Scliwalbacli en (le Napoleoniden zijn losbandigheid «fkeurt en verfoeit maar ligt de aller eerste schuld van zijn ongeluk niet aan hem die hem met tijdig genoeg van zijn banden ont sloeg. Had men hem wat meer aan vrijheid ge wend zijn ongeluk ware voorkomen. Weina wat waar is van het individuis het dat ook niet van ean volk En zijn de uitspattingen der vurige Eransche natie niet daardoor te grooter geweest omdat men het te lang zijn natuurlijke regten had onthouden En zelfs in 1848 bewees de eerste uitslag der verkiezingen dat de groote massa van het volk een gevestigde orde van zaken ver koos, boven de woelingen der ultra democraten. De voorloopige regering werd met groote meer derheid bevestigdgeen der zoogenaamde club mannen kreeg meer dan 20.000 stemmen, terwijl er op I.amartine 2.300.000 werden nitgebragt. Doch ook nu weer zou aan de revolutie de gele genheid niet worden gegeven om behoorlijk uit te gisten. Zeer zeker hebben de mannen van 43 door hun gebrek aan cendragtden derden Na poleon zijn coup d' at mogelijk gemaakt. Toch volle men hen niet al te harden vergctc het niet hoe het wel niet anders kon of het Frank rijk van die dagen, moest reeds diep de kentce- kenen dragen van den demoraliseerenden invloed van het absolutisme. Eu nog erger dagen zou liet beleveu wanneer zijn tweede keizer zich door middel van leugen cn meineed de kroon op het hoofd zou hebben gezet. Iloe treurig de verdeeldheid ook was die de verschillende partijen van een scheardo oneindig minder gevaarlijk was ze voor de ontwikkeling van het volk dan de alle vrijheid vernietigende poli- j tiek van Lodewijk Napoleon. Had hijna de j woelige dagen die de omwenteling gevolgd waren, 1 zijn volk een parlementair constitutionele regeriug 1 geschonkenhad hij de centralisatie met haren1 verlammeudcn invloed verminderd en zoo zacht-1 I keus aan het volk rijp gemaakt voor zelfstandig heid hij zou de weldoener van zijn land zijn ge weest. Hij heeft het niet gewild. Op nieuw heeft hij het laten bukken onder een ijzeren despotisme, waardoor hij wel schijnbaar de partijschap onder drukte door iedere uiting van beginselen met geweld tegen te gaan maar hij heeft de revolutie zelve niet kunnen vernietigenintegendeel door VIII. (Vervolg en Slot.) Als het thans geluktde keizerin voor eeni- ge weken van haren gemaal te scheiden is het spel gewonnen. Eu daarvoor bestaat slechts één middel, dat gij, mevrouw! in de hand hebt. Ik vroeg zij levendig. Ja, gij mevrouw! Wat dreef voor eenige ja ren de keizerin naar Schotland Niets anders dan ijverzuchten er is slechts eene kleinigheid toe noodig om deze op nieuw bij de Spaansche aan te wakkeren. Toen was het het verschijnen van Miss noward op het theater dat Eugeuie dreef om hals over kop de Tuilerien te verlaten en een winterreisje te maken naar Edimburg. Thans be hoeft gij de brieven des keizers aan Miss Howard, de keizerin maar in de handen te spelen om een dergelijke uitwerking te krijgen. Gij mevrouw I bezit die brieven. Ik weet het, Victor Hugo heeft ze u gegeven. Gij kunt er geeu beter gebruik van maken dan dat gij ze mij geeft. Ik zal wel zorgen dat de keizeriu ze onder de oogen krijgten Eugenie moest niet zijn wie zij isom zich niet door haar hartstogt te laten meeslepen en het veld te rui men. Is zij weg, dan heeft ridder Nigro den tijd de onderhandelingen met den keizer in het reine te brengen. Mevrouw Kattazzi overlegde bij zich zelven. Als de man die voor haar stond, geen bedrieger, geen spion der parijsche politie isdan lag het in hare hand zich op Eugenie tc wrekenschit- hare elementen eng in