Turijn8 Junij. De familie van graaf Cavour heeft, toen rle koning aanbood, den grooten staatsman in liet konink lijke graf te doen bijzetten daarvoor bedankt. De koning heeft op dit aanbod aangedrongen en graaf Cavour zal thans naar den koninklijken grafkelder worden overgebragt; de ridders van de Annunciade-orde genoten eertijds die eer. Madrid, 7 Junij. Eergisteren avond kondigde een dob bel salvo van 15 kanonschoten te uur aan de bevolking aan, dat de koningin van eene prinses was bevallen. Van 1) •inr ochtends waren reeds de ministers, de ambassadeurs en alle groote slaatsligcbamen aan het paleis aanwezig, daar zich de eerste verschijnselen rl»r verlossing hadden vertoond. Schagen, 19 Junij 1861. chuvrelijkc misdaad gepleegd, f»ij den sneltrein die ten 1 ure uit Dusseldorp vertrekt, namen twee dames, waarvan cenc van een dienstmeisje en tvrec kleine kiuderen vergezeld was, in ecne ledige coupé 2de klasse plaats; zij werden er spoedig gevolgd door een man, slie opgemerkt had, dal eene der dames, bij het ueinen der plaats- biljetten, eene zeer wel gevulde poi trmonnaie had int den zak ge haald. Naait welijks was de trein Ilochdahl gepasseerd of de boos wicht viel op de dame aan, verwurgde en beroofde haar, terwijl hij ook du andere bestal en het goed van het lijf nikte, liet nood geschrei van hel kindermeisje en de kinderen, werd eerst gehoord, loen de trein Vohwinkel genaderd was. Onmiddellijk werden de heide deuren van de coupé door de conducteurs bezet, cn zoodra de tre:n stilhield werd de booswicht gevat en in de kamer van den spoorweginspeclcur gebragt. Naauwelijks was hij dit vertrek bin nen getreden, oi hij viel op een ambtenaar aan, die zich toevallig daar bevond, cn wierp hem op den grond; vier der sterkste spoor wegbedienden hadden de grootste moeite, om den misdadiger wéér te vabten. Toen dit eindelijk geschied was, begon bij God om bij - stande te smeeken en allerlei verwarde gebeden uit te spreken, waarschijnlijk om voor zinneloos gehouden te worden. Bij nader onderzoek vond men de porteraonnaie van eene der dames met baar plaatsbiljet in zijn zak; die der anderedame schijnt hij uit het rij- tuig geworpen te hebben toen hij gevaar begon te duchtcu. Ilij laat zich MABKUS noemen cn verklaart te Barraen werkzaam te zijn; men houdt beide opgaven echter voor Iogenachtig. ITALIË. Kossuth zal zich voor goed in Lombardije vestigen en heeft rteds eene villa gebuurd. Ilij heeft van hier 12 hand persen en werklieden ontboden en zal thans banknoten ma ken, die in een brandvrijen kelder zullen worden bewaard. De heer C'apellari delln Colomba, vncger prefect van finan ciën in Itomhardije, biedt zij» vriend bij z-jne financiële plannen alle mogelijke hulp. De koning beeft prachtige geschenken gezonden aan de dochter van Garibaldi, ter gelegenheid van baar huwelijk. Er bevindt zieb daaronder een prachtig stel diamanten. SPANJE. De patriarch van Indië heeft den doop toegediend; don Sebastiau en zijne gemalin waren peet-vader en moeder. D« jeugdige infante, ontving 117 namen en de minister van jus titie, die de doopacte opmaakte, eene gratificatie van 25,000 dcros. Dit is reeds de tweede keer dat de hees Negwste deze som als notaris-generaal des rijks ontvangt. K I IN IN E L II De berigUn over den toestand der aardappelen luiden al- lerwwge buitengewoon gunstig. Men verzekert in vele jpren zulk eeu gezond, weelderig en veelbelovend gewas niet te kebbs^, gehad.. Du uk-koutten van het rooijen zijn ook zeer gunstig.. Men is hier en dhar reeds daarmede begonnen. Naas men