ALGEMEEN NIEUWS-, ADVER- ÏÈLm TENTIE- EN LANDBOUWBLAD. (Vijfde Jaargang.) IV». 222. A». 18ttl. DONDERDAG 26 DECEMBER. UITGEVER P. J. G. DIDERICH. FRANKRIJK. DUITSCHLAND. Weenen IS Dec. Uit Krakau wordt het volgende on geluk gemeld, als dezer dagen in het dorp Aksmanice, in de kreits Przemysl, voorgevallen. Eenige kinderen speelden landdagverkiezing. De jongen, die tot afgevaardigde v. gekozen, en die te voren plegtig beloofd had, zijn mand trouw te zullen vervullen, verklaarde echter na zijne ve; - zing, dat hij nu kon doen wat hij wilde en dat hij nu l .i's- i over zijne kiezers was. De jeugdige kiezers kwamen in verzei tegen deze usurpatie van magt, verklaarden den gekozene voor eene verrader, maakten zich van hem meester, sleeptpu hem naar het veld en hingen hem daar op. Hier nam «liter liet spel eene hoogst treurig wending. Zoodra de ongelukkige hing en met zijne voeten spartelde, liepen de jongens, sclirei- jende van schrik, naar liet dorp terug. Vol ontzetting ijlden de volwassenen naar de plaats van deze nieuwe Lynch-eve- cutie en sneden den opgehangece af, doch te laat; alle pogin gen, om hem in het leven terug te roepen, bleven vruchte loos. Frankfort, 19 Dec. Uit Munchen wordt hel vo1 schier ongclootlijk voorval gemeld, dat op weinii c afstands van die hoofdstad nabij het kasteel van rriiu kv-i moet ziju geschied. In een der jongsfverloO|. i ;rn hoorde de gendarmerie daar eensklaps een vrij hevig eer- vuur; zij snelden in allerijl derwaarts, en een hunner, die vooruitliep, zag bij den helderen maneschijn een troep van 200 500 personen, van top tot teen gewapend, het gelaat met zwarte maskers bedekt, en eene zwarte banierdrager.de, waarop de woorden: aRegtbank van het volk". Naauwelijks bad de gendarme eenige woorden gesproken, of hij werd neer geschoten en zijne kameraden, tegen deovermagt niet bestaud, namen de vlugt. Hierop begaf de bende zich naar het dorp en deed er onderscheidene beambten nit hun bed opstaan en naar een plein voeren, waar hnn eene lange lijst der tegen hen bestaande grieven werd voorgelezen, onder bedreiging dat, zoo zij niet van gedrag veranderen, de srregtbank van bet volk", die hen reeds ter dood veroordeeld heeft, zelve dit vonnis ten uitvoer zou brengen. Dergelijk toonccl vond ook in een ander dorp plaats, zonder dat bet tol nog toe ge lakt is, de daders van deze geheimzinnige demonstratiën te ontdekken. BELGIË- Brussel, 22 Dec. De brand van Antwerpen heeft in zijue gevolgen alweder mensclienlevens gekost. Een vrij hooge zijmuur, welke van het afgebrande entrepot nog was blijven staan, is namelijk eergisteren eensklaps ingestortzoodat een twintigtal werklieden, die aan de ontruimingwerken bezig waren, daaronder werden bedolven; reeds zijn er acht dooden en twee doodelijk gewond uit de paiuhoopen opgegraven. Onder de gedooden bevindt zich de heer Stoop, bekend we gens zijne bekwame en ijverige leiding, als opzigter der ont- rnimingswerken. Hij laat eene weduwe met negen kindereu achter, waarvan een doofstom en een bliud. SCHAKER COURANT. ASCBBBBiaM?11133 Ttitll MIJ iUAABliJB: Voor Schadenf I.OO. Franco per poal door hel geheele Kijk. 1.15. Afzonderlijke Couranten0.10. Verachijnt iederen Donderdagmorgen. Brieven Franco. 221J3 112 AliTJllTJBïlJB! Vaneen tot vijf regel»0.75. Iedere regel meerder0.1.