slag genomen gewigt. Metal. Coupons f 19.25. M 111 E li E 11 I G T E M Srliagcn, 18 April 18GI. Aangevoerd Paarden f 50 a 80; 50 magere Gelde Koeijen f 84 a 168; 38 Kalf Koeijen f 80 a 130; 22 llokkelitigen f25 a 55; 20 nuchtere Kalveren f2.50 a 4.50; 539 magere Schapen f 14 a 26; 14 Lammeren f 6 a 9; 6 Bokken Geiten f 0.60 a 3; 21 magere Varkens f 16 o 20; 41 Biggen f h a 9; Konijnen 15 a 50 et.; Kippen 60 a 65 ct.; Eenden 40 a 65 et.; Duiven 15 a 40 ct.; Boter 62J a 65 ct. p. kop of 831 86 ct. per N. ft; Kaas 25 a 40 ct. p. N. ft; 12000 Kip—Eijeren f 1.60 a 1.60 per 100; Eeud-Eijeren f2,30 a 2.40 per 100. bestolenengemeenzaam verkeerde. Inzonderheid werd hij in zijn vermoeden omtrent dezen man bevestigd, toen hij, die eerst slechts eenige kamers bewoond haden over het geheel als geen man van bijzonderen rijkdom was aangezien kort na die gewel dige diefstallen, een groot huis kocht en het opsiereu en stof feren liet, alsof het het paleis van den vorst zelve moest op zijde streven. Hij wist 's mans geboortestad uit (e vorschen, naar zijue we zenlijke omstandigheden te vernemen; en, ja weldie kwamen met zijn vermoeden vrij goed overeen: hij was inderdaad van adel, en ook rijk geweest, maar door eene verkwistende leefwijze welhaast in bekrompenheiden volgens door vrij sterke verden king van oneerlijkheid in het spelin onaangenaamheden ge raakt, die als de oorzaakt worden beschouwd, waarom hij zijn vaderland verlatenen daarna, onder verschillende namen, zoo bet scheen, in allerlei landen gezworven had. Dit alles, ech ter, mogt mijnheer V. ten volle overtuigen, het stelde hem trouwens geen enkel bewijs in handen, om voor den regter, tegen hem aan te voeren. Hij wachtte dus eenigen tijd, eu loerde met honderd oogenof de aap nietop de eene of andere wijzezou uit de mouw komenja spande zelfs strik kenom de dieven, op nieuw te verlokken, en dan te zien of er geen draad naar bet nieuwe paleis en deszelfs bewoner te vindeu ware, maar alles te vergeefs. Het zij uien vooreerst genoeg had, of dal de vos te slim was, er viel, ja, nog een diefstal vooren men kreegop één nade schuldigen in bandenmaar Luone bekentenissen waren veel geschikter, om, ten aanzien der vroegere gebeurtenissenvan het spoor te hel pen, en alles voor gewone, toevallige dieverijen te houdeu, dan om tot één algemeen complot te leiden. Dan de schrandere dienaar V. werd hierdoor niet van zijn stuk gebragt. f 7.50; Gersl f 7.50; Haver f6.75; Faardeu-Boonen f7.75 bruine dito f 16; Kanariezaad f 10.50; Graauwe Erwten f 18; groene dito f 17.25; witte dito f 16.50; vale dito f 15.50; Op de heden gehondenc Kaas-markt waren aangevoerd 216 stapels, wegende 4 f,639 N. ft; IIooi-:Klcine f 22.50; Com missie f 18.25; Middelbare f22.50; laagste prijs f.15.75. 