ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD (Vijlde Jaargang.) N°. 208. ÊC# A°. 1861. DONDERDAG 19 SEPTEMBER UITGEVER P. J. G. DIDERICH. JAGT. AAJAAHS-HOEMARHTEI. BUITENL A S I). ENGELAND. Londen11 Sept. Het onderzoek van den Coroner naar het spoorwegongeluk op de lijn van Londen naar Brighton, is thans na negen dagen te hebben geduurd, afgeloopen. De jury heeft na een deliberatie van vier uren, eene verdict uit- gebragt, houdende, dat de heer Legg, onder-stations-chef te Brighton, zich aan moord heeft schuldig gemaakt, maardien hij de meest gewone regelen der voorzigtigheid heeft geschon den, door het vertrek van drie treinen 3 d 4 minuten na el kander te veroorlooven en zoodoende misdadiglijk de perso nen heeft gedood, op wie het onderzoek heeft plaats gehad FRANKRIJK. Marseille10 Sept. Uit Rome wordt van den 7den de zer gemelddat generaal Goyon bevel heeft, gegeven, eiken inval op pauselijk gebied te keer te gaan. Dit bevel is in de casemes voorgelezen. Men verzekert dat de paus er in toege stemd heeft, de pauselijke troepen onder bevel van generaal Goyon te plaatsen. ITALIË. Turijn8 Sept. De berigten uit Napels zijn zeer goed. Het gisteren aldaar ter eere van Garibaldi gevierde feest is in volkomen orde afgeloopen. Napels 10 Sept. De hoofden der roovers onderwerpen zich meer en tneer. RUSLAND. St. Petersburg 1 Sept. Het regent hier zoo annhou- AMERIKA. New-York 2S Aug. In den staat Mississippi werd oa* SCHA6ER COURANT. aitanA'üiaa TOI IÏÏIJ ïaAüana n; Voor SchagenJ 1.00. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. Ï311J8 1'IH AX?3B71B?33a 1 Vaneen tol vijf regelsf 0.75» Iedere regel meerder0.15* Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0.50. De 35 cents segelregt niet medegerekend. Groote letters naar de ruimte aie sij beslaan. De Commissaris des Koniags in de Provincie Noord-Bol land. Gelet op de resolutie van Gedeputeerde Staten van 28 de zer No. 28, houdende bepaling van de opening der Jagt op klein wild, enz. Gelet op art. 11 der wet van 13 Junij 1857 (Staatsblad, No. 87.) Brengt door deze ter kennis van de belanghebbenden lo. dat de Jagt op klein wild dit jaar in Noord-Hol land zal worden geopend op Zaturdag den 7den September met zonsopgang, 2o. dat de korte Jagt dagelijks (met uitzondering van den Zoudag) en de lange Jagt alleen op Woensdag en Za turdag zal mogen worden uitgeoefend. Haarlem, den 30sten Augustus 1861. De Commissaris des Konings voornoemd RöELL. Burgemeester en Wethouders van Schagen en Jiurghorn, maken bij deze bekend, dat de gewone Najaarsmarkten, in dit jaar aanvang zullen nemen op Donderdag den 3den Oc- tober-dat op Donderdag den 31sten October de groote vette— en magere Koemarkt, en op Donderdag den 28steu November, Paarden— en Yeulenmarkt zullen worden gehou den. Dat ten gevolge van deovergroote hoeveelheid te verwach ten vee, de op Donderdag den 31 October te houden Koe markt een aanvang zal nemen des Woensdags bevorens des namiddags ten 3 ure. En noodigen de Kooplieden uit zich daarnaar te willen reguleren, en dezelve Markten met hunne tegenwoordigheid te vereeren zullende gedurende deze Herfstmarkten ook Varkensmarkt, enz. worden gehouden. Schagen den 9 September 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. He Burgemeester, H. R. db MEER. De Secretaris, A. J. van CANTFORT. Ook het onderzoek omtrent de ramp op den Hamstead spoorweg is afgeloopen. De jury beeft den geëmploijeerde bij den telegraaph, die op den dag van het ongeluk belast was om de tegenwoordigheid van den trein op den weg te seineD, van manslag beschuldigd. Tevens heeft de jury te kennen gegeven, dat de directeuren en administrateuren van den spoorweg zeer te laken zijn, omdat zij zulke belangrijke pos ten als die, welke gezegde ambtenaar bekleedde, niet aan pieer ervaren personen hebben toevertrouwd. Maandag II. heeft in Cremone Gardens eene nieu we soort van wedren plaats gehad en wel met luchtbal lons. Te dien einde stegen drie aëronauten respectievelijk in de Prince of Wales, de Garibaldi en de Normanby op, de eerste te Acton, de tweede te Camberwell en de derde te Peckham, met dat gevolg, dat de heer Lythgoe met de Aor- manby het eerst weder nederkwam en dus den wedstrijd won. Aanstaande Maandag zal wederom een soortgelijke wedstrijd plaats hebben. De Great Eastern is gisteren met ruim 400 passagiers en eene lading diverse goederen van Livcrpool naar New- York vertrokken. Uit Amerika verneemt men, dat de tarweoogst in den staat Jowa dit jaar bijzonder rijk is. Men gelooft dat die staat 20,000,000 bushels zal kunnen uitvoeren. Parijs10 Sept. Volgens de Corr. Haves zouden de vijandelijkheden tusschen de Turken en de Montenegrijnen begonnen en de eersten over de grenzen getrokken zijn. Het gerucht, dat generaal Garibaldi naar Noord-Ameri ka zou gaan is geheel ongegrond. Hij denkt er niet aan, Italië in dezen oogenblik te verlaten. houd, dat men de zon niet meer te zieu krijgt en men dik wijls bij dag de gazlampen ziet Ijranden. Overschoenen en parapluies zijn dien ten gevolge in prijs gestegen. Het pu bliek vlugt naar de schouwburgen, die daardoor goed bezet zijn en dus goede zaken maken. Men verwacht de dames Rosati en Ristori. In de staatkunde is het hier stil. De Bus- sische Invalide verklaart, dat hij voortaan slechts het orgaan vau den minister van oorlog zijn zal; in alle andere dan mi litaire aangelegenheden echter zal hij vrijmoedig zijne mee ning uiten. 7 Sept. De keizer en de keizerin zijn den 4den teSebasto- pol aangekomen en waren tegenwoordig bij de plegtig- heid van het leggen van deD eersten steen voor de Wlademir- kerk. De keizer bezocht vervolgens de oude verdedigingslinie op de ruïnen van eenige bastions. Des namiddags begaven HH. MM. zich naar het kerkhof, alwaar eene treqrgodsdienst voor wijlen prins Gortschakow en alle bij de verdediging van Sebastopol gesneuvelde militairen werd gehouden. Des avonds vertrokken de hooge reizigers naar Bakhtchiserai, alwaar zij overnachtten. Eergisteren bezochten zij het klooster te Maria Hemelvaart en Tschufut Kale en keerdeu over het slagveld van Inkerman naar Sebastopol terug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1