Abr. SLOOS, Abr. SLOOS, i! iOÏERTHTJKIÏ J Opruiming VLAGGEN, BESCIIUI TB 4KKERIJ. Voor de plaatsing van *7,7™* De firma W. Zaadnoordijk J. Harbrink Numan. SPAANS Comp. Bloeijeode BROOD- en 'liflgicTbuitschlaBd, Engeland."Frankrijk,'Oostenrijk, KIESPIJN 30 Ct. Holloway's Zalf cu Pillen. ZWARTE ZIJDEN en FANTASIE HOE DEN. PETTEN. FIJNE BUKSKINS en VESTEN-STOFFEN. 8028 Is Donderdags te spreken bij A. STEENMAN. de Bonn'ache Vlaggenfabriek publiek verkoopen De Staal wij ii G. VAN LI PP, te Kleef uit de hand te koop 00 KJ O ALGEMEEN ADVERTENTIE BfIKEAU PLAATSIJS G VA Jf MJf.ll en Y.\\ 1IT1AR Itotterdam. in allo bestaande Binnen- en Buit^nlandsclie DAG-, 1VLEK- e* 8107 AD VERTENTIEB LA DEN. PEK RËGKL. Rbklavbs I i f 0.29. Voor dit blad wordt met den meesten spoed en met nnanwgecetSicid door bovengenoemd Advertentie-Bureau zorg gedragen. Amerika, Spanje, Zweden, Noirwegei, Denemarken, enz. o i 7* 39 c- Het eenige middel, om de zwaarste KIESPIJN onmiddelijk te doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJNTINCTUUR van Dr. DELMINA uit New-York, welks deug delijkheid door kiespijnlijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan bevelend middel en hetgeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD-, OOR- en AANGE- ZICnTSPIJN worden door deze tinctuur onrnid- i delijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij den Hoofd-Agent voor Ne derland H. W. van Thefelen, St. Jansstraat, J. 236, Amsterdam en bij de wed. Kiske te Ewijksluis, li.' Bakker, te 't Zand en J. Zwak man te Schoorl. De ondergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E- Numan, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over: notaris te Winkel, zai op Woensdag 11 Maart 1874, des voormiddags 10 ure, op het erf van de weduwe KOEMAN COSTERbij de Heïvarmde Kerk te Nieuwe Niedorp publiek verkoopen: De afbraak van een KALKLOOD8 staande en gelegen op den grond van de Wed. Koeman Coster. Diverse MetseJaarsgereedschappen en Materialen, als Steenen, Faunen, Tegels, Vorstpannen, Kalk, Cement 'enz. 8206 tegen ongehoor- ZE.\ alle Heeren, WISTEl-ILEEIHG Rhumatismus en Jicht. Deze bloedzuiverende en heilzame geneesmiddelen vereischen de grootste aandacht van al de inenschen, die onderhevig zijn aan rhumatismus, jicht, heupjiebt, of andere aandoeningen der spieren, der zeuuweu en der geledingen. Nadat de aangedane deelen behoorlijk met laanw water gebaad zullen wezen, moeten de lo. liet geven van geld Zalf op dezelve wordo,, ingewreven en die inlijving 1 op onderpand van elfecten; S196 j zal flink bewerkstclhngd worden op de daaraangren- U onder hypothecair verband op landerijen, 1 zende huid, ten zij die inwrijving te veel smart -i - i veroorzaakt. De Ilolloway Pillen moeten terzelfder tijd ingenomen worden om de ontsteking tegen te g»an en het bloed te zuiveren. Deze behandeling vermindert de hevigheid en tevens de menigvuldige aanvallen van de jicht, van de Rhumatismen en van alle andere krampach tige ziekten, die ontstaan uit van ouder overgeerf- de aanleg daartoe, of vaneene of andere toevallige verzwakking van het gestel. De Zalf geneest de lokale ziekten en de Pillen herstellen de levens krachten. 8195 ii 8024 Houttilstraat te Alkmaar, LAGE PRIJ- en kinderen DAMESMANTELS STOFFEN, HÉESÉSSÉB^GAIINEELSELS ENZ. Heeft ontvangen de nieuwste modellen En maakt zijne geachte begunstigers tegen h tr aannemen wel atteut op zijne ruime keuze- tot dat doel gemaakte kleedingstukkeri, hoeden, enz. S. KEET Di. Lleedcrmakcr Ic Scliagen. mits de eigenaars zich persoonlijk aaitmelden. 