UT DE HMD TI KDDP Of TE HEER. KIESPIJN 30 C 2 APRIL 1874. Abr. SLOOS, Abr. SLOOS, Gemengde berichten. Burgerlijke Stand der gemeente Schagen Burger 1. stand der gemeente Barsingerhorn MARRTBERIGTEN. Advertontiën. BEHANGSELPAPIER in alle dessins f per rol en hooger. in grooten voorraad bij WedDiderich. publiek verkoopen publiek verkoopen l)e Revalenta Arabica Biedt hulp aan allen Buitengewone Vergadering der Rederijkerskamer ..DE ROOS" op Zondag 29 «Maart Ni aüoop RAL. Eulrée 49 Cents. ook dat rijk zal eens te gronde gaan en dan zal men eerst bespeuren hoe weinig nut zulke men- schen als Fredrik II aan de menschheid geven. - Dingsdag avond werd bij ons Departement1 de laatste wintervergadering van dit maatschappelijk jaar gehouden. De heer Mouthaan van Am sterdam hield eene keurige voordragt van »Levena- poesies, waarna bijdragen werden opgeleverd door «le heeren Slangen, de Heer en Hazeu. Een en ander werd afgewisseld en besloten door zangstukken van de kinderen der departementszang- school, geaccompagneerd op de pianino door een der leerlingen, de jonge jufvrouw Stammes. Deze uitvoering deed den onderwijzer den heer J. Denijs Jz. eere aan. Ze verschafte allen aanwezigen en waar genot, en bewijst op nieuw, hoezeer in onze ge meente, onderwijs en ontwikkeling vooruitgaan, ook op het gebied der kunst. Waar de ouders blijken geven, dat op prijs te stellen, zal het gemeentebe stuur zeker niet achterlijk blijven. De minister van Koloniën heeft heden morgen in den aanvang der zitting van de Tweede Kamer der Staten-üeneraal medegedeeld een telegram van den luit.-generaal van Swieten, dd. Atsjin 16 Maart, den 20 te Penang aangeboden. De hoofdinhoud is: Politieke toestand onveranderd. Van Toekoe Kali is een brief van adhaesie ontvangen, maar de hoofden beletten zijne komst in het hoofdkwaticr. Volgens gerucht zijn de vijanden reeds driemaal vergaderd en hebben zij besloten tot een algemee- nen aanval tegen ons, maar telkens waren de aan voerders en anderen niet opgekomen. De tegenstand der vijanden bleef bloot passief, behoudens de versterkingen in het binnenland. Simpang Olim en Perlak hadden uitstel gevraagd. Radje Bandara heeft zijne diensten ons aangeboden. Onze ver sterkingen aan den kraton vorderen goed. Generaal van Swieten acht het raadzaam Groot-Atsjin tot vrijhaven te verklaren. De Soerabaija Courant meldt het volgende: Als een bewijs dat de mitrailleuses tegen de Atchineezen worden gebruikt, staat men ter open baar making het ondervolgende af, aan eene parti culiere oorrespondentle van het oorlogsterrein 'ont leend Den 11 den Dec. 's morgens rukten onze troepen voorwaarts. De spits stnitte echter weldra op den vijand, die zeer sterk was en een flink vuur opende. Zoodra de hoofdmacht zich bij de overige troepen gevoegd had, gingen we verder, doch we zagen nu, dat de vijand zeer groote overmacht had en ons wilde attakeeren. De gene- raar, wel wetende, dat wij in dit geval het onder spit zouden delven en dus geen noodeloos bloed van onze zijde willende doen vloeijen, liet een ach- terwaartsche beweging maken, hopende den vijand daardoor in open terrein te lokken. Tevens zond hij eene kompagnie naar het kampement om twee mitrailleuses te halen, die dan ook spoedig aankwa men. De vijand, om deu tuin geleid door onze retraite, gaf zich weldra op het open veld geheel bloot. Toen was 't dat de generaal