IM ÏOEIÏ lIRhlUCT. Tweede Veiling TE KOOP: lioerenhoistcden 180 bunders, GRONDEN, EAU d'Anvers Voorloopig berigt. DE LANGE DE EORAAZ, OPENBARE VERK00PING Ingepolderde en Drooggemaakte J. Harbrink Numan. Engelsche Bruischpoeijers. AMSTERDAMSCHE KANAAL MAATSCHAPPIJ. van het voormalig WIJKERMEER. AMSTERDAMSCHE KANAAL-MAATSCHAPPIJ, ruim MO Hectaren puike KLEIGKONDEN, Holloway's Zalf en Pillen. Drie Maanden crcdiet. FORTUIN BLOK. dames- en kindcr- stroo- en fantaisic hoeden. C, J. TRIP. JBorstpastill en Kabarber Slijm co Maagpillen YVORHiPATRÖINE!* Emmerik, H.vonGfimborri. Dc Notaris l\ J. PRINS Ic Beverwijk, VIJF kapitale der Rollerdatnsebc llandclsYerceuiging. VAN Op Dingsdag den 21e April 1874 en zoo noodig den volgenden dag, zullen door de ten overstaan van de Notarissen C. J. G. DE BOOT te Haarlem, W. BOERLAGE te Velsen en B. A. VAN DER MADEN te Haarlem, in de groote zaal der Sociëteit wDe Vereeniging» in de lange Be gijnenstraat te Haarlem, telkens te beginnen des voorraiddags ten 10 ure, in het openbaar ten ver koop worden aangeboden geheel verkaveld, in kuituur gebracht en met Kool zaad bezaaid, «relegen ten zuiden van het Hoofd kanaal, en zulks bij Perceelen en Combinatiën zoo- als in de Notitien en op de kaart der te veilen Gronden staat aangewezen. De volledige Veiling- en Verkoopvoorwaarden zijn tegen betaling van f 0.25 verkrijgbaar aan de kantoren der Auisterdamsche Kanaal—Maatschappij te Amsterdam en te Velsen en bij bovengenoemde Notarissen. Aanwijzing der gronden zal Dingsdag, Woens dag en Donderdag van elke week, des voormiddags ten elf ure, uitgaande van Velsen gedaan worden door den Opzichter C. BOUTERSE aldaar. Extract uit de Veilconditiön, aanwijzing der Perceelen, Combinatiën enz. zullen verkrijgbaar zijn op 25 dezer en volgende dagen ten kantore der Maatschappij en van de bovengenoemde Notarissen. Het Volledig Rapport, uitgebracht door den Heer Dr. J. M. VAN BEMMELEN, betreffende het scheikundig onderzoek van de Gronden in polder I en II, met daarbij behoorende tabellen en de profillen van de boringen, is tegeu betaling van f 1. verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij. De Directie Arasterdam 16 Maart 1874. 8282 J I T T A. President P. II. B B U Y N, Secretaris. Pijnen van bijna stervende menschen. Het is wezelijk belangwekkend van door de lijders dc verligting te hooren belijden, welke zij ondervon den hebben, onmiddelijke nadat zij de zalf van Hollowav hebben aangewend ter genezing van etter- bnilen, open wonden of ettergezwellen, waaraan zij sedert langen jaren leden, spoedig nadat zij was aangewend op de wonden aan de beensn of ontstoken ettergezweren, vermindert zij de ontsteking der bloedvaten en zenuwen, en geven dadelijk ver- ligting van pijn en comfort, en langzamerhand schenkt zij de gezondheid terug, en doet de verwoesting verdwijnen, die door de smarten, de verzwakking of de ziekte zijn teweeggebragt. Zij verdrijft de schadelijke stoffen en heelt binnen weinig tijd alle mogelijke open wonden. Zij bezorgt verlich ting aan personen, die aangetast zijn door krampaders, kwade beenen, gezwellen aan de voeten en aan de geledingen, zelfs wauneer de pijn het allerhevigst is, en den moed van een reus zou doen bezwyken. De echte onvervalste PERU GUANO, is steeds op franco aanvrage te bekomen, franco aan boord of spoor Alkmaar, bij de Agenten Zijnde iederen DINGSDAG te Alkmaar te be spreken, te Purmerend bij den Heer M. GROOT kastelein en des DONDERDAGS te Schagen bij den Heer W. SPIERS in den Burg. s2^4 De ondergeteekende heeft de eer 'te berigten dat zij op DONDER— DAG 26 dezer de eer zal hebben, in het Logement ede Posthoorn» van den Heer J. NOe Juc. uit tc stallen met de nieuwste Zij vleit zich met een druk bezoek. 