BEKENDMAKING. BERIGT. Visite Haart en Dr. LLNCK's m A T E L s. OPRUIMING Emser-Pastilles Cacao Chocolade 1 H. von Gimborn, Urbanus-Pillen Woensdag, 28 December 1870, Vrijdag 23 December 1870, S. Keet Dz. Kon. Beiersche Mineraalwater Verzending. Ter drukkerij van de ondergeteekende worden ver vaardigd, op zwaar glacé earton ad fl.~ per honderd stuks. !'D. M. GROOT ES Gebrs. I HOFLEVERANCIERS. Zes Medailles. Vijf eery. vermeldingen DE BAZAR. KOLENBAKKEN. TURFMANDEN. TURFBAKKEN. TURFTANGEN. 5246 WATERSTOOVEN. VOETZAKKEN. FLACONS CHAUFFE-PIED, HAARDSTOFFER3 VUURMAKERS IJZERGLANS voor kagchels, OVERSCHOENEN in allo grootten. WINDKUSSENS. ALKMAAR. J. Brongers Gz. Apotheker en fabriekant van chemisch technische praeparaten te Emmerik aan den Rijn. Specialiteiten Staalwijn, een aaagenaüru en ligt in tc nemen ijzerpraeparat, is van de gunstigste uitwerking bij bleek zucht, gebrek aan eetlust, /.nuxwaehtige hoofdpij0 eu vooral bi] bezinnende louiteriii^. Pc tleacli a d. 1. M'ormpalroneutot verdrybig d»r wormen bjj Haarbalsem eau de cologne phi:ocoine zuiver liet hoofd van de schilfers, belet dadelijk het uitvallen der haren eu brengt iu eenen korten tijd eeuen geheel nieuwen groei te voorschijn, Grooie flacons a 90 en kleine a 45 cis. Idialon, Droppels tegen kiespijn zonder scha- Aromaliscb Mondwater. verwijdert den kwaden Dr. Komershausens Oogwater, tot behoud, her- OrgneelDesscheu, van apoth. Geiss a fl. 1.50. Verkrijgbaar bij W. A. Hazeu te Schagen. Bereid volgens het aloude en oorspronkelijke voorschrift. 335"* Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namaakselshet getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G. C. S. in het lak gedrukt. Het merk als bereid zijnde volgens het aloude eu oorspronkelijke voorschrift. S. Rödcr's zink-Compositie Schrijfpennen Ze zijn in doosjes a 1 gros tegen f1 en hooger, Schrijf- eu dubbele Copiëer-Iukt Be Link'sche Inkt blijft vloeibaar tot den Iaalsten druppel. Maanden lang ongedekt ain de lucht blootgesteld, concentreert dezelve zich wel is waar teu gevolge van verdamping, maar door bijvoe ging van het noodige water herstelt men onmid- delijk zijne bruikbaarheid eu geheele voortreffe lijkheid. Roode en Blaauwe Inkt. De Notarissen SLOOS te WINKELen WE- RELDLUN SMIT te HELDER, zullen op 's voormiddags 11 ure in het Logement VEER- BURG h te Anna Paulowna Polder publiek verkoopen 'N, Een ARBEIDERS WONING met ERF en uitmuntende LANDERIJEN, staande en gelegen in liet Uostdeel van den AXNA PAULOWNA POLDER en aldaar kadastraal bekend in Sectie M, No. 43, 41, 45, 51 en 52, te zaïneu groot 19 hectaren, 97 aren26 centiaren alles breeder bij Biiletten omschreven. 5211 Burgemeester en Wethouders van SCHAGEN zullen op des voormiddags ten 11 ure, ten Raadhuize aldaar publiek herpachten voor het jaar 1871: Het MARKTGELD van runderen paarden, schapen lammeren geiten varkens, biggen enz. benevens de OPBRENGST der schapen hokken en het OPHALEN der haardasch en vuilnis; alsmede het RIETGEWAS des loopende jaars staande iu het Rietbosch op het Wad. De conditiën dezer verpachtingzullen op de Secretarie ter lezing liggen van af 20 December tot den dag der verpachting. Schagen den 19 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN DöRNBERG HEIDEN. l)e Secretaris 5248 A. Th. BURGERS. VAN Door het. gevorderde Saisoenzullen de DAMES MANTELS tegen veel vermin derde prijzen worden uitverkocht. Eenige zeer fijne esquimaut nieuw models met f l u w e e 1 satijD en franje gegarneerd, voor 14 en 15 gulden. Heeft voorhanden een groote collectie gemaakte lieeren en kinder WINTER KLEEDING, 5251 Kleedermaker te SCHAGEN. uit het zout der koning Wilhelm Rotsbronnen be reid geneeskundig aanbevolen tegen maagkwalen, als kramp beklemdheid zuur braking en zwakte in de verteriugswerktuigeu. Prijs der geplom beerde pakjes f0.50. Alleen echt te bekomen te Schagen bij apotheker W. A. Hazeute Alkmaar bij apotheker S. Blom. 5243 De Administratie va» de Rotsbronnen. Van voortref felijke wer king tegen traagheid der verterings werktuigen gewone stoel- gaugbezwa- ren bleek zucht, ijlheid van het bloed aambeijeu en ueiging tot jicht en scro- phuleusheid. Het pakje Pastilles dat het zout bevat van een liter Racokzi kost f 0,5q. Prijs per pakje f 0.50. 