GRÜTTËRSKNECHT. mum VEiïk0öPi\G BEDDEN VAN KAPOK. HUIS- ALM&MhK Hoogste lot 150,000 Thaler. Burgerdienstmeid ISekcnriinakiiio'. reeds den 16 en 17 Februarij e. k., uit de hand te koop SE2F HERBERG K» Het Reurt of Marktveer met STALLING, Hqlloway s Zalf en Pillen. uil de hand (e koop. dat 41.000 pri jzen zullen getrokken worden DE NEDERLANDSCHE EN RESIDENTIE- HOPMAN A KONING le Texel. J. MAREES Dz. U. voii Grimborn. Al degenen die iets te vorderen hebben van, of verschaldigd zijn aan, of Borgtogten onder zich heeft ten laste van den Heer HENDRIK KRUIT in leven Horoiogiemaker te Winkel, en aldaar overleden den 20 J a n u a r ij 1874, gelieve daar van opgaaf of betaling te doen voor of op den 15 Febrnarij 1874, ten kantore van den Notaris 5LOOS te Winkel, Brieven franco. 8109 Al degenen die iets te vorderen hebben, van, of verschuldigd is aan, of Borgtogten onder zich heeft, ten laste van den Heer A. GOED, in leven korenmolenaar te Winkel, en aldaar overle den den 9 November 1873, gelieve daarvan op gaaf of betaling te doen voor of op den 1 Maart 1874, ten kantor» van den Notaris SLOOS, ts Winkel. Brieven franco. 8110 Er wordt gevraagd een van de P. G. om met 1 MAART 1874, in dienst te treden, loon naar bekwaamheid, adres franco brieven aan den Fleer C. STINS Jz. te Anna Pau- lowna. 8111 Er wordt gevraagd om met 1 MAART 1874, in dienst te treden een bekwame GRUTTERS- KNEChT het vak grondig verstaande, loon naar bekwaamheid en van de P. G. adres franco brieven aan den Heor T, SCHERMER Hz. Mr. Giutter te Hoorn. 8112 Men presenteert van S HA GEK op ALKMAARhet vaartuig is solied en goed onderhou den alsmede het verdere daarbij behoorende inventaris. Gegadigden kunnen zich vervoegen bij den eige naar P. KNIJNSB ERG te Schagen en aan het Bureau dezer courant. SI 18 «7 DIJKGRAAF en HEEMRADEN, van het am bacht van Westfrieslaud, genaamd: de Schager- en Niedorperkoggen, maken aan belanghebbenden bekend, dat A. dc voorloopig door hen vastgestelde rekening en verantwoording wegens bet geldelijk beheer des ambacht over 1873 en B. de ontworpene begrooting van ont vangsten en uitgaven voor 1874, tot den 21 Februarij 1S74, op de gewone kantooruren, ter inzage liggen ten kantore van den secretaris des ambachts te Barsingerhorn. Namens Dijkgraaf en Heemraden voorn. C. MULLER Cz. 8120 Secretaris. op Donderdag, den f19 Eebrnari 1874, des miiiTI voormiddags te 11 uren, in" het Noord—Hol- iöe^landsche Koffijhuis, van den heer A. Kmk- kek, aan de Markt te Schagen, van Eene in volle werking zijnde, voor weinige jaren nienw gebonwde BÖOODBAXKEKIJ met STALLING voor vee en paarden, HOOI BERG en ruim ERF, aan bet Buurtje in de Zijpe, groot 3 roeden 40 ellen, thans bewoond door A. Zweet; en Een stukje WEILAND aldaar, achter de bakkerij, groot 17 roeden 80 ellen. Te aanvaarden het HUIS en ERF 1 Mei 1874 en het LAND, na de betaling der koopsom. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris U. J. DE LANGE, aan de Brccd- straat te Alkmaar. 8115 De ondergeteekenden, hoofdcollectears hebben de eer bij deze te berichten, dat de trekking van prijzen door de hertog Brunswijksche Regeering opgerichte, en gewaarborgde groote geldloterij, zal plaats hebben, en dat ze in haar geheel zoo voordeelig is ingericht, van event: 150,000, 100,000, 50,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 6 d 8000, 6000» 5000, 22 d 4000, De prijs van een geheel lot bedraagt 101 fL halve loten 5] vierde loten 2.70, welke loten bij inzending van bet bedrag, terstond naar de verst verwijderde streken worden verzonden. Onze positie geeft alle gnarantie eener naauwgezette en soliede bediening; men gelieve de bestellingen slechts spoedig aan de ondergeteekende firma te doen tockomeo, daar de trekking in wei nige dagen [1G en 17 Februarij] zal aanvangen. 