AIT. 8 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 850. Ao. 1874 Achttiende Jaargang.' Bekendmakingen. Heeft beslaten Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch word met een bijvoegselbevattende het jongste Schagcr- nrktbcrigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Prijs per jaar 3,Franco per post f 8,00. Afzonderlijke nummers f 0,07|. Advkutentiö.v van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder f 0,15. Groote letters naar de ruimte dit zij beslaan. Abonnementen op dit blad worden door allo Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. z op de moeilijke maar vereereude laak die ons aan dit blad sints eene reeks van jaren verbindt: Met kliramenden ijver, want zal het Nicuwejaar - j- L?; iviei Kiiioujviiucu jjv.i..w. vj Hurgcmeester en Wethouders van Schagen, DO°* 5 ons geven wat we vurig verlangen, dan dient bij igen hij deze belanghebbenden uit die over don j jen ou(|en jjTer ccne nieuwe voorraad vau lust in arbeid te komen. digen hij 0.. jare 1873 van de gemeente iets te vorderen heb ben, hunne rekening vóór of uiterlijk op den len Februarij aanst. ter secretarie dezer gemeente in te leveren. Rchagen den 5 Januarij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. J. MULLER. De Secretaris, VAN BEVERVOORDEN. Terwijl wij onzen dank betuigen voor de steeds ondervonden belangstelling, bevelen wij ous blad bij voortduring aan onze lezers aan en wenschcn hqn in 1874 alleu heil en zegen. Bij het zoeken naar een antwoord op de ge stelde vraag komt onze deze hoofdopmerking te pas. Ons leven wordt bij den dag moeilijker. Onge merkt neemt de omvang onzer verplichtingen toe. Onze eigen cischcn worden hooger en daardoor l)c Haat! (Ier gemeente S C II A G E N j is «l«d» hooger inzet aan werk en kracht nnnrtit, Wii kunnen dit hii ons zeiven het best het politiorogloment voor dio gemoento vau den 25en Maart 18C7, voortdurend goldond verklaard don llcn Maart 1872, aan to vullen mat do hierna volgondo ar tikelen Art. G5a. Bij ocno uitgestrektheid van een vierkanto meter O - noodig. Wij kunnen dit bij ons zei ven het best joagaaii. Onze behoeften klimmen onze huisgezinnen breiden zich uit en de maatschappelijke stelling door ous ingenomen groeit als het ous-goed gaat jaar op jaar. Wanneer wij dus in elk Nieuwjaar blijven leven als in het oude, dan kan het niet missen of we Bij ocno uitgDstrukthoiit van een viericnnio meior -- zal onder do privaten geplavtst boven vaarten, sloo- komen te kort in de vervulling der taak, die het ten of watoringon in dezo gemoonto sto.ds oono j nieuwe jaar van ons wacht. Naar deze beschouwing waterdiepte van minstens' 5 meter moeten aanwezig verkrijgt het leven voor ons zijne rechte waarde. zUn* Te dikwijls kouit het ons toch voor dat we alleen oono b'oetTvmf J-l ouvèrmindonl dfverpligüng dooj de« W voorwaarts worden gebracht; dat de van iedoron bowoaor van hot perceel waartoo het vordering in jaren op zichzelf den weg aanwijst, privaat behoort, om binnen den tijd van drio dagen 1 dien we hebben afgelegd; dat dit onder worden -uj)e^ jjdóveelsto gedeelte aanduidt van de opge dragen levenstaak en de veranderlijke waarde der levensjaren ontsnapt aan ous oog. Wij bceldcu ons wel eens in dat het leven gemakkelijker wordt, wanneer wij hier langer vertoeven, als of wij er ons meer in te huis gevoelen, aan anderen beter den weg kunnen wijzen eu zclvcn minder poedels begaan.' Maar wt bedriegen in die mceningons zeiven. Voor de oude taak zullen wij wellicht wat beter gewassen zijn; de leertijd is niet geheel vruchteloos voorbijgegaan maar ongelukkig wordt priviiai ucnuuti vjna wiisuvu uv.. na daartoe door of van wogo Burgemooster on Wet houders to zijn aangemaanddo vaartsloot of wa tering op de biorboven genoomdo diepte to doen brongen en do bevoegdheid van gemeld colloglo om teil kosto van den nalatige do noodigo uitbaggering to doen bewerkstelligen. (Do bevoegdheid tot het bmnontrodon van do woniDgon dor ingczotcnon hans ondanks wordt tusschcn zons op- on ondorgang toc- gekondvoor do navolgondo govallou Art. 241a. Aan do ambtenaren van politio tot het doon van n... 1 L. Aan do ambtenaren van poimo iow noi uuuu >au 0 0 ondorzook naar de al dan niet naloving van het bc- zelden do oude les op nieuw overhoord maar legt paaldo in art. 65a, le alinea, zoo noodig bijgestaan elke dag ous samcngcsteldcr vraagstukken voor. door de personen aangewezen door het Gomecntebc- Waar die toevoeging vau kracht intnsschcn te stuurom ton kosto van don nalatige dc uitbaggering Iocj.en p Liat ons even bedenken of we nog geen to cwer-ste igeni j onontgonnen mijnen binnen ons bereik hebben. En Vastgesteld in do openbare vergadering van den j (,M Q k,t cersle> zcgclirijke invlocJ n„ liet huislijk leven, hebben wc vau uwcu rijken boom al de vruchten geplukt, zochten we onder uwe bladeren altijd schaduw, waar wij die behoefden 22on December 1873. De Secretaris, VAN BEVERVOORDEN. De Burgemeester, O. J. MULLER. He,» ravvefvzivLftii.,. n J Dlaueren aillju scuaauw, naar IU mo