ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- ITENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N». 215. Êfc# A». 1861. WAARSCHUWING li L I T EN L f\ I). ENGELAND. FRANKRIJK. DUITSCHLAND. COURANT. fi2t>HB2a2n73;?2:i33 733311211 2221122111 Voor SchagenI.OO. Franco per poat door het gehecle Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. DONDERDAG 7 NOVEMBER. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. Drieven Franco. 22333 212 227227207120: Van een tot vijf regel*0.75. Iedere regel meerder0.15. Geboorte-, Huwelijkt- en Doodberigten 0.50. De 35 cent» zegelregt niet medegerekend. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. De Burgemeester van Sc/iagen, Brengt hiermede ter kennisse van de hoofden van huisge zinnen, dat van nu af aan, stiptelijk de hand zal worden ge houden aan de bepaling van het politie reglement voor deze gemeente, houdende dat van iedere verandering in de bevol king hunner gezinnen, binnen acht dagen na het ontstaan der verandering, ter secretarie dezer gemeente, moet worden kennis gegeven, onverschillig van welken aard ook op ver beurte der daarop gestelde boete. Schagen den 5 November 1861. De Burgemeester voornoemd H. R. DE MEÈR. Londen30 Oct. Volgens een hier uit officiële bron •ontvangen particuliere dépêche, hebben er Donderdag I!. •ernstige rustverstoringen teSt. Petersburgen Moskou plaats gehad. De militairen maakten van hunne wapenen gebruik cn vele studenten werden gewond. 1 Nov. Onlangs zou in Schotland een misdadiger wor den opgehangen. Twee scherpregters, namelijk de bekende Wm. Calcraft te Londen, en Ths. Askern uit Yorkshire dongen naar de onderscheiding, om den ongelukkige naar de andere wereld te zenden. Calcraft verlangde daarvoor een honorarium van 20 guinjes en vriien overtogt per spoor trein 1ste klasse; de andere eischte slechts 10 guinjes en vrijen overtogt per spoortrein 3de klasse. Intusschen ver loren briden hun offer, doordien den misdadiger gratie werd verleend. 2 Nov. Heden ochtend tusschen 7 en 8 ure heeft het gedurende een half uur, voor het eerst in dit saizoen, vrij sterk gesneeuwd; de vlokken waren buitengewoon groot. Parijs, 31 Oct. In het departement Vaucluse is dezer dagen een vreeselijke moord gepleegd. De landeigenaar Leo- nard, die eer. tweede huwelijk had aangegaan, kwam in den ochtend van den 21 sten dezer met bloed bevlekt tot zijn buurmanvoorgevendedat er op hem was geschoten. Daar het den buurman bleek, dat er slechts met loskruid was ge schoten, kwam hem dit verdacht voor en ging hij dadelijk naar Leonards woning. Men vond daar de deur verkoold en, toen deze was opengeloopenvond men in de kamer de drie verkoolde en verminkte lijken van Leonards vrouw, van een kind uit het eerste en van een ander uit het tweede huwelijk. Het hoofd, de beenen en de armen van de vrouw waren van den romp des ligchaams afgesneden; de ingewanden lagen in eene half verkoolde mand. Leonard blijft ontkennen, dat hij de misdadiger is en beweert in den nacht te zijn aangevallen en door het ontvangen van het schot den geheelen nacht be wusteloos te zijn geweest, zoodat hij niet weet, wat er is voorgevallen. Het onderzoek wordt voortgezet. 