Schwalbach en de Napoleoniden GEMENGDE BEIUGTEN. In bet binnenland is de toestand Tan onze finan- tien na 17 jaar van vrede in geenen deele schitte- rendnaar buiten is de toestand het evenmin. Dat alles is alleen het werk van den koningdie regeren wil, maar wien de kracht ontbreekt om mannelijke besluiten te nemendie onze grond wettige instelling vervalscht (fausst') heeft. Ge znlt mij vergeven zegt de Prins dat ik zoo over onzen vader spreek maar het is mij onmogelijk om niet een blik in de toekomst te werpen en die toekomst boezemt mij schrik in. Dat die woor den waarheid, behelsden de uitkomst heeft het ge leerd. En de Prins van Joinville was de eenige per soon uit 's Konings eigen familie niet die inzag dat deze zich zelvcn ten verderve voerde. Toen weinige weken na het schrijven van dezen brief des Konings eigen zuster Adelaide hem op haar knieën gesmeekt had, de uitdagende woorden, die de naaste oorzaak van zijn val zijn geweest uit de troonrede weg te laten bleef hij halstarrig weigeren. De ongelukkige Vorstin viel in den vollen ministerraad in onmagten stierf eenige dagen later vol angst en zorg voor de toekomst. En toch, zelfs in 1848 is de revolutie Frank rijk eerdör overvallen dan dat het die bepaald heeft gewild. Terwijl de onstuimige hartstogten reeds aan het woeden waren t.erwijl hier en daar zelfs reeds barricaden waren opgeworpenzou het eindelijk toegeven van den koning aan den grooten wensch van het volk het aftreden van Guijzot nog den storm hebben bezworen wanneer niet een noodlottige gebeurteniswaarschijnlijk on afhankelijk van iemands wilde opstand niet op nieuw had doen ontbranden. 't Is bekend hoe op voorstel van Thiersdoor de oppositie besloten was om het groote reform banket, dat op den 22 Februarij gesteld was, niet te houden, omdat men teregt begrepen had, dat de politie op wettigen grond die bijeenkomst verhinderen kon. 22 afgevaardigden legden echter op het bureau der Kamer een geschrift neer waarin ze het ministerie op verschillende gronden in staat van beschuldiging stelden. (Slot volgt.) VII. Reeds meende zij haar spel gewonnen en Eu-j genie den doodsteek toegebragt te hebbenhaar gemaaldoor haren invloed geleid deed geen ernstige stappen om deu op Rome aanrukkenden volksman onschadelijk te maken. De keizer had op dit punt zijne meening niet duidelijk uitge sproken en daarom geloofde Rattazzi dat hij deu raad der vrouw diende te volgen dien Napoleon hem had bezorgd. Daar komt eensklaps als een onweer op een drukkend warmen dag een korten bondigen brief des keizers. Ik ben zeer ontevreden over umevrouw gij ondersteunt Garibaldidaar gij toch weet dat ik Rome niet wil laten aantasten. Verander uwe politiek zorg dat uw gemaal zoo spoedig mogelijk Garibaldi onschadelijk maakt. Ik ver wacht dat er onmiddelijk bevel zal worden gegeven hem aantegrijpen en te verpletteren en dat tot eiken prijs. Mevrouw Rattazzi—Solmes stond als versteend. Het bevel uitvoeren was met eigene hand Eu- genie helpen zegevieren het in den wind slaan, was hetzelfde als de ongenade des keizersdie dadelijk gewillige werktuigen zoeken en haren ge maal doen vallen zou. Zij peinsde langmaar besloot eindelijk te bukken en toonde haren ge maal den brief des keizers. Deze gaf dadelijk het beroemde "dicreet waarbij de generaals van Piemont gelast werden Gari baldi leveüd of dood gevangen te nemen. De gevedgen van dit dicreet bleken bij Aspromonte. De kogeldie bij Aspromonte Garibaldis voet De afloop der aanbesteding van de school en onder- wijzerswoning voor de R. C. Parochie van St. S Christophorus te Schagen, is geweest als volgt Ingekomen 9 inschrijfbilletten, waaronder 4 van onwaarde. De geldige inschrijvers waren als volgt J. H. Waanders te Tiel voor f 12739 F. W, Quax te Schagen r 0 9795 J. Overtoom 00 9549 C. N. Vlaming 0 00 9494 K. Blom t 0 00 9030 Het werk is gegund aan den heer K. Blom te Schagen. i De begrooting was f9509.12. Zijn wij wel onderricht, dan