% (ieboorle-, llnnclijk»- en Döodberijrten 0.50. IJe 35 cent» zegelregl niet medegerekend. Cioute letters naar de ruimte die aij beslaan. Parijs10 Dcc. In de straat la Chaossée a'Anfin wordt eene coiicicrgc-plaats van een groot hotel te koop aange boden, en men vraagt daarvoor 50,000 francs. De tegen woordige conciërge is in het zwart gekleed en draagt een wit ten das hij reikt nimmer de sleutels aan de bewoners van dit huis over, doch heeft daarvoor twee bedienden zelf doet hij niets dan inlichtingen geven. Hij wil nu zijne betrekking ver knopen en op eene pas door hein gekochte villa gaan wonen. Wanneer binnen acht dagen geen koop is geslotenzal de koopprijs worden verhoogd, op grond van de voordeelen, die de nieuwjaarsdag oplevert. Iti de straat Saint Lazare zeidede portier (de conciërge heeft daar dien minder algemeenen naatn aangenomen) van zeker huis tot iemand, die de appartementen kwam zien: „Wan neer gij niet in schikking met den eigenaar moogl komen, dan zal ik u het hotel hierover laten zien, waar prins O woont". „Zijt gij daar dan ook conciërge?" „Xeen, ik ben eigenaar er van. Gij zult wel zeggen, dat het voordeeliger was wanneer ik in mijn eigenhuis de functiën van portier waarnam maar dit is het geval nietwant de bewoners zou den mij telkens om reparatiën vragen en wanneer ik niet toestemde, mij hunne fooijen weigeren". 20 Dec. Le Progré» de Lyon berigt het volgende: „Woensdag jl. te 8 uur 's avonds zong eene arme vrouw op straat; bij elk couplet hield zij op en verzocht zij denom- stamïërs om eene kleine gift voor haar hongerlijdend ituis- gezin. Haar eentoonig gezang had slechts weinige omstan ders bijeengelokt. en hare inzameling was bedroefd weinig Eensklaps werd een raam geopend en hoorde tnen door eene krachtige, volle en scboone stem le Koel van Adatc zingen. Eene groote menigte verzamelde zich en de arme vrouw had het gelukkige denkbeeld thans eene collecte te doen. Nog steeds werd het schoone lied gehoord, en de arme vrouw ont ving zilver- en kopergeld in overvloed, terwijl van alle kan ten een daverend handgeklap opging. Wie was de artiste, die zoo heerlijk zong? Mw. Borghese, de vermaarde zange res, die haar gezang zoo menigmaal heeft aangewend om de ellende te lenigen. 21 Dec. Te Oloron (depart. N'eder-Pyreneën) woont eene familie Pion, welke in behoeftige omstandigheden ver keert. Vijf of zes jaar geleden ging de jongste zoon Fredeiik naar Ilavanua en hij werd daar op feu handelskantoor ge plaatst tegen een slechts zeer matig tractement; hij wist ech ter zoo veel over te sparen, dat hij aan zijne ouders jaarlijks eene kleine som kon overmaken. Op zekeren dag in de maand October kocht hij, uit medelijden van een armen jongen een loterijbriefje en weinige uren daarna won hij den prijs van 25,000 piasters. Acht dagen daarna ging hij aanboord, om naar zijn vaderland te vertrekken en is thans te Oloron aan gekomen; een groot gedeelte van zijn kapitaal heeft hij aan zijne ouders ter hand gesteld eirhet andere gedeelte zal hij besteden om zich in den handel een minder toevallig verkre gen rijkdom te verwerven. De postillon, die met de postkar tnsschen Beauvais en Gourney rijdtis vermoord. De moordenaars hebben zicli van alle pakketten meester gemaakt en liet ijk van den postillon in zijn mantel gewikkeld. Daarna hebben zij liet paard naar Beauvais doen terugkeereu. Men was aldaar zeer verwonderd, dc kar zoo spoedig te zien terugkeeren, en toen een der beambten daarin klom om te vernemen wat daar aan de oorzaak was, vond bij het lijk, dat door twee kogel» was getroffen. Als moordenaar wordt beschuldigd zekere Dupille, koopman in boter en eijeren, oud 26 a 2 jaar. li j •werd gearresteerd, geboeid en drror twee gendarmes venoeru doch onder weg gelukte het hem te ontsnappen. Dc gen darmes en de gearresteerde waren in een boschtoebelioo- rende aan den heer la Tour de Pin gekomen terwijl het reeds duister was. Dupille doet eensklaps een sprong ach terwaarts en verdween tnsschen de boomen, terwijl hij Ing- chende uitriep: „Krijgt mij thans als gij kunt". De gendar mes waren door hunne paarden verhinderd, hem in het kreupelhout te volgen. Alhier wordt thans zulk eene massa eetbare slakken genuttigd, dat -de oester-comsumtie aanzienlijk is afgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1861 | | pagina 1