23 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Jagt cn Vissehcrij. S65. Achttiende Jaar^anir. Acn 1874 Bekendmaking. Is de rege- parlemcntaire een regering van transactie? ringsvorm Gemengde berichten. SCHAGER COURANT. Dit blad verrschijnt op Woensdag avond doch wordt tnet een b voegsel bevattende het jongste Scbager- m.irktberigtdun volgenden avond verzonden aan bun die zulks verlangen, brieven franco aan de uitgeefster. Abonnemeutcu op dit blad wordpii door alle ilSfl Naar volksheil zonder deugd te dingen o O Is arbeid aan een rots te biên Prus |>er jaar f 3,Franco per post f 3,ttU. Afzonderlijke nummers f 0,07J. ADVKRTKSTiës van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groole letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. ])e Burgemeester van £chagcn;- in aanmerking nemende dat de aanvragen ter hekoming van jacht en vischacten en van kostclooze vergunningen tot uitoefening der visseheiij zeer ongeregeld plaats hebben en de heer Commissaris des Konings in deze provincie verlangt dal op den 1 klei aanst. de verzoekschriften aan hem zullen worden ingezonden Brengt andermaal ter kennis van de belangheb benden, dat de .irfcuico verzoekschriften.hierboven bedoeld, voor bet saizocn 187 4(75, ter Secretarie der gemeente ter invulling verkrijgbaar zijn, dage lijks, {de Zondagen uitgezonderd] des voomiddags van 0 tot 12 uren. Scliagcn den 21 April 1874. De Burgemeester voornoemd. G. J. MULLElt. I)e hiorbovon gestelde is oon oude vraag, zij werd o. a. bij ons beliundeld, in ccne zitting van de Twoede Kamer der Staten Generaal welke tp den 16 Junij 1845 werd gehouden. Do Minister van Hall had ocnigo dagen to voron zulke oeuo regering ccne regering van transactie genoemd, hierop antwoorddohet toenmalige lid der Kamer Thorbecko: Ik heb voorde vrijheid „eonor uinistriole overtuiging hoogur achting dan do „minister die, bij de raadpleging over hot tariof rege ling inet eene vertegenwoordiging als eeno regering „van transactie beschreef. „Een gouvernement dat, dingende on toegevende, „tusschon de uiteenloopend e overtuigingen door, op „eene overtuiging afgaat welke 4'v van niemand is. „Is dit wozenlijk eigenschap van onzen regerings vorm, hot eerste cn beste, wat wij te doen hebben „zal dunkt mij, zijn niet do grondwet te verbeteren, „maar se, althans in zooverre zij ons een stelsel van „vertegenwoordiging scheukt, af te schaffen want het „is een regeringsvorm zonder waarheid cn zonder „kracht. Of is kracht aan de zijde van hem, die „spreekt en handelt zonder overtuiging? Wij hebben „hier wonderlijke dingen hooren verhalen van den „staatsman: logica of gezond vorstand wonl ons voor- „gesteld als staatkundige onbekwaamheid. Ik geloof „niettemin ook ten aanzien van dan staatsman aan den „regel, dat men slechts goed doet, hetgeen men doet „met overtuiging. Dcse woorden van onzen staatsmau zijn echt ka rakteristiek, even als allos wat hij in zijn beste oogen- blikken heeft gesproken zijn zij onwoderlegbaar. Gelijk men weet, bestond de krijgskunst van Napoleon I voornamentlijk daarin dat hij zijn voornaamste krach ten op één punt concentreerde en daarmede de zwakste zijde van den vijand aanviel. Een sclfdo taktiek volg de onze staatsman in zijn kunst van redenoren. Altijd wist hij de zwakke zijde in de argumenten van zijn tegonpartij te ontdekken en tegen die zwakke zijde concentreerde hij dan alle kraehtcn. Een gouverne ment dat tosschen de uiteenloopende overtuigingen door op eene overtuiging afgaat tcelke van niemand is, wordt daarmede met-een bestuur van transactie op eene uitnemende wijze aangeduid en veroordeeld Zulk een bestuur kan niet deugen en toch heeft ook dit systeem beroemde aanhangers gehad ja! wat meer is, de meeste bekende staatslieden van Europa be schouwen heden ten dage het parlementaire stelsel nog als niet anders. Tegenover Thorbeeke stond in 1845 de Minister van Hall 't was oen man van uitnemende bekwaamheden, maar hij miste die onschokbare staat kundige overtuiging, die alleen epp groot ^jki'.smau kan makon. Zijn togenstander to verschalken door zame nkoppeling van belangen en vrcczon, hierin lag zijn voornaamste kracht.