ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N°. 189. A». 1861. DONDERDAG 9 MEI. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEKENDMAKING AFKONDIGING. lil ITEM- I). ENGELAND. Londen30 April. Zondag 11. werd in alle katholieke kerken van het aartsbisdom Westminster een herderlijke brief aan kardinaal Wiseman voorgelezen waarin voor de maand Mei bijzondere godsdienstoefeningen en gebeden worden uitgeschreven, opdat de Heilige Vadtr uit zijn be narden toestand weldra moge gered worden. Aan hen die deze bijzondere godsdienstoefeningen driemalen bijwonen, wordt gedurende honderd dagen aflaat verleend. FRANKRIJK. Parijs30 April. De nieuwe wereld kent zich de eer toe, Jud te hebben gearresteerd. Een handelshuis alhier heeft van Californië de volgende inlichtingen ontvangen: DUITSCHLAND. Berlijn4 Mei. De Nederlandsche oud-minister van financiëD, baron van Ilall is eergister te Coblenz aangeko men, op reis naar Ems, waar hij de baden zal gebruiken. BELGIË. Brussel, 2 Mei. Luideus de jongst ontvangen tijdinaen uit Gent, is de rust aldaar niet weder verbroken. Intusscheu staan zoowel hier al? te Antwerpen spoortreinen in gereedheid, om des noods troepen derwaarts te vervoeren. ITALIË. Turijn29 April. In de nabijheid van Mantna zijn de zer dagen proeven genomen met een door middel van elec- tricitcit werkend helsch werktuig, dat zelfs onder water tol op vier Ned. ellen eene vreeselijke uitbarsting veroorzaakt. Deze machine is door een Amerikaan uitgevonden welke haar vroeger aan de Britsche regering had aangeboden, zon der dat deze daaraan voldoende aandacht had geschonken. BINNENLAND, Schagen, 8 Mei 1861. COURANT. juiinuaïOïmïRtfa TDoaiarj uiaaanaii: Voor Schagenl.OO. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. nrleven Franco. ÏM33 1)211 ÜHTlU'HO'mB l Van een tot vijf regelsf 0.75- Iedere regel meerder0.15- Ceboorte-, Huwelijkt- en Doodberigten 0.50. De 35 cents zegelregt niet medegerekend. Croote Letters naar do ruimte die zij beslaan. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen hier mede ter algemeene kennisse, dat de kermis binnen deze ge meente dit jaar een aanvang zal nemen op Maandag den 17 Junij a. s., terwijl op dien dag tevens paardenmarkt zal worden gehouden. Wijders, dat alle hazardspelershoroscooptrekkers enz. ten strengste zullen geweerd worden. Zij, die voor hunne kramen, tenten enz. eene plaatsruimte mogten verlangen, adresseren zich tijdig, hetzij in persoon, hetzij met franco brieven aan den marktmeester te dezer plaatse. Schagen 6 Mei 1861. l)e Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, A. R. de MEER. De Secretaris A. J. van CANTFORT. Rurgemeesler en Wethouders der gemeente Schagen, Herinneren de ingezetenen aan de bepaling van Art. 71 van het policie reglement luidende: [tder bruiker van een pand, huis, tuin of ander perceel vis verpügt de straat vóór en langs het perceel liggende, be- /'hoorlijk schoon te houden van gras, ruigte en vuilnis als- mede om, wanneer het door Burgemeester en Wethouders vis afgekoudigd, te zorgen dat binnen den tijd bij die afkon- 'diging bepaald de straten gewied en schoon geveegd of «geschrobt. worden, alks voor zoo verre zijn pand strckl; de «straf op deze overtreding gesteld, is bepaald bij artikel 471 «van het wetboek van slrafregt." «Inseval eeuig pand geen gebruikei heeft of daarover gc- «schil ontstaat, zal de Eigenaar op dezelfde straf, tot de na- «leving van bovenstaande bepalingen verpligt zijn.' en geven wijders te kennen dat, naar aanleiding van genoemd Art: 71, de daarbij bedoelde schouw zal plaats hebben op Zalur- dag den 11 Al ei 186 1. Schagen den £7 April 1861. De Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Burgemeester II. R. de MÉÉR. De Secretaris A. J. van CANTFORT. Het aantal passagiers, dat morgen met den Great-Eas- tern van Milford Haven naar New-York vertrekt, is zeer aanzienlijk, zoodat zijne zalen wel gevold zullen zijn. 3 Mei. Woensdag-avond 11. heeft te Ilkeston een vreese- lijk voorval plaats gehad. GeorgeSmith,dezoon vaneen schoen maker aldaar ontvreemde zijns vaders bankboek en begaf 1 zich naar Nottingham, om de gelden, ten bedrage van 140 8, st, van den bankier aldaar te gaan ontvangen. Op de weigering van den bankier beleende bij liet bankboek voor 1 8. st, en keerde in een half beschonken loestand huis waarts. De vader, die hem bij zijne terugkomst rekenschap van zijne handeling vroeg ontving tot antwoord een pis toolschot dat hem de hersenen verbrijzelde. De misdadiger, die zich reeds in handen der justitie bevindt, is 20 jaren oud, en het ongelukkig slagtoffer had den ouderdom van 40 jaren bereikt. Jud is in een koffijhuis te San Francisco ontdekten gear resteerd; dadelijk heeft zich volgens de lynchwet eene jury georganiseerd, die hem onmiddelijk heeft veroordeeld om te worden opgehangen, hetgeen ook den volgenden dag plaats had. De veroordeelde heeft eene groote menigte misdaden bekend; door hem in Frankrijk, Italië, Zwitserlaud en Duitschland bedreven. Het ware te wenschen, dat het publiek aan dit overzeesche herigt geloof sloeg, dan zou de angst voor den raadselachti- gen Jud bedaren. Volgens de Schl. Ztg. heeft te Kieuw eene verschrik kelijke overstrooming plaats gehad 615 gebouwen staan onder water. Eene zoodanige helsche bom werd te Pola in liet water ge worpen en barstte met zoo groote kracht los, dat alle kleine vaartuigen, die in de nabijheid lagen, zijn gezonken. Met hel plaatsen der bakens van de spoorweglijn van het Nieicediep naar Alkmaaris men reeds tot in deze gemeente gevorderd. Wij wenschen, dat het ZEx. de Minister van Binnenlandsche Zaken moge behagen, spoedig derigting deze lijn vasttestellen. De Kamp. Ct. geeft onder de Varia de volgende aar digheid aac zijne lezers ten beste: «Eene wet die noodig is. «Men verzekert, dat de minister van justitie eerstdaags bij de tweede kamer een ontwerp van wet zal indienen, waarbij de makers van gedichten, die uitgegeven worden bij gelegen. Leid van watersnood of andere groote rampen, aan den straf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1