uenucmen s Ziinde dezo verordening aan do Oedoputeerdo i ii„. a „::,i Staten van Noord Holland volgens hun berigt van den J'a" onzen tijj 31 December 1873 No. 4. in afschrift medegedeeld. ü,n "f* Ieïeu buitenn h.u,s Taak I,et ,even -L'.J s— i iu buis verdringt. ij zijn niet meer aN kindc- 1/BwmuQr iuio AIV. En is hiervan afkondiging geschied daar waar zulks behoort, in overeenstemming met art. 173 van de wet van 29 Jnnij 1851 (Staatsblad No. 85) don 28en November 1873. Do Secretaris, Do Burgemeester, VAN BEVERVOORDEN. G. -J. MULLER. Het Nieuwejaar. Wat zal ,'t Nieuwe jaar ons geven Zoo wij als in 't oude leven Een dagtekst van ten Kate's dichterlijke scheur- almanak, een regel van Antonides van der Goes, eene vraag, die wij ons ook wel eens mogen dot n bij den ingang van 1874. -Ji Wij willen van de vraag het persoonlijke dade- der eersle hulpmiddelen in onzen levenstrijd. Wan 'ijk in orde inaken. Wij gevoelen onze verplichting neer wij die gedeelten van dageu bijeen telden. om met steeds klimineuden ijver ons toeteleggeu die ongebruikt voor ous zijn voorbijgegaan, zouden —J-r-.- -r-r in huis verdringt. Wij zijn niet meer al» kinde ren van onzen tijd, wanneer wij liet saldo over 1S73 opmakende ecu gedeelte van ons te kort moeten toeschrijven aan deze fout. Onhuiselijkliefd is een groote ramp voor een volk. De werkktach- en worden uit de aarde gewoeld, waaruit zij haar beste voedsel moesten zoeken en geen wonder dat de oogst tegenvalt. Vau onze grootheid, van onze oorspronkelijkheid was de deugd der huiselijkheid de moeder; wij hielden te weinig haar altaar in eert-; wij zaaiden te vaak ons zaad iu den wind. (lebben we onrecht wanneer we verder beweren dat over het algemeen, of Dat ons in het bizonder blijven spreken, dat wij persoonlijk onze eigen oefening vaak verueten Ontwikkeling, toeneming in kennis is het ligt voor de hand eene wij schrikken van het aantal hcele dagen. En toch ligt in het welbesteden van onze ledige uren de verzaraelbron van toekomstige kracht. De ver- ivaarloozing van dezen eenvoodigen regel hangt samen met het gebruik der onhuiselijkheid, Wo komen er niet gemakkelijk toe dan alleen in den kring der onzen om de vorklaring vau onwetend heid nf te leggen in de ijverige poging om onze kennis aan to vullen. Ook hierin zijn wo kinde ren vau onzen tijd. Oppervlakkigheid is het al- gemceno wapen; een wapen dat tegen zoo weinig tegenstand katt. Zeldzaam zijn ze, dc mannen vau degelijke kennis om ons, nnar waar wij er ontmoeten zullen we steeds den stillen werkman in hen erkennen, die terwijl de menigte er op uit is, haar kleingeld van aangewaaide kennis uit te geven, in stille en met moeite den schat zijner kennis vergroot. Bepalen we ons voor 1874 deze verandering te brengen in ons leven. Geen twijfel of we zullen dan den wassenden invloed onzer verplichtingen zegevierend wederstaan. IVe zullen dan niet alleen beter huisgonooten zijn, maar waardiger onze plaats innemen als inge zetenen onzer gemeente, als burger van ons dier baar vaderland. Gemeente en land, beiden lijden aan de kwalen die wij bespraken. Doch voor 1874 bij al liet voorgaande nog een woord afzonderlijk voor gemeente en Vaderland 1 Zij arbeid het motto dat S c h a g o n aan het jaar dat wij intraden geven kunne; doe gemeentebesturen en gemeentenaren wat in hun vermogen is om door de bevorderingen van de plaatselijke belangen een nieuw tijdperk van bloei voor ons schoon en welvarend stedeke te doen aanbreken I Wat rast, roest zij de waar schuwing, die aller hoofden eu handen aan dege lijk werk zet en zij dat werk in stilte cn zegen rijk volbracht, terwijl in Nederland meer dan in 1873 den grotten schat van vrede cu een dracht worde op prijs gesteld. Gemeugde berichteu. Naar aanleiding van verschillende ongevallen door de duisternis veroorzaakt, is in den Gemeenteraad van Noordscharwoude voorgesteld, de gemeente door middel van pettoleum-lantaarns te verlichten. Dit voor stel echter, hoewel ondersteund door een adres van een zestigtal ingezetenen, heeft de goedkeuring van deu Gemeenteraad niet mogen verwerven. Thans worden in de dorpen Zuidscharwoude en Oud—Oorspel, inede tot deze streek behoorende, pogingen aange wend om aldaar de straatverlichting in te voeren. In de Kunstbode wordt in zake dc kunst in Nederland onder 't motto: «Eene natie zal van brood alleen niet leven* gevraAgd: »Wat zijn kunstenaars? en daarop dit antwoord gegeven. Vol gens Z. M. den Koning zijn het: «Mannen met hart en hoofd, die diep gevoelen en helder den ken die den roem van mijnen kleinen Staat hand haven in het buitenland en binnenslands onver moeid de hand houden aan den ploeg der be schaving, waarvan bet ijzer dikwerf verstompt in den zwaren kleibodem.* Volgens den minister vau Binnenl. Zaken: «Lastige menschen, die vol strekt niet denkende aau de groote sommen voor spoorwegen benoodigd, somwijlen de onbeschaamd- I beid hebben om slipendiumst, te vragen vau het j rijk Volgens de leden der Tweede Kamer,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1