- Ten bewijze behoef ik alleen de wot der vrijwillige loening in 1844 on do spoor- wi gwot in 1860 nantchnlen. Nog scherper dan in 1845 werd in latorcu tjjd zijn politiek door Thorliccko veroordeeld, toen dezo haar als eeno parositiesche zich om allo vreemdsoortige belangen schagorondo staat kunde beschr.*cf. Zulk eeno /tarasitisehe staatkunde moet dan ook als van zeiven uit oen stelsel tun transactie voortsprui ten; waar m<>u goeno eigene overtuiging volgt 011 door loven en bieden du overtuiging van anderen aan het wankelen zoekt to brengen, daar moet men toekomen om door 't voorspiegelen van belangen de tegenstan ders van liunne standpunten aflctrekkon. In zijn beste tjjden hoeft Thorbeeke nooit van zulk een transigeron of zamenkoppcling van tegenstrijdige belangen willen weten. Toen bij do verdedi-ing der onderwijswet in 1856 do Minister van der Brugge zijne transactie ten opzigto van het onderwijs door eeno hooge beeldspraak verdedigde: zeggendo nionschon zijn geen rotsen, en moeten tot elkander komen, gaf Thorbocko hem wel gelijk, muar hjj voegde er bjj, dat 0011 noderland- scho staatsman zich steeds voor den geest moest roo- pen, dat de grondlegger van do iicderlaudschc vrijheid en don noderlondsclien staat in zijn wapen een rots voordo, met hot devies: rustig te midden tam de woe lende golven. I11 olize dagen vindt door hot voorbeeld van Bis- marek hot denkbeeld dat do parlementaire regerings vorm oen stelsel van transactio is weder bjj do moesten ingang, 011 onze anticloricalo bladen zullen hot natuur lijk hierin wel weder met den man, bjj wionzjj zwoe ren eens worden, immers zjjn de belangrijkste wetten in Duitschland alleen teil gevolge van transactie tus- Bclien regering cn volksvertegenwoordiging tot stand gekomon. In de laatste week was de aanneming der legerwet alleen de vrucht van zulk oene transactie. Zal do uitkomst Thorbeeke of Bismark gelijk geven? Zal do geschiedonis eenmaal do staatkunde van dezo cvonzoer als die van onzen staatsman van Hall ver- oordoelen? Onze met Jezuiten-rroes bevangene man nen zullen zeker ook in deze geen feilbaurheid in hunnen afgod willen aannemen.' Hot zij zoo. Maar men beproeve dan toch ook eens afdoende' redenen togen Thorbockcs veroordeeling van het stelsel van transactie in to brengen. Is dat onmogelijk dan govo men den vadcrlaudscliun staatsman gelijkmaar zal men wolligt zeggen in theorie mugc dat waar zjjn in praktijk loeren wij. dat toch cigentljjk niets zonder transactio tot stand komt. Ik geef toe, dat ook bjj ons vele wetten alleen ton gevolge van een afmattend stelsel van loven en bieden er zjjn doorgegaan. Maar die wetten hebben zij goed gewerkt? Waren zjj oen kracht in de hand der rege ring? Onze onderwijswet, onze militicwet, onze wet op do regteriijke organisatie waren de vracht van zulk eeno transactie. En onze onderwijswet beeft die uit drukking van christelijke deugden (dio vrucht der transactio) haar genade doen vinden in de oogen der confessionelen en orthodoxen, onze militiewet hoeft zij ons een beter leger bezorgt? En onze regterhjko organisatie, men kent haar treurige geschiedenis. Zal dan de plant, die in Nederland vergiftige vruchten draagt in Duitschland gezondheid aanbrengend ooft opleveren? Wij gelooven het niet Intnsschen bestaat er tosschen de bij ons en in Duitschland