22 April. Ter Veemarkt waren aangevoerd 20 Schapen f 18 a 20; 23 Kalveren f 5t a 60; 19 Varkens 48 a 52 ct. het Ned. ft. Rogge prijshoudend; 124 ft Pruisrisclie f236 aan de Zaan; 117 ft Petersburg f197; 120 ft nieuwe dito f206; 122 ft nieuwe Mecklenburg f 205; 125 ft Gallatz f240; 119 ft Odessa f 202, bij partij. Op levering Mei f 194, Junij, Julij, Oct.. f193. Andere opgaven: Rogge op levering traag; Mei f194, Junij-Julij-Öctober f193, Gerst in een doen; 102 ft Vrieschc winter f 176. Boekweit stil; 119 ft Holsteinsche f219. Lijnkoeken de 100 stuks f 13 o 15J. 20 April. Tarwe fll; Gerst f7.75; Haver f5; Bruine Boonen f 17; Groene Erwten f 12; Graauwe f 15; Vale fl 2.75; Witte fll; aangevoerd 180 mud. Op monster verkocht: 190 mud Mosterdzaad f 20 en 95 mud Karweizaad fll; 3600 kop Boter 45 a 48 ets. per kop, 35000 Kip-Eijeren f 1.75 a 2.20; en 23500 Eend-Eijeren f2.40 a 2.70 de 100; 70 mand Appelen en Peren f 1 a 3 de mand; 1300 mud Aard appelen f 2.75 a 5 per mud. Ter Veemarkt aangevoerd 19 Paarden f105 a 267; 9 Koeijen f 140 a 275; 60 Kalveren f3 a 8.50; 400 Schapen f 9 a 27; 160 Varkens f 9 a 30; 17 Zengen f 18 a 42; 300 Biggen f l a 8.50; 250 Kippen 75 ets. a f 2.10; 60 Eenden 4b ets. <i f 1.20 per stuk. Delft, 18 April. Boter De markt flaauw hoewel prijzen niet veel lager. 1ste qual. per J f 56 a 58; 2de qual. per f 50 a 55. l..oiiilcn*ehc Veemarkt. Maandag 22 April. Ter Veemarkt waren aangevoerd 3610 Ruuderen 65 Kalveren; 17,650 Schapen en 530 Var keus. Men betaalde voor Kalveren 6/—, voor Schapen 5/10 en voor Barkeus 5/-per steen. Hij begreep veeleer, dat dit ligfelijk eene opzettelijke list kon zijn en liet kwam hem inderdaad voor dat de gevangenen or.- noozele bedrogenen waren van dien éénigen, die den dans was ontsprongenen die zeer wel een der werktuigen van den vreemden edelman kon zijn. Hjj besloot door te tasten, ligtte hera, ia alle stilte, des nachts uit het bed, deed verder wat hij gepast en noodig achtte, en stelde zich in staat, om hem zoo veel voor de scheenen te werpenen door vragen en ver hoor en dermate in te wikkelendat hij eindelijk wel genood zaakt zou wordenalles te bekennen. Doch hierin slaagde hij geenzius naar wenscher werd geen enkel bewijs van schuld bij hem gevondenen hij wist alle. vragen, «lie hem gedaan werdenof zoo wel te beantwoorden of zoo be hendig te ontwijken, dat er maar geen vat op hem verkregen werd. Voor het overige tiet hij niet na, zicli te beklagen over het wille keurige zijner gevangenemiGgde openbare schande, zijn karak ter aangedaan en op openlijke voldoening, maar in zouderbeid op een spoedig en honorabel ontslag, ten sterkste aan te dringen. Er ontstond eene soort van oproer in de gezelschappen, vooral bij de grooie wereldover de handelwijze van den regter, wiens gron den men niet kende, en wiens waakzaamheid men ia het. aller af- schuwehjkste licht van partijdigheid wraakzucht, en ik weet niet wat al, plaatste. De regters zelve waren grootendeels beschroomd, verlegen, zwak, en zeer genegen, om zich maar, zoo spoedig en zoo goed mogelijkvan de zaak af te maken. „Men was te voor barig geweest dat leed geen tegenspraak en schoon zij aan zijne onschuld ten minste hartelijk twijfeldenzoo ware het toch, in alle gevallen beter een'schuldigen vrij te laten, dan een'oa- schuldigen gevaugen te houden." Wordt tertolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 3