meldt heeft dtt kamer van koophandel en fabrieken te Gorinchem een gemotiveerd adres aan den Commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland in gediend, oin, met het oog-op de wade* in groote hoeveelheid circulerende Belgische centen, aan de ia April 1860 door den Minister van finantion uit eigen beweging gedane toe zegging tot hennunting der Naderlandsohe aeuten in een andere voz-m, gevolg te geven, en een wetsontwerp daarom trent aan de Sbaten-Generaal voor te dragen.. In de vorige week werden door de Engelrche kooplie den bij de hoveniers iu Utrecht en omstreken alle doo&u- en kruisbessen voor hooge prijzen opgekocht-., Eaar men verneemt, heeft de regering- thans aan de Tweede Kamer der Staten-Generanl toegezonden hare rao- tnoire van beantwoording omtrent de wet negens de natio nale militie. Men verwacht dat dit stok in de eerste helft- der volgende week zal worden rondgedeeld zullende de ka mer, bij de hervatting van hare werkzaamheden die voor- dragt dadelijk in beraadslaging kunnen nemen. Daarbij verneemt men, dat de regeringbij de hervat» ting van de werkzaamheden der kamers zal aanbieden de definitieve begrooting der loosten voor de staats-spoorvregeD in 1S61, welke kosten in December jl., zooals men weet, op hoofdstuk V (binnenlandscbe zaken) globaal uitgetrokken zijn, eerst op dertien, vervolgens op tien millioenmaar on der.toezegging van de aanbieding cener. nader bepaald uit gewerkte begrooting v o r de kosten der spoorwegen, aan welke toezegging als nu gevolg zal worden gegeven- Volgens de Noord-Brabander heeft de Minister van Justitie aan de procureurs-generaal naauwkeurige inlichting gevraagd betreffende de bestaande kloosters. j)e N. R. Cl. meldt, dat in sommige plaatsen van ons vaderland het voornemen bestaat de werklieden in de gelegenheid te stellen de algemecne nationale tentoon stelling van nijverheid te Haarlem te bezoeken en dat een dertigtal industriëlen uit eene der voornaamste steden van ons land beeft besloten om met hunne werklieden tot dat einde naar Haarlem te gaanen zich op dien togt. feestelijk te doen vergezellen van de muziek der dienstdoende schut terij hunner stad. Gedurende de warme dagen van den zomer zal te Rot terdam een wagen met ijs, van de heeren de Haas, de stad doorkruisen, ten einde ieder in de gelegenheid te stellen zich voor een matigen prijs ijs te verschaffen, hetgeen voor zoel- honden van water als anderzins, zoo hoogst nnttig is. Uit Sassenheiin meldt men aan de Utr. Ct., omtrent het daar onlangs rnorgesallene dat de dorpbewoners reeds van vroeger on tevreden waren over de Leirfsche studenten, daar deie o. a. de hekken, waarmede de landerijen zijn afgesloten, eens naar Leiden voerden, de kuoijen liepen toen door elkaar en weg, en de boeren waren genoodzaak de hekken uit Leiden te halen, waarzij op il« markt tc koop waren gesteld Op den 5den Jnnïj was er weder een rytirig met Lcidsche slud'en- feu te Sassenheiin gepasseerd eu hadden enkelen der jongelieden baldadigheden gepleegd met name was de eerefcoeg voor den on dertrouwden burgemeester opgerigt gedeeltelijk vernield. Dit was den Sasscnheimer» in de eer getast. Zij peinsden op eene bloedige wraak, maar wat zon men doen? r-Den studenten een pak slaag bezorgen" ilel zekerst was dan, dit erkende men, met 50 man, het Otal studenten af te wachten. lUet stokken gewapend' kouden de dappere Sasscuheimers dat wel wagen; enkele hezarfigdeui, het1 ergste vrcezenden, trachtten de opgewonden dorpelingen van hun plan al le brengen maar de moed zonk hen niet zoo