Algemeen Nieuws-, Advertentie- Landbouwblad. M 692. Veertiende Jaargang. Ao. 1870 vil ADVERTENTIEN worden voor dit blad aangenomen voor Duitschland, Oostenrijk en Zwitserland door tusschenkomst van de heeren HAASENSTEIN en VOGLER, die tot dat einde hunne kantoren gevestigd hebben te: Hamburg, Frankfort a/d Main Brleijn, Leipzig, Dresden, Keulen, Stutgart, Weenen, Praag, Bazel, Zurich, St. Gallen, Genevo en Lausanne. GEMEENTE AFKONDIGINGEN, Nationale Militie. Bekendmaking SCHAGER COURANT. t Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch wordt met een bijvoegselbevattende het jongste Schagcr- marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Paus per jaar f 3,Franco per post f 3,60. Afzonderlijke nummers f 0,07$. AdvertbntiSn* van een tot vijf regels f 0,73; iedere regel meerder ƒ0,15. Grootc letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Kennisgeving. BurReineester en Wel houders tsd Scha-jco. Gelet vp artikel lil der wet Tan den 19 Au-uslua icc 1 Staatsblad Ao 72. Herinneren hij dcae den iii;eielenen san dn Terpligting tot het doen van de aangifte ter inschrijving roor de militie, lil de volgende maand Januari), nis wanneer moeien worden ngetchrevcn alle mannelijke ingezetenen, die op 1 Januarij 1871, liuu 19de jaar tija ingetreden en mitsdien ni de soo. danigen. die lu 1852 werden geboren, met tekennengering llat volgen» de wet toor ingeietenen worden gehouden: lo. Hij, wieos rader of is dete overleden, wiens moeder of iju beide overleden, wjeos vuugd ingeieten is rolgeos do lVfll vau 8 J ia Iij 1830, Staatsblad N°. 44. o. Hij die geea oudera of voogd hebbende, gedurende de laatste 18 maanden voor 1 Jaouarij 1871 binnen Neder land verblijf hield 3o. Uij, van wiens onders de Isngsllevende ingetelea wss. al is lijn voogd geea ïugeseten mits bij binnen hel Kijk verblijf houdt. Voor ingeietoo wordt niet gehouden de vreemdeling be- hooreude tot eenen etaat waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst ie onderworpen of weer too aansieu der dienslpligtigheid het beginsel van wederkecrigheid ie aangenomen. Det de inschrijving geschiedt: 1. Ven eeu ongehuwde ia de gemeente waar de veder of s dete uverledm weer de moeder of tijn beide overleden, de voogd woont ,- 2. Van eeu gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente weer bij woont; 8. Van hem die geea veder, moeder of voogd beeft of door detcn is achtergelaten of wieos voogd bnitoo lende gevestigd ie, in de gemeente weer hij woont; 4. Van den buiten 'a lande wonrnden toon van een Ne derlander. die Ier take vau 'e leods dienst ia een vreemd land woont, in de gemeente waar tijn veder of voogd bet laatst in Nederland g-woond heeft. lint uiel voor de militie wordt ingeschreven: 1. De ia een vreemd Kijk achtergebleven aooa ven een ingrften die geen Nederlander ia. 2. De in een vreemd Kijk verbljjf hoedende ondertoose toon van een vreemdeling al ie tija roogd ingezeten. 3. De toon vin den Nederlander die Ier take van 's land» dienst in 'e Rijks overteescho bezittingen of koloniën woont. Dot do verpligtiog lot het doen der aangifte beroet op den militie-pligtige en hij oogetleldbeid afweeigheid of ontstentenis, op innen veder of is deto overleden op sjjae moeder of tijn beide overledea op zijlen voogd Dn) hij, die eerst na het intreden van zijn 10 jaar doch voor hel sotbreugeu van tijn 20 ingezeten wordt ia ver- pti-t, zich zoodra dit plaats heeft, Ier leaehiijving een te geren hij burgemeester en Wethouders der gemeente, wnnr de inschrijving volgens erliknl 10 der wel, moei geschieden, list tul'de voornoemde inschrijving gelegenheid tel wor- den gegeve" --- der maaud Januarij e. k. van voormiddag» 10 lot 12 uur. Schagea den 27 December 1870. Rurgmeeester tn Wethouders voornoemd Van Dörnberg Heiden. De Secretaris A. Th. Burgtra. Ier secretarie der gemeente op al de werkdagen Burgemeester en wethouders vun Schapen O i ft wegende dat gedurende de laatste dagea een aantal schapeu klaarblijkelijk, door houden io bet land zijn grdood en verwond: (ïrxien art. 102 der politie verordeuing: Gelasten bij deze de eigenaars of houders tsd liouden binnen deze gemeente om huuoe honden mat te houden of op te sluiten zoolang het be sloten water is. Schat-en, 27 December 1S70. