PUBLIEKE WMM BERIGT. Visite Kaarten KAASKLEURSEL OPRUIMING M A A T E L S. 1 Cacao Chocolade 1 Xissinger Pastilles Revalenta Arabica. Donderdag 29 December 1870, Departement Scliagen „tot Nut van 't Algemeen*' BIBLIOTHEEK. op ZTURDAG den 31 DECEMBER 1870 S. Keet Dz. D. M. GROOT ES Gebrs. I I 5161 WESTZAAN HOFLEVERANCIER S. 1-5 Zes Medailles. Vijf eerv. vermeldingen. DE BAZAR. TURFMANDEN. TURFBAKKEN. TURFT ANGEN. 5262 WATERSTOOVEN. VOETZAKKEN. FLACONS CHAUFFE-PIED, HAARDSTOFFERS VUURMAKERS IJZERGLANS voor kagchels, OVERSCHOENEN iu alle grootten. WINDKUSSENS. ALK MAAK. J. Brouwers Gz. Armstrong's Shoenmakers-Machines. NAAIMACHINES voor kleermakers, Schoenmakers. Naaisters en Huishoudelijk gebruik. Agk.nt der Naai—Machinks Compagnie, 5263 Spooksthaat HELDER. •soiiiqocj^-sjö^HiujgGjNj aoqufl 1010.19 <x> 3. 3 3 3 Ter drukkerij van de ondergeteekende worden ver vaardigd, op zwaar glacé carton ad 11.— per honderd stuks. Kon. Beiersche Mineraalwater Verzending. ANNATTO te SCHAGEN op het erf van den heer MEI- JERT MEURS op des morgens ten 12 ure van Eenc partij SCHEEPSSLOOPHOUTbe staande in zware eiken binnen— en buitenweegs- planken Vi n 4.30 tot 10 meter lengte en 20 h 45 centimeters breedtezeer geschikt voor mest planken Ecne partij eiken en greenen DAMPALEN DEKPLANKEN en DEKBALKEN, zeer ge- schikt voor schoeijingen en bruggen Eene partij nieuwe en zware KOLDERS en noorsche LATTEN5257 Eene partij greenen SCHROOTJES van 1.20 h 1.50 meter, zeer geschikt voor traleihekken en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. ZEGT HET VOORT. De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen hartelijken dank san zijnen Burgemeester Wet houders Teden van den Raadalsmede aan den voorzitteren leden van het Polderbestuur aan Heeren Kerkvoogden en Notabelen en ook aan alle zijne mede Burgers, voor de belangstelling zoo ruimschoots ondervonden op den dag van de vieriug zijner vijfentwintig jarige betrek king hls veldwachter en bode der gemeente en van den Polder. Ilensbroek den 20 December 1870. Dk. SCHUIT Dz. 5258 Ridder der Mititaire Willemsorde. der maatschappij Zitting van Commissarissen, tot afgifte van boeken des namiddags van half een tot half twee ure, ten huize van den heer A. Knikker. 5259 VAN Door het gevorderde Saisoenzullen de DAMES MANTELS tegen veel vermin derde prijzen worden uitveikoclit. Eenige zeer fijne esquimaux nieuw models met f 1 u w e e 1 satiju eu franje gegarneerd, voor 14 eu 15 gulden. Heeft voorhanden een groote collectie gemaakte heeren en kinder WINTER KLEEDING, 5260 Kleedermaker te SCHAGEN PARIJS. BEAUVAI8. HAVRE. O g Ontvangen nieuwe KOLENBAKKEN. m o O <Z2 "o O Daar de nieuwe constructie der Naaimachines zoodanig is geperfectionneerddat alle za ken, zoo als soutacheren in alle patronen, rimpelen en tegelijk aanzetten, breede zoowel als smalle zoomen, naden stikken enz. in alle soorten van stoffen met eene buitengewone snelheid en netheid kan verrigt wordenzonder dat, zoo als vroeger, het stiksel loslaat is het bijna voor ieder huisgezin eene behoefte geworden zich daarvan te voorzien. Bij verkoop wordt kosteloos instructie gegeven. De ondergeteekende belast zich met het ter reparatie opzenden van de verschillende soorten van Naaimachines. Tevens berigt hij aan MM. Schoenmakersdat bij hem aan huis, tegen zeer billijke prijzen, Machinaal worden gestikt, alle soorten van bovenwerk voor Heeren— en Dames schoenen eu laarzen. Hij beveelt zich mede aan lot de levering van Machinenaaldenlinnen— en katoenen Garens, Zijde in alle kleuren en gebrevetteerde Machineolie. INT. D. DE LEUR 5 1 cT «1 3 3-i O O «a 3 3 3 SCHAGEN. 