Hoorn, 12 Junij. Heden is albier gearriveerd Z. Exc. de Minister van Binnenlandsche Zaken vergezeld van de commissie belast met de opnemingen betreffende de staats spoorwegen, in verband met het plan tot den aanleg van den spoorweg naar het Nieuwediep. Z. Exc. heeft zijn intrek ge nomen in het hotel de iJoclen en zal heden avond de uitvoering van de Schepping door de zangvereeniging Sj/mpkonia, met begeleiding van Stumpff orchest, in het Park bijwonen. Bij die gelegenheid zal het Park schitterend ver licht en met toepasselijke inscriptiën versierd worden, Zierikzee 12 Junij. Eene treurige gebeurtenis had hier lieden plaats. De vrouw vau zekeren D. van der Linde ver liet voor eenige oogenblikkeu hare woning, om medicijnen voor haren zieken echtgenoot, te balen en zij vond hem bij bare terugkomst levenloos, badende in zijn bloed. Genoem de van der Linde was sedert eenigen tijd ziekelijk en zonder werk door zijne voortdurende ongesteldheid was hij sedert lang zeer ter neder gedrukt, terwijl de man door het uit blijven van verdienste armoede leed. En een ander schijnt de drijfveer geweest te zijn, die hem tot zelfmoord heeft doen besluiten. De toestand toch, waarin de ongelukkige man, inct beide banden een broodmes, waarmede hij zich de doodclij- ke wond toebragt, omvattende, gevonden werd, laat geen den minsten twijfel over. Vlaardingen. 11 Junij. Onze haven levert weder een schouwspel van bedrijvigheid op, zoo als jaarlijks omstreeks den alondcu Birisjesdag het geval is. De vloot bestaat voor Vlaardingen uit 48 scheper, en 6 jagers, terwijl nog 5 sche pen in zee ter kolvisscherij zijn, welke later ook ter hariug- visseherij zullen uitzeilen. Amsterdam, 13 Junij. Gisteren avond te 9} ure is er brand ontstaan in de Nieuwe Wale kerk op de Keizersgracht waarschijnlijk veroorzaakt door onvoorzigtigheid vau liet werkvolk.; door de werking van 16 spuiten was men den brand te 11} ure meester, en was deze te 3 uur geheel ge- blusclft. De kap is geheel verbrand «n tiaar binnen gestort, waardoor de to liet ruim staande meubelen beschadigd zijn. De belendende percelen hebben niet door het vuur, maar wel door het water geleden. Zwolle, 15 Junij. Ten gevedge van een verschil over jagtzaken is tusscheu twee jagers a'Hner eene twist ontstaan, waarbij de een den ander in een aanzienlijk genelschap op- zoclft met twee pistolen in de hand waarvan hij er hem een aanbood, inet uitdaging om te doelleren. Daar niemand zich echter met de taak van secondant wilde belasten is de zaak er bij gebleven. Leeuwarden, 15 Junij. Z. E. de Minister van Binnen landsche Zaken vergezeld van de Commissie voor den aan leg der Kijk-s-Spoorwegen, is beden alhier aangekomen ten einde de dooï deze provincie getTaceerde lijnen in Sooo te inspecteren. Èijssen, 16 Junij. In den afgeloopen nacht barste in deze omstreken een hevig onweder los, vergezeld van zware donderslagen en bliksem. Duidelijk was het aan den hemel zigtbaar, dat dit onweder Of verschillende plaatsen brand had veroorzaakt en heden morgen ontwaarde men alreeds vroegtijdig, dat in de naburige gemeente Holten daardoor een boeren woonhuis was afgebrand waarin behalve den boe del, "tevens zes koeijen en twee kalveren zijn omgekomen. Het betreurenswaardigste bij deze ramp is echter, dat de vrouw des huizes door het onweder werd getroffen eD on middellijk op de plaats dood nederviel. '8 Gravenhage 17 Junij. Op lieden keerde Z. E. de "Minister van Binnenlandsche Zaken, vau zijne tournéeUeor "Noord-Holland en Vriesland, in de residentie terug. BURGERLIJKE STAXD. Geboren16 Jutiij. L. d. v. W. Koole en II. Bekink. Overleden5 Junij. S. Schoon o. 1 m.; 12 dito. P. Borst o.'6 j.; '16 dito. C. J. Kos o. 6 j. en 7 m. R E IJ R S T IJ I) l V G E V Arasterdam, 18 Junij. \V. S. 2} pCt. 63} 3 pCt. 75rV Rusland, oude 5 pCt. 102» 5pC. 1829 101 j. Oostenrijk, Metaliek, 5 pCt. 47}; 69 Spanje, thans 1} pCt, 42} 3 pCt. 50} binnl. 48T'g. Portugal, 3 pCt. 46}. Londen, Wisselkoer* zigtƒ11,90 2 m. 11,80. Parijs, 56 ,SB 0 55]}. Hamburg, 35/, 35,'t. Bordeaux, 15 dagen *56} 55}. MARK TRERIGTEN.