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, Van Dörnberg Heiden, De Secretaris A. Th. Burgers. Guizot nam cr geea notitie van. Inmiddels verzamelde ricli het volkvan het besluit der oppositie niets wetende op den 22stcn in de buurt der Madeleine kerk om er de groote optogt te zienwaarmede men naar het banket zou optrek ken. In zijns verwachting teleurgesteld, verstrooi de hel zich hier- en derwaartsalleen op de Place de la Concorde liet zich een ruiter regement zien, dat dc schare uit een dreef, die onder de kreten weg met Guizot, leve de hervorming zich in de straten verspreidde. Op dc Tuileriëcn bleef men gerust en Guizot, steunende op de 31000 man troependie Parijs bezettenlachte om de beweging. Den 23 waren echter reeds hier en daar barri caden opgeworpen en in de zitting der kamer kreeg Guizot het verpletterende berigt, dat de houding der troepen weifelend en de nationale garde niet te vertrouwen was. Louis Philippe wilde nog niet aan het gevaar gelooven. Niet dan nadat de koningin haren gemaal op de knieën had gesmeekt om het ministerie te ontslaan gaf hij toe en ontbood den graaf Holé, met wien hij nog 's avonds een onderhoud had over de zamenstel- ling van een nieuw ministeriewat echter nog tot geen resultaat leidde, omdat de koning zich tegen zelfs de geringste hervorming verzette die Molé als voorwaarde voor het aannemen der por tefeuille stelde. De koning wilde nog wachten tot den volgenden dag. Toch had het berigt van het ontslag van Guizot de vijandige gezind heid van het volk op eens doen bedarenalles was bevredigdde nationale garde ging bedaard uiteen onder een vrijwillige illuminatie van ver- verschillende wijken der stad liep het volk vro lijk en jubelend door de straten. Vóór de woning van Guizot had nu echter het voorval plaats dat wij zoo even bcdoeldeu Hier stond ter bescherming vau het ministe rie van buitenlandsche zakenmisschien ook wel ter bescherming van de persoon des ministers een in quarré geschaard battaillon soldaten. Des arouds om negen uur stootte een digte massa joelende mannen, vrouwen en kinderen tegen de ze troepen en werden er door de steeds opdrin gende menigte tegen aan geschoven. Een der voorste personen de luitenant Schumackervroeg den te paard zittende commandantdat hij het volk 't geen blijkbaar niets kwaads bedoeldezou doorlaten. Deze, die stellige bevelen zeide te hebben, weigerde, en de %oorste rei zijuer gre nadiers door de opdringende massa in wanorde ziende komen kommandeerde »velt het geweerr Op dat oogenblik knalde er op den uitersten lin kerhoek der linie een schoten klonk een woest geschreeuw waaruit meu de kreet svuurw meende te verstaan en op eens werd een sterk pelotons vuur vernietigend op de digte volksmassa gelost. Dat óóne tot nog toe onopgehelderde schot ont ketende de revolutie; onder do kreten hmoord verraad// werden de bloedende lijken op wagens en karren door de stad vervoerdvan dat oogen blik was de zaak van Louis Philippe verloren. Was het niet of er eene noodlot rustte op Frank rijk of liever levert de Februarij revolutie ook al weer niet het bewijs dat een tijdig en ver standig toegeven aan de billijke eischen der op positie de revolutie het wapen uit de hand zou hebben gewonnen. Maar de revolutie zelvekon die dan het volk niet geven wat het begeerde Wanneer de op positie de revolutie had gewildop haar ware voorbereid geweest, en dus toen het oude gebouw was afgebroken dadelijk een nieuw gereed Itadde gehad, 'tzou mogelijk geweest zijn, dat Frankrijk dan een beteren tijd ware tegengegaan. Maar dit was het groote verschil tusschen de Julij re volutie en de Februarij omwentelingdat bij de eerste terstond een geregelde orde van zaken voor de weggezonden regering in de plaats trad en dat het dus maar van de geschiktheid van het nieuwe gouvernement afhing of er een vasten gaDg in de politiek zon worden gebragtterwijl de tweede de oppositie overviel. Opheffing van bestaande grieven, geen omver werping van het bestuur had men bedoeld de omstandigheden hebben het anders gewildvan daar dat anarchie met al haar verschrikking de eerste vrucht wasdie men plukte van het werk den 24sten Februarij 1848 volbragt. Men had het aan de populairiteit en de gevatheid van de Lamartine te danken dat er eenige orde gescha pen werd in den chaos van verwarringdie de eerste dagen der republiek kenmerkteen toen eindelijk tene voorloopige regering met Lamartine aan het hoofd zich had weten te doen eerbiedigen, was het nog een uiterst mocijelijke zaak om zich in het bestuur te blijven handhaven. Want de vrijheid plotseling verkregen door een steeds on derdrukt volk is als een gevaarlijk speeltuig in de handen van een kind. Xitt straffeloos wordt den mensch de edelste gave der Datuur de vrij heid onthouden en des te gevaarlijker wordt zulks, naar mate het individu vuriger en prikkelbaarder van gestel is. Ontslaat hem op eens van de knellende banden en in dolle vaart stort hij zich het leven inzich zelvcn en anderen ten ver- derve. Ge hebt gelijkvolkomen gelijk. Wanneer ge

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1870 | | pagina 1