ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. DONDERDAG 8 Augustus. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. ENGELAND. Londen, 29 Jnlij. Zekere William Longmaid, alhier heeft eene ontdekking gedaau tot verbetering van ijzer- en staalfabriekeu. Hij mengt onder de massa een geringe hoe veelheid goud waardoor de qualiteit van het metaal aanmer kelijk zou winnen. Met deze nieuwe compositie zullen eerst daags door de regering en bij spoorwegen proeven worden genomen. FRANKRIJK. (Vijlde Jaargang.) N°. 202. §0*^ SCHAKER COURANT. A3IBQimia?3?S133 TDCB 3>M3 U1ÜÜB13H: Voor SchagenJ 1.00. Franco per po»t door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten 0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. MU39 H>BB ilD73ÏÏlï3Ur133B! Van een tot vijf regelsf 0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50. De 35 cents scgelregt niet medegerekend. Groote Letters naar de ruimte die zij beslaan. AFKONDIGING. De Burgemeester van Schagen. Brengt bij deze ter kennisse van de Ingezetenen, dat het Primitief Kohier van het Patentregt, dienst !8{j£ op den 31 Jnlij 1861 door den Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, is executoir verklaard; En herinnert alzoo een iegelijkdat geene reclamatiën tegen den aanslagingevolge de Wetzullen worden aan genomen dan die binnen drie maanden na de bekend making van het executoir verklaren der Kohieren en dus vóór of op den 3 November aanstaande zullen zijn ingele verd wordende midsdien een ieder aangemaand ter voor koming van zijne 3chade, binnen den gemelden tijd zijne reclamatie in te leveren bij den Contreleur der Divisie, met overlegging van eene Duplicaat—Kwitantie wegens de vol doening van het geen hij tot den dag zijner reclame schul dig is. En opdat niemand hieromtrent ecnige onwetenheid voor wende is deze afgekondigd en aangeplaaktwaar zulks behoort. Schagen, den 3 Augustus 1861. De Burgemeester voornoemd. R. H. de MEÊR. De Secretaris A. J. van CANTFORT. 1{ E X XISG E FIN G Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden dat de Patenten over het dienstjaar 1861, aan de patentpligtigen, tegen in trekking van het bewijs voor den ontvang van het biljet van aangifte afgegeven, zullen worden uitgereikt van Zaturdag, den 10 Augustus tot Zaturdag, 17 Augustus des morgens van 10 tot 2 ure. Wordendede patentpligtigen herinnerd, dat de Patenten in persoon behooren te worden afgehaald, ten einde dezelve volgens art. 25 der Wet door hen kunnen worden geteekend doch dat, ingevolge Z. M. besluit van den 17den October; 1820 Slaadsblad 22), aan degenen, die na den afloop van op gemelden tijd lionue Patcntbladcn niet zullen hebben - afgehaald, dezelve aan hunne huizen door den Denrwaarder der directe belastingen zullen worden bezorgd, in wiens te genwoordigheid het Patent door den patentpligtigen zal moeten worden geteekend, en welke bezorger daarvoor zal mogen vorderen tien cents voor ieder Patentblad, Aldus vastgesteld en van het Raadhuis te Schagen afge kondigd den 7 Augustus 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester II. R. de MÉÉR. De Seoretaris A. J. van CANTFORT. u i i i i: i. i). Uit Boston wordt, als een blijk van vertrouwen in de zaak der Unie en van den geld-overvloedgemeld, dat, toen de regering dezer dagen eene leening van 5,000,000 dollars in goud uitschreef, waarvoor zij schatkist-bons, terugbetaal baar in 60 dagen, aanbood, die leening 40 minuten na de inschrijving volteekend en nog denzelfden dag van het bedrag gestort werd. De overige TST werden den volgenden ochtend betaald. Men gelooft dan ook, dat de groote leening van 250,000,000 dollars in Amerika zelf zal volteekend worden. 2 Aug. Er openbaren zich hier ernstige verschijnselen van reactie tegen de crinoline. Aan het hoofd der op standelingen staat de koninginterwijl ook de keizerin Eu- genie tot de partij van den teruggang bekoort. Diensvolgens zal dit zoo algemeen geliefkoosde kleedingstnk waarschijnlijk eerdaags wel worden afgeschaft. Bij het sloopen van eenige batterijen aan de monding van de Medway vond men dezer dagen eene bom, gestempeld «Van Trcinp", en dragende het jaartal//1666". Men ver onderstelt, dat die bom werd geworpen door de Hollandsche vloot, toen zij onder admiraal de Ruiter, de Madway tot Chattam opzeilde en verscheide oorlogschepen te Upnor verbrandde. Parijs 20 Julij. Men zal zich herinneren dat het stoomschip Pacific, ran de Collins-maatschappij, dat den 23steu April 1856 met meer dan 300 personen aan boord, van Lirerpool naar New- York vertrok, sedert genoemd tijdstip niets meer ran zich heeft doen hooren. Gagliani't Messenger meldt thans, dat men Toor eeni ge weken op de nestkast ran het eiland Hnist (Hebriden) op het strand eene flesch heeft gevonden, waarin zich een zwaar stuk pa pier, aan beide zijden met potlood beschreven, berond, vermeldende het volgende: »Aan boord van het stoomschip Pacific, van Lirerpool bestemd naar New-York. Het schip is op het punt van te zinken. Wij heb ben op een ijsschots gesloolcn. Aan boord hecrschl algemeeue ver warring. Vau alle zijden zijn wij door de ijsbergen ingesloten. Ik ben overtuigd dat er gecne redding meer mogelijk is. Het schip zinkt in de diepte. Ik schrijf dit, opdat, wordt ooit deze flesch ge vonden, onze vrienden in Engeland weten wat er van ons gewor den is. Dat hij wien dit papier n handen komt, toch dadelijk den inhoud daarvau bekend make". Het was geteekend: Wilham Graham. Als een nieuw bewijs, hoe gevaarlijk het is gedurende een onweder onder een boom eene schuilplaats te zoeken, moge strekken, dat een landbouwer en drie zijner kinderen, die in de nabijheid van Beverley (Yorkshire) Zaturdag 11. tijdens een onweder onder een boom schuilden, door den blik sem werden getroffen, met dat ongelukkig gevolg, dat de vader en twee der kinderen onmiddelijk gedood werden, terwijl het derde kind ernstige brandwonden bekwam. 2 Aug. Iemanddie in de omstreken van Marseille woont, geeft voor het onbluschbare Grieksche vunr te heb ben ontdekt. Op bevel van den minister van oorlog i3 eene commissie belast, om de proefnemingen bij te wonen en rapport uit te brengen. De berigten uit Syrië melden, dat men aldaar niet zeer ingenomen is met Daoud-Effendi. De reden hiervan ligt echter alleen daarin, dat hij tot de Armenische godsdienst behoort, {lij is overal zeer koel ontvangen, toen hij zijne inspectiereis in den Libanon deed. Lit Conslantinopel berigt men, dat er aldaar nog steeds ijverig wordt gewerkt tegen de misbruiken van het verledene. Ondtr de ontslagen ambtenaren is zekere Amdi-pacha, die meeude zich door geweld aan de betaling zijner bakkers- rekening te kunnen onttrekken; de bakker was een Oostenrij ker en reclameerde. In vroegeren tijd werden aan vele civiele ambtenaren ratioenen eten uitgedeeld, die voor de soldaten wareu bestemd onder anderen liet een boogstgeplaatst ambtenaar zich het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1