te slaiten heeft hij allengs j hunne spankracht vergroot. Met militairen roem heeft hij het volk een tijd lang de oogen weten te verblinden, en door het in een roes van vermaken en ontzenuwende genie tingen te storten heeft hij het voor een wijle weten te begoochelen cn aan de zegeningen van zijn bestuur doen geloven maar naar mate de verbijstering grooter was is het ontwaken te verschrikkelijker geweest. Zoo diep gezonken was het bestuur, dat, toen het in het begin van dit jaar het liberalisme aangreepniet uit innige overtui ging dat het dienen zon tot welzijn van het volk maar als laatste redmiddel tot beboud der dinastie, voor dat middel moest terug deinzen omdat het begreep dat bet voor de toepassing er van niet was bestand. Znlk een verzameling van logen en bedrogkon geen parlementaire discussie verdra gen omdat dc discussie de enquête met zich voertcn een regering als die van Napoleon, ieder onderzoek, zelfs het geringste moest vreezen. Eu toch dc belofte van liberale hervormingen van den gevallen keizerhebben het op nieuw bewezen, hoe Frankrijk liberaal wel te regeren is. Hoe wer- dcD nog dezen winter nllc partijschappen vergeten cn wat een vastheid en een vertrouwen kwam er in het land bij het optreden van het ministerie Olivier. Had het op den ingeslagen weg voort kunnen gaan eau schoone toekomst ware mis schien voor Frankrijk aangebrokenmaarde uilkomst heeft het bewezen te diep was de kei zerlijke regering reeds gevallen, het liberale keizerrijk was een onmogelijkheid geworden het j keerde overhaast terugtoen het naauwelijks één j wankele schrede op den vrijzinnigen weg had gezet. Toen greep het als laatste redmiddel den oor' log aan die het .middel tot zijn dood is geworden. Die oorlog heeft het klaar doen zien hoe diep Frankrijk bedorven is wat de kwalen het volks geluk ondermijnen. Éèn van Frankrijk beroem de mannende begaafde Doré heeft onlangs een allegorie geleckend van de republiek. Een af schuwelijke vrouwenfiguur met een medusa gezigt, en terugstoolende vormen brultterwijl ze een vaandel opheft de marseillaise uit eenige joe lende Parijzenaars zoo als men ze in Chateau rouge terend te wreken. Welken waarborg geeft gij mijdat gij van die brieven werkelijk het gebruik zult maken dat gij mij daar even zeidet vroeg zij vervol gens. Tot antwoord haalde hij haastig een kaart uit zijne portefeuille welke hij vervolgens aan mevrouw Kattazzi overhandigde. Op de kaart stond de naam van Ridtjcr Nigro en daaronder de woordenvertrouw den over brenger. Mevrouw Kattazzi kende het. schrift van Nigro sedert den tijd dat haar gemaal de portefeuille van buitenlandsche zaken hadwijl Nigro onder Kattazzi gediend had. Zij kon het dus wagen die brieven te geven in het ergste geval behield zij toch nog die van Miss Gordou. En maakte de Italiaan een goed gebruik van die brieven welk een triomf behaalde zij dan op Engenie. Zij zou dan iijet alleen aan haar hart een doodelijke wonde toegebragt, maar de keizerin tevens op politiek gebied schaak mat gezet hebben. Zij was dus besloten de brieven te geven en bescheidde haren danzer den volgenden dag aan haar logement Hotêl Rocher du Cancalewaar de overgave der brieven plaats had. 1 Op de straat, die van Mainz na het kleine badplaatsje Langen Schwalbach voertsnelden twee gesloten rijtuigen voort. Het is een heerlijke weg, die tusschen bos- schen en heuvels slingerten een uur lang is. Van Langen Schwalbach naar Schwalbach is weer een nur. Het bad is in Julij en Augustus het meest bezocht en wel het meest door bleeke vron- of in mabil kan zienvolgen haar ze dragen ge