001BSRBA® 5 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 8d5. Achttiende Jaargang. Ao. 1874 Bekendmakingen. Grondbelasting. Aanbesteding van Rcmonlpaanlen- O. J. Muller. van Bevervoorden. ZATURDAG dan 21 FEBRUARIJ 1874, MAANDAG den 23 FEBRUARIJ 1874, Nationale Militie* LOT IX G over de iBgesehrevenen in 1873 voor de ligUng 1874. liet spelen niet woorden. 4 SCHAGER COURANT. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch wordt met een bijvoegselbevattende het jongste Schager- marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3,Franco per post f 3,60. Afzonderlijke nummers f 0,07|. ADVERTKNTië.v van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte dit zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Naar velksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. De Burgemeester van Schagen, brengt naar aan leiding van art. 15. 2e lid, van de wet van den 26e Mei 1870 [staatsblad no. 82] ter kennis van de belanghebbenden, dat hij ter secretarie van de gemeente gedurende dertig dagen ter inzage heeft nedergelegd eene opgave van uitkomsten van me ting en schitting bedoeld in de artt. 15, 23 en 43, van voormelde wet; van welke nederlegging op heden afkondiging is gedaan daar waar zulks behoort. Schagen den 3 Februarij 1874. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Brengen ter kennis van belanghebbenden, unar aanleiding van eene aanschrijving van den Commis saris des Konings in deze provincie, dat, ingevolge de door den minister van Oorlog gegeven bevelen, op den 10e Februarij a. s., des middags ten 12 ure, in het openbaar zal worden aaubesteed de le vering van zeshonderd remontpaarden en wel door de Uoofdadrainistraiie van het le regement hussareu te Leiden v. 100 stuks zal 2e r, w V«Bla f 80 3e tv Haarlem 80 4e t tv Zutphen t 80 t regement veldartillerie t Utrecht t 160 t t rijdende t t Amersfoort 100 De voorwaarden, waarop de aanbestedin plaats hebben, liggen ter visie van belanghebben den aan de Provinciale Griffie van Noord-Holland te Haarlem. Een derde van de te leveren paarden zal van iulandscheu oorsprong moeten zijn. Schagea den 3e Februarij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, Gelet op de aanschrijving van den Commissaris des Konings in deze provincie van den 5 Januarij 1874 No. 8/25 M/S, 4e afdeeling vcrzamelings No. 1; Brengen ter kennis van do belanghebbenden, dat de loting der in het jaar 1873, in deze gemeente voor de militie ingeschrevenen zal geschieden op ten Raadhuize der gemeente Zij worden mitsdien opgeroepen om zich op dien dag des NAMIDDAGS ten EEN ure al- diar te bevinden, m t inachtneming van liet na volgende De ingeschrevenen, die in alphabetische orde worden opgeroepen, trekken zelve hunne nummers. Voor den ingeschrevene die niet is opgekomen kan het nummer getrokken worden door zijn vader, moeder of voogd. Is ook deze niet opgekomen, dan geschiedt het trekken door den Burgemeester of het lid van den Raad der gemeente waar de loteling is ingeschre ven. Dc opgekomen ingeschrevene wordt dadelijk na het trekken van zijn nummer gemeteu en geeft de redenen van vrijstelling op die hij meent te hebben. Het opgeven van deze rsdenen kan doorzijn vader, moeder of voogd geschieden, zoo deze te genwoordig en de ingeschrevene niet opgekomen is. Voorts wordt ter hunner kennis gebracht dat op des voormiddags van 10 12 uur ter Secretarie Mephistophelesmijn jonge vrieud, ik wil u openhartig mijne meening zeggen. Het is als men aan theologie doet moeielijk om op den rechten weg te blijven. In theologie ligt zoo veel kwaad als goed. Het is ook hierin liet beste inaar altijd naar Een te luisteren cn dan te zweren op het woord vati-den Meester. Overliet geheel, jonge vriendhoud u aan woordeh Dan zijt gij zekerMaar, antwoordt de student in en bij het woord moet toch ook eene gedachte zijn. Niet kwaad, hervat Mephistopheles, maar gij moet u dat niet te moeielijk maken. Want juist waar een begrip ontbreekt, komt een woord uitstekend te pas. Wal is liet niet ge makkelijk met woorden te strijden; hoe pret tig laat zich uit woorden een systeem opbouwen; hoe gerust is het om in woorden te gelooven, want liet woord kan men geen letter af doen. De andere woordspelers die ik op het oog heb zijn de huichelaars en veinsaards, die met de woorden van godsdienst, liefde en heiligheid op de lippen, verraad in hun liait hebben; de woordbrekers, de valschaard*, wien liet niets kost den goed gc- loovige te misleiden; de geloovers in het woord van Talleijrand dat den inensch de spraak is ge geven om zijne gedachten te verbergen. De