ADVERTEWTIBOT FABRIEK GrofsmederijIjzergieterij van stoom- en andere werktuigen te Nieuwediep. Woensdag 4 Januarij 1871, 0p Woensdag 11 Januarij 1871 Burgerl. stand der gemeente Barsingerhorn Burgerlijke stand der gemeente Schagen. Londensche veemarkt- Aangevoerd 2965 Runderen, 17,100 Schapen en Lammeren, 256 Kalveren en 220 Varkens Runderen 6; Schapen en Lammeren 6.; Kalveren 8 Varkens 6. BHURSTIJDINGHN. PortugalSpC. 29$ BI. Grieken5pC 9$. Mexicanen 3pC 14$. Ch. Bosch Heitz. 5 kalfkoeijen3 gelde koeijen2 hok- kelingen, 1 zwart paard ood 5jaar, 1 bruin paard oud 6 ja»r1 boerewagen1 kar op veereu1 driewielde karvoortsboe ren gereedschappen 1 stuit mestonge veer 16,000 kilogrammen best gewonnen hooi. Breeder bij billetten omschreven. wisschen en dat hij op het hunne rekendetoen hij afscheid van hen nam riep hij uitLeve Frankrijk leve Pius IX De mobielen van Cóte-du-Nord zijn door de vijandelijke artillerie zeer geteisterd. De rouwwagen bestemd voor de plechtige teraardebestelling van H. K. H. Prinses Frederik der Nederlanden is geheel omhangen met zwart zijden fluweel afgezet door breede zilveren ran den en versierd met zilveren franjekwasten en koorden. Langs de bovenlijst zijn zilveren doods hoofden met gekruiste beenderen aangebrachtter wijl de draperien het kleed en de gnierlandes met zilveren koorden zijn opgenomen. Tevens is het kleed van de paarden van zwart zijden fluweel en zijn de manenkappen met zilver gemonteerd. De rouwwagen met toepasselijke versierselen is vervaardigd door den heer H. Scholder te 's Gra venhage. Jl. Dingsdag avond is te 's Hage een 25ja- rig meisje verdwenen na in het huis harer ouders een briefje te hebben achtergelaten, meldende, dat zij een einde aan haar leven zou maken. Zij had des middags bij haar tante, gelijk zij zei de, haar galgenmaal gebruikt, en het huis harer onverzoen bare ouders was voor haar gesloten, daar zij wel dra moeder moest worden. Zij stond dus alleen op straat en gereed het bij haar gerijpt plan te volvoeren; zij wilde dat toch in het huis harer ouders doen en sloop door het kelderluik. Den volgenden dag werd naar het lijk gezocht en in het water gevischt. Maar te vergeefs. De buren had den iets van het openen van het kelderluik be merkt; de ligtzinnige minnaar werd in de zaak betrokken. Er zou 'gezocht wordenen werkelijk vond men de ongelukkige bewusteloos in den kel der liggen. Zij had zich met een mesje eene diepe snede in den hals toegehragt en door een doek om den hals te wringen, getracht zich te worgen. Het gelaat was blaauw. Zij is naar het huis harer tante gebragt, daar de woning harer ouders nog voor haar gesloten blijft, zoo als het gerucht zegt. llaar toestand is zorgwekkend en zij zal dus naar het gasthuis worden vervoerd. Aan het Vaderland wordt gemeld, dat de poging tot zelfmoord niet aan huis bij de ouders zou ge pleegd zijn, dat de ouders ook hun huis nooit voor de ondeugende dochter gesloten hebben maar slechts weigerden haar tijdeus haar bevalling elders dan in het gasthuis te verplegen. De doch ter en haar minnaar daarentegen poogden aanhou dend geld te verkrijgen, om de dochter in staat te stellen haar bevalling op haar kamer af te wachten. De poging tot zelfmoorddie trouwens zonder verwondiug en van veel minder ernstigen aard geweest is dan het eerste berigt luidde, en waarvan het meisje spoedig geheel hersteld is, evenzeer als het briefje, dat de ouders ontvingen, niet van het meisje maar van den minnaar, en dat door hen terstond bij de politie werd inge