8112 De hert. Brunsw. hoofdcollectears STJiHlT SS en Cte le Hamburg, Men presenteert zijnde tevens geschikt tot ieder ander Winkelbedrijf zeer gunstig ter nering staande in het dorp Cal- lantsooir, des verkiezende met 1 Hectare BOUW LAND. 8119 Inforuiatien te bekomen aan bet Bureau dezer courant. Zalf en Pillen van Holloway. Kinkhoest en vermagering. Deze ligte kentsekeneD, die zeer spoedig verergeren, kondigen een bedorven toestand van bet lichaam aan, die niet lang zal dralen inet de tering te weeg te brengen, teu zij men niet dadelijk renige geneesmiddelen aanwendt om die tegen te gaan. Iedere ontsteking der longen en verstopping der ademhalinusvaten zullen verdre ven worden door inwrijvingen met de Zalf van Holloway rondom de borst, en alle onzuiverheden worden uit het bloed gedreven, door die zuiverende Pillen, die eene goede spijsvertering te weeg brengen, en op die wijze het ligchaamsgestel ver sterken en elk aanwer.ing en toekomstig gevaar voorkomen. Die krachtige middelen eischen hoege naamd geen ander vreemd geneesinidel om den aanleg tot tering, en al de verstoppingen voortkomen de uit het onzuivere bloed of eene of andere toe vallige verzwakking van bet zenuwgestel, en ieder andere ongesteldheid van het gestel te verdrijven. <o Alom verkrijgbaar voor 1874- De prijs is dil jaar verminderd tol f 5. DEN HAAG, GEBR. BEL1NFANTE. - De mensch slaapt meer dan de helft van zijn leven, zorgt men voor goede voeding, waarom zorgt men dan niet voor goede gezonde ligging? Hoe ellendig is dikwijls bet slaapleger, het be d veelal gevuld met oude harde grove veeren, slecht soort zeegras eet., ongezond voor de meer ouderen, maar ook vooral voor de kinderen. Vraagt slechts uwen Geneesheer en deze zal U de ellende en ziekten daarnit ontstaan opsommen. Het i s een groot genot, straks bij het einde van den dag en na volbrachten arbeid de. vermoeide ledematen te kunnen uitstrekken op een zacht, luchtig, ge zond bed en tevens goedkoop; wilt gij znlks voor U en voor uwe kinderen, koop dan van HOP MAN KONING te Texel, 30 halve kilo's Ge zuiverde kapok en gij hebt een flink bed voor 2 personen, 1 peluw en 2 kussens, welke U slechts f 25.50 kosten. Men behoeft daarvoor geene dure gewaschte teik zoo als voor veeren, maar een omkleedsel van gewone stof, terwyl de vulling daarvan voor onze rekening geschiedt. Wij herhalen dus hebt gij lust in een gezonde, luchtige en zachte ligging tegen goedkoopen prijs,, koop dan die GEZUIVERDE BLANKE KAPOK van 8122 A|cnt voor Alkmaar en Schaf/em de heer verkort den tijd van het karnen van aren tot op minuten en maakt de boter vaster, beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden. In i kilo- pakken vol doende voor 1500 kan melk d 00 Cts. tegen Zogkoorts ter bevorde ring der Melkafscheidinding Eenige dagen voor het kalven word van dit poeder met i kan laauw water, ingegeven. Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer. Bij verstopping, vermagering, gebrek aan eetlnst, als ook bij blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt. Het vee krijgt hierdoor een be ter uitzien en de melk wordt rijker aan boter. In i kilo pakken d 60 Cts. te Alkmaar, H. J. Ansingh. Beverwijk, K. E. Husung. Dirkshom, J. Lodder. Edam, D. v. d. Velde. Ede, J. C. C. Rupp. 's Bosch. F. L. Welsch. Hoogkarspel, P. de Wit. Kampen, L. F. Janssen. Koog, N. v. Poeieren. Locbem Wed. Windhouwer' Bij elk artikel is een Medemb. Wed. J. Drost Nieuwed. W. V. Bruinvis. Oudew. F,JoukerIdenburg Purmcr., T. J. de Wolf. Schagen, W. A. Hazeu. Schagerbrug, A. Ellen. Texel, J. P. Smit. Veenendaaal Wed. Klomp Winkel P. J. Bijhonwer Zaandam. L. Driescher. gebruiksaanwijzing. Emmerik Apotheker en Fabriek v. chemisch-teehnische Preparaten. 8013

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 3