bestaat er zekerheid, dat te Valkoog de Vervolgbundel der Evangelische Gezangen ook bij de Godsdienstoefe ningen der Herv. Gemeente zal worden ingevoerd. De stad Maintz heeft aan den tegenwoordigen oorlog een voorstad van zonderlingen aard te danken: men heeft namelijk zoo vele houten gebouwen op- gengt, als noodig bleken te zijn tot het behoorlijk onder dak brengen van 27,000 krijgsgevangenen, 1 vermeerderd met ruim 20tal onderofficieren per 250 man. De gebouwen kunnen behoorlijk worden ver- i warmd, zoodat zij een gezonde verblijfplaats opleveren. Rondom deze gebouwen is een stevig hekwerk en op eenigtn afstand daarvan wandelen talrijke pa trouilles voortdureud rond, terwijl tot ander middel van bescherming der stedelijke bevolking eenige stukken geschut in batterij zijn gesteld. Voor de arr. regtbank te Haarlem is dezer dagen een leerling van de hoogere burgerschool veroordeeld tot een eenzsme opsluiting voor 2 maanden, wegens diefstal van een boek van een zijner medeleerlingen. Deze miste het boek, en bij onderzoek werd het op het stalletje van een handelaar in oude boeken teruggevonden. De directeur der school, de taak niet spoedig genoeg kunnende uitvorschen, heeft de hulp der politie ingeroepen. Dat dit noodig en oordeelkundig was, zouden wij niet gaarne toestemmen. Had de directeur zelf niet meer krachtig kunDen optreden, en door het toepassen van een zeer strenge schoolstraf, dit pnbliek schandaal kunnen voorkomen? Wordt de toekomst van een jongmensch door deze behandeling der zaak niet misschien voor goed bedorven In de Figaro, een tamelijk revolntionair en ongeloovig fransch dagblad lazen wij dezer dagen de volgende opmerkenswaardige bekentenis. •Overwinnen of sterven, ja, dat klinkt zeer schoon, maar helaas, wij zullen, wij knnnen niet overwinneo Wij Franschen, wij hebben te vele en te groote gebreken. Wij zijn snoevers, ledigloopers, luiaards, aank veekers der onzedelijkheid, beminnaars van den verminktemaakte ook een gat iu de plannen van Mevrouw Rattazzi—Solmes. Rome was gered Eugenie zegevierde de over- wonnenne knarsten op de tanden, Weder zijn twee jaren verloopen. Wij ver plaatsen ons naar Ostende in het midden van den zomer en vernamen daar dat Napoleon spoe dig zal komen om den koning van Belgie in deze plaats een tegenbezoek te brengen. Terwijl de keizer vruchteloos werd verwacht is een lid zijner familie werkelijk bier aanwezig. Mevronw Solmes-Rattazzi is het. Zij verschijnt dagelijks op den dam en danst op het casino als een joug meisje. Ook heden zweeft zij daar heen aa»i deu arm van een jongeling die zich zoo even aan haar heeft doen voorstellen als ridder Bibra. Men schrijft 29 Augustusen het gezelschap is zeer voornaam wijl de iutreeprijzen zeer hoog zijn gesteld. Terwijl men anders voor 3 franc steeds casino kon bezoekenis de intree nu 20 francen is daarom de elite der badgasten aan wezig. In de groote zaal merkt men op den kouing vau Belgiedeu hertog van Brabant met zijne gemalin den graaf van Vlaanderen den groot hertog van Weimar, en den aartshertog Lodewijk Victor. Wijl ieder zich begeeft naar de plaats waar die heeren aanwezig zijn zijn de neven zalen ledig. In een dezer kleine vertrekken voert ridder Bibra zijne danseres. Uit de groote zaal klinkt de mu- zijk en mevrouw Rattazzi schijnt er volstrekt niet over te vreden dat de ridder haar zoo in deze eenzaamheid brengt, en roept ongeduldig: Gij hebt mij een geheim onderhoud verzocht mijnheer terwijl gij voorgaaft mij iets gewigtigs mededeelen. Spreek nu, wij zijn alleen wat hebt gij mij te zeggen wellnstwij hebben niet genoeg wilskracht, opregt- heid en eerlijkheid. Dat is de reden wasrom wij overwonnen zijo eu waarom ons land zal veroverd worden; wij moeten ons er aan onderwerpen. Wij moeten ons verbeteren van onzen geest van sDoevenj van onze veranderlijkheid, van onze ligtzinnigheid en onze lengentaal. Onze vrouwen moeten eerzaam worden; zij moeten hare dwaze toiletten en hare