ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- L TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. iV>. 1%. DONDERDAG 27 JUNIJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. 15 LI TENLAN I). ENGELAND. Londen, 19 Junij. Uit de heden door de bladen me degedeelde bijzonderheden omtrent den strijd tusscheu Sam llurst en Jem Maceom het Kampioenschap van Engeland", en den eeregoldel, blijkt, dat niet Hurst, zoo als werd ge meld, maar Mace overwinnaar bleef. De laatste bad geen enkelen sla.' of stoot ontvangen, terwijl de eerste als in zijn bloed baud'te. De politie, die afgezonden was, om de box partij ie beletten, kwam ter plaatse aan juist tocu zij geëin digd was. FRANKRIJK. Parijs, 18 Junij. In de opera beeft men beden een nieuw stelsel aangewend, ten opzigte van het voetlicht, ten einde bet vlam vatten van de kleedereu der acteurs of aclri- ses of de colisses te voorkomen. Het voetlicht is bedekt met een soort van iralie werk, dat bet licht niet verduistert en belet, «lat de kleederen in aanraking met de vlam komen. (Vijlde Jaargang.) ALM A°. 1861. AXtStI3'J11073?'J1233 7111 213121 UlililQ3)3Ql Voor Schagen1.00. Franco per po»t door het geheclc Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. ipaiua nasi m>T32W3imaa Van een tol vijf regelaf 0.75 Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijkt- ca Dood berillen 0.50. De 35 centa zegelregt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die zij betlaan. Met de tentoonstelling van nijverheid, die in bet vol gende jaar alhier zal worden gehouden zullen monster-con certen worden verbonden. Voor den bouw ecner concertzaal, die 20,000 personen moet bevatten, is bereids een kapitaal van 100.000 IC St. bijeengebragt. Heden ontstond er brand in een paardeuwagen op den spoorweg tusscheu Bawtrey en Uedford, ten gevolge waar van het fraaije en kostbare renpaard Klar/koffdat. zich daarin bevond, door de vlammen werd verteerd. Dil paard was voor de helft de eigendom van den lieer lloward, en voor de wederhelft van lord St. Vincent, die twee dagen «.óór de IWby-wedrennen 5000 guinjes daarvoor betaald bad. 20 J iiiiijMen vreest, dat Sam llurst de verliezer in de boxpartij inet Yeui Mace, aan de gevolgen van de ontvall een slagen zal overlijden. Zijn neus- en kaakbeen is gebro ken en ook zijn schedel zwaar bescbad:gd. In deu nacht van 7 op 8 Mei jl. werd de bevolking van T.dd, •een dorp op dc Abissinische kast (op 13 57 IN. omstreeks Iialf- vrej tusscheu Massjwah en de straat van Bab-el-Mand^h] gewekt door een schok vau aaidbeving. gerolgd door nog meerdere schok- keu welke bijna eeu uur aanhielden. Biet zonsopgang viel er ecuc groote hoeveelheid fijn, wit stof over het dorp. Tegen den raiddag scheen de aard vau het stol te veranderen en geleek toen naar rood zand. Kort daarna viel daarvan zulk eenc ontzettende hoeveelheid -en in zulke digte massasdal de lucht er geheel door verduisterd werd en men licht in de huizen moest outslekeo. Het was zelfs donkerder dan in den duistersten nacht en de gcheeie plaats werd ter kuie hoogte met het stof bedekt. |)eu 9den begon die stof- of zandregen te verminderen, en toen kou men tonder licht een wei nig in de huizen zien. Des avonds zag men vuur en dikke rook zuilen van een berg opstijgen, Jebel Dnbbeh genaamd, gelegen op een dagreis afstands binnenwaarts* Geluiden gelijk aan die van ge- schut«alvos stegen uit den berg op. Kapitein riaifaU*, die zich tijdens het gebeunda zelf te Edd be- voug en het bovenstaande mededeelt, voegt er bij, dat genoemde berg bewoond is doch dat niemand van daar nog te Edd was aan- gekomeutoen hij het dorp verliet. Vroeger had men aldaar nooit iets dergelijk vernomen, en de bevolking verkeerde in den groot sten angst. De beroemde koorddanser Blondin doet van Londen uittogtjes naar de provinciën, waar hij mede voorstellingen geeft. Den 17den had dit te Sheffieid plaats, werwaarts eene massa toeschouwers van heinde en ver was toegestroomd. ïlet jongste nommer van de satirieke Punch bevat eene illustratie, waarin