ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER-TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N». 195. Ê&j# A°. 1861. DONDERDAG 20 JUNIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KLIT E L N I>. ENGELAND. FRANKRIJK. DUljTSCHLAND. Berlijn12 Junij. De verwikkelingen in Amerika doen ook hier te lande haar nadeeligen invloed gevoelen; in El- berfeld, Aken en Crefeld zijn namelijk reeds COOO weefge touwen daardoor tot stilstand gehragt. SCHAGEB f CODBANT. aiiianjaj'iiïJj'Mao rtcs iaii anam>3H: Voor Schagcnl.OO. Franco per poat door hel geheelc Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verichijnt iederen Donderdagmorgen. It r i e r e n Franco. U>H2J3 ll'A'Jl ü2)73'ü'J2fl!f 3'iB Van er»» tot vijf regels0.76* Iedere regel meerderO.l.V Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigtcn 0.50' l)c 35 cents zcgelregt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte di« tij beslaan. AF 11ONDIG1XG. Bnrgeineester en Wethouders der gemeente Sc hagen. Herinneren de ingezetenen aan de bepaling var Art. 71 van liet policie reglement luidende «Ieder bruiker van een pand, huis, tuin of ander perceel r/is verpligt de straat vóór en langs het perceel liggende, bc- t/hoorlijk schoon te honden van gras, ruigte en vuilnis als- «mede om, wanneer (lat door burgemeester cn Wethouders r/is afgekondigd, te zorgen dat binnen den tijd bij die af- «kondiöing bepaald, de straten gewied en schoon geveegd //of geschrobt worden, alles voor zoo verre zijn pand strekt; s/de straf op deze overtreding gesteld is bepaald bij artikel v/171 van het wetboek van strnfregt." «Ingeval eenig pand geen gebruiker heeft of daarover ge- «schil ontstaat, zal de Eigenaar op dezelfde straf, tot.de «naleving van bovenstaande bepalingen verpligt zijn," en geven wijders te kennen dat, naar nanleidinz van ger.oemd Art71 de daarbij bedoelde schouw zal plaats hebben op 'Zaturdag den 22 Jttnij 1801. Sr/mgenden 15 J unij 1861. De Burgemeester en JFethouiU-n» voornoemd. De Burqemcesrer II. II. de MÉÉR. De Secretarie A. J. van CANTFORT. niet wilde laten bijwouen. Londen, 12 Jnnij. Volgens handelsbrieven uit New- York, heerscht aldaar eene ernstige handelscricis, ten ge volge van het schorsen der betalingen door eenige firma's in het Zuiden. Pe regering heeft 'den Gr cal Eert tem gehuurd, om troepen naar Qnebec over te brengen. 13 Junij. Tot aanvulling der berigten uit Amerika van 1 Junij strekke het volgende: lle forten der separatisten'bij Aqnida'Creëk wordpn door twee stoomhooten met goed gevolg bescheten. Twee regi menten hebben bevel ontvangenom 1400 separatisten van Fairlax-court-House te verdrijven. Pe wegen naar Harpers Ferrv en Richmond worden over eene uitgestrekt heid van vier mijlen door de aardewerken der zuidelijke troe pen bestreken. De ex-gouverneur Batt is wegens hoogver raad gearresteerd. Generaal ITarnev is van zijn commando in Missouri teruggeroepen. Virginië heeft het besluit tot scheiding met eeuc meerderheid van 150,000 stemmen be krachtigd. Pe senateur Pouglas ligt op sterven. 11 Junij. Gisteren werd de Great Eastcrn te Liver- pool door niet minder dan 15,000 personen bezigtigd. Den 24sten dezer zal dit vaartuigmet troepen aan boord van Liverpool naar Quebec vertrekken. Volgens berigten uit Calcutta van 8 Mei begon de hongersnood in Indië, allengs te verminderen. 