ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- iUï. TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) DONDERDAG 12 SEPTEMBER UITGEVER P. J. G. DIDERICH. 15 UI T E IN LA N I). ENGELAND. FRANKRIJK. Parijs4 Sept. De Union bourguignonne bevatte in het laatst der vorige maand de volgende advertentie. rKennis- geving aan de jagers! Niemand zal in het vervolg onverrig- ter zake van de jagt terugkeeren! In den zilveren kogel De heer Labranche heeft de eer aan heeren ongelukkige jagers te DUITSCHLAND. Frankfort2 Sept. Uit Baden schrijft men het volgen de: vin de jongstverloopen dagen ging hier het spel, ondanks de warme weergesteldheid, lustig voort. Twee jongmannen, die hunne geldmiddelen geheel verloren hadden schoten zich dood; Opmerkelijk is het, dat dergelijke ongevallen, welke in andere en grootere steden veel sensatie maken, hier tot de alledaagsche behooren, waarover geen woord gesproken wordt. Alle sporen der daad worden ras weggeruimd; de ongelukkige slagtoffers van het spel worden 'snachts in stil te begraven, zoodat veel al de medebewoners van hetzelfde huis er niets van te weten krijgen. Dit alles geschied met de teedere voorzorg, om het spel niet te storen en de badgasten niet af te schrikken." ITALIË. Turijn 2 Sept. Uit Rome wordt gemeld, dat de ex-ko ningin van Napels aldaar een gedrag voert, dat door ieder een wordt afgekeurd; zij rijdt in manskleederen door de stad en vloekt, rookt en drinkt als de ruwste matroos; met hare familie leeft zij op vijandigen voet en in de arristocratische kringen wordt zij niet meer toegelaten. Kardinaal Antonelli heeft beloofd de kat zijner zuster, signora Bertazzoli, te wre ken, welke door de ex-koningin met een revolver is gedood; hij zou zijne zuster hebben beloofd, dat het verblijf van de Bourhonsche familie te Rome uiet van langen duur zou zijn, Mo. 207. Ao. 1861. URANT. As&nnXiaAO,r3?iiP3 TL ia aan laaanian: Voor SchajenJ 1.00. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. WUMS MII Xt3l7311ï'iDÏ33B Van een tol vijf regel»f 0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijk»- en Doodberigten 0.50. De 35 cent» zegelregt niet medegerekend. Groote letter» naar de ruimte die zij bolaan. HJAARi-HOEUAKHTKV. Burgemeester en Wethouders van Behagen en Burghorn, maken bij deze bekend, dat de gewone Najaarsmarkten, in dit jaar aanvang zullen nemen op Donderdag den 3den Oc- tober- dat op Donderdag den 31sten October de groote vette- en magere Koemarkt, en op Donderdag den 23steu November, Paarden- en Veulenraarkt zullen worden gehou den. Dat ten gevolge van deovergroote hoeveelheid te verwach ten vee, de op Donderdag den 31 October te houden Koe markt een aanvang zal nemen des Woensdags bevorens des namiddags ten 3 ure. En noodigen de Kooplieden uit zich daarnaar te willen reguleren, en dezelve Markten met hunne tegenwoordigheid te vcrecren zullende gedurende deze Ilerfstmarkten ook Varkensmarkt, enz. worden gehouden. Schagen den 9 September 1861. Burgemeester en Wethotulers voornoemd. De Burgemeester II. It. de MÉÉR. De Secretaris, A. J. van CANTFORT. LiOnilen 3 Sept. Nog; verkeerende onder den indruk van het verschrikkelijk ongeluk op den spoorweg fan ftrighton, verneemt men dat er gistereu eene soortgelijke ramp heeft plaats gehad op «len llampstead Junction Kailway Er waren namelijk pleisier-trei- H«n georganiseerd van Londen naar Kew, en de toeloop was zoo groot, dat zich niet minder dan 10,000 passagiers hadden aange- meld. De directie besloot daarop die ontzettende menschenmassa in zes treineu te verdeelen. Een dier treinen, des avonds teu 7 ure van Kew naar Londen, niet een spoed van circa 60 mijlen per uur, terugkeerende, kwam aan eene boogbrug viaductalwaar ar beiders bezig waren een goederentrein te verplaatsen, op den oogenblik dat de pleiziertrein aankwam. De arbeiders hadden den lijd niet, de waggons van de rails af le brengen, terwijl het voor den pleiziertrein onmogelijk was om te stoppen. Met een ver vaarlijken schok werden