ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. iY\ 199. (Vijlde Jaargang.) A». 1861. DONDERDAG 18 J L IJ. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. BEK EN DM AH ING. IJK cn ||i:itlJK. II. R. de MEÊR. II l I TE IV LA ft l>. ENGELAND. Londen 8 Julij, Zaturdag 11. heeft men te Windsor liet zeldzame schouwspel van een vrouwelijken hardloop gezien. Een jonge vrouw van twintig jaren had namelijk aangeno men, om den weg van hel stadhuis aldaar tot Salt-hill vier malen heen eu terugzijnde bij elkander gereken een af stand van 20 mijleu of 6J uur iu uur af te leggen. Zij heeft hare taak, onder het gejuich ecner talrijke menigte, met roem volhragt. Zij was daarbij iu wit neteldoek ge kleed. ER COURANT. uBftttirimiiitmtttra THDX J>ÜJJ uuutuiDiB! Voor SchagcnI.OO. Franco per po«t door het geheele Kijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Ilrieven Franco. Ï313J3 3)331 ÜDT13173Q711Q Van er*tol vijf regels f 0.75 Iedere regel meerder0.15. Ceboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50. De 35 cents zegelregt niet medegerekend. Croote Letters naar de ruimte die zij beslaan. Schayen der. 30 en 31 Julij 1861 Op eerst genoemden dag des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 3 tot 6 ure, Op laatst genoemden dag alleen des voormiddags van 9 tot 12 ure, Over alle maten en gewigten als bestaande in alle lengte maten, ellen, gevouwen ellen, kettingen enz. ijzeren en kope ren gewigten, (de Medicinale tot het grein, de gouden en zilveren gewigten tot de halve korrel ingesloten) Brand- houtsm&ten of wissen, inhoudsmaten voor granen enz. met derzelver strijkels, alsmede tonnematen en de zoo van hout, als blik, koper en tin vervaardigde vochtmaten. De ingezetenen dezer Gemeente worden hieraan herinnerd cn met passenden aandrang aangespoord om hunne verplig- tingen lil deze naanwkeurig te vervullen. Schaffen, den 16 Julij 1861. De Burffemeesler van Schaffen 10 Julij. Maandag 11. deed een gezelschap een pleizier- togtje van Crewe naar Trenthara. Terwijl zij zich in het fraai- je park aldaar bevonden, werden zij door een zwaar onweder overvallen, waarop tien of elf hunner eene schuilplaats onder een boom tochten. Ongelukkiglijk werd die boom door den bliksem getroffen, waardoor eene dame gedood en de overi gen min of meer ernstig gewond werder.. Dezer dagen baadde tich een meisje iu de zee op de Tersche kust en had het ongeluk eensklaps naar de diepte te verdwijnen. Zekere vrouw E. Byrne genaamd, het gevaar op eenigen afstand ziende, aarzelde geen oogenblik bond een touw om haar midden, liet het einde daarvan door eene an dere vrouw vasthouden, sprong geheel gekleed in de zee, duikte onder en had het geluk het meisje van den bodem naar boven te brengen en haar zoodoende het leveu te red den. Dit is reeds de derde maal, dat genoemde vrouw een drenkeling heeft gered. 12 Julij. Giateree werd door de Morning Post een gerucht ▼au eeu gebeimiiuuigeu moord iu de nabijheid ran Londen ge pleegd medegedeeld. Heden meldt dit blad dienaangaande de vol gende bijzonderheden l)e baron Alfred Louis Pons de Vidil huwde in 1835 met miss Snsanna Jackson nit eene rijke familie in het gra»f*chap Hertford. Uit dezen echt werd eeu zoon geboren, Alfred John de Vidil; de barones was sedert overleden en het schijnt dat de rader niet in slaat was, het aan zijn zoon op diens 23jarigen leeftijd toekomende vermogen van moederszijde nit te keerenendaar de zoon nn wel dra dien ouderdom zou bereikt hebben, heeft de rader naar men vermoedt, zich van hem willen ontdoen. Den 28sten Jnnij II. ging de onde baron, die in Clarendon-Uótel logeerde, rijn zoon, die in de nabijheid verblijf hield afhalen en beiden vertrokken naar het spoorwegstation-Waterloo ten einde een bezoek aan de ex-koningin der Frauschen te brengen. In plaats echter ran den spoorweg direct naar Esher, op eene halve mijl van Clarendon, te nemen, volgden zg dien van Twickingham alwaar de baron etf zijn zoon ieder een paard huurden en daarmede naar Esher reden. Aldaar aangekomen, liet de baron ziju zoon aau bet hólel en ging zelf aan het paleis te Claremont informeren of de hertog van Orleans zich daar bevoud, en daar hij een bevestigend antwoord ontving, begaf hij zich weder naar zijn zoon en beiden vertrokken nu te voet naar genoemd paleis. De hertog van Orleans JIJ ontviug deu barou als een hooggeschatten gast en onderhield zien gedurende een uur met hem. De baron en