Blondiu wordt uitgenoodigd zich zeireu in een kruiwagen op de koort voort te scliuiven. De Siamesclie ambassadeurs trekken de aandacht vau ■eene groote menigte tot zich; zij zijn zeer gesteld op eti quettezoo als onder anderen daaruit blijkt, dat zij, bij füinnc aankomst te Toulon, met ecu salvo van slechts 17 schoten begroet wordendeer op aandrongendat dit met 19 zou geschieden daar lord Elgio en baron Gros die eer in de havens van Iudië hadden genoten. Zij klimmen niet langs de trede in de koets, maar springen erin, want de tre de beschouwen zij beneden hunne waardigheidmen heeft gtoote moeite gehad een hunner aan het verstand te brengen, dat zijne plaats niet op den bok was; bij hield dien voor de eercplaats, als zijudede hoogste. Zij zullen morgen door den heer Thouvenel en Donderdag door den keizer te Eontainableau worden oatvangen. 19 Junij. In de straat la Pabe is een speelhuis geslo ten waar zich alleen personen uit den hoogsten stand met hoog spel bezig hielden. Men spreekt vau verliezen van een half millioen fr. De aanwezigen werden slechts nitgenoodigd het huis te verlaten. 20 Junij. Gisteren heeft een grijsaard van 72 jaar zich door verstikking van bet leven beroofd de volgende reden heeft hij bij geschrift opgegeven. Eenigc dagen te voren had er brand in eene kamer naast de zijne plaats gehad die spoedig was gcbluselit, doeh niet spoedig genoeg om hem voor een groot verlies te vrijwaren. Hij had namelijk eene verzameling eijeren van alle mogelijke vogels en sedert zij ne jeugd bad hij al zijne zorgen daaraan gewijd. Door de warmte was een gedeelte gebroken en van -de overigen was de de laag vernis, die hij er op had gesmeerd, gesmolten zoodat de eollectie geheel bedorven was. Geene kans ziende om op zijn leeftijd eene tweede verzameling bijeen te brengenbe sloot hij zich van het leven te berooven. De berigten van Coustautinopel luiden nog •steeds on gunstig, ten opzigte vau de ernstige ongesteldheid des sul tans; de verzwakking neemt steeds toe, de verteringorganen zijn geheel in waHorde, zoodat de sultan bijna niets kan nut tigen. Hij ziet zijn toestaud geheel in en onderwerpt ziek thans, maarte laat, aan de voorsebriften zijner geneeshee- ren. Men zegt dat zijn zoon, die zich te vroeg aan -liet wellus tige en ongeregelde haremlevcn heeft overgegeven, insgelijks zeer verzwakt is; deze prins, Alurat genaamd, is 22 jaar oud. Riza-pacba wil hem den troon doen bestijgen .of schoon ket in Turkije de gewoonte niet is, dat de regtstreek- sche afstammeling van den souverein opvolger is, maar de naaste van die bloedverwanten des sultans, welke met hem van een stam afkomstig zijn. De partij der Ulemas en het volk geren echter de voorkeur aan den broeder des sultans. Vau het eiland Madelenn (aan de Noordkust van het eiland Sardinië) wordt dd. 13 Junij het volgende gemeld. De Pbilade, eeu Fransche brik, kwam met ballast te Bastia, om steenkolen van Arsachiena te balen. De kapitein onbe kend met de vele eilandjes en klippen, die zich in de nabij heid van Madalena bevinden, was door den stroom mede- gesleept in de straat, die dit eiland van Caprera scheidt en liep gevaar te strauden. Eensklaps zag hij een man, in vis- scherskleederen in eeu bootje naderen; deze klom aan boord en verzocht den kapitein hem het roer in handen te geven. Na eeuige krachtige wendingen veranderde de Piniadc van koers, stevende snel voort te midden van de rotsen cn na drie kwartier uuf6 gaf de visscher den kapitein het roer we der in handen en nam afscheid met de woorden: Vaarwel thans zijl gij gered". De kapitein wihle den kondigen loods geld geven, hetgeen deze weigerde. rMaar neem dan wat rum of wiin aan", zeide de kapitein. rik driuk niets dan water", was het bondige antwoord. »\Velk ambacht oefent gij uit?" Och, zoo wat van alles: ik ben boer ma troos, visscher, soldaat, al naar het nrj' goeddnnktnu eens woon ik op Caprera, dan weder elders". De onbekende steeg weder in zijne boot en eerst toen de Pintade Qn de reeds OURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1