de locomotief en vier of vijf rijtuigen, waaronder van de eerste klasse, in de diepte geslingerd. De bij zonderheden zijn nog niet in haren geheelen omvang bekend, doch zoo veel is zeker, dat er 11 personen gedood en meer dan honderd ten deele zeer ernstig gekwetst zijn. Ongeveer 20 minuten nadat het ongeluk plaats greep, kwam een sterk corps politie-agcnten van Kenlish- cn Camdcntown op de plaats des onhcils Ten 3 ure was het geheel donker en er was geen gazlicht bij de hand. Licht was bier eene eerste behoefte, en het overschot *ao d-nedergevnl len en gebroken waggons werd nn in brand gestoken. .Men behoefde het niet klein le hakken, want het was tot duizende stukken verbrijzeld. Toen nn de stukken ontvlamd waren, vertoonde zich een nog veel ontzettender schouwspel dan men tol nog toe had aanschouwd. De vlammen vertoonden nu de gewonde mannen vrouwen en kinderen, dje overal verspreid lagen, omringd van kleine groepen, die hun al de mogelijke hulp van het oogeublik verschaften. Daar was de locomotief, op hare zijde haar heeten stoom uitblazende waggons *varen in eene hangende positie, en het meest droevig schouwspel was het hoold van een man en de voeten en armen van een ander, die zigtbaar waren ouder den eersten waggon die vao d^ndijk was gerold. De poli(ie en andere raenschen haastten zich oogenhlikke- Hjk degenen, die ia den waggon waren gebleven, daaruit te halen, doch het is overbodig er bij te voegen, dat alleen levenlooze lig- chamen daaruit genomen werden. Hel is onbegrijpelijk, dat men last heeft knnoen geven een goederentrein te verplaatsen op een oogenblik. dal er pleiziertreinen konden aaukomen en dat aan den pleiziertrein geen sein werd gegeven van de aanwezigheid van een goederentrein daar ter plaatse. IIet is te hopen, dat een gestreng onderzoek ten deze zal worden ingesteld. melden, dat hij de beide eerste dagen na de opening van de jagt, zijnde 1 en 2 Sept., twee depóts, van wild zal openen; Tegen eene kleine verhooging kunnen de heeren jagers het door hen uitgezochte wild, dat uit de inrigtingeu voor acclimatisering in de voornaamste steden van Frank rijk afkomstig is, zeiven dooden. Er loopt hier een gerucht, volgens hetwelk de koning van Portugal in hel huwelijk zou treden met prinses Maria, dochter van koning Victor Emuiauuel. Prinses Maria is 14 jaar oud. Eene jeugdige weduwe, die als dienstmeid bij een hoer te Itodez diende, was zwanger geworden. Zij was zoo getrof fen door de gedachte aan de schande, die haar wachtende was, dat zij besloot, zich om het leven te brengen. Zij koos den hongerdood, en op zekeren dag in de maand Julij ver dween zij uit het huis haars meesters en sloot zich op in een schapenstal, die niet werd gebruikt. Veertig dagen lang ge bruikte zij niets dan water, na verloop van welken tijd eeni- ge knechten bij toeval in den stal kwamen en haar op den grond vonden liggen. Zij leefde nog, doch wa3 zoo uitgeput, dat zij naauvelijks den tijd had het gebeurde mede te dce- len, en toen den laatsten adem uitblies. 4 Sept. Te Klausthal in den Ilarz hebben dezer dagen, ten gevolge van de duurte der levensmiddelen, oproerige be wegingen plaats gehad, welke zoo ernstig werden, dat de ge wapende magt moesten worden ingeroepen, om ze te onder drukken. Uit Miilheim wordt het volgende ijselijk voorval ge meld. Uit het huis van een mijnwerker hoorden de buren voor eeuige dagen 's ochtends een hevig kindergeschrei; ijlings toegesneld zijnde, zagen zij de vrouw des arbeiders nog half gekleed voor het bed der kinderen staan, waarvan zij het eene, 4 jaar oud, met een mes gedood, en het andere, 2 jaar tellende, zoo ernstige wouden toegebragt had, dat het spoedig overleed, op de vraag, wat haar tot dit gruwelijk bedrijf had aangespoord, gaf zij slechts ten antwoord: vlk moet immers toch soldaat wordeu!" Naar men gelooft, was zij krankzinuig geworden ten gevolge van melkkoorts. 5 Sept. De Opinioue berigt, dat men, ten gevolge van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1