spoedig in de schoenen, zoodat zij, na eerst nog uil elkaar te zijn gegaan, later in den donker bijeeu kwamenom «zonder blikken of bloozen" hunne prooi af te wachten. Toen kwam evenwel eeu der bijeenge komen Sassenheimsche kampioenen op het denkbeeld om het rij tuig, waarin men de jongelui terog verwachtte, op te honden, een- voor een de jongelui uit te doen stijgen eu zoo onderhanden te ne men Meu was sterk genoeg in getal om d-t te Talvoeren. Na lang wachten kwam eindelijk het rijtuig aan, en werd het feit voldon gen. Men beweert, dat de studenten een voor ee» werden gepijnigd aan den lijve, op de wrjze waarop men nog wef eens de moeder haar jpngeu ziet kastijden de Sassenheimer» wildfe echter met de- parate executie eigeumaglig toebedeeld teven» schadevergoeding,, men (lV-cd de jongelui dus hel geld dat zij bij zich haddeu een 2-1 tal gallens storten en hield daarbij het liurologie van hem, die in het balje zat, te pand. Dit werd echter den volgenden dag le- riiggezuud'en. Zal nu de strijd tiisschen Studenten en Sassenhei- mers daarbij blijven, en wie zullen he» langste eind houden? Uit Odoorn meldt men aan de Groti. Ct., dat er tveder belangrijke oude munten gevouden zijnzoo gouden als zilve ren, die ïich in een zoogenaamd Jcco^a-kannetje bevonden, dat uit den gnond gegraven werd en van boven met een stuk le der gesloten was. De gouden- zijn vanhertog Willemgraaf* van Holland en Zeeland; Filips, hertogr van Beurgondië, als- 1 graaf van Henegouwen, als graaf van Vlaanderen, Oir van Hol- Ijand en Zeeland, als hertog van Braband en Limburg; Arnold hertog van Gelderland en graaf van GulickStgismund, als Roomsch-koning en als ltoamsch-keizerFrederik- en Honorius- bisschoppen van Utrecht; Theodieus, aartsbisschop van Keu len Koenrattdaartsbisschop, eu. van de hertogen Ludwig,. Jan en Reinald. Versehillendë ziIVeren zijn er vanFilips, her tog van Bourgondie en graaf van Vlaanderen, en van Johan- of Jan van Brahand. Eene munt is er vanJaeoba van Beije- zen; Karei, koning van Frankrijk; Lodèwijk, graaf en heer van Vlaanderen; Adolf, hertog van Kleef; Ottoaartsbisschop van Utrecht, enz.. Daarenboven zijn er nog kleinere en zeer' kleine, waarvan men de randschriften nog niet opgeven kan,, maar diezonder twijfeloek tot het laatste tijdperk der mid deneeuwen behooren. Men vermoedt, dat het potje in een tijd van oezlog, uit vreeze van bepooviug, in den grond verbor gen is, terwijl men het naderhand- niet kon wedervinden, of' de dood het? verhinderde. De A. en- Litterb. deelt mede, dat dezer dagen te Noordwijk-Binner,, opliet buiten var den Keer Hoog, burge meester van Noordvrijkerhout; bij gelegenheid van liet gra-- ven van een bassin, ter diepte van 1.5 el onder bet dbinzand ontdekt zijn drie houten waterputten, van 1 tot 1.25 el' middellijn, vierkant van vorm, ruw zamengesteld uit dikke duigen of planken en op de hoeken door eiken palen ge steund1. Deze putten zouden vermoedelijk behooren tot den zelfden tijd als' die, welke voor een paar jaren onder het duim van den beer Westerbaen te Katwijk gevonden.zijn, te- weten' lot den Frankisohan, en denkelijk niet latèr' tksi Karei de-* Grootev Dezjer. dagen viel aen metselaar met liet hoofd' naar-' beneden van liet zeventig voet hooge dak der Dominikanen- kerk te Maastricht, waarop bij werkzaam was. Men dacht' niet anders of eene oogenblikkelijke dood' was hiervan het' gevolg; de verwondering en de vreugde zijner kameraden,, die licrn hadden zien vallenwaren dan ook groottoen z»y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 2