ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. DONDERDAG 31 OCTOBER. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING. liEKENÜ MAKING. li l I T E X L A X I). ENGELAND. Londen, 22 Oct. Uit Melbourne wordt gemeld, dat in den omtrek dier stad een boom staat, waarvan de bladen een helder licht verspreiden, hetwelk dat van gasvlammen eve naart. FRANKRIJK. Parijs23 Oct. De schouwburg te Toulon is ten gevol ge van ernstige ongeregeldheden, gesloten. Montpellier 25 Oct. De Messager Pultic deelt, te- rigten uit Bessèges van 2 ure des ochtends mede, volgens welke drie mijnwerkers, die gedurende 14 dagen bedolven wareu gebleven, levend en in voldoenden staat werden voor den dag gehaald. De werkzaamheden tot redding der on- gelukkigen worden nog steeds met kracht voortgezet. Er worden nog 103 slagtoffers gemist. DUITSCHLAND. Weenen 23 Oct. Op het landgoed Kisigmand, in het comitaat van Komorn gelegen en tocbehoorende aan den heer Ghyczy Kalman, president der tweede kamer van den ontbonden Hongaarschen landdag, zijn reeds sedert eenige weken 40 kurassiers ingekwartierd, als zijnde genoemden heer voortdurend weigerachtig, om de door hem versclufl- digde belastingen te voldoen. Berlijn, 24 Oct. Eergisteren avond werd hier de 'g meene feestvreugde door het volgende voorval gestoord. In een straatje, dat in een zeer kwaden reuk staat, werd een fa briekarbeider, om nog onbekende oorzaken, van het leven beroofd. Het volk, dit vernemende, liep te hoop, haal Ie het huis, waarin het feit was gepleegd, onder den voet, en mis handelde een der bewoners, dien men voor den moordenaar hield. (Vijlde Jaargang.) No. 214. SCHAKER A°. 1861. COURANT. astmnninïtiraïBias naia aaanBam Voor Schagenf l.OO. Franco per post door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verschijnt iederen Donderdagmorgen. Rrieven Franco. raiM na JtBTiEïiDtiïan Van een tot vijf regelsf 0.75- Iedere regel meerder0.15* Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten 0 50- De 35 cents tegelregt niet medegerekend. Groote letters naar de rnimte die sij beslaan. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen ge let hebbende op art. 265 der Wet van 29 Junij 1851 (Staats blad )i» 85). brengen ter openbare kennis, dat bet door den raad vastgestelde suppletoir kohier van den Hoofdelijken Om slag, voor het loopende dienstjaar, gedurende acht dagen, en wel van Maandag den 28 October tot en met Dingsdag den 5 November aanstaande, tec Secretarie dezer gemeente, -voor een iedet ter lezing zal nederliggen. En is deze afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Schagen den 28 October 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J)e Burgemeester H. R. de MEÊR. De Secretaris, A. J. van CANTEORT. Burgemeester en Wethouders van Schagen maken hier mede bekend dat het nieuwe policie-Reglement voor deze gemeente, aan het Raadhuis is aangeplakt. Zij hebben gemeend, ten einde men zich zooveel te beter met de bepalingen van dat Reglement zoude kunnen bekend maken eenige exemplaren te doen overdrukken voorzien van een alphabetisch registerdiezoolang de voorraad strekttegen betaling van 25 cents per exemplaarter Se cretarie der gemeente verkrijgbaar zijn. Ten slotte waarschuwen zij de ingezetenen tegen de bepa lingen van bedoeld Reglementwaaraan stiptelijk de hand zal worden gehouden. Schagen, den 25 September 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Be Burgemeester, 11. H. de MEÊR. De Secretaris A. 3. van CANTFORT. 24 Oct. Gisteren is een der kruidmolens te Ballincol- lig, in Ierland, in de lucht gevlogen, waarbij vijf personen ziju omgekomen. Onlangs werd zekere galeiboel, Laborde genaamd, naar Brest gezonden, om de straf te ondergaan waartoe bij bij verstek was veroordeeld. Deze man zou wanneer de dood hem niet van alle verdere straf outsloeg, ten gevolge van onderscheidene vonnissen, rnira honderd jaar in den bagno moeten blijven. Eene andere galeiboef, die onlangs van Tonlon naar Cayenne is overgebragt, zal, wanneer bij het leven behoudt, meer dan twee honderd jaar een gedwongen kostganger vau den staat zijn. 24 Oct. Er is sprake van een kort uitstapje, dat de keizer naar Brussel en 's Gravenhage zou doen, om een te genbezoek te brengen aan de koningen van Belgicen de Ne derlanden. Een telegram uit Avignon van den 23sten maakt mel ding van eene wolkbreuk, waardoor de stad St. Pont over stroomd en vele fabrieken en vijf bruggen weggespoeld wer den. Men weet nog niet hoe vele menschen bij dit onheil zijn omgekomen. 25 Oct. Uit Athene wordt gemelddat het proces te gen den student Dousios (aanslag op het leven van de ko ningin) gisteren is begonnen; in deze zaak moesten onder scheidene leden van den senaat zwaar betrokken zijn. Men heeft ook eene zamenzweriog ontdektten doel hebbeode, Dousios uit zijne gevangenis te bevrijden, en vijf officieren, die zich te dien einde hadden laten omkoopen, zijn in hech tenis genomen. Van regeringswege is openlijk gewaarschuwd tegen het gebruiken van chroomzuiir lood-oxyde en Berlijnsche blaauw door koffijhandelaars en koffijverwers, om aan slechte koffij- soorten het uitzigt te geven van groene Cheribon-.blaauwe Ceylon- en blaauwe Java-koffij, welk misbruik sedert eeni- gen tijd zeer algemeen is geworden. Er is tevens gewezen op de straffen, tegen dergelijke overtredingen bedreigd. 25 Oct. Nopens de ongeregeldheden, in den avond van 22 dezer hier voorgevallen, zijn van officiële zijde de vol gende bijzonderheden bekend geworden. In eene der be ruchte straten in de nabijheid van de Alexandersplatz was een hevige strijd tusschen eenige arbeiders ontstaan, waar aan weldra werd deelgenomen door de bewoners en bewoon sters dier buurten, tot de laagste volksklasse behooreiide. Toen de policie aankwam om de rust te herstellen, werd door de menigte een hardnekkige tegenstand geboden. Som migen verschansten zich in de eerepoort en de tribunes, wel ke voor 's konings togt op genoemd plein waren opgerigt, en wierpen van daar uit met steenen en vuurwerk, waardoor de paarden der bereden politie schuw werden; anderen haal den de keijen uit den grond en vormden er barricades van; met veel moeite en inspanning en na van hunne wapens tc hebben gebruik gemaakt, gelukte het der politie, de rustver stoorders meester te worden; van deze laatsten werden onderscheidene gewond en een 30tal gearresteerd. De waarnemende directeur van politie, de heer von Winter, ontving door het vallen van zijn paard eenige kneuzingen aan den regterarm en roet, en de hoofdman van politie, vou

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1