gesloteno transactiën een aanmerkeljjk verschik Bij ons isjhet parlement in Duitschland de regering steeds de sterksto partij, Tan daar natuurlijk dat het moeste voordeel der transactie bjj ons aan het parlement in Duitschland aan de regering ten deel valt. Bij ons verzwakken de transactiën, het bestuur, in Duitschland brengen zjj het volk tot slavernjj. Nadat herhaaldelijk de pogingen in het werk gestfljl oul °°k te Behagen feest te vieren wanneer ?de vijf en twintig jaren over een volk dat f hem lief heeft, geregeerd zal hebben, bleken vrucb» leloos te zijn, heeft de Burgemeester dezer ge meente getracht te vormen een Commissie van feest viering op 12 Mei 1874. Dc pogingingen door hem aangewend, zij waren niet vruchteloos. Immers zulks bloek toen het hoofd van hët plaatselijk bestuur, die zich van vroegere bcinocrjin- |gen ten deze moest onthouden, was opgetreden om thans persoonlijk cenige ingezeten aan te zoeken |die zich bij hem zouden aansluiten om in deze Igeineente den 25 jarigen regeringsdag van Koning Willem den Derde feestelijk te gedenken. Eene Commissie is thans zaïnengesteld uit de lleeren: G. J. MULLER, President j W.A.llA- ZEU, vise President; /hr. Bh. A. H. van REVEN- I OORDEN, Secretaris; E. G. C. J. 11EIJ LIGERS, Penningmeester; 11. R. de MEÊR/oh*. liENt/S C. <le VRIES-, C. N. VLAMING-, G. MEURS II. li. VOORMAN-, /hr. S. ti. SPENGLER, die zich voorstellen om vóór of op ZATERDAG den 25 APRIL a. s. in navolging van bestaande Commissies in a ndere gemeenten, bij de ingezetenen gelden in te zamelen om op den 12 en 13 Vlei 1874 openlijk blijk te kunnen geven van gepaste vreugde ter herinnering, na een kwart eeuw, aan den dag waarop Willem de Derde verklaarde vdat het een grootsche roeping is Koning vau zulk een volk te zijn i» J.l. Vrijdag is de nieuwe veemarkt te Leeu warden voor het gebruik geopend geworden, in tegenwoordigheid van het prov. bestuur, het gemeen* testuur, de Kauicr vau Koophandel en Fabrieken, het hoofdbestuur der Friesche mautsschappij van land bouw en veeteelt en nog andere genoodigden. De uitloofde prijzen werden door den burgemeester uitgereikt en wel aan J. Bakker, koopman te Dron- rijp, voor het grootst getal hoorndragend vee (76) een zilveren tafeltabaksdoos; aan lt. Sinit, koop man te Heerenveeu, voor het grootste aantal varkens 118) eeu zilveren cijlinder horloge, en aan P. Tekstra, koopman te Dronrijp voor het grootst aantal schapen (174) een zilveren zaktabaksdoos. De veemarkt is groot 16000 centiaren en inge richt voor p. in. 2000 runderen, 1000 kalveren 3000 schapen en 800 varkens. Zaturdag middag was de Breede Haven te '8 Bosch getuige van een woest tooneel. De sehip— jier van een Pruisisch kolenschip had zijne vrouw reeds verscheidene raaien mishandeld. Den vorigen nacht o. a. was de politie op de been geweest, toen men uit het schip om hulp hoorde roepen. Dien middag hoorden de havenbewoners gelijke angst kreten en nu besloten eenige wakkere werkgastcn (dragers), om aau die tooneeltjes eens een einde te maken. Men sprong op het schip Waar men na een vreeselijke worsteling den woedenden schipper magtig werd. Met behulp van een agent werd hij naar het politie bureau gevoerd. Zijn ge- heele lichaam droeg sporen van krachtigen slagen, die de gespierde armen der ruwe dragers daarop hadden gebeukt, maar ook zij hadden verscheiden wonden gekregen. De honderden toeschouwers pre zen de dragers voor vliet lesjes dat ze den vrou wenbeul haddeu gegeven, Treurige bewijzen van ruwheid in een eeuw, die roemt op beschaving I Een Vrijdagavond bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den luitenant- generaal vau Swieten, gedagteekeud Atchin 14 dezer. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1