5244 Alleen echt te verkrijgen bij 5225 te Schagen bij apotheker W. A. Hazeute Alkmaar bij apotheker S. Blom. SCHAGEN. 5250 73 *4 PARIJS. BE AU V AIS. IIAVRE. £5247 WESTZAAN, Ontvangen nieuwe Zuiver IHalzextract (moutstroop) uit 70 pet. tDoutsuiker, dextrine, eiwitachti^e stoffen en phosplioor- zure zouten zaïneugestelJ, wordt door prof. von Liebig door Dr. Bock en alle geneeskundige autoriteiten als een ligt te verteren en voedzaam iniddel zeer aanbevo len bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten, in plaats van dm walgelijk amakenden levertraan. De llescb vau 3 hektogram. 75 ets. Lniverscel Zuiveriig-ZoHl, botend au het een- voudigste en goedkoopje Ruilmiddel tegen alle maag kwalen, als maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering znur enz., in pakjes van 1 kilo a 60, kilo a 33 en J a 18 cents. kinderen en volwassenen, per stuk a 6 ets. lijke bestanddeelen, bevrijden oogeuDlikkelijfc van de hevigste kiespijn. Het fl.-sehje 45 cis. reuk nit den mond en zuivert de tanden. Het sterkt bet gebit en ziek taudvletsch eu houdt al de deeien van den mond setoud eu frisch. De flesch a 90 ets. stel en versterking van het gezigt, ia groote flacons a fl 1 en in kleine fl.) a 30 ets- O. Carspel, D.Ö. van Dijk, Opperdoes, K. Kuier; OudesluisJ. Gootjes; Punncrende S. J. Veen; Rijp A. K. Wineke Vinkerv. .1. B. Kennnen; Westgrafd. wed, Zwemmer Wormerv. W. J. Schtuit; Wieringerw. R. Sclirieken; Winkel ,P. J. Bijhouder Alkmaar, II. J. Ausing; Enkhuizen, C. Zwart Schagerbrug A. Ellen Medemblik, Wed. J. Drost; Nienwediep, ff. V. Bruin vis. En in de bekende Dépots in de andere steden. Bij ieder flacon en ieder pakje is eene gebruiks aanwijzing. 5249 WED. P. J. G. DIDERICH. Zij zijn een onfeilbaar geneesmiddel voor Gal- Slijm— en Maagongesteldbedenslechte spijsver tering; zij versterken het gestel, verdrijven de huiduitslagen, verwekken eetlust, zuiveren het bloed en verdrijven hoofdpijn. Doosjes van 37^ ets. en giooter. (5254 Zijdie de ÉCHTE eu van OUDS BE ROEMDE verlangen halen dezelve bij W. A. HAZEUapotheker te Schagen AmsterdamIlooijkaas en Nijsingh Tuinstraat l A. P. Polder, P. Wilms, Avenhorn M. Poppes Barsingerh. Smit; h J. B. Upman Edam, J. T. Akkerboom Enkhuizcn, RienderhofT; Graveland, G. Havekotten; i Hoog Carspel, P. de \V"it; Monnickendam K. Slot; Nieuwendam J. Wit; Zaand. v. d. Boscli Zn. bezitten volkomen de eigenaard ge zachtheid en elasticiteit van de Ganzer.pen, en munten uit door eene hoogst zorgvuldige bewerking. De schoone tint, welke in korten tijd als een prachtig en blijvend zwart verschijnt, de buiten gewone vloeibaarheid, het groote copiëer- vermogen, hetwelk zelfs na weken niet vermindert, de onverdelgbaarhöid zoowel in het origineel als iu de afdrukken, zijn op zich zeiven reeds eigenschappen, welke deze Inkt bijzonder aanbevelen Maar nog een hoogst opmerkelijke eigenschap bezit dit Praeparaat, welke bij eene aanzienlijke consomtie n et van belang ontbloot is. Het is kwantitatief zijne merk waardige strekzaambeid, en bijgevolg de daaruit voorkomende geringheid van prijs. Enkel als schrijfiukt gebezigd, gedoogt zijne rijke gehalte eene bijmenging van 1 Of) Pet. water. Deze Inkt wordt verkocht in kruikjea van 90 Ct. en f 1.50, ea flescbjes van 30 Cl, en 50 Ct. brilant van kleur en goed vloeibaar, de Roode 20 en 45 cents, de Blaauwe 20 cents ket llesclije. Verkoophuis te .-fmsterdam. Schagen. >P A. Haten. Alkmaar, J. Brongert G Eokhoisen, J. Biendcrhofl. Haarlem, J. P. Karthaut. f ed. de Langt, en va» Bk. Hoorn, P. J Ruitenberg Koog a/d ZaanH. de Jager Krommenie, wed. A'. J. w. Treiekei. Medemblik, A. H. Idema. Moanickeadam, A". Biot. Aieawediep, !P. PBruintit, CareI 4. J. v. Bond rnrmereade. A. J. Peen. Uitgeest, nerf. J - Baat. Zaandam, B G. ran ken en K. fiieuteenhuit. Ea ia de bekende Depóts ia de sadere stedeu. 5255 Schagen Wed. Diderieh.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1870 | | pagina 4