21 IEL Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 3&OKOKRÖM BKANDSPUITDIENST. Achttiende Jaargang. 869. A<». 1874 Bekendmakingen. Inschrijving voor tic Schutterij. Ministerie van Oorlog. G. J. Muller. van Bevervoorden. Een terugblik op de Feest viering. SCHAGER COURAHT. Dit blad verrschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager- marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3,Franco per post f 3,69. Afzonderlijke nummers f 0,07J. ADVBRTENTiëx van een tot vijf regels f 0,75; iedera regel meerder /0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Burgemesster en Weihouders van Schagen, Gezien de wet op de schutterijen van den 11 April 1827 [Staatsblad No. 17], in Z. M. besluit van den 21 Maart 1828 [Staatsblad No. 6]; Roepen bij deze op alle ingezetenen, die op den len Januarij 1874, hun 25ste jaar zijn in getreden en alzoo diegenen welke in liet jaar 1849 zijn geboren, om zichter Secretarie dezer gemeente te doen inschrijven voor de dienst der Schutterij tusschen den 15e Mei en den le Junij a. s., des vooriniddags van 10 tot 12 uren [Zon— en l'eest- dagen uitgezonderd.] Wordende tot gelijken einde tevens opgeroepen de uit de dienst ontslagen militairen, alsuok die genen welke, ofschoon in andere gemeenten inge schreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zich gevestigd hebben, die op dun le •/anuarij II. hun 84e jaar nog niet hebben vol eindigd en alzoo geboren zijn in den jare 1840 tot en met 1848, alsmede de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste in schrijving in de termen gevallen zijn, om volgens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingeze tenen te worden beschouwd. En worden belanghebbenden indachtig gemaakt en het bepaalde bij art. 9 der wet, luidende als volgt die bevonden zullen worden, zich niet voor den le /unij a.s. te hebben doen inschrijven, zullen door het plaatselijk bestuur ambtshalveingeschreven worden en door den schutterraad verwezen tot eene geldboete terwijl zij daarenboven zonder loting zul len worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene redenen van vrijstelling ten hunnen aanzien bestond-n. En aangemaand om zich tijdig van een geboorte- extract te voorzien hetwelk' kosteloos, ten dienste Her sehutterij, verkrijgbaar is, ten einde den juisteu ouderdom te verzekeren. iSchagen 1 Mei 1874. .Burgemeester en Wethouders voornoemd, G J. Muller. De Secretaris, van Bevervoorden Burgemeester en Wethouders van Schagen, Gelet op art. 184 en volgende van het politie- reglement voor deze gemeente; Roepen op allen die vermeenen rogt te hebben op ontslag van de brandspuitsdienst, hetzij wegens den bereikt hebbenden leeftijd van 50 jaren, hetzij wegens ligchaainsgebreken of eene zwakke gezond heid, om uiterlijk binnen vijf dagen, tc rekenen van af 21 dezer, daarvan aangifte tc doen ter plaatselijke secretarie, ouder inlevering van hunne herkenningsteekenen. Verzuimde aangifte heeft tengevolge indeeling voor een jaar. Schagen 12 Mei 1874. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, G. J. Muller. De Secretaris, van Bevervoorden. De Minister van Oorlog; Ontvangen hebbende een aantal requesten, waar bij door of ten behoeve van miliciens—verlofgangers vrijstelling'wordt verzocht van het opkomen onder de wapenen voor de eerlang te houden najaars- oefeningen Brengt bij deze ter kennis van de adressanten, dat de belangen van de dienst niet toelaten in huu verzoek te bewilligen. Te dezer gelegenheid worden de betrokken mi liciens herinnerd, dat zij, die wegens ziekte niet op den bepaalden dag onder de wapenen komen, over eenkomstig de daaromtrent beslaande voorschriften, zich na hunne herstelling bij hun corps zullen moeten vervoegen, ten einde gedurende zes weken in dea wapenhandel te wordeu geoefend. 's Graveuhage, den llden Mei 1874. WEITZEL. Burgemeester en If ethouders van Schagen, Gelet op art. 228 der wet van 29 Juuij 1831 (Staatsblad No. 85); Gezien de artt. 2 en 3 der wet vau S November 1815 (Staatsblad No. 51); Brengen ter openbare kennis dat de termijn voor de indieuing der vorderingen ten laste der gemeente over het dienstjaar 1873, op den laa'.sten Julij aanst. zal zijn verstrtken. Wordende alle schuldeischers der gemeente mits dien aangemaand hunne vorderingen over genoemd dienstjaar, zoo spoedig mogelijk, immers vóór liet verstrijken van den aangewezen termijn, ter Secre tarie dtr gemeente in te leveren, ten einde de nadee'ige gevolgen van verzuim in deze nret te ondervinden. Schagen, 19 Mei 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, 't Moet oen rijk gezegend volk zijndat met zulk een eenparige geestdrift het vijf en twintig jarig feest zijner regering kan vieren, zoo was de taal van bijna allo tolken der openbaro raeening in den vreemde, voor zooverre zij zich met het 25jarig feest van Nederland bezig hielden. En zoo is hot: De gehouden feest viering is het welsprekendste antwoord op de smaad redenen door de Multatulis en andero alleen met eigen grootheid ingenomene schrijvers van het Neder- landsche volk naar het hoofd geslingerd. Ons volk heeft in onzen tijdvoorzeker zijn gebreken en zijn grove gebrekenhet is ook goed dat men daarop ge durig wijzemaar altijd met smaad en diepe verach ting van zijn volk te spreken