de mitrailleuses liet werken, die zoo'n slagting aanrichtten, dat de vijand verward op de vlucht sloeg, meer dan 500 dooden achterlatende Aan bet station vyn den Centraalspoorweg te Utrecht had Dingsdag 11. een ongeluk plaats. Ew» wsrkman, op eene locomotief willende stappen, terwijl deze in beweging was, stapte mis, en raakte met een voet onder het wiel, zoodat dit lichaamsdeel van het been werd afgescheiden. Te Oosterzee is een vrouw van haar 19e kind bevallen, 14 zijn nog in leven. Het oudste kind telt thans 21 jaren. Ingeschreven van 17 24 Maart 1874. GEBOREN17 Maart. Cornelis, zoon van Joscph de Jongh en Antje Kieft. 18 Maart, Jacob, zoon vau Jan Deutekom en Aagje Jonker. 19 Maart. Pieter, zoon van Jan Adrianus Zwaag en Neeltje Grin. 20 Maart. Jacob, zoon van Pieter Molenaar en Geertje Klein. 20 Maart. Maria, dochter van Uuibert Baptist en Cathariiia Vonk. 22 Maart. Albertus, zoon van André Daniël de Rooij en Aagje Zwakman. 22 Maart. Dirk Willem, zoon van Johan Romp en Mina de Wit. ONDERTROUWD: GEHUWD: Geene. OVERLEDEN: Ingeschreven van 17 24 Maart 1874. GEBORENGeene. ONDER!ROl WD: 20 Maart. Pieter Komen jm. wonende te Wieringerwaard en Jantje de Vries, jd. wonende te Barsingerhorn. GEHUWD: 19 Maart. Pieter Kuiper, jm. oud 25 jaren, wonende te Barsingerhorn, onlangs te Haringcarspel en Kaatje Kleijn, jd. oud 22 jaren, wonende te Schagen, doch wettig gedomicilieerd te Assendelft. 22 dito. Jan Snoek, jm. oud 31 jaren en Grittje Sweris, jd. oud 21 jaren, beide wonende te Barsingerhorn. OVERLEDEN: 20 Maart. Jantje Eriks, echt- genootc van Pieter Huigen, oud 58 jaren, wonende te Zuidscharwoude. Schagen 19 Maart 2 Paarden f 50 a S0, Stieren f a Ossen f a 8 Geldo Koeijen f 140 a 170 kalf koeijen f 170 a 190 Vaarsen f - a 60 Nucht. Kalverenf 5 a 12, Eng. Rammen f a 230 magere Schapen f 30 a vette dito a Lammeren f 24 84, Over- houders f 26 a 30 Bokken en Geiten f 1 a 6 magere Varkens f 12 a 22 10 Biggen f 4 a 8$ Konijnen 20 a 75 Kippen 0.75 a 175 Eenden 60 a 140 ets. per stuk Boter 143 a per kilo. Kaas 40 a 50 ets per kilo. Kipeijeren f 2,60 a 270, Eendeijeren f 325 a f per 100. Alkmaar 21 Maart Aangevoerd 4 paarden f 62 a 175, 21 Koeien f 90, a 275, 170 Nuchteren Kalveren f3 a 15, 497 Schapen f 28 a 52, 5 Geiten f 6 a 10. 251 Mag. Varkens f 10 a 24, 260 Biggen f6 a 9 Boter 92 a fl ets., per kop. P urmeren de, 24 MAART Boter, f 1,45 tot f 1.55 20 Paarden 64 vette Kalveren 70 a 90 ets. per N. P. 380 Nuchtere Kalveren f 5 a 12 per stuk 48 vette Varkeus 46 a 58 per N. P. 68 magere Varkens f 12 a f 18 305 Biggen f4 a <i 515 Schapen en Lammeren Kip-eijeren f 3,30 a f Eendeijeren f 2,90. CORRESPONDENTIE. Het stukje getiteld »het zilveren Krooningsfecst wegens plaatsgebrek in liet volgend No. mogen met genoegen het beleven dat onze Vader, Groot- en over Grootvader L. ROG GEVEEN Wz. zijn vier— en— tachtigste jaar, in gezondheid heeft mogen beleven, den 24 Maart 1874 waarvan hij drie— en— dertig jaren, als bode van den Polder in de gemeente van Scha gen is geweest. Zijne dankbare kinderen, Uil aller naam 8275 W. ROGGEVEEN Lz. De tegen Donderdag 26 MAART aangekondigde zanguitvoering en rederijkersvoorstelling in bet lo kaal van H. ROOZENDAAL te Barsingerhorn, is uitgesteld tot Donderdag 2 April 1874. 