5264 WED. P. J. G. DIDERICIT. Wetenschap pelijk aanbe volen tegen maagkramp zuur, braking, oprisping, zwakte in de vertering»- werktuigen, kort ademig- lieid en ver- slijming. Voorradig in geplombeer de pakjes met gebruiksaanwijzing. Alleen echt te verkrijgen bij 5265 te Schagen bij apotheker W. A. Hazeu 5 te Alkmaar bij apotheker S. Blom. vervaardigd uit de zouten van de Rakoczy te Kissingen, over welks heilrijke werkingen de geschriften voor den Hofraad Dr. Ballingden Hofraad Dr. Erhardt eu Dr. Diruf handelen. Bij zonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteringsorganen gebrekkige ontlasting, bleek zucht bloedsgebrek als ook tegen aaaibeijen neiging tot jicht en scrophuleusheid. Prijs per pakje f 0.50. te Sckagen bij apotheker W. A. Hazeute Alkmaar bij apotheker S. Blom. 5266 De Administratie van de Rotsbronnen. van D. A. 81AENS, Scheikundig fabrikant te Haarlem. Verbetert de kwaliteit der Kaas en bevat geene voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen. Om zich van de uitraunteude hoedanigheden van dit fabrikaat te overtuigen, wil de fabrikant gaarne aan elk kaashandelaar of winkelier die het mogt willen beproeven en verkoopen op franco aanvrage eenc koslelooze proef zenden. 5267 i Het steeds toenemend Debiet der Revalenta in mijn Magazijn, hetgeen UEd. trouwens gebleken zal zijn uit de herhaalde opgaven, schrijf ik niet anders toe, dan aan de goede werking, waarvan mij dagelijks de verbruikers spreken. Vooral een geloofwaardig persoon prijst dezelve zeer aan, hebbende den besten baat gevonden bij de Revalenta, na alle mogelijke andere middelen te hebben gebruikt. Hij getuigt derhalve ronduit, alleen aan de Revalenta zijne gezondheid te danken te hebben. Op eerste aanvrage ben ik gemagtigd den naam van den persoou te noemen. Breda. M. Jansen. De Revalenta is een voedzame, krachtige spijs en belooft leven en gezondheid aan alle lijders niemand behoeft meer aan zijne genezing te wan hopen. Borst- en maagkwalen, koorts, zinkings, ver stoppingen. maagkramp, maagpijn, hoest, aanborstig- lieid, diarrliaea, oprispingen, zuur, kolijk, zenuwziekte, stuipen, vloed, slijm, hartkloppingen, hoofdpijn, duizeling, graveel maagkanker, scbeurbeuk, klieren, tering, rhumatische aandoeningen, griep, misselijkheid en braking en nog vele andere ziekte geneest zij spoedig eu zeker. Het is zonder tegenspraak de eenvoudigste en minst kostbare wijze van genezing, Gezond, voedend eu krachtgevend, kan zij alle audere spijzen vervan gen. Zij is voor kiuderen en volwassenen als ontbijt zeer aau te bevelen. Zuigelingen kunnen er mede gevoed en groot gebragt worden. Zieken kunnen geen beter dieet houden dan zich bij de Revalenta te bepalen. Zij kau op verschillende wijze zeer smakelijk gereed gemaakt worden. De echte Revalenta van de Heeren BARRY DU BARRY Co., 77, RegentstrcetLondon wordt alleen verkocht door het Verkoophuis en deszelfs Dépots. Met lette er vooral opdat iedere bus to- waarborg der echtheid, door t „F. YON WIND- 11E1M Co." VERKOOPHUIS geeteekend is De Prijs is1 f 2. 2 ft f 3.50 5 V 8, 12 V f 16. Verkoophuis te .Jmsterriaiii. Schi-ea. A. Hazeu. Alkmaar, JBrengen G Eakhniieo, JBtenderkojf HaarlemJ. P. harthaui. ff ed. de Langt, en van Bk. tloora. P. J Ruitenberg Koog a/d Zaan, H. de Jager Krommenie, leed. K. J. Treiekel. Medemblik, K. H. Idcma. Huouickeodaai, K Slot. Nienwediep, IK. P. Bruinvi», Care! A. J. Rond Turnerende. S. J. Peen. Uilgeeit, tred. J Daal. Zaandam, H. G. ra* Aken en K. A tettwcnhuii. £n in de bekende DépóU in de nndere ateden. 5-öG Sckageu Wed. DiJericli.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1870 | | pagina 4