ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- - Z TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. INI". 198. A°' 180L (Vijlde Jaargang.) DONDERDAG 11 J U L IJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING. IVAARSCHVIVIXG. ENGELAND- FRANKRIJK. Parijs, 30 Junij. Er is in het militair hospitaal alhier een man, Pierre Valin, gestorven die door eene zeer vreem de soort van krankzinnigheid was aangetast, llij werd bij Solferino aan bet hoofd gewond; de wond genas spoedig, doch hij was gek. Thans geloofde hij dood te zijn; wanneer men hem vroeg, hoe het met zijne gezondheid was, dan antwoord de hij dat Valin bij Solferino was gesneuveld en dat de pcr- soou, dien men voor Valin hield, slechts een slecht namaaksel van den overledene was. Meermalen weigerde hij te eten, want dit Was onnoodig, omdat hij dood was. Soms was hij gedu rende verscheidene dagen gevoelloos, zoodat men hem prikken kon, zonder dat hem dit pijn veroorzaakte. SCHAGER f, COURANT. aBSUH3213nT3:?:ai33 761)3 3332 UAiii33)3)l: Voor SchagenJ 1.00. Franco per po»t door hel gehee'c Rijk- 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Ilrlerto Franco. 501333 5)231 hD333193D533n Van een tol vijf regel»f 0.75- Iedere regel meerderO.lli- (lehoorle-, lluvn-lijk j- en lloodberigten 0.50 De 35 cent» legclregl niet medegerekend. Groote Letter» naar de ruimte die tij beslaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Scf/agen brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de verkiezing van twee leden voor den Raad der gemeente Schagen, tot voorziening in de vervulling van de plaatsen der in 1861, volgens den rooster aftredende Heeren D. Timmerman en C. Smit zal plaats hebben op het Raadhuis op Dingsdag 16 Julij 1861 van des morgens ten 9 tot des namiddags 5 ure, en de opening der stembriefjes op Woensdag den 17 Julij 1861, aanvangende des morgens ten 9 ure; Zij noodigen wijders de Kiesbevoegden uit: om de stembriefjes digt te vouwen, maar niet te sluiten of te verzegelen Voorts worden de belanghebbenden herinnerd aan de be palingen dei Wet, om in persoon de stembriefjes in te leve ren, dezelve niet te onderteekenen en den naam van den persoon op wien men zijne stem uitbrengt duidelijk aan te wijzen. Schagen, den 2 Julij 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Be Burgemeester II. 11. de UEÈR. De Secretaris A. J. van CANTKORT. De Burgemeester van Schagen, Brengt hiermede ter kennisse van de hoofden van huisge zinnen, dat van nu af aan, stiptelijk de hand zal worden ge houden aan de bepaling van het politie reglement voor deze gemeente, houdeude dat van iedere veraudering in de bevol king hunner gezinnen, binuett acht dagen na het ontstaan der verandering, ter secretarie dezer gemeente, moet worden kennis gegeven, onverschillig van welken aard ook op ver beurte der daarop gestelde boete. Schagen den 5 April 1861. De Burgemeester voornoemd, H. R. de MEER. RUITEN LA i\ I). Londen, 2 Julij. Dezer dagen lag een persoon te Heu- lcv-on-Thames ondereen boom te slapen, toen een reusach tige tak met zulk eene kracht op hem nederviel, dat hij niet alleen oumiddelijk den geest gaf, maar zijn ligchaam letter lijk eenige duimen diep in den grond gedrukt werd. 4 Julij. De brand in Toolystreet, wrel verre van ge- bluscbt te zijn. heeft heden nieuw voedsel gekregen. Te 12 ure beeft wederom een gewelf, waarin zich eenige duizende vaten spek en eene groote boeveelheid gezouten ossenvleesch bevinden, vuur gevat. De rook, die van dit punt opstijgt, is verstikkend. Terzelfder tijd hebben zich eenige ontploffingen doen hooren, waarschijnlijk veroorzaakt door het in den brand vliegen van het salpeter en de vaten talk. De stoomspuiten werpen onophoudelijk ontzaggelijke hoeveelheden water in den brand, doch zonder eenig zigtbaar resultaat. Men ver wacht elk oogenblik de uog staan gebleven muren te zullen zien instorsten. Gisteren avond had in de Excter-Hall de monstermee ting plaats ter gunste van den uit Amerika gevlugten slaaf Auderson. De ontzaggelijke groote zaal was propvol. Nadat verscheidene motiën, waarin de sympathie der vergadering voor Auderson werd uitgedrukt, waren aangenomen, stond de president op, bood Auderson, in naam der meeting, de regterhand ten teeken van vriendschap aan, en daarna een klein fleschje, inhoudende aarde van den Engclschen bodem en van het volgende opschrift voorzien: «Certificaat van vrij heid aan John Anderson, aangeboden 2 Julij 1861". John Anderson gaf met eene levende aandoening zijn dank voor een en ander te denken. Ten slotte werd te zijnen behoeve eene collecte gehouden, die, naar men zegt, genoeg npbragt tot dekking der kosten van zijne geregtelijke verdediging in Cauada tegen den eischt tot uitlevering. 5 Julii. Tegenwoordig verkoopt men hier een klein instrument voorden geringen prijs van 30 stuivers zijnde een lucht-uurwijzer, die vrij naauwkeurig, zoowel het uur als het halfuur en kwartier van den dag op eene schaal aan wijst. Ofschoon dit werktuig op het beginsel van een zand- looper berust, bevat liet echter eene door poreusse kurken zich bewegende kwikkolom. Telkens als deze haren loop heeft volbragt, moet men, om het uurwerk weder op te winden, den toestel omkecren. Een dagblad van Calaveras (Californië), The Chronic/e, van 11 Mei, meldt het volgende: Een Franschman, wonende bij West-Pointgraafschap Calaveras, heeft in de vorige week getracht zich om het le ven te brengen. Hij had alles in gereedheid gebragt voor eene begrafenis en zijn eigen graf gedolven. Hij was daarin gaan liggen en bad zijn ligchaam gedeeltelijk met aarde be dekt en daarna eene pistool ouder de kin geplaatst en afge schoten. De kogel doordrong bet verhemelte en kwam het linkeroog weder uit. In dien toestand bleef bij vier dagen liggen zonder zich uit zijn graf te kunnen verlossen. Zijn gekerm trok de aandacht van eenige personen, zoodat hij ge holpen en naar het hospitaal vervoerd is. 4 Julij. De schoone komeet, die zich thans aan het uitspansel vertoon, heeft alhier den naam «Cavour" ontvan gen. 5 Julij. De7e dagen had er op den spoorweg alhier een vreemd voorval plaats. Zoo als men weethebben de spoorwegadministratiën wagens voor alleen reizende dames iugerigt. Aan het station alhier hadden twee dames eene oude en eene jonge, plaats genomen voor den laatsten trein en een gesprek met elkander aangeknoopt. De dames na men in. den specialen wagen plaats. Een der conducteurs meende onderweg een kreet te hooren, doch daar aan het eerste station niemand iets reclameerde, meende hij zich ver gist te hebben. Eenigen tijd later was de trein aan een sta tion gekomen, waar sommige reizigers iu een anderen trein moesten overstappen. Ook de dameswagen werd geopend en de couducteur vond de jonge dame in zwijm liggen, terwijl de oude was verdwenen. Toen zij tot zich zelve kwam, ver klaarde zij dat do ""de dame alleen de kleeding der tecderc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1