en zich zeiven altijd voor te stellen als te groot om tot zulk een bekrom pen ras te behooren, het verveelt niet alleen een van zelfzuchtige gevoelens doerknaagd gemoed maar het kan ook alleen wrevel verwekken zonder dat het eenig nut stichten zal waarschijnlijk alleen weerklank vinden bij harten die lijden aan de bittero kwaal van teleurgestelde eerzucht. Ieder volk heeft als ware het een leerling, ter zijner tijd aanmaning, teregtwijzing, berisping, maar ook soms loftuiging noo- dige De onderwijzer, die nimmer loftuiging onder zijne berispingen en teregtwijzingeu mengt, hij verstaat zijn taak nietde mismoedigde knaap zal het hoofd laten hangenen een weerzin tegen het onderwijsdat hem altijd berisping op den hals haalt, bij hem doen ontstaan. En met het volk is het niet anders gesteld oek dat heeft soms loftuiging noodigdaarom moet het in de regering geprezen worden, dat zij deze gelegenheid heeft aangegrepen om de natie haren dank te betuigen voor de gedurende 25 jaren bestaan de liefde voor de orde, en gehoorzaamheid aan do wetten. Do natie had ton volle dezen dank en dezen lof verdiend. Aan zijn liefde tot do ordeaan zijne gehoorzaamheid aan de wetten, aan zijn afkoer van demagogische dwangmidiolen heeft men in do oerste plaats het gduk dezer 25jarigj regiring to danken. En deze deugden moeten te meer op prijs worden gestolddaar allo naburige volken door tegenoverge stelde ondeugden waren aangestoken. Noch de revo lutiezucht die jaron lang in Frankrijk en ook in hot begin dor regering van Willem ILI in Duitschland hot hoofd opstak noch de demagogische straatmiddelen die noch in Belgiënoch zelfs in Engeland ontbraken vonden bij ons navolging. Geen straatstoinen geene opruijendo optogten hebben bij ons oenigen invloed op do regeringsd aden gehad. Zelfs bij de in andero opzigten betrouringswaardigo Aprilbeweging van 1853 geschiedde alles in don wettigen vorm. Hot neder- landscho volk is dus in de laatste 25 jaren raat geen enkele schredo van het deor de wetton gebakende pad gewoken. Het kan daarover niet genoeg geprezen worden. Maar ook den Koning zij dank en oerod at hij zich niet hoeft laten modoslepon door hot slechte voorboeld van andere gekroonde hoofden. Don Koning zij dank, en eeredat Hij toen de coups d'ótat als hot ware in de lacht zatenzijn eed getrouw bleef. Eu die lof is waarlijk niot gering. Er is eon tijd geweest dat de staatsmisdaad van Napoleon IH lofredenaars vond bij hen die het volk moesten voorlichten dat geleerden van naam Caesar prezenomdat hij zich ten koste van de vrijheidmeester had gemaakt van 't gezageon tijd waarin hot minachtend sproken over hot parlomentaire regeriugstelsel in de mode was oen tijdwaarin ook in des Konings omgeving over het wenschelijke van eon coup d'ótat werd gesproken. Men vergete niet dat ook bijna alle vorsten van Duitsch land zich schuldig haddon gemaakt aan eoa coup d'état en dat de regering van den thans door velen geprezen Duitschen Keizer wion inen ook als mensch zeer vole deugden kan ontzeggen, zich gekenmerkt hoeft door liet nemen van dwangmiddelen tegenover het parle ment die eenig in do geschied enie dor twee laatste eeuwen zijn geweestin zulk eon tijd vol verzoeking zich to bewogen in de enge perken van hot constitu- tionoele koningschap altijd eigen inzigtwil en be lang to buigen voor den uitgedrukten wil des volks zonder ooit eenigj middelen aan tc wenden om dio wilsuiting to vcrvalschen dat verdient een lof eu oen dankdie waarljjk niet hoog genoeg kunnen word en opgevoerd. Men zal gereoder hiermede instemmen als men bedenktdat zolfs de iptnem mdste vorsten vaak dezen duren pligt van den constitutione den Koning heb ben overschreden of heeft niot een I.odewijk Fhilips bijna altijd zijn wil boven dien zijns volks gestold en selfs Lieopold 1schoon bij zijn verscheiden geprezen als de beste der constitutionele Koningenbleef hij wol in zijn ro! toon hij den aanleg van de Antwerpscho vestingwerken, eigentlijk tegen den wil der volksver tegenwoordiging, wist door te drijven? Een individu wanneer hij storkcr blijkt dan de ver zoeking en verleiding welke zijn leeftijd eigen zijn wordt daarvoor doorgaans beloond door een reeks van zegeningen. Een jongelingdie zich nie. laat mede slepen door den stroom van uitspattingen en verma ken waarin zoo menigeen te gronde gaatzal deze krachtinspanning doorgaans zien gevolgd door een ge zonden mannelijken leeftijdeen man die de aanslui pende vadsigheid weet te overheêren zal een krachtige grijsheid te gemoet gaan en zoo is het ook met de volken en regeringen. Het geluk dat wij heden sma ken moeten wij beschouwen als de vracht van den constitutionelen zin des Konings, van deze ordenliefde der natievan dea zegepraal over alle verleidingen welke deze deugden hebben aangevochten. Deze vrucht moet tegelijk eene aansporing zijn om ook pal te staan tegenover de verleidingendie in dezen tijd ons la gen leggen. Ook in onze dagen is er eene verleiding, die onze natie zoo listig aanspoort om bet gewigtigste voorschrift der grondwet do gelijkstelling aller gods diensten prijs te geven. Deze verleiding mag niet gering worden geacht want zij komt van de zijde van hen die zich den naam van beschaafden en rerlich-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1