2o. Het in déposito r.emen van geld; A voor ééue maand tot twee maanden h 4; B. v drie maanden of langer h 5 Jj 3o. Den in- en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresserenEDW ARD BOS Co. in Effkctk.n, Kloveniersburgwal, hoek oudemanliuispoort te AMSTERDAM. De PLATTELANDSCHE BANK- VEREENIGING, gevestigd te BAK- SINGEIUIORN, onder de firma SPAANS Comp. neemt voortdurend gelden in deposito tegen 4, H, 4 j en 5 PCt rente 's JAARS heeft voorhanden TUINZADEN, GRAS-en KLA al naar gelang der voorwaarden welke bij het de- ygBZADEN, LANDBOUWGRANEN, enz, noneren dpr {relden worden overeem?ekomen|^^^ Prijscouranten verkrijgbaar op franco aanvragen. poneren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN— en BUITENLAND- SCIIE effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz Het kantoor wordt gehouden te BARSIRGER HORN, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, efl op den wekelijkschen marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer A. KNIKKER, van 10 tot 12 uur. 8199 met het Nederlandsche Wapen, 10J flr., in Olie verf geschilderd, kunnende gewassen worden LAM PIONS, BALLONS, TRANSPARANTEN FAK KELS, VUURWERKEN, VETGLAZBN, die 3 uur branden. 4 Cents, zeer goed, billijk en alles iu groote keuze in magazijn voorhanden, bij 8202 te Bonn a[d Rijn. De ondergeteekende, zijne eivene za- ken begonnen zijnde, beveelt zich bij deze beleefdelijk aan tot het leveren van alles, wat tot het vak GOUD en ZILVER, JUWEELEN, KORALEN enz. behoort. Alkmaar, op het U. Land. 8023 G. D. CLAUSINGH. notaris te Winkel, zal op Woensdag 18 Maart 1874, des voormiddags 10 ure precies, op de plaats van den Heer ARIE SLOOVES Jnz. bij de Sleeneubrug te Winkel 8025 13 kalfkoeijen, 1 geldevaars, 5 hokkelingen, 1 stierhokkeling T\ vU 1 bruin merriepaard oud 10 van den Apotheker wordt met het beste gevolg gebruikt in alle ziekten,, die eene verbetering van net bloed en eene ver sterking van de zenuwen vereischen, bij zenuwzwakte met alle daarbij voorkomende ziekteverschijnselen, bij ziekelijke aandoeningen van het hoofd en rug- gemerg, ter bestrijding van zoo vele uit zwakte voortkomeudé onderbuikskwalen, en is bijkans on misbaar in vele ziekten der kinderen. Dagelijks vermeerderen de aanvragen, omdat de werking van dit heilzaam Geneesmiddel zeker en onfeilbaar is, getuige de vele Attesten van hersteld Lijders en de hoogst gunstige verklaringen van de Hoögleeraren Dr. Kilian en Dr. Naumann te Bonn, Saniteitsraden Dr, Fisclver e*i l>. Nueckel te Keulen, Doctoren Arntz te Kleef en anderen. Geen wondet dus, dat de welverdiende naam van den merriepaard oud 10^-4, 11 jaar, 2 varkens, 6 kippen en 1 haan, on geveer 25000, pond best hooi, 1 hooihark, 1 speelwageu en 1 kar op veeren, 1 Boerenwagen alles met toebehooren, Boeren- en Bouwgereed schappen en eeuig huisraad en inboedel, op een welvarend dorp, nabij ALKMAAR, te bevragen bij den notaris W. F. G. L. GOUWE, te Alkmaar; brieven franco. 8027 door Namakers misbruikt wordt, om een slecht Praeparaat in den handel te brengen, waartegen wij teu sterkste waarschuwen. DE ECHTE STAAL WIJN is van den uitvinder GUST. VAN LIPP, te Kleef, wiens naam op het glas van ieder flacon is uitge drukt, waarop men gelieve te lette. Bovendien hebben wij ter vookoming van be drog, de Enveloppe van iedere flacon omplakt met een rooskleurig bandje, voorzien van onze hand- teekening: F. VON WIND1IEIH Co., Ver koophuis. De Flacon, met gebruiksaanwijzing, kost f 1.25 en is te ontbieden door de hoofdagenten F. VON JVINDHEIM Co., VERKOOPHUIS, te Am sterdam en hunne bekende Dépots. Heeren Apothekers genieten een behoorlijk rabat Verkoophui* te Amsterdam. Schagen, WA. Hazen. Alkmaar, J. Brengers Ga. Enkhuizen. J. Rienderhoft Haarlem, J. P. Kart ha os. Wed. de Lange, en van Ek. Hoorn, P. J. Ruttenberg. Koog aan de Zaan, H. de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Monnickendam, K. Slot. Nieuwediep, Carel A J. v. RosendaeL Purmerende, S. J. Veen. Zaandam, H. G. Tan Aken en K. X ieuwenhuis. En de bekende Dépots in andere steden. 8194 Schagen Wed Diderich.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4