Draaimolen, NIEUWE BOERENWONING, MAAGDENBURGER AMSTERDAM - NIEUWEDIEP. REVALEVI A ARABICA. MENGELWERK. il> fU UT EIST!EN. Jb. STAMMES. J. STAMMES. Publieke Verkooping met Toebehooren Op DINGSDAG 30 April 1861, des Morgens ten II Ure, op de Marktplaats te Sehagen. Publieke Aanbesteding Op DONDERDAG 2 Mei 1861, BRANDVERZEKERING MAATSCHAPPIJ, Maatschappelijk Kapitaal f8700,000, Benevens een groot Reserve-fords, BURLAGE SCHUMACHER. ZOMERDIENST. Aanvangende met 1 MAART 1861. middel lot verllgllng der hoest. Twee lood vijgen, 2 lood rozijnen en 2 lood geperldegerst worden te zemen met een half lood zoethout en een halflood ljjnzaad in anderhalf kan water zeer goed gekookt; en ver volgens door een doek gegoten. Des avonds en des morgens of wanneer de aanval komt gebruikt men er een wijnglas vol van- Sir Walter Scott ontmoette op zekeren dag een braaf land- man en knoopte met hem een gesprek aan. De landman zeide tot hem „uwe romans zijn zeer mooi, Sir Walterzij zijn voor mij onmisbaar." Dit verheugd mij zulks te hooren," ant woordde de autheur. „JaSir Walter weet gij wanneer ik den gcheelen dag hard gewerkt heb en des avonds zeer ver moeid te huis komzet ik mij bij den haarddrink een goed glas bier en neem een van uwe romans in de hand, en dïaap dan spoedig in." Een matroos trad op zekeren dag de kajuit van zijnen kapitein binnen, juist toen deze onderscheidene dames te visite had. Eene der dames sprak hein aan en zeide „Gij zult wel halt bevroren zijn, beste vriend Wilt gij ook een glas wijn of brandewyn hebben?" „Dat is mij om het even," ant woordde de wakkere zeeman; „Zoo het u belieft, kan ik den w|jn drinken, in den tusschen tijd, dat gij mij den brandewijn inschenkt." Een geestelijke had in het huis van een zijner vrienden eenige traktaten achtergelaten. Toen hij daar andermaal een bezoek aflegde, bemerkte hij dat de dochter des huizes dezelve tot papilloten^ebruikt had. „Schoon meisje," zeide hij goedhar tig, „Ik zie dat gij gebruik van mijne traktaten inaakt! Dat verheugt mij, doch gij bezigt ze op eene verkeerde plaats van het hoofd!" Op zekeren dag viel eene dame in het water en werd er door een armen knaap weder uitgehaald. Toen zij in veilig heid was, gaf haar echtgenoot den braven jonsren eenige stui vers tot belooting. Iemand, die de daad lan den knaap gezien hadgispte over de gierigheid van den man. De jongen echter stak zeer bedaard het geld in zijnen zak en zeide: „O, men moet dien heer niet berispenhij weet het best hoeveel z|jne vrouw waard i«. Wanneer ik zijne vrouw niet gered had zoo had hij m|j misschien eenige ducaten gegeven Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapen Dochter, N. TIMMERMAN, geliefde Echtgenoot van Sehagen 22 April 1861. f7®®) Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen Zoon, A. ERIX, geliefde Echtgenoot van Sehagen 24 April 1861. (767) van een sedert twee jaren nieuw gebouw den Nadere Informatie bij H. FREESE te SehagenWijk C, A°. 