diend, is slechts een nieuwe poging geweest, om de ouders te bewegen de dochter met geld te on dersteunen in haar verkeerde leefwijze. Te Groningen heeft dezer dagen tqpgevolge van de gladheid een 18j&rig meisje haar been gei broken. Het meisje heette A. Taai. De vrouw van een polderwerker kwam on langs in een kruidenierswinkel te Bergen op Zoom en vroeg vijf kop erwten. Deze werden afgeme ten en in een pot gedaan welke de vrouw ne vens andere zaken in haar voorschoot had. Nu vroeg zij nog twee ons koffij en zou zij, onderwijl deze werden afgewogen nog een andere boodschap doen de pot met erwten zou ze maar zoo lang op de toonbank zetten. De winkelier vermoedde natuurlijk de kool niet die hem gestoofd werd. Alleen toen de vrouw een paar uur later nog niet was teruggekeerd begon hij het geval wat vreemd te vindenhij keek in den pot en nu bleek het hem dat deze zonder bodem was en dat dus de erwten door de pot heen in de schort der vrouw waren gevallen en dat deze welligt reeds bezig was er »snert" van te bereiden. Bij gelegenheid van een aanval op een der dorpen van Parijs, waar den strijd den SOsten Nov. het hevigst woedde, had een voorval plaats, dat den gehardsten mannen, die er getuigen van waren, de tranen uit de oogen perste. Twee broeders, zonen van den Wnrtembergschen minister van Binnenl. Zaken, den heer Taube, stonden bij een der regimentenwelke met den stormpas tegen bedoeld dorp oprukten. Op het oogenblik uat men een sterke positie des vijands binnentrok, werd de oudste broeder door een ko gel in het onderlijf doodelijk getroffen en stortte hij ter aarde. De jongste broeder, die in de on- middelijke nabijheid van den gekwetste stond, snelde naar hem toe, met het doel om hem voor de laatste maal de hand te drukken. jvGroet onze lieve on ders! Ik sterf!" stamelde de gewonde en reikte zijn broeder de kille hand. Deze vat haar in d'e zijne, maar vóór hij nog een woord kon uiten wordt hij door een kogel in de borst getroffen en valt ontzield op zijn stervenden broeder, dien hij met zijn bloed overstelpt. De lijken van het broederpaat zijn naar Stutt- gardt vervoerd, alwaar zij dezer dagen onder de algemeene deelneming van het publiek ter aarde zijn besteld. Ingeschreven van 13 20 December 1870. GEBOREN: 16 Dec. Aafje dochter van Klaas Kuiper en van Antje Zwaag. 19 dito. Pieter, zoon van Cornelis Sluis en van Maartje Portegijs. ONDERTROUWD Geene. GEHUWD: 17 Dec. Pieter Bood jm. oed 22 jaren en Grietje Stuurman, jd. oud 21 jaren beide wonende te Barsingerhorn. OVERLEDEN: 16 Dec. Trijntje Grinwisoud 21 maanden. Ingeechreven van 12 19 December 1870. GEBOREN 11 Dec. Gerritje, dochter van Jan Streek en Maartje Kluit. 12 dito. Piet, zo n van Cornelis Mul en Hclena Jurg. 12 dito. Tona Adrianadochter van Jan Molenaar en Catbarina Hoogscbagen. ONDERTROUWD: 16 Dcc. Joseph de Jongh, jm. en Antje Kieftweduwe van Johanues Elzas beide wonende te Schagen. GEHUWD: Geene. OVERLEDEN 12 Dec. Ulrich Sibrands echt genoot van Aafje Smit, oud 69 jaar. aangevoera lól stapels, Boter f 1.60 per kilog. kipeijeren f 4,50 per 100. Amsterdam, 19 December. Tarwe onveran derd. Witb. Pools, f 380 per 2400 kg- Rogge in loco tot verhoogde prijzen met goe den handel: Odessa f 189 Galatz f190, Petersb. f180 183, Archangel f192 van boord lager cont ant zonder korting. "Verder op gewone con ditiën Galatz f 192 alles per 2100 kg. Oplevering hoogerr verkocht, in deze maand f 187, 186, Maart f190, 191, 192. Lijnkoeken, f 11$ a 16, Petroleumf 26./ Dingsdag de» 20 Dec. 1S70. Amsterd. W. 8. 