weren., waaraan men zien kan, dat het mobile garden zijn. Wanneer een man als Doré in dezen tijd zulk een opvatting heeft van de republiek dan is het met zijn land treurig gesteld. En toch bevat die teekening eigenlijk volle waarheid 't is geen allegorie 't is portret't is het walgelijkend beeld van een landgedemoraliseerd door een opeenvolging van regeringen, die liet aan waar achtige vrijheid hebben ontwenddie millioenen hebben uit gegeven om het volk door ijdelen krijgsroem of zinledige genietingen te begooche len maar die nooit iets deden voor waarachtige ontwikkelingdie b. v. de allereerste taak van een goed bestuurde zorg voor het onderwijs hebben verzuimd. Aux grauds maux, de grands remèdes zegt een fransch spreekwoordmisschien zal het in dezen tijd aan Frankrijk bewaarheid worden. Misschien zullen de zware rampen die liet thans treffen, het tot nadenken brengen, en het de goede middelen doen aangrijpen tot herstel. Wij hopen het. Maar zeker is hetdat waar zoo vele jaren achtereen niet dan sloopers het staatsgebouw hebben vernieldeen kundig bouwmeester zal noo dig zijn om het te herstellen een ^krachtige per soonlijkheid vol ernst en waarheid. De Voorzie nigheid schenke aan Fraukrijk zulk een man I CORRESPONDENTIE. Aan het verlangen van den beer v. d. K. zal iu het volgend No. worden voldaan. Burgerlijke stand der gemeente Schagen. Ingeschreven van 19 26 December 1870. GEBOREN: 20 I)ec. Pieter, zoon van Jacob Derksen en Trijntje Kos. 21 Dec. Dirk, zoon van Dirk Rood en Pietertje Snijders. 22 Dec. Antje dochter van Willem Riesling en Eva Breed. 23 Dec. Catbarina Johanns, dochter vau Jan Iluiberts en Trijntje Zniddam. ONDERTROUWD: Geene GEHUWD: Geene. OVERLEDEN: 26 Dec. Maria Berkhof, echt- genoote van Franciscos Staa, oud 67 jaar. 18 Dec. Willem Borst zoon van Gerrit Borst en Jantje Smit, oud 5 Maanden. 21 Dec. Aaltje Koegelbere, oud 1 jaar. 23 Dec, Tona Adriana Molenaar, dochter van Jan Molenaar en Catharina Hoogschagen, oud IS dagen. 23 Dec. Dirk Blokker oud 9 maanden. wen. In September is het er reeds weder stil wijl het klimaat er tamelijk ruw is. Daar men den 8 September schrijft hangen aan ieder huis in Schwalbach de bordjes met het droevige opschrift Hier zijn kamers te huur De beide koetsen gaan voorbij het posthuis en komen eindelijk bij een nieuw aangelegd villa vau tamelijke grootte en twee verdiepingen hoog. Deze villa behoort aan den boekhandelaar Her- bert. Van den bok der eerste koets springt nu een knecht af die bij den koetsier heeft gezeten. De bediende draagt eene donker groene liverei, een hoed met gouden rand en een driekleurige kokarde. Hij opent het portier en wacht vervolgens in eerbiedige houdiDg. I it den wagen stijgt een jonge damedie men eerder klein dan groot zou kunnen noemen. Haar taille is sierlijk en vlughaar houding ligt en zwevend. De dame draagt een hoog opgeschulpt zwart kleed waar onder een rooden rok te voor schijn komt. Over baren japon hangt een tamelijk langen donkerblaanwen paletot. Een zwart strooi- jen hoedjewaar langs een veder ligtbedekt haar hoofd welks gondblank haar door een zwart netje wordt opgehouden. Terwijl de dame de villa beziet komt 'ook haar gezelschap uit het rijtnig. De eene een man vau jarenheeft een grijzen bakkebaard en draagt het roode lintje van het legioen van eer in het knoops gat. De beide anderen zijn jonger. Allen gaan de villa binnen. Er om heen verzamelen zich tal van nieuws gierigen om te vernemen wie aangekomen is. Spoedig weten zij wie het isdie zoo nog in den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1870 | | pagina 2