ui 7tfïvtteiv. Dépot van Thee, KÜNST-KRONIJK. ALGEIÏÏEENE BRANDWAARBORG- NIEUW VERKOOPHUIS: BE 8AZAR DU BARRY'S REVALENTA VERZEKERING MAATSCHAPPIJ, D K G E L W K II h. A. W. SIJTHOFF. LEES NI Eli Bij ilrtn outlcr.jjlcckciule z'ju steeds ver krijgbaar .alle soorleu v.an (•f.afksuiudf.len voor de ziekten van het f.f.. UI/1 II «JKCTVlI. gevestigd te Z E IJ S T TWEE MILLIOEN GULDEN. GebouwenSchepen MeubelenFabrieken, Koopmanschappen, Gereedschappen, Oogst, Vee, ALKMAAR. J. BRONGERS Gz. SctuGRNJtiinj 1861. W. A. HAZEU. INGEWORTELDE VERSTOPPINGEN f, B«0,sh:nr: teil «oor ilc IniisninciIerN. (819) IMcuwe manier van wa«<>rlien. Op eeiiiac plaatsen in liet Buitenland is sedert ecnigen tijd eene nieuwe wij/,e van wnsschen in gebruik die zeer voldoet, liet recept daarvooi is aU volgt: „2 ponden r.et p worden tot ceue soort van pap gekookt en met 25 kannen water verdund, waarbij mèn oenen eetlepel terpcutiju-olij en 2 eetlepels am moniak voegtvervolgens roert tnen dat alles met eenen houten lepel goed dooreenliet water moet zoo warm zijndat men er tle hand inhouden kan. Hierop legt men het drooge wasclt- goed er in en laat het al/.oo gedurende twee uren staanal vorens men het uitwascht, de tobbe moet goed gedekt worden, vóór de broei kan het nog eens opgewarmd en gebruikt wor den, doch dan moet men er andermaal een halven lepel terpentijn-olij rr. eer, lepe 1 ammoniak bijvoegen. Nadat liet goed gewascben is, zet men het in laan tv- en vervolgens in blaauivsel-water." Deze tvijze van wntsclieii heeft een g'oat voortic» 1: besparing van tijd, arbeid en liout. Da tvascli heeft niet zoo veel te lijden, daar zij eenmaal minder dan gewoonlijk behandeld wordt en bij bare reiniging zeer weinig wrijving behoeften bovendien wordt bet goed veel scliooner en helderder. De reinigende werking van ammoniak en de oplossende kracht der t« rpeiitijn-olij tegen harstachtige ftcflVn is guioeg bekend doch het verwekt bevreemding, hoe die matei talenin zoo geringe ma'e aangewend, reeds (leze werking doen. Doch hoe liet ook zijn mogemen kan verzekerd zijndat liet geene huisvrouw berouwen zaldeze manier te beproeven. Hij waseh- vrouwen echter zal de invoering dtrielvo niet zoo gemakkelijk plaats grijpen. Gedurende ccn paar dagen zijn ten huize van den lieer C. Kest te Schagende prijzen voorde verloting van de Kunst-Kroaijk van den jaargang 1861 ter bezigtigiitg „esteld, beslaan dcir.: Een Milieu de tablo met Arana - vaas, allerrijkst gemonteerd roet Zilver, ter waarde van 550.Een Wijnkaraf even zoo gemonteerd en me^ silveren plateau, ter waarde van /'CC0.Etnllcem- irager Kristal inet Zilver, ter wiirde van J 235. Eene Schilderij van C. Schmidt Cransvoorstellende; l Voor den Kerktr, ter waarde van Z300.En twee Wintergezigten van Spcliler. De prijs van vier en twintig platen en het lot i'i de loterij zonder nieten is/ 10.- en verbindt mee zich voor één jaargang.Voor de plaatsen in de ZIJPE zullen deze prijzen mede te SCHAGERBRUG worden teu toon. gesteld bij den lieer J. J. HONING Boekh.. aldaar. Tot de bezigtigiug dtzer prijzen wordt een ieder beleefdelijk uitgenoodigd door. VDl. Dienaar V oort» vei® soorten van Eau de Cologne fijne Toilet- zcepenlu-sl Aroniatlek Maag-Eli*erBisschop, Chocolade lUMiorteo. Poeder Chocolade, Sago's, beste jjccoafïjte Gember fijne Specerijen, Xoutbrood- jes Japaasche Soija Kaaskleursel van Eleveu- dag, «b*. llil neemt Cumtnissieu op voor Int huis il c t o s en C". ia