15 MITOHM Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Gemengde berichten. 851.1 Achttiende Jaargang Ao. 1874 Advrrtkntiö.v van een tot vijf rogcis f 0,75; ledore regel meerder ƒ0,15. Qroqtc lettere naar de ruiintc dit zij beslaan. c ERRATA. Bekendmakingen. van Bevervoorden. Nationale Militie. Maatschappij tot Nut van "t Algemeen. GEVAARLIJKE ARTSEN. EEN LANGDURIG ZIEKBED. KINDERLIEFDE. SCHAGER COURANT. Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch word met een bijvoegselbevattende het jongste Schagcr- arktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pm/s per jaar f 3,-—. Franco per post f 3,60. Afzonderlijke nummers f 0,07). Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Boekhandelaren eu Postdirecteuren aangenomen. In de Schager Courant van 8 Januarij 1871 staat aan den voet van de Verordening van den Raad «ren is hiervan afkondiging geschied enz. den 28 irNovembcr 1873 moet zijn: den 0e JANUARIJ 1874. Burgemeester en Wethouders van Schngen, noo- digen bij deze belanghebbenden uit die over den jare 1873 van de gemeente iets te vorderen heb ben, hunne rekening vóór of uiterlijk op den len Fcbruraij aanst. ter secretarie deze gemeente in te leveren. Schagen den 5 Januarij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. J. Muller. De Secretaris, Burgemeester en Wethouders der gomeente Scha gen maken aan belanghebbenden bekend, dat het inschrijvings-register voor do Nationale Militie, Ligting 1874, en de daaruit opgemaakte alpbabe- tische naam lijst, ter inzage zijn nedergelegd op de Secretarie dezer gemeente en aldaar zullen ver blijven tot den 20 Januarij aanstaande. Tegen register en lijst kan, op de wijze bepaald in art. 99 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), en binnen den boven omschreven tijd van nederleg^ing, bezwaar worden ingebragt bij den Commissaris d«s Konings in deze Provincie. Schagen den 12 Januarij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. MULLER. De Secretaris, VAN BEVERVOORDEN. Ten vorige jaren voegden wij onze stem bij zoo- velen, die zich verhieven tegen de uitgave van H u g e n h o 11 z's godsdienstig huis en school boek. Naar ons voorkwam liet het Hoofdbestuur der maatschappij tot nut van 't al gemeen zich bij de uitgave van dat boekske voortdrijven op den stroom van ongodsdienstigheid en materalismus De staking der uitgave van dat wertcje, waartoe het Bestuur door de verrezene oppositie werd gedwongen, bewees dan ook dat het inzag welk een font het had begaan toen het zulk eene verdachte lading onder de vlag der maatschappij in volle zee zond. Maar is het Hoofdbestuur na de erkenning van den begane» misslag voorzigtiger en verstandiger geworden, heeft de maatschappij haar grootsche roeping a]s opvoedster des volks beter begrepen Wij vreezeu van neen De Volksalmanak voor 1874 dezer dagen aan alle leden der maatschappij uitgedeeld bewijst toch helaas! het Wij vreezen toch dat velen aan den inhoud van dezen almanak zich ten zeerste znllen ergeren, wij vreezen dat de godsdienstige tegenstanders der maatschappy uit den inbond van dat werkje afdoende bewijzen znllen vinden om de wettigheid van hunnen feilen tegenstand te staven. Ziet, zullen de ijvcraars voor Rome en Dordrecht zeggen, daar hebt gij nu de maatschappij, die zich opweipt tot leidsvrouw des volks op den weg der verlichting en beschaving, daar hebt gij haar ont daan van den sluijer der humaniteit en godsdienst boven geloofsverdeeldheid, daar bobt gij iiaar zoo als zij waarlijk is. Komt gij allon, die met haar dweept vangt dc woorden op, die van hare lippen vloeijen. Veel heel veel kunt gij van haar leeren, maar voor alles dat de mcnsch een wezen is, dat in de aller eerste plaats een wezen, is, dat zieli moet wasschcn en ba den, zich in acht moet nemen voor besmettelijke ziekten, in nette kamers en huizen moet wonen, zich moet oefenen om goed te zien, maar al dat gene wat daar boven ligt moet laten voor het gene het is. De hoogcre en fijnero gevoelens van gods dienst, liefdo en eerbied van de ouders, van geloof en deugd in liooger leven, o I die waren goed in vroegere tijden maar thans weten wij heter, begint niet met uw hart en geweten, maar met uw huid zuiver tc houden. Zoekt eerst naar het Koningrijk der Hemelen moge de leer van Christus zijn, wij predikenzoekt in de eerste plaats naar goede en gezonde woningen en al het andere zal van zeiven komen. Heilige, op hooger leven doelende gezeg- den, als b. v. Wandelen met God, zoeken naar het eeuwige leven, een geloof heb ben dat bergen kan verzetten, daar mogen onze vaderen eerbied voor hebben gekoesterd, in onze dagen moeten wij als opvoeders des volks den onzin aantoonen, die zulke gezegden noodwen dig