65. Brieven franco. (765) VAN EENE des Middags ten 12 Ure, ten huize van den Kastelein S. Meijer, op de Marktplaats te Schigenalwaar van af heden het bestek ter lezing ligt. (763) Schageit, den 21 April 1861. gedomicilieerd te Amsterdambij de Heeren Deze Maatschappij verzekert tot billijke en vaste premiën FabriekenGebouwenMeubelenKoop mansgoederenBoerderijen enz., en staat ook in voor schade door bliksemslag, wanneer die zelfs geen brand veroorzaakt, zoomede het Vee in de Weide, dat door bliksem getroffen of gedood wordt. De schade wordt prompt en coulant betaald. Nadere inlichtingen geven daarvan de volgende Heeren Agenten, die tevens bereid zijn tot het aannemen van ver zekeringen als F. KAAN Kz. Oudesluis. P. COS Oosthuizen. H. SMIT Purmerende. P. W. van RAVEN Pjp. JAC. de N1JS Jz. Sehagen. C. B. van HARENCARSPEL Warmenhuizen. A. STRIJKER Winkel. K. MOLENAAR Westwoud. N. KRUIJ ER 'l Zand. (762) M r .NHd eL A NG E A Ikmaar. U. MIJSBERG Beverwijk. J. SI PK ES Burg op Texel. P.ds,HOERAz.Broektn Walerl G. VERWEY Edam. W.N.v. d. VEER Enkhuizen. C. BOON He/der. A. ELLERKAMP Hoorn. J. op 't ZAND Medembtik. D. KLAVER Monnickendam. A. van DIJ K Obdam. STOOMRADERJAGTEN (764) Zaanstroom ,V«. en 2. DAGELIJKS: Van Amsterdam naar Int Nieuwediep des morgeus ten 7\ ure, des namiddags ten 5 ure. Van Alkmaar naar 't Nieuwediep des morgens ten 11 ure, des avonds ten 8j ure. Van het Nieuwediep naar Amsterdam des nachts ten 12 ure, des voorm. ten 11J v Van Alkmaar naar Amsterdam des morgens ten 5J nre, des natnidd. ten 3} ure. Mej. de Wed. K. DRAGER, te Franeker vertelde ons, dat iu de omstreken aJdaar eene Dame woont die volstrekt niets anders dan Revalenta nuttigen kan en zich daarbij zoo wel bevindt dat zij vertrouwt spoedig iu staat te *Tju om ook weêr andere spijzen te gebruiken. Belanghebbenden kunnen den naam der Dame hij Mejufvr. DRA GER mondelings bevragen Dat de jR.evalen.ta een bijzonder heilzamen iuvloed op de spijsverterings-organen uitoefent, daarvan kan zich iedereen, ziek of gezond, spoedig overtuigen men gehroike ze slechts acht da gen achtereen, enkel voor ontbijt, -en wij zijn overtuigd, dat de eetlust grooter, de functies geregelder, het bloed zuiverder, borst eu hoofd vrijer zullen zijn dan gewoonlijk. Al wie aan eene zwakke maag lijdt aan hartwaterzuurop rispingen maagpijn maagkrampkolijk aau spanning na den maaltijdopgezetheidmisselijkheid en zenuwachtig beven, hij het gebruik der handen, kan zich door DU BARRY'S Re rat ent a spoedig daarvan bevrijden. De prijs der Revalenta is: Kleine Bussen 8 7 1/2 Ct„ 1 ƒ2 2 ƒ3.50 5 ƒ8 12 ƒ16. Ylen Jette er vooral op, dat iedere Bus, tot waarborg der Echt heid, door F. VO« WINDHBIM L O VERKOOPHUIS, geteekend is, die dezelve verkrijgbaar heeft gesteld te Medemblik K. H. Jdema. Mounichendam K. Slot. Nieuwe Diep P Gelhard. JP~. P Bruinvis. Purmerende S. J. Peen. Uitgeest Wed. J. Daas. Zaandam K. Aieuwenhuis. O. Zaandam HA. Smitvoor de Koog. En in de bekende Dépots io de andere st^jen. (7t)l) Amsterdam Verkoophuis. Sehagen }P~. A. Hazesi. Alkmaar J. Brongers Gz. Beverwijk D. Mijsberg* Enk huizen JBitnderhoff. Haarlem J. P. Karthaus Wed. de Lange en v, Ek Hoogwoud ti. Storm. Hoorn P. J. Ruitenberg. Koog a/d Zaan H. de Jager. Krommenie JP~sd. K.J.vTreijchei. SBDklIBU VAN P. J. G, D1DEZUCS TE SCBA GEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 4