Wijnen, t' en is voor directe aanvrage der gebrui kelijkste Wijnsoorten, gcnoe«eaam voorzien; terwijl bestellin gen daarop ten spoedigste worden uitgevoerd. Voorts lijue Clkeuron ais: Dubbele Roodc en Witte Curacao ï'crslco, Anisette Crème- de Rosc en de Vanille Siroop de Puasehfijne Clenua-olien beste Wijn-Azijn.. Eehtê Surlnaamsche Arrotrrood, Engelschefte- condheidspillcn. Echte Berger Levertraan. Beste Li— monade Siroop. Alsmede alle soorten van geiroogde cn ongemengde Verwwa- ren, Kwasten, enz. W. A. MAZEt" Prijsco irenten gratis verkrijgbaar. (C17) EN Goedgekeurd bj Koninklijk Benlu.il. Maatschappelijk Kapitaal Commissarissen, Jonkhter Mr. II. II. ROËL, Ridder der Orde van den Ncdetlandsche I.eeuw, Kommandeur der Orde van den Eikenkroon Commissaris des Kottings. Jonkheer J. E. 1IUYDEC0PER VAN ZEYST, Ridder der Otde van den Nederhtidschen Leeuw. Mr. J. P. P. Paron VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT, Ridder, Grootkruis der Orde van de IJzeren Kroon van Oostenrijk Lid van de Tweede Kamer der stnten-Gene- raalte Gorssel. Deze Maatschappij verzekert tegen alle schade doorbrand of hlussc'nvg veroorzaaktof door de gevolgen van dien ontstaan: enz. enz. voor zeer laag gestelde premien. De verzekering geschiedt in vaste pvetnie zonder inleg of o dm in is tra/ie kosten Ingeval van schade, wordt dezelve onmiddclijk na de regeling voldaan. [816] hc lhredie. J. KEET. W. D. F. SCI 1 AS. Agent te Schagen. 1). E. LIEFRINK. Ontvangen eent keurige sortering allerliefste PENDU LES. uitmuntende door smaak, billijkheid van prijs cn bewerking (8lij) Voor de soliediteit der werken uordl ingestaan. Voorhanden eene keurige partij BLOEMVAZEN. Bij den ondergeteekende zijn steeds Ie verkjij- -«f»-' en velerlei soorten van geurige THEEËN van J. v. REES en Zn., te Zwolle, in pakjes van een® f n: en I ons. (818) Prijscouranten gratis verkrijgbaar. wint steeds- meer vrienden omdat re rich oreral gunstig doel hen— uen vele ocgelukkigen geneestgeluk en gezondheid om zich heen verspreid l. congesliëu, duizeligheid, stuipen, hersenontsteking, zenuwziekte, hoofdpijn hartkloppingen aandoeningen van lever en nieren maag kramp, spanuing misselijkheid, hartwater, slijm, oprispingen, loomheid, hangerigheid, ontijdige vermoeidheid, lusteloosheid, gal, spleen en eene meuigle andere ziekten, die uit slechte sappen ont staan, woiden spoedig door het gebruik ran DIT BARBY'S sma kelijk meel genezen. De toebereiding is gemakkelijk, men zie daar over de kleine gebruiksaanwijzing die bij iedere Bus los afgege ven woidl I)c pi ijs der Rcvalenta is: Kleine Bussen ST1/2 Ct.» 1 ff f2, 2 ff /'3.50 5 ff ƒ8 12 ff 10. Men lelie er vooral op dat iedere Bus tot waarbor» der Echt heid, door F. VO.N WLNDUEIJi O. V ERKUOIilEISgetcekend is, die dezelve verkrijgbaar heeft gesteld tc Amsterdam Verkoophuis. Schagen JF. A. Ilazcu. Alkmaar JBrongers Gz. Beverwijk D. Alijsberg Enk hui zen Jllicndcr hoff. Haarlem JP. i'arthaus. Wed. de Lange cn v. Bk. Iloogwond II. Slorm Hoorn F. JRuitenberg. Koog c/d Zaan II de Jager. Krommenie IFed. K.J.v Treijcltel.'andere sleden. Medemlilik K. II. Idctna. Jlonnickendam K. Stol. Nieuwe Diep P Gelkard. IF. FBruinvis. Purmereade S. J. F een. l'itgcest Wed. J. Daas. Zaandam K. JS ieuw en hu is 1(1. Zaandam D. A. Smitroor de Koog. En in dc bekende Dépots in d«- (814) C BCKËLI1I J VAN P. C. EIEERÏCII TB SC23AGi:K^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 4