8287 notaris te Winkel, zal op ZATURDAG 4 APRIL 1874, des morgens 11 ure, ten buize van Germer Schagen, te Barsingerhorn, 5 KA LFK O EI JEN, 2 GEL- jnSHK DEKOEIJEN 2 HOK- KELINNEN, 1 BOE- r&.mt* REWAGEN, BOUWGEREEDSCHAPPEN, HUIS RAAD en INBOEDEL. 8272 notaris te Winkel, zal op DINGSDAG 14 APRIL 1874, 's morgens 10 ure, ten huize van den heer K. BLAAUBOER te Wieringerwaard 8273 2 kalfkoeijen, 1 best ruinpaard, oud 6 jaren, 1 stuit hooi, 1 stuit mest, tim— fxTXc. mergereedschappen, metsel gereedschappen, bouwmaterialen en een uitmuntend Dorschwerktuig, Een HUIS, BOET, ERF en BOOMGAARD, benevens eenige perceelen WEILAND, staande en gelegen in de gemeente Nieuwe Niedorp en aldaar kadastraal bekend, in Sectie A, no. 361, 18, 24, 25, 26 en 28 te zamcu groot 8 Hectaren 80 Aren, 70 Centiaren. 8274 Te aanvaarden Huis, Boet, Frf en Boomgaard, met 1 Mei e.k. en de landereijen dadcfijk. Te bevragen bij Notaris SLOOS te Winkel. Het steeds toenemend debiet der Revalenta in mijn magazijn, hetgeen ued. trouwens gebleken xal zijn uit herhaalde opgaven, schrijf ik niet anders toe, dan aan de goede werking, waarvan my dagelijks de verbnikers spreken. Vooral een geloofwaardig persoon prijst dezelve seer aan, heb bende den besten baat gevonden bij de Revalenta na alle mogelijke andere middelen vergeefs te hebben gebruikt Hij ge tuigt derhalve ronduit alleen aan de Revalenta zijne gezondheid te danken te hebben. Op eerste aanvrage ben ik gemagtigd den naam van den per soon te noemen- Breda. M. JANSSEN. die aan maagkramp, slechte spysvering, verstoppingen, diarrbaea, rooden loop, aambeyen, maagwater, maagpijn, windeu, opgezetheid, hartkloppingen, maagkanker, loomheid, lusteloo s d duizeligheid' verzwakkingen en honderd andere ziekten ljjden, die uit een- gedesorganiseerde spijsvertering voortspuiten. De prijs der Revalenta is: kleine bussen f 1.10, 1 pond f 2.10. 2 pond f3. 90 6pond f 8. 75 12 pond f 1 Men lette er vooral op, dat' iedere bus, tot waarborg der echt heid, door „F. Von Wind hein en Ca, Verkoophuis," goteo- kend is. Aan Personen, die gelegenheid hebben de Revalenta te koten, recommanderen wij de Rkvalenta-Biscuits, welke zeer aangenaam van smaak zynde, droog of bg melk, wya enx, gebruikt kunnen worden. Verkoophuis Ie dm sterdam. Schagen, W. A. Hazen. Alkmaar, J. Brongers Gz.. Enkhuizen, J. Rienderhoff. Haarlem, J. P. Karthans. Wed. de Lange, en van Ek. Hoorn, P. J. Rottenberg. Koog aan de Zaan, IL de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Monnickendam^ K. 81bL Nieuwediep, Carel A. J. v. RosendaeL Punnerende, 8. J. Veen. Zaandam, H. G. van Aken en K. Nieawenhnia. En de bekende Dépots in andere steden. 8261 ao o» OO In bet lokaal van deu heer A. Knikker te SchageD, 8269 des avonds ten 7 uur. Het eenige middel, om de zwaarste KIESPIJN oumiddelijk te doen ophouden,, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJNTINCTUUR van Dr. DELMINA uit New-Yotk, welks deug delijkheid door kiespijnlijders en geneeskundige^ herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan bevelend middel en heigeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD-, OOR- en AANGE- Zl< IITSPIJN worden door deze tinctuur oumid delijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij deu IIoofd-Agent voor Ne derland H. W. van Thefelen, St. Jansstraat, J. 236, Amsterdam en bij de wed. Kiske te Ewijksluis,' H. Bakker, te 't Zacd ea J. Zwakman te SchoorL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 2