ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijlde Jaargang.) N°. 220. étM A°. 1S61. DONDERDAG 12 DECEMBER. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. KENNISGEVING. Nationale Militie 11 V I T K rv L I). ENGELAND. Londen3 Dec. President Lincoln ontvangt wekelijks gemiddeld 50 brieven van Europesche officieren, die de Amerikaansche regering hun degen aanbieden. Volgens de laatste berigten ontving hij in de jongste week zoodanige brieven uit Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië, Spanje, Zwitserland, Zweden en Rusland. BELGIË. Brussel3 Dec. Bij het station Visè van den spoor weg van Maastricht naar Luik had gisteren een groot ongeluk plaats, bij de aaukomst van de beide treinen van Maastricht en Luik bevond zich een Belgisch douanen- ambtenaar tusschen dc twee sporen; in plaats van gerust te blijven staan wilde hij de lijn verlaten en geraakte daardoor onder den trein van Maastricht, ten gevolge waarvan zijne beenen verbrijzeld werden en hij zware won den aau het hoofd bekwam. DUITSCHLAND. Berlijn, 2 Dec. Te Rheidt is kortelings door de politie een zonderling ijzeren instrument gevondenderwijze inge- rigt, dat een dief daarmede in 10 minuten tijds een gat°in een massief huis kan borengroot genoeg om er door te kunnen binnensluipen. Men hoopt door deze ontdekking op het spoor van eene dievenbende te zullen geraken. RUSLAND. St. Petersburg, 7 Dec. De plaatsvervangende aartsbis schop Bialobrziski te Warschau is tot tienjarige deportatie naar Siberië veroordeeld. Voorts zijn vijftien studenten (7 Israëlieten en 8 Christenen) der geneeskundige faculeit al daar, veroordeeld, om als soldaten bij het Orenbergsche straf bataillon geplaatst te worden. Ten gevolge vaiT dit een en ander heerscht er algemeen veel ontsteltenis. li I i: L V M>. Schagen, 11 December 1861. SCHAKER COURANT. ABSBBsaisBvaraiaa urn aaauDAn: Voor SchagenJ 1.00. Franco per poat door het geheele Rijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verichijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. 1311 AÏT3B73B5J3B 5 Van een tot vijf regelt0.75- Iedere regel meerder0.15» Geboorte-, Huwelijkt- en Doodberigten 0.50» De 35 cent* zegelregt niet medegerekend. Groote letter* naar de rnimte die zij betlaan. Burgemeester en Wethouders van Schagen. Koepen, ter voldoening aan art. 19 der wet van 19 Au gustus 1861 (Slaatsbl. No. 72) bij deze op: Alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij 1862 hun negentiende jaar zijn ingetreden (mitsdien alle mannelijk geboornen van 1843), om zich, ingevolge art. 16 en 20 der voorsz. wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. De inschrijving begint op 1 Januarij 1862 en moet afge- loopen zijn den 31 dier maand, behoudens de uitzondering bij art. 20 der opgemelde wet omschreven. Tot de inschrijving zal worden overgegaan in een der ver trekken van het raadhuis alhier, op Maandag en Dingsdag den 13 en 14 Januarij eerstkomende, van des voormiddags 10 tot 2 ure. De verpligting tot het doen der aangifte berust op den militiepligtige zelven, bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten tenis op zijn vader; is deze overleden, op de moeder, en, zijn beide overledenop den voogd. Burgemeester en Wethouders voornoemd hebben het noodig geoordeeldtot regt verstand van het voorgaandede inge zetenen opmerkzaam te maken, op de navolgende bij voorsz. wet gemaakte bepalingen, als: Voor ingezeten wordt gehouden lo. hijwiens vader ofis deze overledenwiens moeder, of, zijn beide overledenwiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28 Julij 1850 (Staatsbl. No. 44); 2o. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste 18 maanden voor lo. Januarij 1862 binnen Ne derland verblijf hield; 3o. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Kijk ver blijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, be- hoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de ver- pligte krijgsdienst is onderworpenof, waar ten aanzien der dienstpligtigheidhet beginsel van wederkeerigheid is aange nomen. De inschrijving geschiedt: lo. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beide overleden, de voogd woont: 2o. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 3o. van hemdie geen vadermoeder of voogd heeft of door dezen is achtergelatenof wiens voogd buiten s lands gevestigd is, in de gemeente waar hij woont; 4o. van den buitens 's lands wonenden zoon van een Neder lander die, ter zake van 's lands dienst, in een vreemd land woontin de gemeentewaar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Voor de Militie Kordt niet ingeseh reten lo. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is: lo. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de ingezetenen dezer gemeentewien dit mogt aangaanom, voorzien van een extract uit het geboorteregistervoor zooceel zij elders zij» geborenen eene nota van de Kijk en liet nimmer der Koonplaats, zoo mogelijk in eigen persoon de aangifte te doen, en herinneren voorts aan de straf waarmede de nalatigen ter inschrijving bij de art. 188 en 188 der wet bedreigd wor den. Schageu den 9 December 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. R. DE MEÊR. De Secretaris A. J. vax CANTFORT. 4 Dec. Terwijl de schrikkelijke brandramp te Ant werpen allerwege het onderwerp der gesprekken uitmaakt, verneemt men uit Beribou, gemeente Lambermont, dat eene dergelijke ramp ook aldaar is voorgevallen. De spinnerij van den heer Fhanchamps is namelijk geheel in asch ge legd, waardoor eene schade van 275,000 francs moet zijn veroorzaakt. Zondag 24 Nov. 11. is in de gemeente Schijndel in het Weijboschbroek eene aanranding op den wachtmeester der koninklijke maréchaussee van Yeghel geschied; op sur veillance op de jagt zijnde, ontmoette hij in dat bosch 8 personen met geladen geweren, waarvan er vier door de vlugt zijn ontkomen, de overige vier, door hem achtervolgd, keerden zich op een afstand van 15 passen om, en legde de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1