15 Jnnij. Onderscheiden bladen gewagen van eene nieuwe wijziging in de inrigting van het kanon,rene vinding van de lieer Thomas Mayall, volgens welke het stuk uitslui tend door stoomkracht geladen, schoongemaakt en afgevuurd wordtterwijl daarmede levens in een gegeven tijd veel meer projectielen kunnen geworpen worden dan met andere stuk- keu. Eene vrouw heeft zich in een der vijvers van Regents park verdronkenomdat haar echtgenoot haar de voorstel- i ing van den heer Blondin, in het glazen paleis teSydenham Parijs, 14 Junij. Heden is er weder een ministerraad fe Foutainebleau gehouden en men veronderstelt, dat de erken ning van het koningrijk Italië aldaar is 'behandeld. Men zegt, dat de nota van den Moniteur omtrent die erkenning reeds gereed is. Berigten uit Constantinopel melden dat de gezond heidstoestand van den sultai: zeer onrustwekkend is. Men zorgt er voor, dat de slechte tijdingen daaromtrent niet open baar worden. De heer Mirès heeft heden weder een gedeelte van den -dag op ziju bureau doorgebragt; hij heeft ;piQt zijn géiant, zonder getuigen, kunnen spreken. 15 Junij. De 1'ajs bevat een artikel van den lieer de Limayrac, getiteld //het koningrijk Italië". Er wordt daarin aangetoond, hoe de dood van graaf -Cavour de erkenning van Italië door Frankrijk heeft bespoedigd en erkend dat, wanneer de Fransclie troepen te Rome blijven, de politiek des keiztrs eene verzoening tusschen het pausdom en Italië tot stand zal brengen. Hetzelfde blad meldt, dat de ziekte van den paus vrij ernstig is. Berigten uit China melden dat de rebellen steeds voortrukken, en op den gcringcii afstand van 32 mijlen van Peking stonden; hun getal bedroeg reeds 200,000 man en nam steeds "toe. Er was ook een opstand in Tartarye uitge broken, waarheen de keizer de vlngt had genomen. Het huis te Yichy van den beroemden componist Stranss is voor den keizer gehuurd voor 1000 fres. per dag, terwijl een kleiner huis voor het gevolg van Z. M. is ge huurd voor 10,000 frs. voor den tijd van drie weken, welke de keizer alJaar zal vertoeven. De Fransclie consul te Warschau heeft van de rege ring bevel ontvangen, alle F'ransche onderdanen iu Polen woonachtig, te waarschuwen, dat zij geen deel zullen nemen aan de manifestatiën en politieke bewegingen aldaar. Dezelf de waarschuwing is gedaan aan de beambteu der groote llussisohe spoorwegmaatschappij. Het gerucht, dat de Siainesche ambassadeurs een of -meer levende olifanten mede brengen, is daardoor ontstaan, dat zij een aantal brevetten van de ridderorde van den oli fant bij zich hebben om die aan hooggeplaatste personen alhier, namens den vorst van Siam, uit te reiken. Onlangs is gemeld, dat de Bengaalsche tijger iu den ■fardin de* Plante* vriendschap had opgevat vooi eene kip, waarmede-hij speelde eu w ier plagerijen hij met het grootste geduld verduurde. De vriendschap is zoo groet geworden, dat hij de arme kip heeft opgegeten; heden ochtend ten min ste vonden dc nieuwgieiigcn die iederen dag in grooten getale getuige waren van deze buitengewone vriendschap, slechts eeuige vederen in het hok. Wesnen, 13 Junij. Naar men verneemt, wordt nabij Peslh een groot militair kamp opgcrigt, dat 15,000 man zal bevatten, welke naar Pesth zullen worden gczonilcD, iu dien de inning der achterstallige belastingen er op mocije- lijkheden mogt afsluiten. üp den spoorweg tusschen Dusseldorp cn Elberleld is, naar men uit laatstgenoemde plaats bcrigt, roor eenige dagen eene af-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1