moeten hebben in het oog van den veretan- digen materialist; den spot drijvende met zulke godsdienstige spreuken vinden wij bijval bij de J toongevers der linkerzijde, wil men gei ]k vinden j bij het volk, dan moet men begiunen met het tc j vermaken en welk vermaak is gemakkelijker en j goedkooper verkregen dan ten koste van godsdienst en hooger leven Zoude deze aanklagt t gegrond zijn Men sla den almanak open, en wat vindt men Naast een aantal stukken, den uiterlijke» tnensch betreffende, eenige weinig beteekende ge- dichtjes en verhalen, waarvan het meerendeel de strekking heeft de godsdienst in een belagchelijk licht te plaatsen. Wij zullen er de voornaamste van mededeelen en doen daarbij aan iedere onpartijdige de vraag is dat een gezonde lectuur voor het volk, moeten de oogen der mannen die zulk een kost aan dc natie voorzetten, niet verdonkerd zijn door den nevel van het materialismus, dat zij het schadelijke der spijzen niet eens meer bemerken Zijn dat nu verhalen, die den zin van het edele bij de natie kunnen versterken Zij mogen waar zijn of niet, zeker is het dat zij sinds lang der I vergetelheid ten prijze moesten zijn gegeven. Wat zal men toch zeggen van het volgende verhaaltje Nicolaes Tulp en Aernout Tolings, schoonvader en schoonzoon, beiden doctoren in de medicijnen en aller naaste buren, zijn schoone troosters voor krenken, zei iemand, waarom vraagde een ander, wel de Droes, mogt hopen van onder hnn handen weer op te komen. De een schrijft boven zijn deurwandelt met God en de andere zoekt het eeuwige leven. Voelde de mededeeler van deze aardigheid niet al het zouteiooze dat er in ligt om znlke gezegden I in een matarisllstischen zin optevatten P Moest dan de in de geschiedenis der vaderlansche letteren e» kunst zoo beroemde naam van Tulp hier al leen dienen om een flauwe profanie te dekken Nog geestcloozer is het volgende verhaal Drie zondagen aan één had Dotninó een ver volgstof behandeld over Matheus VIII 14 en ge komen zijnde in het huis van Petrus zag hij zijn vronwsmoeder te bed liggen, hebbende de koorts. Een paar dagen later liepen eon paar van zijn ge meenteleden langs 't kerkhof en hoorileu de klok luiden, wel, zeide de een, voor wien zou dat wezen Ik weet het niet, antwoordde de ander, maar ik denk haast voor de vrouwsmoeder van Petrus, want die heeft al drie weken ziek gelegen. Het moge gebenrd zijn of niet, dat het lid der Alkmaarsche vroedschap Bronwer aan Prins Maurits den raad gaf om den Ilondsbosch bij Petten aan- tcvallen door een wagen te nemen en daarin to zetten een Paap, een Gereformeerde, een Luthe raan, Armiuiaan en Menist predikant en rijden met hen naar Schoorl's duinen, en wie dan van hen allen het ware geloof had moest de duineU' in de Hondsbosch kunnen doen wandelen, zoo had den wij 't regte geloof eu 't gat weder gestopt, want er is iminere geschreven dat het waarachtig geloof bergen kan verzetten. Het laat zich begrijpen dat zulk een profane kwink» slag, geuit als hij werd onder een fikschen roemer wijns, aardig werd gevonden, maar is hij waardig om na twee en een halve eeuw den volke al» een stichtelijk gezegde te worden verkondigd En wat te zeggen van de volgende Een tooverheks, die naar den brandstapel uit geleid werd, zag haar zoon onder de omstanders en vroeg bem om wat te driuken. Neen moeder, zei hij, 't zou u kwaad doen, want hoe droger u is des te beter zal u branden. Heet dat niet op een uitnemende wijze de pióteit by het volk opwekken Moeten wij door de opvoedster des volks in ruwheden van zeden en gevoelens drie eeuwen achteruit worden gebragt, om den lachlast voor zulke aardigheden optewekken P Wee de opvoedster des volks, die hare taak op zulk een ligtzinnige wijze vervalt. Wij voor ons erkennen het volmondig, liever hebben wij te doen met een volk, wiens haid niet ieder dag wordt gewasschen, maar dat zijn ziel niet door zulk een onreinheid laat besmetten, liever te doen met een volk, dat in minder sierlijke kamers en woningen hnist, doch dat een afkeer heeft van zulke ruwe aardigheden, dan met een volk, levende naar de eischen van de tegenwoordige materiele wetenschap maar een geloten oog heeft voor alles wat niet met de handen getast en op de schaal gewogen kan worden, ons Nut schijnt van ons volk zulk een volk te willen maken. Voor de verkiezing van een lid voor de pro vinciale staten in het hoofd kiesdistrict Schagen, zijn ingekomen 726 geldige billetten; de stemmen waren verdeeld als volgt, op: de heeren Th. J. Waller 342, Jonkh. Mr. D. van Foreest 834, A. F. van Wijngaarden 19, H. Rezelman 10, H. Koomen 7 enz. Zoodat vermits geene vol strekte meerderheid is verkregen er eene her-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1