1 Nov. De kapper van keizerin Eugenie, dien de ko ningin Augusla van Piuissen, bij gelegenheid der kroonings- feesten te Koningsbergen heeft later ontbieden, om haren haartooi te bezorgen, heeft behalve reis— en verblijfkosten een honorarium van 2000 thaler ontvangen. In het dorpje Chaumes de Saint-Aignen heeft het vol gende plaats gehad. Ongeveer een jaar geleden huwde zekere dan Priat, een man van 41, jaar niet een meisje van 15 jaar. Dit huwelijk van zoo ongelijke jaren was niet gelukkig. Eenige dagen geleden ginger. man en vrouw, zonder dat er dien dag eenige twist had plaats gehad, vroegtijdig slapen. Eensklaps werd de man wakker; hij gevoelde eene hevige piju in het oor en toen hij verschrikt uit bed vloog, liep een gloei- jende stroom hem langs het gelaat; zijne vrouw had hem gesmolten lood in het oor gegoten. Hij greep eene bijl, die voor de hand lag en bragt zijne vrouw drie houwen toe, zoodat zij bezwijmd neerzeeg; des ochtend liet hij een genees heer komen, om zich het lood uit het oor te doen nemen en zijne vrouw hulp toe te brengen. Deze is zoo ernstig gewond, dat zij vooreerst nog niet naar de gevangenis is kunnea worden overgebragt. Weenen 31 Oct, Uit Bielitz (Silezië) schrijft men, dat in een plaatsje in de nabijheid dier stad een hoogst zeldzaam huwelijk moet zijn gesloten. De bruidegom telde 19 de bruid echter slechts 105 jaren! Zij moet echter nog in het bezit van al hare ligchamelijke en geestvermogens zijn en er nage noeg uitzien als eene vrouw van 50 jaren, die nog geeue grijze haren heeft. Ook moet zij nog nooit ziek geweest zijn, ofschoon zij eiken avond, véór het te ruste gaan, eenige glaasjes brandewijn nuttigt. Deze dame telde op zijn best 20 jaar, toen zij weduwe werd. Haar eerste man was lid eener rooverbende. die in de vorige eeuw de omstreken van Bielitz onveilig maakte, en waarvan alle leden, ten getalevan 18, in 1776 werden opgehangen. De teedere weduwe had voor hare tweede bruilloft den 6 September gekozen, zijnde jnist de verjaardag der teregtstelling van haar eersten echt vriend. 3 Nov. Uit Lomberg wordt berigt, dat ruim 10,000 personen zich naar het kerkhof aldaar hebben begeven om er een kruis te planten, ter nagedachtenis aan de gevallenen te Warschau en Wilna. Na deze plegtigheid verrigt te heb ben, keerde de volksmenigte rustig terug, onder het zingen van het Poolsche volkslied. Dc militaire magt en de politie, welke aangerukt waren, om de orde te handhaven, behoefden niet tusschen beiden te komen. Berlijn, 31 Oct. Volgens onderscheidene geruchten, werden de personen, die zich aan de jongste straattumulten alhier schuldig maakten, door soldaten tegen de politie on dersteund, en vonden eenigen, die door de politie vervolgd werdeu, in de Alcxanders-caserne een toevlugtsoord. Een en ander moet reeds den koning ter kennis zijn gebragt. 2 Nov. De Preussische Zeitung bevat het volgende berigt nit Moskau, zonder dagteekening: «Hevige ongere geldheden; door de studenten alhier gepleegd, zijn door de militaire inagt onderdrukt. Eene petitie, met 17,000 onder- teekeningen voorzien, dringt aan op de in vrijheidstelling der gevangenen en op het verleenen vaneene constitutie. De universiteit van Kasau is gesloten, naardien al de studenteu aldaar zich aan groote ongeregeldheden schuldig gemaakt en ouder anderen de woning van den rector omvergehaald had den. De onlusteu door de studenten in Chaskow gepleegd zijn gebleken iu verbinding te staan met de gezamenlijke universiteiten. Alleen te Kiew was het rustig. Uit St Petersburg is het berigt ontvangen, dat graaf Schawaloff, chef der rijks-politic, den keizer naar Moskau te gemoet was gereisd, om zijn ontslag uit die betrekking in te dienen. Een secretaris bij een der ministeriën was er in hechtenis geno men, omdat hij ouderleekeniiigeu had bijeengezameld voor eene petitie ter gunste der studenten te St. Petersburg, wel ke de keizer bij diens terugkeer aldaar zou worden overhan digd. Men vreesde, bij gelegenheid van Zr. M«. terugkeer, voor eene uitgestrekte en onstuimige volksdemonstratie. Frankfort, 30 Oct. Uit Lucern wordt gemeld, dat aL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1