TI LAGEDUK. ADVERTENTIES r 200.000 a 300.000 TE KOOI*: ccne IJSSLEDE. (toog.) I». IIOMJK Een zang des Tijds. zal geen voortgang hebben. in cle NIEUWE WINKEL, van 1 tot 8 Januarij a. s. N. 8G11LMM8, SIGAREN, Burger 1. Stand der gemeente St. Maarten Burgerl. 3tand der gemeente Barsingerhorn j En zijn op Frankrijks grond verschenen Ingezokdex. MARKTBERIGTEN. Getrouwd GRIETJE NOBEL. Mr. TIMMERMAN op het NOORDrecom- Ingeschreven Tan '13 - 27 December 1870. GEBOREN 15 Pee. Antje, dochter van Pieter Jonker en Gonrtjc Doekes. 26 Pee. Jantje, dochter van Pieter Koejen en Trijntje Blankman. 26 Dec. Neeltjc, dochter van Pieter Bijvoet en Trijntje Hoogvorsl, ONDERTROUWD: 23 Dec. Willem de Leeuw en Guurtje Bakker, beide te St. Maarten woon» ach tig. GEHUWD: Geene OVE11LEDENGeene Ingeschreven van 20 27 December 1870. GEBOREN: 22 Dec. Jantje, dochter van Louris strijder cii van Jeltje Maat. ONDERTROUWD: 21 Dec. Jacob Bakker, we duwenaar van Dieweeije Slik en Dienwertje Molenaar, jongedo'.liter beide wonende te Barvingerhorn. üEUUWD: 22 Dec. Cornelis Wit, weduwenaar vad Ai tje Keizer, oud 36 jaren en Guurtje Twisker, jongedocliter, oud 29 jaren, beide wonende te Bar- sii.gtT rn. OVERLEDEN: 20 Dec. Antje Veer, weduwe van Teunis Schotvangcr, oud 72 jaren. 23 Dec. Ei-n levenloos aangegeven kind van Dieuwcrtje Molenaar, ongehuwd. Weer kwam de Krijgsgod zich vertoonen Eu 't Vaderland vernam zijn kreet Die Necrlands fiere dapprc Zonen Ecu oogenblikje rillen deed. Geen wonderwant daar in het Zuiden Was reeds een heete strijd ontbrand, En woedde de oorlog op het land En hoorde men de krijgsgelniden. Wellichtzoo sprak men dat ook hier Weldra een drom gevreesde strijders Gevolgd door uitgelezen rijders Gezien wordt met hnn blank rapier. Doch ijdcl bleek die vrees te wezen Geriuaujc toog naar Frankrijk heen Deed daar èn boer èu burger vreezeu, En zette daar zijn ijzren achrcên. Niet om aldaar uit lust tot moorden Het bloed als beken te doen vliên Maar om aan Frankrijk te doen zien Dat men niet strafloos speelt met woorden En dat niet een hoe hoog in *a ng Het recht heeft om door slinksche streken Europa's evenwicht te breken Te tergen maandenjaren lang. Zoo tegen Dnitschlands zonen hrnen Te wreed van 't minnend hart gesleurd herfst naar Schwalbach komt. De Mouileur heeft reeds het verrassende berigt gebragt dat de keizerin naar Schwalbach is ver trokken. De reden dezer herfstreis heeft de Mo- nitenr evenwel vergeten te melden. De wereld raad dit en dat en slechts eene persoon is er die het gehcele geheim doorziet Deze eene is mevrouw Rattazzi-Solmes-Bonapartc. Het kistje met de brieven van Miss Howard heeft uitwerking gedaan. Eugenie heeft met ijver zucht de Tuilerien verlaten en zocht nu in het stille, vreedzame Schwalbach de rust, die het hof, leven haar beneemt. Zij kent het liefelijke dal daar zij er in vroeger jaren dikwijls geweest is wijl het maar twee uren van Wiesbaden ligt. Waarom zij jnist deze afzondering verkoosdat wist zij nietzij wilde slechts baren ontrouwen gemaal verlatenen het was haar volkomen on verschillig waar zij aankwam. Terwijl zij dus in Schwalbach meesmuilde, con- verceerdc Louis Napoleon rnstig met Nigro over Italië en op een goeden dag kreeg Eugenie door de courant berigt van de conventie. Hare omge ving was getuige van haren opbzuisclieuden toorn; zij zag hoe zij het ongelukkige blad in elkaar frommelde en wegwierp. Toen mevrouw Rattaxzi van conventie boorde die gedurende de afwezigheid der keizerin tns- schen Italië en Frankrijk was gesloten was zij verrukt over hare overwinning die zij nog grooter deed zijn door te zorgen dat Eugenie vernam wie haar de streek had gespeeld haar naar Schwal bach te zendentoen zij zoo hoog noodig in de Tuilerien had moeten zijn. Vrij gevolgd. v. d. Bos. Dat 't hoofd zoo fier hield opgebeurd. En daar brak de Oorlogsgod zijn boeien De bliksems schoten uit zijn oog Terwijl hij over de akkers vloog En 't bloed van duizenden deed vloeien. 