N». 191. f*,# A». 18fil. ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. s (Vijlde Jaargang.) DONDERDAG 23 MEI. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. 1VAABSC HUIVIXG. BEKEXDMAKIXG. ENGELAND. Londen, 14 Mei. Engeland kleedt zich in staal en ijzer. Behalve gepantserde oorlogschepen, zal men welligt eerst daags geheel gepantserde burgers zien. Althans een groot handelshuis te Manchester het vredelievende Manches ter heeft aangekondigd, dat het elastieke boorden man chetten en overhemdjes van wit geëmailleerd staal levert. Nu spreke men nog van Frankrijks toerustingen FRANKRIJK. Parijs, 15 Mei. Men zegt, dat de keizer, die eenigzins aan eene luchtpijpaandoeniug lijdende is, zich naar de baden van Cauterets zal begeven, terwijl de keizerin de zeebaden te Biarritz zal gaan gebruiken. SCHAKERS COURANT. ABtinaailiaBÏSaïïlaB 75331 3)233 Uli\ilB3)3B! Voor Schagenl.OO. Franco per poat door het gclieele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verzchijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. B>3U33 1231 AD7aa?3B'J3aB Vaneen tot vijf regela0.75- Iedere regel meerder0.15- Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50- De 35 cent» zegelregt niet medegcrelend. Groote Lettert naar de ruimte die tij beslaan. Burgemeester en Wethouders van Schagen, Brengen terkennisseder eigenaars van vee (naar aanleiding van een schrijven van Z. E. den Minister van Binnenland- sche Zaken) dat de uitmuntende resultaten verkregen met de inenting van stof uit de natuurlijke pokken van eene koe de herhaling daarvan te meerder doen wenschen waarom, krachtens s' Koning besluit van 7 April 1861 N°. 66, door genoemden Minister preraiën worden uitgeloofd van f 15: tenbehocve van de eigenaars van door natnurlijke pokken aangetaste runderen en door hen tijdig genoeg ter beschik king worden gesteld, om daarvan de bruikbare stof te kun nen nemen. Genoemde veehouders zullen daarvan of regtstreeks aan de geneeskundige commissie of aan deze door tusschenkomst van het gemeentebestunr, aangifte kunnen doen. Schagen den 11 Mei 1861. De Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester II. R. de MÉÉR. De Secretaris A. J. van CANTFORT. Burgemeester en Wethouders van Schagenbrengen hier mede ter algemecnc kenuisse, dat de kermis binnen deze ge meente dit jaar een aanvang zal nemen op Maandag den 24 Jnnij a. s., terwijl op dien dag tevens paardenmarkt zal worden gehouden. Wijders, dat alle hazardspelershoroscooptrekkers enz. ten strengste zullen geweerd worden. Zij, die voor hunne kramen, teuten enz. eene plaatsruimte mogten verlangen, adresseren zich tijdig, hetzij in persoon, hetzij met franco brieven aan den marktmeester te dezer plaatse. Schagen 6 Mei 1861. De Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester H. R. de MEER. De Secretaris A. J. van CANTFORT. De Burgemeester van Schagen. Brengt bij deze, zijnen Ingezetenen in herinnering dat, het vernielen of beschadigen van gestelde bakens, enz. straf baar is, volgens Art. 257" van het Wetboek van strafregt welk Art. luidt als volgt »al wie gedenkstukken standbeelden en andere voorwerpen i'die ten algemeene nutte of versiering geschikt en door sopenbaar gezag, of op goedvinden van hetzelve, opgerigt /rzija v-ruield, omvergeworpen, verminkt of beschadigd zal •hebben zal gestraft worden met eene gevangenzetting van •eene maand tot twee jaren en eene geldboete van 100 tot #500 franken." En is deze door ons afgekondigd opdat niemand uit on- vretenheid zich zelveu schade of onaangenaamheden op den hais hale. Schagen den 21 Mei 1861. De Burgemeester voornoemd, H. R. de MEER. De Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen, Blaken hiermede bekend, dat naar aanleiding van Art. 166 en volgende van het plaatselijk Politie reglement dezer ge meente, betreffende de dienstpligtigheid bij de Brandspuiten alhier, alle geëmploijeerden bij die spuiten den ouderdom van 60 jaren bereikt hebbende en verlangen uithoofde van ligchaamsgebreken of zwakke gezondheid hun ontslag te be komen, worden opgeroepen, om zich tot dat einde, vóór of uiterlijk op den 27 dezer, van 's morgens 9 tot 12 ure, ter Secretarie der gemeente aan te geven en hunne herkennings teekenen (stokken en pieken) zoo zij die hebbenterug te brengen, zullende na dien tijd, de zich niet aangemeld heb bende personennog voor een jaar worden gecontinueerd. Wordende wijders bekend gemaakt dat het proberen en exerceren met de Brands puiten, zal plaats hebben op Maan dag den 10 Junij 1861 des namiddags ten 6 ure tot welk eiude alle manspersonen tusschen de 17 en 60 jaren oud, worden gelastzich op voormeld tijdstip te bevinden vóór het Raadhuis der gemeente op straffe bij het genoemde re glement bepaald. Schagen, den 21 Mei 1861. De Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. R. de MEÊR. De Secretaris A. J. van CANTFORT. BUITEN L A IN I). 16 Mei. Een brief uit Newfoundland meldt, dat op verschillende punten aldaar ernstige ongeregeldheden ten gevolge van verkiezingen hebben plaats gehad. Iu een district werd een persoon gedood en twee doodelijk gewond. De tele- graaphlijnen werden door de oproerlingen gedurig afgesne den. De toestand van den heer Mirès is zoodanigdat men hem niet var» Mazas naar de Conciergerie heeft kunnen over brengen. Van hoogerhand is bevel ontvangen om met zijne zaak den uitersten spoed te maken. 16 Mei. De Progrès van Lvon, meldt het volgende: erscheidene dagbladen hebben berigt, dat de Noord-Ame- rikanen pogingen aanwenden voor het aanwerven van Eu- ropesche officieren om het bevel te voeren over hnnne troepen, welke stellig zeer dapper zijn, doch die weinig ondervinding in de krijgskunde hebben. Deze aanwervingen hebben op eene groote schaal plaats, en verleden Zondag nog hebben zich twee kapiteins naar Havre begeven om van daar naar New-York te vertrekken, Naar men verneemt, zal de heer Mirès, op voorstel der geneesheerenvan Maras naar een ziekenhuis worden overgebragt. 18 Mei. Er loopt een gerucht, dat de keizer zou ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1