~ Purmerende, 18 Junij. Aangevoerd 152 vette Varkeus 42 a 48 ets. per N. ft. 1 7 migere Varkens f 12 a f 24en 308 Biggen f4 a 7; 151 vette Kalveren 50 a 70 ets. per N. ff; 83 nuchtere Kalveren f2 a 13; Kip-Eijeren f2,10; Eend-Kijeren f 2,20. per 100 Kaas Aangevoerd 257 stapels Kleine en 14 stapels Middelbare. Hoogste markt; Kleine Gras f 23,50; Boter 85 a 95 ets. per N. ff; Middeuprijs 87} ets. Alkmaar, 14 Junij. Op de Kaasmarkt van beden wa ren aangevoerd: 368 stujiels, wegende 82,537 N. ff. Prijst kleine Ilooi f22,25; Gras- dito f 53; commissie Gras- f 2b; middelbare Hooi- f23,50; dito Gras- f25,50; laagste prijs Hooi-f 11,50. Amsterdam, 17 Junij. Tarwe stal; Rijn f375 per 2400 kilo. Haarlem, 17 Junij. Witte Tarwe f8,25; Rogge f7,10; Gerst f 5,75 a 6,40. Hoorn, 13 Junij. Kleine Graskaas f23,75; aangevoerd 197 stapels, wegende 49,766 Ned. ff. Medemblik, 12 Junij. Kleine Graskaas f 22,75; dito Hooi f20; aangevoerd 67 stapels, wegende 15575 Ned. ff; Boter fl per Ned. ft; Kip-JSijeieu f 2,10; Eend-Kijeren f2,20 per 100. Broek in Waterland, 13 Junij. Kleine kaas f22; Aangevoerd 44 stapels, wegende 8249 N. ft. Monnickendam, 12 Junij. Kleine kaas f 21,75; aange voerd 54 stapels, wegende 14156 N. 8. Schiedam, 17 Junij. Moutwijn €12,50; Jenever f18; Amsterd. proef f 19,25 per vat. Delft, 14 Junij. Boter. 1ste kwal. per 4 f51 a 53; 2de kwal. f 46 a 50. Leiden, 15 Junij. Boter 1ste kwal. fi a 1,16; mindere dito f 0,90 a 97}. Verkocht S620 Ned. ft. Leeuwarden, 14 Junij. Boter. 1382/4 464/8 en 98/16. Prijs f41. ïagen, dat de, in zulk een groot gevaar verkeerd hebbende, Werkman slechts cene geringe kneuzing aan het hoofd gekre gen had. In de vorige week is te Nijmegen in een kolk, even buiten de vesting bij het fort Kraijerhoff gelegen, bij het baden verdronkeu de soldaat Ossenvoort, van het 1ste regiment infanterie. Men heeft er nog niet in mogen slagen het lijk op te visschen. De op den 12den Junij te Baarn gehouden paardenmarkt beeft aan de verwachting beantwoord. Het aantal aange- bragte paardenniet alleen uit den omtrek, maar ook van Verder afgelegen plaatsen, was aanzienlijk; en de handel le vendig, en de bestede prijzen waren voldoende. De door het gemeentebestuur uitgeloofde prijs, bestaande in een vriesch dek en trens, is toegewezen aan Dirk Schults, koopman te Amersfoort. Metal. Coupons f21.35. Metingen, 13 Junij 1SOI Aangevoerd 6 Paarden f 70 a 130; 1 Os f60; 16 magere gelde Koeijen f 100 a 160; 12 melk Koeijen f 10 a 120; 25 nuchtere Kalveren f 5 a 7; 130 magere Schapen f 14 a 20; 70 vette geschoren Schapen f 18 a 25; 230 overbouders Schapen f 18 a 30; 1830 Lammeren f4 a 11; 13 Bokken Geiten f 0.60 a 4 .50; 14 magere Varkens f 8 a 13; 123 Big gen f5 a 7; Konijnen 10 a 50 Ct.; Kippen 50 a 80 Ct.; Duiven 10 a 80 Ct.Boter 65 ct. per kop of 87 ct. p. N. ft; Kaas 20 a 40 ct.; 5600 Kip-Eijeren f2; 4000 Eend-Eije- ren f 1,80. Granen. Tarwe f 11Gerst f6,50; Rogge f7,25; Haver f6; Paardeaboonen f7,50; Groene Erwten f 17; Kanarie- zaad f 10,50. 17 Junij. Ter VeemarU waren aangevoerd: 2 Koeijen f 100 a f 1,50; 131 Kalveren f 30 a 60; 70 Schapen f 12 a 20; S5 Lammeren f6 a 10; 62 Varkens 40 a 46 ct. het Ned. ff. Rogge niet weinig handel; 117, 11S ff Petersburg f198; 119 IC dito f 201204; 118, 119 ff Arcbangel f 204, 207. Op levering: Julij f 192, 19L Ar.dere ojigave: Rogge op leveriug iti fiaauwe stemmin»; Julij f192. Lijnkoeken de 100 «tuks f 12 13}. 17 Junij. Rogge f 7,25; Tarwe f 11; Gerst f5,50 a 7,50; Haver f 4,50; Witte Erwten f 9 a 11; Bruine Booueu f10 f20. Veemarkt. Paarden f 60 a 195; Koeijen f 95 23J>; Kal veren f ie 14; Schapen f 10 a 32; Lammeren f 5 16,60; Varkens f 8,50 a 26; Zeugen f 17 a 42; Biggen f 4 a 8; Bok ken 75 ct. a f7; Geiten f 1 a 12; Kippen f0,70a2,50.; Kip-Eijeren f 2,30 a 2,60; Eend-Eijeren f 2 a 2J10 per 100; Boter per kop 55 a 60 ct; Aardappelen f 3 a 6 per mud. Londensche Veemarkt. Maandag 17 Jun»j. Ter Veemarkt waren aangevoerd 3820 Runderen; 388 Kalveren; 28,460 Schapen en 530 Varkens, men betaalde voor Runderen 4/8, voor Kalveren 4/6; voor Schapen 4/10 en voor Varkens 5/6 per steen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 3