't Was of hij 't weerlicht over de aard Met reuzenhand gestaag deed slingren En donders voortbracht uit zijn vingren, Reeds lang voor dezen stond vergaard En immer togen Duitschlands zonen Als overwinnaars juichend voort Al werden bij hen droeve tonen Gekerm gclinilgezucht gehoord Want bij het doudren der kanonnen En bij 't ontbranden keer op keer Viel menigeen getroffen neer, Wiens levenszoracr was begonnen, Wiens ouders of wiens jonge vrouw Met 't kroost zijn komst zoo zeer verbeidde,' Maar nu in plaats van vreugd na scheiden Voor zich bereid zag leed en rouw. En zie nu ginds die schriktooneelen De huizen zijn geen huizen meer Verwoest zijn burgten en kasteelen 't Ligt alles als een puinhoop neer. Vertreden zijn de schoone velden Vertreden bosch en akkergrond De Krijgsgod rende daarop rond, En drenkte die met 't bloed der belden. De voorraad zorgvol opgegaard Werd daar een prooi dier zee van vlammen Die niet gestuit door steenen dammen Geen woning in het dorpje spaart. En zij die eens dat oord bewoonden Nu aan een woestenij gelijk Waar zij hun vlijt en ijver toonden Bij 't sober levensdecl nog rijk Achmet den waanzin in hun oogen Staart de een het plekje nog eens aan Waar eens het nedrig dak mocht staan, Door wijngaardloof en groen omtogen Terwijl een ander starend ziet Op al zijn plat getreden velden Vernietigd door een drom van helden Wien men nu eer en lauwren biedt. Ja zucht vrijzuchtgij arme lieden Uw blijde dagen vloden heen Ziet ,de armoe komt reeds tot u vlieden Nu al uw have en goed verdween. Laat vrij den loop aan uwe tranen Plengt op den puinhoop 't zilte vocht Waar gij het leven smaken mocht, Al moest ge u zelv' een weg ook banen. Wij billijken uw droefenis, Want wat de strijd van 't hart u scheurde, Dat noemen wijwien 't ook gebeurde Een grooteen droefeen wreed gemis. En o wat naamloos groote smarten Wat bitter lijden welk een pijn Wat foltering van duizend harten. Zon daar nog meer geleden zijn, Indien niet 't Roode Kruis zijn banen Te midden van dien heeten strijd Zoo zegenrijk had uitgebreid Bij andre duizend oorlogsvanen. Als Liefdes bode ging het rond, En gaf a-at liefde op aard kan geven Aan d'een een dronkaan d'ander leven Aan 't sterven zelfs een blijden stond. Wel ging men zoo bet leed verzachten Op 't vreeslijk bloedig oorlogsveld; Wel hulpe biên die hulp verwachten Bij honderden daar neergeveld Maar ach dat kan de wond niet heelen Aan duizend harten toegebracht Die zuchten in een duistren nacht Zoo vreeselijk in al zijn deelen. Neenweg met d' oorlog van deez' aard 't Is waar dan zijn er wel geen helden Maar ook geen lijders op de velden En dit dit is ons meerder waard 1 Dring Godes geest dan in het harte Van eiken zoon van Nederland, Van elk die zucht om de oorlogssmarte Van rijkvan arm van eiken stand. Zelfs kïez' die geest een vaste woning In 't hart van hem die ons regeert En zeker wel ons heil begeert, In 't hart van Neêrlands derden Koning. Ja, grijp die geest de wereld 3an Die broederzin weet aan te kweken Dan zal iets vreeslijks zijn geweken, Want dan is 't met den strijd gedaan! ZijbekarspelP. Biets. December 1870. Sehagcn Ï2 December 1S70. Aangevoerd 3 Paarden f 35 a 60, gelde Koei- jen f 140 a 160, Kalfkoeijen f 140, nucht.Kalve- ren f3.50 a 12, magere Schapen f 17 a |22. vette dito f25 a 29, Lammeren f 15 a 23, 27 magere Vnrkens f 12 a 22, 14 Biggen f 5 a 7 15 Konijnen 20 a CO ets. 4 Kippen 30 a 140 ets. 150 Eenden 50 a S0 ets. per stuk. Boter f 1,24 per kilo, Kaas 27* a 40 ets. per kilo Kip- cijren f 4,50 a 5 per 100. in - 1 CORNELTS BLAAUBOER Jbzn. en Wiemxgerwaard 25 December 1870. 5268 De tegen den 4 Januarij 1871 aangekondigde verkooping van BOERENDE GOEDEREN ten huize van JAN HENNEMAN te LAGEDIJK, gemeente SCHAGEN5269 Beschikbaar, als lo. hijpotheek op landerijen van ruime overwaardebij posten van niet min der dan 10 ml. op aannemelijke voorwaarden, adres aan de Notarissen BAKKER SCHUTeu 5270 GOUWE te ALKMAAR. SCHAGEN. 5271 H. Micklinghoff. IK Te bevragen met brieven franco aan het bureau dezer Courant. 527 i maakt zijn geërde begunstigers attent dat bij hem verkrijgbaar is fijn bereide vanille Chocolade, Cacau en peeder, beste Kruideniers- en Grutters waren, als: gort, meel, rijst, boekweit, nieuwe Erwten enz.; beste Eau de Cologue, vele soorten van oliën, pomades [en Zeepen. 5273 in diverse merkenals Regalia Imperiales, Media Regalia, Trabucos, Regalia de la Reijns, Londres Cortres, Antre Actos Londres, enz.alsmede roode en witte Bessenwijn, Bessensap, Si roop de Punch, Cognac, Brandewijn, Ja maica Rum en andere sterke dranken. maudeert zich bij het geacht pabliekzoo voor het maken en 'repareren van MEUBELENbe hangen van KAMERS, als het verrigten van ge woon timmerwerk. 5274

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1870 | | pagina 3