beide gilden zijn op politiek gebied vertegen woordigd en hebben op het terrein van staatkunde en staathuishoudkunde zich in woorden verschanst. Tot hen die met woorden vechten en die volgens Göthe's woord een woord gebruiken omdat hun een begrip ontbreekt, kan b.v. een groot gedeelte gebracht der gemeente zitting zal worden gehouden *ot worden hcn dUl «.hcrnMII1 het W00rd «vraag het opmaken van de getuigschriften ter beko-Mnbod „et ,noejlijke tuk dat Je ming van vrijstelling wegen. broederdienst of op verhoading der verschillende standen in het leven grond van te „jn een.ge wettige zoon bedoeld in t> Je tadi M„,JS de„ behoefti en de 2e 3e zinsneden van art. 53 der Wet op de A„ ,lo Nationale militie van den 19 Augustus 1861 (Staats KIEZERSLIJSTEN. De voorzitter van den Raad der gemeente Schagen; Gelet op het bepaalde bij de 2e alinea van art. 7 der wet van den 4 Jnlij 1850 (staatsblad no 37) betreffende het opmaken der lijsten die tot het kiezen van leden voor de Tweede Kamer, voor de Provinciale Staten en voor den Gemeenteraad be voegd zijn Noodigt de inwoners der gemeente uit om, zoo zij elders in de Directe belastingen zijn aangesla gen, daarvan voor den 15 Februarij aanstaande te doen blijken. Schagen den 3 Februarij 1874. De voorzitter van den Raad voornoemd, G. J. MULLER. blad No 72). Schagen den 3e Februarij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. J. Muller de Secretaris Van Bevervoorden. de afneming van de meer gegoeden stand; de we- derzijdsche rechten van werkgever en arbeider; de lage arbeidsloonen; de kleine ambtenaarstractemen- ten; de duurte der eerste levensmiddelen dat alles is voor velen geen vraagstuk meer, zoodra zij de formule kennen «vraag en aanbod.a Waar er sprake is van de betrekking waarin onze plichten als staatsburgers en onze rechten als vrije zelfstandige personeu tot elkander staan; waar over de regels gesproken wordt die den staat be- hooren te beheerschen in de bepaling van zijne stelling tegen over de personen der burgers; over staatszorg en over godsdienst; over het in een val- Burgemeester en Wethouders van Schagen Gezien Art. 23 van de wet op de Nationale Militie en de artikelen 20 en 21 van het konink lijk besluit van den S Mei 1862 (Staatsblad No. 46); Het is opvallend hoezeer onze taal de mensche- lijke behoefte aan spel terugkaatst. Eene dier reflecties is het spelen met woorden en over dit spel in politiek verband voor deze keer len van de werking van kerk en staat in armöe eenige regels. Het spelen met woorden kin op desling, onderwijs, huwelijk cn zooveel meer, tweederlei wijze geschieden. In Göthe's F a u s t vinden we de eene zijde van dit spel zoo juist omschreven, dat we de eigen woorden hier willen wedergeven. We bedoelen het spel waarin men woorden geeft voor gedachten. Faust, die in Mephistopheles den duivel op bezoek heeft wordt eene gedachte in te leggen, heeft men wel den in zijne zamenkomst gestoord door een student, zekersten weg gekozen om als een bekwaam, diep die bij zijne komst op de academie met hem wenscht denkend man te worden aangezien t f, °3 doet de formule dienstscheiding van kerk en staat. Het was niet kwaad zoo bij het woord eene ge dachte was, maar wanneer men het woord maar vast houdt en het aan een ander overlaat om er kennis te maken. «Een grapje* zegt Mephisto pheles, laat mij den stndent ontvangen, dan speel ik tegen over hem uwe rol. De student komt en spreekt Mephistopheles in de toga van Fanst gewikkeld voor dezen aan. Men kan den ken dat het aan Göthe was toevertrouwd het ge sprek tusschen deze twee tot geest en leven te maken. De stndent zal eene faculteit kiezen en op zijn verzoek geeft Mephistopheles van iedere faculteit een schetsje. Me willen niet beproeven de als in marmer uitgehakte verzen in versmaat over te brengen en we geven ze dus in prosa te rug. Men sprak over theologie en daarvan zegt Zoo zijn de woorden, die de partijen aanduiden holle, niets beteekenende klanken geworden cn de taal is verrijkt met gewrongen vormen alsanti- schoolmauDen, doctrinairen, liberalen, anti-liberalen, ultramontanen en eene lange reeks meer, woordea wier eenige verdienste tegen over onze taal bestaat maar die gebruikt geen bepaalden zin hebben. Men deed beter zich voor het gebruik van der gelijke formules te hoeden. Het is er niet usds als met de algebra, waarin de fonnole eene vaste en onveranderlijke waarde heeft, wier inhoud niet kan gewijzigd worden door de bizondere meening van haren gebruiker; het gaat ons nasprekers niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1