8271 De ondergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E. Nutnan, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over: lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 8263 B. onder hypothecair verband op landerijen, mits de eigenaars zich persoonlijk aaumelden 2o. Het in deposito nemen van geld; A. voor ééne maand tot twee maanden h 4; B. drie maanden of langer A 5-j}; So. Den in— en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresseren EDW ARD BOS Co. in Effecten, Kloveniersburgwal, hoek oudemanhuispoort te AMSTERDAM. uit drop, salmiakzout, mout, anijs, zwavel en ui extracs van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde, worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest, schorheid, keel en borstpijn te zijn. en J doozen u 50 en 30 en ju proefzakjes 15 Cts. So da monade pouwders) In elegante dozen in houdende 24 en 12 poeijers d 60 en 85 Cts. pr. doos 50 pillen 25 Cts. tot verdrijving der wormen bij kind. en volwas, per stuk 6 Cents. Alkmaar, H. J. Ansingh. Beverwijk, K. E. Husung. Dirkshorn, J. Lodder. Edam, D. v. d. Velde. Ede, J. C. C. Rnpp. 's Bosch. F. L. Welsch. Hoogkarspel, P. de Wit. Kampen, L. F. Janssen. Koog, N. v. Pomeren. Lochem Wed. WindhouwerZaandam Medemb. Wed. J. Drost Nieuwed. W.V. Bruinvis. Oudew. FjJonkerldenburg Purmer., T. J. de Wolf. Schagen, W. A. Hazeu. Schagerbrug, A. Ellen. Texel, J. P. Smit. Veenendaaal Wed. Klomp. Winkel P. J. Bijhouwer L. Driescher. Men kan zich geen liefelijker, aangenamer meer verfrisschender en gezonder reuk voor. s Hen dan die van het van AUG. DE MARBAIX,te Antwerpen (Belgie Er bestaat geen Geurwaier dat meer genot verschaft dan het EAU D A N V E R S. Bevochtig er uw zakdoek mede en wrijf de slapen, het voorhood, den hals goed in, en gij zult een wonderlijke verkoeling en verfrissching ontwaren die U geheel verkwikt opfrischt en herstelt. 8267 Een weinig EAU D'ANVERS des morgens vermengt door het waschwater, verzacht de huid en verspreidt eene frissche lucht door de kamer; op een doek gegoten en sterk inge ademd, verdrijft het spoedig dé hoofdpijn, ook wordt het veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te vernieuwen en te verfrisschen ;n voor zieken-kauiers is het bijzonder aan ie- bevelen. (Zie het Prospectus). Het wordt verkocht de flacon de Roijale f 1,50. de dubbele f 1,25. Ie kwaliteit 1.2e kwaliteit u 0,75. De halve flacon voor de helft van het ge noemde bedrag. De roijale en dubbele worden bijzonder aan bevolen, ze zijn verkrijghaar bij J. RANKE op de Hoogzudb SCHAGEN. De fijne parfumerie is aanbeveling? waardig als het meest verfrissend reukwater dat bestaat en het duurzaamste op de reis en in de warmte, 't Is ook 't yoornaamste pro- dukt tegen rheumatismuS en kwalen. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. Apotheker en Fabriek v. chemisch-technsche Preparaten. 265 in den Polder WAARD en GROET. Informatien te bekomen bij den dijkgraaf en op zichter van dien Polder. 8261 zal op nader te bepalen dag, publiek preseuteeren te verkoope» 8288 met ongeveer uitmuntend WEI- HOOI- en BOUWLAND, alles staande en gelegen onder HEEMSKERK en WIJK AAN DUIN, waarvan de gedrukte notitiën intijds verkrijgbaar zullen worden gesteld. Nadere informatien zijn iumiddels te bekomen ten kantore van den Notaris PRINS voornoemd te Beverwijk aan den Velserweg en ten kantore van de notarissen EIKENDAL en VAN ZEG WAARD, te 's Gravenhage Noordeinde, te Alkmaar, nemen INSCHRIJFINGEN aan in de LEENING groot f 10,000,000 nominaal in 40000 aandeelen aan toonder f 250. ieder, ten behoeve Prospectussen, jaarverslagen en statuten zijn op aanvrage bij hen te bekomen. 8280 op DINGSDAG 21 April 1874, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van den heer J. MEIJER Sz. aan de Loet te SCHAGEN, van 12 pnik Kalfkoeijen, 2 dito Geldekoei- jen, 1 bruin Paard, oud 8 jaar, 6000 kilogrammen Hooi, 24 Koe-Mest, 1 Boe- rewagen, 2 Kruiwagens, 1 Ploegsleep, 1 Modderbak, voorts BOERE- BOUW- en MELKGEREED- SCHAPPEN enz. als l knijppers, 2 zontkisten, 1 zaadwaaijer. 1 geesel- bank, 2 karns, 2 kaastobbes, 5 wei vaten, 2 gaar- vaten, 1 streinselvat, 4 melktobbetjes, 2 p?rsv lootjes, 1 halsjuk, 4 emmers, kaashangers, kaasborden met gaten, zetters, makers, herken vorken, schoppen, graven, kroosers en rietkappers. 8268 Eindelijk 1 kleerenkist, 1 aanregtbank En hetgeen meer zal worden aangeboden. ZEGT HET TOORT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 3