zijn zoon keerden daarop naar Es- her terng, stegen weder te paard en sloegen den weg naarTwin- kingham in. De zoon bemerkte nu cenige verandering in het gedrag cn de manieren van zijn vader, die zijn paard liet slijgerenten einde dat van zijn zoon mede aan te vuren. Zoo kwamen zij te Hampton. De oude baron noodigde nu John uit, om in Hampton- Court het middagmaal te gebruiken, hetgeen de zoon aan een zon derling voorgevoel gehoorzamende, nogthans weigerde. Zij reden daarop het park Tau Bitshcy door, toen de vader een krommen eenzamen weg insloeg. De zoon uaar de oorzaak daarvan gevraagd hebbende, kreeg ten antwoord, dat hij [de vader] zich niet wel gevoelde, waarop de zoon vroeg: of hij een glas brandewijn nit de naburige herberg zou gaan halen; de vader antwoordde ontkennend, er bijvoegende, dat hij den hertog van Aumale een bezoek wil de brengen; zij sloegen daarop den weg van Orleans-llouse in, hetwelk zij echter omreden, zonder er binnen te treden. De rui ters volgden hierop «enige lanen; eensklaps gevoelde de zoon zich op het hoofd geslagen; nij zag om en bemerkte zijn vader achter zich met opgeheven arm, om hem een tweeden slag met een snij- deud werktuig toe te brengen. Hij werd inderdaad ten tweede male getroffenzijn hoed viel hem van hel hoofd, het bloed stroomde* uit zijn schedel en juist zou hij den doodslag ontvangen toen hij de tegenwoordigheid tan geest had, zijn paard de sporen te ge ven. Daaraan had hij zijne redding te danken de slag trof den hals ran het paard, dat, de sporen voelende, was begonnen te steigeren, en op dezen oogenblik verscheneu bij de kromming van den weg een boer cn eene boei in. w ier bescherming de zoon inriep, terwijl nog een ander man te gelijk kwam aanloopen. Te diens hui ze werd de ongelukkige opgenomen eu liefderijk verpleegd waar bij de baron die het liet voorkomen alsol het paard van zijn zoon schichtig geworden en op hol gegaan was en den jongeling bij den stijgbeugel medegesleept had behulpzaam was. Er werd eeu chirurgijn outboden en deze bemerkte terstond dal er iets auders gaande was, dan de rader vertelde, waarbij nog kwam. dat men bij nader toezien boren op den tadel bloed ontdekte hetwelk, wan neer de verklaring van den baron waarheid behelsde, daar niet had kunnen aanwezig ziju. De jongeling verkoos dan ook niet met hem de terugreis aau te nemen maar bleef aldaar overnachten en ging den volgenden morgen naar zijn oom alwaar spoedig een brief van zijn vader kwam meldende, dat zijn zoon door een val van het paard zwaar gekwetst was. Natuurlijk maakte evenwel het voorval gerucht en wekte het de aandacht der justitie, die eeu warrant uitvaardigde, om den baron, die intnsschen naar Parijs de wijk had genomen te arresteren. Daartegen echter bestaat eene moegelijk heid, uaardien het tractaat tot uitlevering wel gewaagt van Engelsche onderdanen, maar niet van Fraosche, waai toe de baron behoort. (De baron is intnsschen Dingsdag II. door de politie te Parijs gearresteerd en naar .Mazas overgebragt.) In een brief nit St. Petersburg wordt gezegd, dat vol gens de laatste berigten uit Peking tot 12 Mei, de dood des keizers dagelijks te gemoet werd gezien, en Chinesche auto riteiten de noodige rijtuigen voor zijne begrafenis reeds naar Sching Yang gezonden hadden. Eergisteren heeft te Westwood-sidp, iu het graafschap Lincoln-bire, eene moeder hare drie kinderen in een regen bak geworpen en hen aldaar jammerlijk laten omkomen. Na volbragte daad begaf zij zich naar Wheatley, waar haar echt genoot zich bevond en verhaalde hem wat zij gedaan had. Men gelooft dat de vrouw, die zich thans in de handen der politie bevind, aan verstandverbijstering lijdt. In een huis te Northumberlandstrect, Strand, heeft de sergeant Roberts den majoor Murray van het le«en trachten te berooven. De eerste had twee met kogels geladen pistolen op de laatste afgeschoten waardoor deze iu den hals werd ge wond. De majoor wilde daarop de vlagt nemen doch vond de denr gesloten en zijn tegenstander op het punt een derde pistool op hem af te vuren. Hij greep daarop eene tang en eeo pook en bragt den sergeant daarmede geduchte wonden op het hoofd en in het aangezigt toe, zoodat deze bewusteloos nederviel. De politie, die op het geraas toesnelde, vond beide in hnn bloed hadendeen bragt hen in een rijtuig naar het hospitaal. De wonden van den majoor schijneu niet grvr ■-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1