losse zeden laten varen. „Wij moeten onze slechte boeken en onzedelijke theaterstukken verwijderen. Wij moeten een einde maken aan dat ellendige koffiehuisleven, waardoor ons verstand en onze goede manieren bedorven worden, maar boven alles aan dat verfoeijelijk slenteren op de boulevards, hetwelk de helft van al onze gebreken heeft doen ontstaan. Wij moeten vlijtig worden, matig, eerlijk, getrouw aan onze echtgenooten, en-onzen vreijen tijd doorbrengen in ons huisgezin in plaats van dien te verspillen in de cnfé's, de clubs en welligt op nog slechter plaatsen. Wij moeten ons zeiven tot een ander volk maken, en dan eerst zullen wij knnnen hopen onze verschrikkelijke rampspoeden te kunnen her- i stellen. Wij hebben onzen onversaagden moed verloren door onze zonden, trachten wij die te i herwinnen door onze bekeering! De Pruisen hebben, naar men berekent, voor 10 dagen Parijs van proviand voorzien. Zij hebben namelijk bij den jongaten nitval van Trochn een groot aantal paarden verloren, en dezen hebben de Parijzenaars na den afloop van den slag binnen gehaald, gevild en gezonten. Het aantal fransche troepen bij Honflenr, neemt toe. In den omtrek zijn geen Pruissen aan wezig. Men onderstelt dat zij het plan van aanval hebben opgegeven. De berigten uit St. Malo en het noordwestelijke gedeelte van Frankrijk gewagen van hernieuwde énergie van de zijde der Franschen. Een aantal manschappen, paarden en oorlogsmate- riëel zijn op weg om het Loireleger te versterken. In Berlijn genieten thans 11,253 vronwen echtgenooten van landwehrmannen thans in ac tieve dienst en 14,000 kinderen onderstand uit de gemeentekas. Elke vrouw ontvangt per week 1 thr.en elk kind 15 sgr. zoodat de uitgave per maand de aanzienlijke som van 72,612 thl. beloopen. Aangezien na ook de laatste ban der landwehr is opgeroepen zal het aantal hulpbe hoevende vrouwen nog aanzienlijk vermeerderen. De generaal de Sonis is getroffen door een kogeldie hem zijn dij verbrijzeldeen is krijgsgevangen gemaakt. Het christelijk gedrag van dezen generaal heeft aller bewondering ver wekt. Den vorigen dag had hij voor het oog der Zouaven de H. Communie ontvangen op het slagtveld heeft hij de Zouaven aangesproken en hun gezegd dat er edel bloed moest ge stort worden om de fouten van Frankrijk uit te Ik weet niet mevrouw 1 zegt Bibra of gij u toen wij daarheen geloppeerden herinnerdet, welken datum men heden schrijft I Het is den 29 Au gustus mevrouw 1 den zelfden dag op welken voor twee jaren bij Aspromonte een kogel het been verpletterde van den populairsten man van Italië 1 Mevrouw Rattazzi verbleekte en werd onrustig. De Italiaan ging ernstig voort. Ik neem het u niet kwalijk dat gij op zulk een gedenkdag kunt dansenwant gij zijt eene vrouw en wat gaat u Italië aan En toch mevrouw waart gij hetdie den schutters welke bij Aspromonte op Garibaldi vuurden de kogels in de geweer- loopen deed steken. Mevrouw dat waart gij en gij zijt Italië een vergoeding schuldig. Mevrouw Rattazzi was nieuwsgierig te weten wat de Italiaan daarmee bedoelde maar toch ver ried zij de spanning waarin zij verkeerde niet. Thans biedt zich daarvoor eene gelegenheid aan, mevrouwItalië een weldaad te bewijzen. De keizer broeit over een plandat Italië een goed eind verder kan brengen. Maar gij kent de be sluiteloosheid des keizersgij kent den magtigen invloed die zich steeds doet gelden zoodra de keizer het plan heeftzich met Italië te bemoeijen. Die invloed moet thans van hem verwijderd worden zoolang tot de keizer een onherroepelijk besluit genomenen dat door een in het oog val lende daad bezegeld heeft. Mevrouw luisterde met opmerkzaamheid want de zaak werd interessant. Zij raaddewelken in vloed Bibra bedoeldeen de oude baat herleefde, toen zij bedachtdat zij voor den zelfden invloed had moeten bukkentoen zij voor twee jaren Eugenie eene poets wilde spelen. [Slot volgt.]

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1870 | | pagina 2