2$pC. 52$; SpC 62 Ruslandoude 5pC. 92$ 1831, 5pC Oostenrijk, Metaliek 5pC. 44J idem v idem Nationale 1854 C 514 Spanje thans SpC. 30 LondenWisselk. zigt 11,80, 2m 11,65. Parijs, v 57 56J Hamburgv 35J 35. Bordeaux, 15 dagen 56$ Metal. Coupons f 19.85 dem nationale 24.22$ Alle mogelijke gietwerkenzoowel van ijzer koper als metaal worden binnen den kortst moge lijken tijd afgeleverd. 5256 Door middel van den stoomhamer kannen de zwaarste gesmede stukken voor molens, sluizen, enz. binnen weinige dagen tegen de billijkste prijzen gemaakt worden. Door den ondergeteekende worden ten verzoe ke van de Heeren P. BOS Cz. te Koedijk C. BLAAUBOER Ja. te Wieringerwaard en J. DIEPSMEER te Koedijkopgeroepen al de geen die iets te vorderen hebben vanof ver schuldigd zijn aan C. BAKKER handelaar in vee te Koedijk om hunne vorderingen met de behoorlijke justificatoire- bescheiden of opgave van het door hen verschuldigdein te leveren vóór of op 1 Januarij 1871 ten kantore van den on dergeteekende ten einde te koineu tot eene li quidatie. Tevens maakt de ondergeteekende bekend, dat door zijne lastgevers geheel noch gedeeltelijk en onder geen voorwendsel zullen worden betaald schulden door gemelden C. BAKKER na heden gecontracteerd of waarvan voor 1 Januarij a. s. geene opgave zal zijn gedaan ten zijnen kantore. ALKMAAR, Mr. A. P. db LANGE, den 14 December 1870. 5245 Adv. MARKTBERIGTEN, Behagen ij December 1870. Aangevoerd 3 Paarden f 40 a 60, gelde Koei- jen f 100 a 300, Melkkoeijen f 110 a 160, nucht. Kalveren f4 a 10, magere Schapen f 18 a 22 vette dito f25 a 33, Lammeren f 15 a 24, 3 Bokken en Geiten f2 a 4, 12 magere Varkens f10 a 16, 55 Biggen f6 a 8, 15 Konijnen 25 a 60 ets. 40 Kippen 30 a 125 ets. 70 Een den 50 a 80 ets. per stuk. Boter f 1,16$ per kilo, Kaas 30 a 40 ets. per kilo Kipeijren f 4,50 a 5 per 100. Alkmaar 16 Dec. Kleine kaas f 34,25, com missie dito f35 middelbare dito f 36, laagste prijs f 22, aangevoerd 448 stapels, wegende 105070 kilogrammen. 17 Dec. Aangevoerd 8 Paarden 28 a 70, 18 nacht. Kalveren f 6 a 15 25 Schapen f 9 a 28, 6 Geiten f4 a 8, 50 magere Varkens f 8 a 16, 196 Biggen f 5 a 7, Boter per kop 92$ a 97 ets. Purmerende20 Dec. Boter f 1,20 a 1,30 per N. P. 40 vette Kalveren 100 a 120 ets. per N. P. 55 nucht. dito f8 a 19, 68 vette Varkens 44 a 54 ets. per N. P. 5 magere dito f 12 a 13, 160 Biggen f 4 a 6, kipeijeren f eend dito f per 100. Hoorn, 15 Dec. KleiDe kaas f 34, commissie dito f34,75, aangevoerd 192 stapels, wegende 56027 kilog. Medemblik 14 Dec. Kleine kaas f 33,50' Men is voornemens om op des voormiddags ten 10 uur ten huize van JAN HENNEMVN op LAGEDIJK gemeente Scha. genin het openbaar om contant geld te ver- koopen5252 zal door de Notarissen B. WERttLDLEIN SMIT te Helder en A. J. vajc DOORN te Wieringen, des voormiddags ten 11 ure in het Logement tVEERBl/RGte Anna Paulowna in het openbaar worden verkocht le. Ruim 40 hectaren LANDgelegen in het Westelijk deel van den ANNA PAULOWNA POLDER bij den Koegras zeedijkuitmakende een gedeelte van de voormalige Scbortgronden in gebruik bij de Heeren Lanser. 2e. 2$ hectare bemest- en beklaverd LAND gelegen in het Westelijk deel als voren aan den MEERWEG tegenover de eigendommen van den Heer S. Th. Beets. 5253 Informatiën zijn te bekomen bij de Notarissen met den verkoop belastbij den Makelaar S. TL Beetste Nieuwediep en bij C. van der Peet wonende bij het Station te Anna Paulowna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1870 | | pagina 1